SCHOONHOVENSCHE COURANT I 1“ ra WEEKBLAD VOOR DE KRIMPENER4, ALÖLASSER- EH LÓriKERWAARO. r si. ZONDAG 15 JAM 1871. IE? I INDI i <m reken bij BINNENLAND. ES Geir. Jij BïTiTENLA I D IAN te.Xi en anderen, die J DAi derden zWartn arbeid, niet schen overlaat. d ordt gevraagd TMEID, lraat,iteAaMi4o»wi. i bij wien de den gevor- i PRIJ1 DEZER COURANT Voor Schoonhoven per drie maanden f 0,60. •jr>'0,w'4 3d. I leeft willen verbow j |k |in Duitschlano jisca het land IdoorV) hetldoorzeltten van L F. Swaan te Eemxu- man to Bmckem, Poltbroek. qbu to4. Enderlé te Outer- nultel te Lanueredt J. Kool te B**- J. G. van Hoog* ide. a C. Knap te E. A. G. van Hoo- 8. H. J. de Wolff 8. van Hoogstraten luijs te Ond Btier- ca> d. KB. P. Niekerk en G. iders A. Brandwijk H ran Baaren en drik, ouden J. H. FRUI DER ADVERttimlll' Van 1 tot 5 regele ..4 f 0,50. Iedere regel meer 0J0. Grbdte letten naar plaatsruimte, Intending franco. 8CHBÜÏT. 1,50. Qeb.Zl.0O. ouwenleven van ora schoot naar gen haard. LAÜR1LLARD. in /2,60. laken déze werken (HOT) een GEZONDE ;s, onder letter A, j (UI» deze zaak bij onze medeburgers aan. Niet idpen we, dat een ruime deelneming l Soirée de commissie in haar loffelijk il schragenmaar ookdat da kolom tra-giften op die lijsten niet qver 't si wórden gezien. r aanleiding van achterstaande adver- - —ij de aandacht op schaatsen, welke, vijs - SCHOONHOVEN, 14 J.n. Door de Commissie voor de school Van volwassenen zal, ter goedmaking der onvermij delijke onkosten, aan die nuttige instelling ver bonden, een Soirée worden gegeven, waarvoor eerstdaags een inteekenlyst aan onze stadgenoot ten zal worden aangebod- n. Met warmte be- gewone sierli’ - L».u in ’t park van St. Cloud. Het vijandeiijk vuur aangekondigdt doet weinig schade tt* de vestingwerken. De aard. Aan e velen wij alleen .1 voor dö| pogen U voor ei hoofd a *Ni-- -- ten tie vestigen wij de aandacht op do schoon- rijderii op schaatsen, welke, vijs en weder dienende” Maandag a. s, alhier tal plaats hebben. Niet ten onrechte werd in den laat- sten tijd menige stem tegen de hardrijderijen op schaatsen verheven; wie deze, bijna zouden we zeggen, moorddadige liefhebberij in haar volle kracht beeft gezien, weet het, hoe me- nigmalen de gezondheid daardoor geknakt wordt, ja zelfs dé strijders de behaalde eer met den dood moeten bekoopen. Elders heeft men de hardrijderijen door een wedstrijd in tliik rijden reeds trachten te vervangen, doch Holland is, naar wij meenen, de alhier ie schoonrijderii de eerste van dien era drok beaoek, ook war éi—» twijfelen wij wel niet. Men deelt ons méde«Maandag 11. heb ben de notabelen der Herv. gemeente alhier een eerste vergadering gehouden. Tot kerk voogden werden in die vergadering gekozen de aftredende vier kerkvoogdende heeren Mr. L. Slingeland, H. J. E. Groene veld van der Kop, H. J. W. Vrijdag en J. Dekker Wilschut, benevens de beer A. Graves Kooiman Az. Deze verkiezing getuigt hoezeer notabelen de werk zaamheden der kerkvoogden hebben geappre cieerd.” Bij vonnis van het kantongerecht alhïef, og den 6den dezer uitgesproken in de zaak van een boerenknecht tegen een landbouwster in de Vlist, bij wie hij vroeger diendo en die weigerachtig bleef zijn verdiend loon te beta len, is aangenomen, dat wanneer dienst- of werkboden met wettige redenen hunnen dienst verlaten en bet bestaan daarvanzooals in dit geval, behoorlijk kunnen bewijzen, zij welde