SCHOONHOVMSCHE COUHANT. '■i WEEKBLAD F. 79. zoroie l JAïïïAEi. 1871. VOOR DE KRIMPENER-, ALRLRSSER- EN LOPIIERWAARR. BUITENLAND. BINNENLAND. PRIJS DEZER COURANT: Voor Schoonhoven per drie maanden f 0,00. Franoo per poét 0,70. BERICHT. Door de gewijzigde postwet en daarbij inge voerde vermindering van bet port der Dag- en Weekbladenwordt de SCH00NH0VEN8CHE COURANT met 1871 verminderd iq prijs, en gebracht op 70 Centen per kwartaal, firanoo per poft De uitgevers vertrouwendat deze maatregel op nieow velen zal nopen zich ,dit blad aan ^e schaffen. Voor 70 cent in de 3 maanden ontvangt men dus voortaan de conrant franco in hnis, terwijl men zich slechts voor 3 maanden behoeft te verbinden. Voorta verzoeken wij onzen geëerden correspon denten, en alleu die onze Courant met mede- deelmgen en ad vertent tën ondersteunennu eene algrmeene frankeering is ingevoerdjfvoortaan hunne brieven te willen frankeeren- N De Uitgevers der Schoonh. Courant, S. W. N. VAN NOOTEN. Wat ia het geweest? Wati&lhetstyD? Zoo ooit, dan doen zich thans deze vragen op den oudejaars-avond en den nieuwjaars morgen aan onzen geest op. En geen won der! Even als de wandelaar somwijlen terug ziet op den afgelegden wegof zich nederzet om het doorwandelde landschap nog eens te beschou wen, eveöïoo .zien wij op den oudejaars-avond nog eens terug op onzen levensweg. Dan vra gen we ons.zelveu af: Wat is het geweest? en wat zal het zijn? Welk antwoord wordt op die vragen gegeven? Voor Velen, zeer velen was het jaar 1870, dat sbloedige" jaar, een jaar van rouw en van tranen. Daar is menig harte gebroken, en menige hechte band verscheurd. Daar zijn duizenden en duizenden weduweb en weezen vaders en moeders, die hunne dierbaren in dit jaar zagen weggemaaidduizenden en duizenden jonge krachtige mannen sneuvelden op het bed van eer, dat wil zeggenwerden door kogels doorboord, of smoorden in het slijk of bcvrozen op het koude, eenzame slagveld. Daar is veel geleden en veel verdragen in het jaar, dat bijna tot de geschiedenis behoort. Haar daar is ook veel goeds geschied.. Den hulpcloozen en veriatenen werd de hand toegestoken en de lijdende verkwikt. Naast de oorlogsvaan werd een andere, een nieuwe Taan geheven, en het geschiedboek van 1870 zal, goddank, niet enkel bloedige feiten behoe ven te vermelden. Voo^ ons, Nederlanders, geeft dit jaar stof tot S. W. N. van NOOTiJN te Schoonhoven dankbaarheid. Ons volksbestaan bleef onaange- rand, onze onzijdigheid'geëerbiedigd. En al moge er ook voor ons keel te wenschèn pver blijven, wij mogen van 1170 niet zonder dank baarheid afscheid nemen.| Wat is het geweest?! Dat vragen we ons af, en zien rondom ons «pus huisgezin. Moge het antwoord geen trail, maar een blijde glimlach wezen! En nu, wat zal hdjfzijnP Zal de vrede wederkeeren in het jaar 1871? of zal de krijg steeds nieuwe offers vrajjtri? Zal de mensch- heid een stap vooruit gfen op den weg der vrijheid, op den weg 'der ware verlichting? Zal de mensch trachten waarlijk mensch te rijn? Wij welen het niet. De toekomst is met een sluier bedekt, dien wij niet' ver mogen op te beuren, tiaar dit is zekeron danks de tooneelen, temr,Jée' midden eeuwen herinnerenondanks oorlog en el lende, ondanks oneerlijkheid en verraadondanks dwang en heerschappij, ondanks verdeeldheid en partijzucht,de wereld gaat vooruit. Het licht tal doorbreken, al schijnt het duister rondom ons. In dit geloof, met dót ver trouwen gaan wij den nieuwen jaarkring in. Laat ons beginnen, ieder in zijn eigen kring, goede en gezonde denkbeelden ingang te doen vinden, laat qjis niet morren en klagen, maar werken en handelenlaat ons blijven gelooven, gelooven ook in de menschen. Wij^nemen afscheid van het oude jaar en begroeten het nieuwe met nieuwen moed en nieuwe levenskracht I Qod zegene U en Uwe kinderen I De Duitschers zijn begonnen Mont-Avron, in de nabijheid van Parijs, te