SGHOONHOTENSGHE COURANT. WEEKBLAD ZOm& 22 JAMABI. 1871. r. 82. VOOR DE KRIMPENER-, ALBLASSER- EN LOPIKERWAARD. BEN 8PECTAT0RPLAAT. BUITENLAND. PRIJS DEZER COURANT Voojr Schoonhoven per drie maanden f 0,60. iooo per poat0,70. S. W. N. van NOOTEN te Schoonhoven, Uitgeven, Ied?re week, wanneer een nieuwe "Neder- landscjhe Spectator" op de leestafels der socië teiten, leesmusea, koffiehuizen enz. is neerge legd haasten zich de bezoekera dier verschil- lendejlees- «n speelgebouwen, te vragen naar "de plaat.T Men weet, dat mannen van geest in de redactie van genoemd weekblad zitting heb ben, en men ia algemeen van meening, dat in een zich als geestig voordoénd tijdschrift de plant'* het neusje van den zalm, het geestigst van alles wezen moet. Immers een teekenaar kan veel gemakkelnker geestig wezen dan een schrij ver. Een schrijver is ï>f dadelijk verstaan baar, bf duister. In bet eerste geval zegt hij licht te veel, zoodat men zijne aardigheden grof of flauw vindt, in het tweédd geval komen de «r in het geheel niet achter of duurt het er m UJidttuMmM de geestigheid, ij eindelijk gevonden istoch de moeite niet beloont. Ken teekenaar daai entegen geeft, met ziju honderde streepjes en trekjes, lichter aan ieder het zijne. De eendie veel van zoe ken goudt, zoekt er telkens iets meer achter t .ook telkens iets nieuws te vinden zoodajt zijn tevredenheid voortdurend toeneemt. De apder, die zich zooveel moeite niet wil geven of wierts vernuft minder fijn is, i» reeds dade lijk door eenige aardig geteekende trekken ge troffen, hij amuseert zich een pssr minuten en hy heeft genoeg. Doch even bekend sis het ia, dat de socië teit- en koffiehuisbezoekers van Nederland ge- regeld als om strijd vragen naar "de plaat", even bekend is het ook dat zij die plaat meestal met teleurstelling weder neêrleggen. Is dit de laatsfc week ook' het geval geweest? Wanneer wij rinderen naar ons zelven mogen beoordeelen, aarzelen wij geen oogenblik met te zeggen ja.. Wat gaf de plaat? Velen onzer lezers zul len haar wellicht niet gezien hebbendaarom zijn wij hun een korte beschrijving schuldig. Aan een kabinet, waarvan het opengeslagen blad tot schrijftafel diende, zit de minister Thorbecke op een studecrstoel, de pen in de hand. De Spectator heeft de zeer eigenaardige gestalte en trekken van dien staatsman te dikwijls gctee- kend, dan dat ook nu de gelijkenis een oogen blik twijfelachtig zoude mogen heeteu; maar dat de teekening van dat beeld gelukt is, is voor den Spectator geen kunst meer. Het bo venste gedeelte van het kabinet is van snijwerk voorzien, en in dat snijwerk vertoonen zich (zoo moet het ten minste heeten), de hoofden der zes andere ministers. Dat geen van allen ge lijkt, doet er voor den teekenaar waarschijulijk minder toe. Op zich zelf is die plaat natuurlijk niets bij zonders. Dat de heer Thorbecke weder minis ter is, «eten wij allen, dat hij nog zes minis ters nevens zich heeft, weten wij ook, en wie de zes andere ministers zijn, behoeft Spectator ons niet in eenige totaal misvormde beelden te vertellen, dat weten wij eveneens. Specta tor zag dan ook wel in dat zijn plaat op zich zelf niet veel beteekende en dat het onderschriit de plaat* goed moest maken. Op eens scheen heto een ideetje ingevallen tb zijn. Hij had dacht aan het bekende Duitsche lied "die Wadht am Rhein", bepaald aan hft refrein waarin de Duitschers hun vaderland geruststellen, omdat de Riiu door hen allen getronw en standvastig bewaakt wordt. Het ideetje was gevonden en Spectator schreef ondei1 de plaat deze wool Lieb Vaterlaud kanoot rnhig sein, Der alte Thor sitzt treu am Schrein vertaald: AVees gerust, mijn vaderland, de oude Thor zit weder aan het kabinet." Heeft dit versje de plant geestig gemaalrt? Wij gelooven het nietomdat, zooals het veifsje daar staatde teekenaar er ons hepaald niets anders uiede heeft doen zien, dan dat hij Duit sche versjes kan overeeften en in verband bren gen met Nederlandsche toestanden. Maar pat hij de gebreken onzer natie kent en *e ipet bijtende scherts weet te hekelent om Ze zoo doen verdwijnen, dat heelt' hij niet getoond Toch had men roet dieeéWe piimt endntrel versje tot onderschrift een bijtefidq ironie k nen geveneen ironie op niet weinigen oc medeburgers. Wanneer men b. v. eeji groopje Nederlanders had geteekend en hun He woordi van het versje in den mond had {geleurdw neer men dan datzelfde groepje Nederlaiiol had voorgesteld met een uitdrukking van sltflP- rigbeid, m geeuwende houding zich uitstrekae ide op hun legerstede, dan had men velen in lande geteekend en gehekeld. Wij hebben onze ingenomenheid met