gelijk aansprak hebben op liet door hen ver diende loon. De redenen, die in het bedoelde geval aanleiding aan den eischer tot vertrek hadden gegeven en door hem als feiten by dagvaarding waren gesteld, bestonden onder- andereu hierin, dat de verstrekte kost zoo smerig en vuil werd behandeld en voorgezet, dat het voor een fatsoenlijk mensch bijna ón mogelijk was daarvan behoorlijk gebruik t» njaken. Door twee getuigen werden de ge stelde feiten duidelijk en klaar bewezen en bet bleek uit hunne beëedigde verklaringendat zij beiden ook om dezelfde redenen dien dienst hadden verlaten. De landbouwster werd alzoo op grond daar van veroordeeld tot betaling van het door den eischer verdiende loon ad 75,06, benevens de renten volgens de wet, en de gemaakte kosten. Voorzeker een leerzaam voorbeeld voor an deren, die dikwijls slavendiensten van hunne knechts en meiden vorderen en l" verstrekte kost, in verhouding tot o derden zWartu arbeid, niet zelden veel te wea- I JfflI S. wla. vakNOÖTEN te Schoonhovïh, gebohwen. Één spHW'er in de straat St. Jac ques] juist toen een ttirk uitging; een andere viel in den tuin van het Luxemburg. In den om trek vaii het Luxenjjburg Btrtteti) Bj. Jacques en op Royal'zijn eenige gsbpijh inwoners hebben de bed re geschikt. HAVRL ERS. (ISO») OLADE. S JBLMW FDEN! rlofte? om in 3 i 4 schoonste lokken te inmiddellijk toch in der haren direct te log niet geheel lijn d'>en groeijen, ia de iade, die door hare i de hoofdhuid ver- bevordert reap, her on 1,—. pöt. Smalle Bloem- Depótste aUIJZKN. Hott'r- md; A.&CHIPPE- winkel, Hoogstraat PORTON. J PL ASONDER. JOHANN HOFF’S (ISO®) per drie r-* Wat men zoo Innig ht boudep, komt eindelijk machtig Voor den dag. -- mort en klaagt men, oVèr netldoorzeltten van den0 on men schel ijken oorlog, die Duitschland S :ïuwe ibrengen, well^tegen de ver- r gen ktiünen I jpwegen. Hét is niet meer te verbergener gaat door Duitsch- hnd een L J march's politiek openlijk tot i.. worden, indien men duri Bij den Jaatsten oprot ta Aken, zoo leest men teden rich de vrouwen t toen alle bede en smeel pen die ongelukkigen zich Wanhopig op derails voor de locomotief, die hpnne dierbaren ging wemleeprn. ■'»C lUiÜMItt verHes-Hjsten tót No. 126 con- stateeren een verlies aan dooden, gewonden en vermisten van 2935 officieren en 67,012 onder officieren en soldaten, voor de 12 Pruisische legerkorpsen. Hierbij komen nog de verliezen, door de Wurtembergers, Beieren, Seksers enz. geleden, welke, naar verhouding, zeker niet minder groot zyn. De volgende cijfers toonen aan dat de Pruisen hunne veroveringen duur betalen. In Hannover zijn bij de bevoegde autoriteit hangegeven 28,600 weduwen met 52,412 weezen; in Westphalen 13,110 weduwen met 29,973 weezenin Gost- Pruisen 18,819 weduwen met 29,428 weezen; in de Hanzesteden 8812 weduwen met 11,715 weezen. Deze cijfers, die overigens slechts en kele provinciën betreffen, zijn nog geheel on volledig, daar zij slechts betrekking hebben op de gezinnen, die aan de regeering en de gemeen ten onderstand gevraagd hebben. De Grdothertog van Mecklenburg heeft uit het Duitsche leger de volgende dépêche aan de Groothertogin gezondenConn er ré (4 o. O.N.O. De Mans), 11 Jan.des avonds t«n 8 ure: «Nadat wij gisteren de Huine ten noorden van Le Mans waren overgetrokken, hebben wij heden een hevig maar zegevierend gevecht geleverd hij Lonbrou en La Chapelle; bijna 10,000 man zijn