beschieten. Het is hun echter nog niet te doen om een be schieting der stad, jü nog niet eens om een bomberdément der forten,, maar het is alleen een krachtige inleiding daartoe. Als Mont- Avron genomen is, zal de aanval op de natyj gelegen forten veel gemakkelijker zijn en zal men ook een gedeelte van Parijs kunnen be schieten. Over het vermoedelijk bombardement van Parijs weet de Berlijner correspondent van de Wiener Presse het een en ander mede te dee- len. Het opstellen vau het geechiit ten noor den en ten zuiden van de Pransche hoofdstad wordt rustig voortgezet. Op een en denzelfden dag zal liet vuur volgens bet eenmaal vast gestelde programma allerwege op de veste geopend worden, 't Is een waarheiddat het getal der by Parijs opgestelde kanonnen reeds nu 600 te boven gaat) twee derden hiervan zijn aan de zuidzijde. Meer dan 200 der stukken PRIJS DER ADVERTENTlEN Van 1 tot 5 regels J 0,50. Iedere regel meer - 0,10. Groote letten naar plaatsruimte. Inzending fraaoo. zijn van nieuwerwetsche vinding, waaronder 10 reozenmortierenmét 21 centimeter boring." Voor elk der kanonnen zijn 500 A 1000 pro jectielen in voorraad. Daarbij zijn holle spH»- kogels van 200 pond voor de getrokken mor tieren gereed en 10QO schoteo znllen in de vijf minuten gelost worden. Te Versailles koestert men de innige verwachting, dat de beschieting en bestorming, van Parijs binnen acht dagan den val der veefee ten gevolge hebben aal. Al leen houdt men ziek overtuigd, dat het werk veel bloed en menschenlevens koeten zal. Uit een bijzondere bron verneemt men bet volgende bericht uit Madrid, dd. 28 dezer, des avonds ten 71/» ur®: Toen de genenuü Prim zich ih zijn rijtuig naar de Cortes begaf en zich bevond in de Cr11« Alcola, werden 'vai- scheidene schoten gelost. De generaal eb zijn adjudant ziin beide, maar gelukkig niet ge vaarlijk gekwetst. De openbare rnst is mét gestoord, tengevolge van de maatregelen, door de regemng genorafen. De moordenaars zijn ia handen der justitie. De verontwaardiging der bevolking is buitengewoon groot. De Times meldt, dat Pruisen eerstdaags een nieuwe nota aan LuxeEüburg zal doen toe komen, waarin het te kennen geeft, dat Pruisen geen genoegen kan nemen met een eenvoudige ontkenning der ingebrachte beschuldigingen. De vereeniging van warmoeziers te Parijs heeft vóór drie maanden hare aanplantingeu begonnenen door het uitmuntende stelseldat voor de kweekerij gevolgd werd, kwamen reeds deze week dp groenten ter marktdie men ge woonlijk eerst tegen het laatat van Maart heeft. Er zijn 1300,000 bedden uitsluitend voor salade aangelegd, die negen millioen planten zullen ge ven,;1 om weldra in coniumtie te komen. In Brugge (België) zijn twee cicborei- molens gesloten, omdat bleek dat zij jaarlijlp ongeveer 40,000 kilo turfmolm bezigden tot ver- valsching der cichorei. Toch stond er op de zakjes, waarin zij hunne waar vërjcochtenlet terlijk gedrukt: dat zij 1000 francs belooning beloofden aan iederdie bewees dat er in hunne cichorei valsche bestanddeelen voorkwamen. SCHOONHOVEN, 31 Dtc. Zoo als men weet, wordt voor de maande- lijksche Nuts-vergaderingen alhier thans aan ieder der léden een toegangskaart verstrekt, om die uit te reiken aan personen uit den hand- werksstand. Die maatregel, door velen toe gejuicht, maar ook door anderen gelaakt, blijkt thans zeer goede resultaten op te leveren. De beide laatste N utsvergaderingen waren daarvan het bewijs. Behalve de leden met hunne da mes, was er nog een talrijk gehoor aanwezig, dat zeker niet minder aandachtig luisterde, ea zeker niet miader genoot van de lezingenidan het gewone auditorium. De uitmunteude voor dracht van den heer G. H. Westbroek van Cremers vPauwenveerke" in de vergadering van 29 Nov. deed niet alleen de groote verdien sten yan deq bekenden novellist uitkomenmaar

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1