SCHOONHOVENSCHE COURANT. WEEKBLAD N°. 80. 1871. I ZONDAG 8 JANUARI Ttr I VOOR DE KRIMPENER-j ALÈLASSER- EN LOPIKERWAARD. S'. W. N. van NO (TEN te Schoonhoven, t 'gevers. iiïji, nen als BUITENLAND. EEN NIEUW JAAR i I Zoon. 1 inooteu. *1 geuoote. genoote. wen al onze eigen be mg Daarii I ilwensch ieuw in- 1EN. PRIJS DEZER COURANT Voor Schoonhoven per drie maanden f 0,60. Franco per poet 0,70. jenscht rienden de stad. Smid. len aan* ngeëar. dergetee- Trien» tgenoote. DB AA PRIJS DER ADVERTENTICN Van 1 tot 5 regel» 0,60. Iedere regel meer- 0,10. Grpote letters naar plaatsruimte. Inzending franco. hij vrij van heerschzucht. litiek leven. Min zijne als bui- uk vpor aanbe den en EU, Irmaker. de On- hmilie, het zoogenaamde bat slot gevuld. t Eindelijk zi h» volk gezond. Ieder £ie pen wördt om medejCe meene zaak, worde en zijn eigen hart. Wel hij, met de talen tenaie- kalmte wat zijn plicb eischt. u:: - -•‘k uigva bestaat een stemming houden zen tlju CU vuil U1HF*V«J1H, UUII EUIICII U geering en alle ondei eschikte ambtenaren n recom- openthjk gebragt, wonen. ïeteeliuw. 3UBG. 8IJ se jaar n. wenscbt vau het -ers veel KEB. i aan alle s binnen JH. i dag van o Begun* ar. Uit Amiens wordt van Duitsche zijde ge meld, dat den 2. en 8. Jan. een bloedige, maar voor ons zegevierende veldslag geleverd is door afdeelingeu van de eerste armee, die tot Bapaume voortgetrokken waren. Den 2. hield de 80ste bri» gade van ’s middags tot ’s avonds tegen een veel sterkeren vijand stand. Wij maakten 260 man krijgsgevangen. Den 8. handhaafden wij ons in onze positiëu. Toen de 30ste brigade versterking ontvangen had, leverden de 15de divisie en een detachement, onder bevel van prins Albrecht (den zoon), een tweeden veldslag tegen twee vijande* lijke legerkorpsen. Het gevecht duurde negen uren. Tegen den avond namen de onzen ver schillende dorpen met de bajonet eu maakten 100 vijanden krijgsgevangen. De vijand was door de geleden aanzienlijke verliezen genoodzaakt den 4. op Atrecht en Douai terug te trekken. Hij werd door onze ruiterij vervolgd, die een zijner bataljons met goed ge volg aanviel en vele krijgsgevangenen maakte. Van ïransche zijde bericht men het tegen overgestelde, en deelt men officieel mede, dat deze gevechten met de zegepraal der Franschen zijn geëindigd, en dat de Pruisen in Bapaume zijn teruggedreven. Uit Versailles heeft de Koningin van Pruisen van den Koning het volgend telegram ontvangen 5 Januari. Heden morgen ten negen ure is het beschieten der forten bezuiden Parijs begonnen. Het is een prachtige, stille win terdag. Negen graden koude, zonder sneeuw. Maarschalk Prim is te Madrid het slacht offer geworden van een moordaanslag.' Hij ver liet met een adjudant het gebouw der Cortes om in een rijtuig zich naar het departement van oorlog te begeventoen er op zijn rijtuig geschoten werd. Hij ontving acht kogels in den linkerschouder en werd ook aan de rechterhand zóó ernstig gekwetst, dat een vinger is moeten afgezet worden. Vrijdag 11. is bij aan de be komen wonden overleden. P». moyfe. nadien amilie, Is bui- onoote. reu en bij den m aan uietigenM in den vloek, volk alleen door moord. Maar 1870 eindigde ook treurig wanneer men zag naar den toestand binnenslands. Een regeertng die reeds twee maanden in een crisis verkeetde, zonder dat nog de mannen gevon den waren die de teugels van het bewind wil den opvatten; een Tweede Kamer, die zich te midden dier ernstige tijdsomstandigheden bezig hield mét allerlei kleingeestige debatten, welke blijkbaar geleid we. den door de zucht van sommigen om de ledige ministeriéele zetels te bezetten van anderen otn zich aangenaam te maken bij een invloedrijk deel hunner kiezers; een Eerste Kamer, die, door om allerlei bijredenen de Indi sche begroeting te verwerpen en alzoo ons gezag in Indië in de waagschaal te stellen, getoond had haaf hooge roeping niet te ge voelen. Thans is er gelukkig een ministerie en, iets anders was ook niet mogelijk, een liberaal mi nisterie. De personen boezemen ons vertrouwen indoch wij willen hunnevdaden afwachten. van diejnillioenen klei dingen rusten, wanneer die' politiek niet gedrukt werd door de leegte ih onze schatkist, Welke loor de Indische bijdrage, slotmoet worden aan - het politiek leven van het ie op eenige wijze geroe- werken aan de alge- Idopr zijn eigen verstand let dat verstand bedenke s hem gegeven zijn, met Dat hart houde van geld-eer- of ..t een gezond po- ann r dan ieder op het gebied van den staat zijn ichten kennen en doen wil, dan zal de wet| ver de wetgeving in over net de behoeften van on- tijd en van ,on» volk, dan zullen de re- een krachtige admifii •ulie het schip van staat in het goede vaar water«eud«H,dM zullen de reci ters, door degelijke en eerlijke uitspraken te geven, de wetten goed doen werken en het vertrouwen op het recht levendig honden bij de natie, dan zal