krijgsgevangen gemaakt. Ons verlies is gering. Morgen zetten wij den tocht naar Le Mans voort." Per luchtballon zyn uit Parijs de volgende berichten van den 8sten dezer aangebracht «Er vallen dagelijks ongeveer 20.000 grana ten. Sedert den 5den hebben wij 15 dooden en 60 gewonden. Binnen de stad (Parijs) wor den dagelijks eenige vrouwen en kinderen ge troffen. De regeering heeft de inwoners ver maand om samenscholingen te vermijden op plaatsen waar bommen vtdlen. Op drie plaatsen u een begin van brand onmiddellijk gebluscht. Het blijft granaten regenen in den Fau bourg St. Germain. Heden morgen ten 6 pre vielen er vier in de straat Madame, drie op de ijzergieterij van Bené en nog op andere d bijna 27 jaresj C. M. Kuilenburg, Mooteban. otru, SchooahovM, in de straat St. Jac- uitging; een andere ixemburg. In den om- °P den der op den boulevard Port jwen beschadigd. De dreigde buurten verlaten en wdkden ondergebrtlcht in de ledigstaande wo- Het schijnt zeker, dat de Duitschers een loopgtha| geopend hébben tegen de forten No- gentïïi Rosny, en wél naar een geperfectio- neerd' jsystetnizoodat zij zonder ernstige ver liezen den eersten parallel kunnen trekken. Blanqui, Flourené, MiRéres fcu «nduxvn, uic aan de on’usten van den Sisten October schul dig zijn, zullen waarschijnlijk niet voor een burgerlijke, doch vóór eeu militaire rechtbank te recht staan. Gisteren heeft een herkenning doen blijken dat de vijand een batterij gedemaskeerd heeft in 't park van St. Cload. Het belegeraars richten een belsch vuur tegen het fort Moutrouge, dat met zijn zwaarste stukken antwoordt. De gevolgen van het bombardement veront rust de bevolking niet, (maar wekken haar verder op om te volharden bij den wederstand. Kolonel Taillaut, commandant van Phals- burg, de kleine Fransche vesting, welke zich gedurende zulk een langen tijd verdedigd heeft, schrijft aan de Liberté een brief, waarin hij ontkent dat Phalsburg gecapituleerd heeft«De Fransche dagbladen hebben uit buitenlandsche dagbladen het bericht overgenomen dat Phals-, burg gecapituleerd heeft. Dit is niet waar. Na twee bestormingen te hebben afgeslagen, na vier bombardementen te hebben doorgestaan, zagen wij, dat de levensvoorraad op was. -Hierop wierpen wij ons kruit in het water, braken de 11,1)00 geweren der troepen in stukken, ver nagelden de 65 kanonnen en vernietigden de affuiten. Op den dag toen er geen stuk brood meer over was, openden wij de poorten, en deelden wij den Pruisen mede, dat wij al ons oorlogsmaUrieel vernietigd hadden, en dat wij niets van hen vroegen. Dit is zeker geen ca pitulatie I” Generaal Noël bericht aan den gouverneur van Parijs, dat het Duitsche leger door besmet telijke ziekten wordt geteisterd. Inzonderheid neemt het getal oogzieken schrikbarend toe. Buiten de belegerde stad wordt dus niet min der ellende geleden dan daar binnenen de overwinnaar gaat evenzeer onder de bezwaren en lasten van den krijg gebogenals de over wonnene. oeun onmenscnenjKeu oori^, u» z/un».iui goed en bloed vraagt en het even! rel geen niet voordeelen kan aanbrengen, welktegen de i liezen en opofferingen kübnen jpwegen. 1 rer vc veruergeuer groöte jammerklacht op en von Bis- ’t zou er w op dit oogenblik, in het diepst^ der hel vervloekt spreken. iw der' reservetroepen ift een blad, verzet- emn het vertrek, en nri? niet hiejlp, wier-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1