de tredmg van het tegenwoordige ministerie ontveinsd. Aan een arider liberaal kabii dan dit, had op het oogenblik zeker niemand in vollen gernoede levenskracht duiven toek nen, en men is er in Nederland dan toch len wel et us aan toe een krachtig en werkzaam minist:rie wij ahn het hoofd der zaken te zien. Maar hebben vooreerst nooit gemeend dat de 'lhorbecke, al is hij het politieke hoofd der nieuwe regeering, zijn collega's overbodig mjakt of hen veroordeelt tot figuranten, die in het ka binet slechts als snijwerk kunnen voorkomen. Immers op den weg van ieder hunner liggen gröote quaestieën naar hare oplossing te wnch- ton. Onze juridische wetgeving, ons belast ng- wezeq,, onze militaire organisatie schreeuwen om hervorming. Onze betrekkingen met liet bui tenland moeten door een vaste en fijne hand worden geleid. Onze koloniën hebben meer noodig dan de wetten van den heer de W|aal. Daarom ook, wanneer de heer Thorbecke Izich had omringd van vasalleu of automaten, dan zouden wij, niettegenstaande het bekwame hoofd, toch het gansche lichaam hebben tentoongesteld als een lijk. Ons vertrouwen is niet het minst gegrond op de bekwaamheid der enkele leden. Maar hoezeer ingenomen met de nieuwt ka binetsformatieprotesteeren wij toch met alle kracht tegen de meening van velendie de woorden der Spectatorplaat uitspreken of ir ge dachten beamen. Het vaderland moge gerust wezen in dien zin, dat het niet voor de overheerscbing van kerkelijke 1) Wanneer »der alte Thor" geheel in het Dpitsch moet worden geleten en beteekenen moet de oude dwaas", dan is de woordspeling eene onwaarbéid en eene beleediging, en alzoo beneden onze krit' PRIJS DER ADVERTENTIE* Van 1 tot 5 regelsf 0,80. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco. partijen of voor de incoustitutioiineele praktij ken van het vroegere ministerie Heemskerk he- hoeft te vreezenhet mag niet gerust zijn iu dien zin dat het meene ihans de armen te mogen kruisen en, in een zoet niets doen ver zonken, alles over te laten aan de regeering. Een regeering is in Nederland zoo dikwijls de groote wrijfpaal, waaraan ieder zich schuurt, de groote kruiwagen, waarop ieder de lasten wil werpen, die b-m te dragen zijn gegeven. Neen, ieder drage zelf zijn lasten, ieder vervulle zelf zijn zaak. Een regeering is geen wonderdoctor, die alle ware en ingebeelde kranken geneest. Bovendien rust thans wel de zwaarste taak op de Kamers. In onzen regeenugsvorm is het zwaartepunt gelegen in de vertegenwoordiging^, Wanneer daar op het Binnenhof zitten agita* teurs, partijmannen, egoïsten, portefeuilleja gers, in plaats van ernstige en bekwame ver tegenwoordigers der natie, dan wordt ook het sterkste kabinet ondermijnd. De Kamer komt voort uit de kiezers en dee zen zomer Jfullen de kiezers weder de helft van hun taak te vervullen hebben. Dan bovenal is het hun plicht all-' slaperigheid te verbannen en fiks uit tie ooge i te kijken. De kierers heb ben Nederlands toekomst in handen; zij moeien zorgen dat het politiek leven en de ('politieke ernst bij hen blijven bestaan. Dan zullen zij aan het land een vertegenwoordiging geven die met dienzelfden geest is bezield, een vertegen woordiging die de regeering steunt, maar steunt om voorwaarts te gaan. Het vaderland kan dan alleen rustig weten, wanneer allen „in het vaderland waken op hun post. Uit Versailles, het Duitsche hoofdkwartier, bericht men van Donderdag het volgende: Een uitval met een groot aantal troepen'uit den Mout-Vale'rten tegen de positiën van het vijlde armeekorps ondernomenwerd afgeslagen. Het gevecht duurde van voormiddags elf'ure tot na het vallen van den avond. Zoover men kan nagaan ia ons verlies onbeduidend. De belegen ngsartHlerie zet onafgebroken het vuren met goed gevolg voort.Von Werder heeft de vervolging vun het leger van Bourbaki met gelukkige gevechten begonnen. Den 4. Jan. taste van Göben het Noorder- leger in de positie voor St. Quentm aan. Na een strijd van zeven uur verdreef hij het uit al zijn positiën en joeg het, na een hard nekkig gevecht, in St. Queutm. Hy heeft 2 kanonnen genomen en 4000 ongekwetste gevan genen gemaakt. Door afdeelingen van de twbede armee is Tours bezet, zonder dat er tegenstand geboden is. Het bombardement van Longwjr is heden begonnen. Versailles, hedenVrijdag. De Keizer aan de Keizerin. "Von Göben zi\ heden den vijand vervolgen. "Zoo zijn dan alle drie de legers, d»e tot ontzet van Parijs oprukten, geslagen. "De vijand staat nog buiten Parijs, in de vlakte van den Mont-Vatërien en zal ons stel lig heden weder aanvallen."

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1