Nederland op de wereldkaart worden aangewe zen al’ eeu klem plekje grondsmaar als een rein plekje gronds, waar eeu gelukkig volk den weg van deugd en vooruitgang opgaat. Zal het jaar 1871 in dien zin een gezegend jaar wezen t Wie leest in de toekomst? De tijden fijn niet gelukkig en 1870 is onder treurige voor- teekenen geëindigd. De oorlog tusschen Duitschland en Frankrijk heeft ons doen zien hoe licht de vrede verstoord wordt eu hoe weinig tegen overmacht te doen is. Laten wij daarover echter niet nu reeds tobben. Laten wij, door van onze zijde in vrede te leven, duor ons krachtig te ontwikkelen eu de volksdeugden te beoefenen, aJe aanleiding tot twist met het buitenland voorkomen, opdat, wanneer eenmaal een vijand, overmoedig door zijn macliV ons volksbestaan mocht willen ver- hij in allen geialic beladen worde met een rustig, edel, vrij en krachtig ruw geweld te hebben ver- De Kamers zullen nu spoedig bijeenkomen en wij hopen dat zij voor bet Nederlandsebe volk, welks vertegenwoordiger^ zij zijn, veel zullen doen; wij hopen, dnt het Nederlandsche parlement geen broeinest van persoonlijke knoeie rijen, maar een Brandpunt van degelijke en eerlijke politiek zij. Voorts verwachten wij dat de verkiezingen van Juni a. s. eenige zuivering d^nbrengen. En eindelijk ligt -het op ons aller weg on zen plicht te doen. leuer heeft ten minste één talent ontvangen, bij gebruike bet ten dienste van het land. Zoo openen wij dan dezen nieuwen jaarkring l niet zonder moedmaar bovenal met een sterk sprekend en ernstig gevoel van onzen plicht. j Het is niet gemakkelijk burger van een staat I te wezen, zooals het behoort. Daartoe zijn groote deugden noodig. Laten wij bij elka&r dat plichtgevoel leven dig houden. Ik hoop het mijne W dötfi, ook door mijn geschrijf in deze courant. Het is ons een behoefte, bij het openen van dezen nieuwen jaargang onzer veertiendaagschê hoofdartikelen, aan u, geachte lezer?, een ge lukkig nieuwjaar toe te wenschen. Voor uw bijzonder leven hebt gij de koetelijke wenschen van betrekkingen en vrienden ontvangen en ge waardeerd, daarvoor verwacht gij ze van ops niet. Maar wat wij hopen, wat wij^vurig seben voor o, voor ons zelf, Voor medeburgers, is dit, dat hei jaar 1S7I voor Nederland en daardoor vóór ons allen als Ne- deriandsebe burgers een gezegend jaar moge wezen. Die wensch omvat niet weinig. De welvaart van een land is de eerste voorwaarde voor de welvaart der ingezetenen. Vrede, orde, vrijheid, een gelukkige financiëele toestand, een gezond politiek leven, een wetgeving naar de j ■jEhucftinties tijds, een kntcbhge administratie, een bekwame en eerlijke rechtspraakwanneer van dat alles ook maar iets ontbreektgevoe len wij het onmiddellijk in ons dagelijksch leven, in onze bezigheden zelfs in onzen familiekring. De ellenden van den oorlog laten zich genoeg raden, en wij behoeven niet eens naar de onge lukkige Franschen en Duitschers te zien, om te weten, dat op een natie die oorlog voert of te gen welke oorlog gevoerd wordt, een vloek rust. Maar wat geeft nog de vrede met het buiten land, wanneer niet in eigen boezem orde heerscht, jranneer daar niet de wetten en staatsmachten worden geëerbiedigd? Hoeveel heeft niet liet arme Frankrijk geleden door zijn herhaalde revolution, hoe dikwijls heeft het niet reeds ge vraagd om een nieuw regiering, en onder ie dere regeering was het weder even ontevreden en Ongelukkig. Had Frankrijk meer eerbied gehad voor de orde, het had zich niet gewor pen in de armen van den man, die thans de groote oorzaak is geweest van de vernedering des volks. Maar, naast den eerbied voor de orde|eve in ons een heilige liefde voor de’ vrijheid. De rij heid is ten allen tijde in Ne derland de lieveling des vqlks geweest, zij blijve het. Elke stapdien wij ifi het staatsleven doen, zij een stap nader, tot haar. Laten wij de zaak der vrijheid voer niets ter were|d ver raden, noch voor geld, noch voor machtnoch voor aanzien. Die de vrijheid verraadt is tot niets nut. De geest der vrijheid js het bloed eener natie; wanneer het bloed stolt, is het le ven weg. En dan hebbei. wij Nederland 1n 1871 een gelukkigen financiëelen toestand toege- wenscht. Inderdaadwij kunnen idealen schep pen zooveel wij willen de werkelijkheid eischt voor ieder leven, ook voor het bestaan van een volk, geld. Daar is in ons land nog zoo veel te hervormen, en wij zullen niets degelijks kunnen doen zonder goede financiën want droo- men geeft niets, maar werken alleen. En bo vendien, een volk dat geld genoeg heeft, wordt niet door de armoede belemmerd om eerlijk billijk te wezen. Onze politiek tegenover In dië zou zeker veel vrijer, veel meer in over- qegplemming wezen met de eischen van het recht en met de plichten welke op ons als beheerscher» t om medi tak, worde f hij, met de talenten

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1