SCHOONHOVENSCHE COURANT. WEEKBLAD I ZONDAG 29 J AW ARI. N°. 83. 1871. VOOR DE KRIMPENER-, ALBLASSER- EN LOPIKERWAARD. SI JS- ■mi 93| 63* 75H 91{ Ël ’tr 9ü| 219 206 w 831 811 834 688 193f n, BUITENLAND. BINNENLAND. SCHOONHOVEN, S8 J»n. ubbele doo- K 65 664 79f PRIJI IEZER COURANT Voor Schoonhoven per drie maanden 0,60. Franco per poet - 0,70. PRIJS DER ADVERTENTlfN IU Van 1 tot 5 regel»0,50. Iedere regel meer - 0,10. Groote letten naar plaatsruimte. Inzending franco. 1» Jan. 53 69 82R 89 89 66 220 «i 4® Ar 455| 113| te Beoept, int maakt, Ier MAAG BRING. Zij .PTE in het ;yn ZACHT, te FmW. n Wijk te a te .tf/w ren Altena den Bijtel I. J. G. raaf Lfom M, Koetsveld le Bthr en ireMte, door H. Malco* Adama, i St. Am- tlindcrman. ear), A. Stam. van Vaan. H. Port. Bots, ptein. in dar Toom, t. en», op bat de Donkeratr, Florio. (jten. (1M9) ind» zoovele nik, is door talultand aF. initan telijk vel attent te deUrbanas- it, in Dépot pewn STwfrn VAon/m. In mamm is Zoon, indt op het i. Wy ver te letten, aa ten de Dooa> n biljet met en zich te Mla. deze dépêche voor te lezenmaar in plaats van de verwachte toejuichingen weergalmde het ge roep van Vrede! Vrede! met kracht door de zaal. De koningin verwijderde zich hierop ter stond, hoogst misnoegd en teleurgesteld. Het bevestigt zich, dat in de Si. Nico- laasschool te Parijs, waar 1000 kinderen ver pleegd wordenvijf bommen zijn gevallen. Een er van heeft zes jongens gedood en veie andere gewond. De geestelijke, die aan het hoofd van deze inrichting stond, had de betrekkingen der scholieren voor het gevaar gewaarschuwd, maar men had er geen gehoor aan gegeven. Een andere bom viel in de woning van een man die met zijn gezin te Parijs een schuilplaats had gezocht. De bom, die neervief, terwijl tóén aan het ontbijt zat, doodde de kinderen on mid dellijk bracht den vader een wond tóe, waar aan hij bezweek, en ontnam aan de moederde beide armen. De wereld kwam in rep en roer, toen Traupmann een moeder en hare kinderen om het leven bracht. Maar de oorlog veroor looft deze moorden op groote schaal. De correspondent van het Engelsche blad Daily News schrijft uit Parijs het volgende van den £0sten dezer ^Parijs is heden zeer ongerust en ongelukkig. De laatste uitval is geheel mislukt, en de tij dingen van de Fransche legers buiten Parijs zijn zeer ongunstig. Het is noodeloos u lastig te vallen met veel bijzonderheden aangaande de mislukking van Trochu’s uitval. Een menigte verontschuldigingen worden aangevoerd, als b. v., dat Ducrot, ten gevolge van den mist, niet bijtijds aankwam. De nationale gardes streden aan de zijde der linietroepen en der mobielen en in den regel streden zij wel en hebben zij reden met zich zelven tevreden te zijn. De Parijsche schutterij heeft ontzaglijk veel man schappen verloren bij dezen uitval. Toen ik van het slagveld wederkeerdestonden een 2000 tal mannenvrouwen en kinderen aan de Porte Maillot, waar zij ieder schot konden hooren, maar «iets konden zien. Ik werd bijna in stukken gescheurd door de angstige lieden, die mij tijding van hunne betrekkingen vroegen. Het aantal dooden en gewonden was zeer groot. Bet Pruisisch geweervuur deed het meeste kwaad. De Pruisische artillerie vuurt met een groote regelmatigheid, welke weinig nut doet. Indien men had opgelet waar -een bom gevallen was, dan zag men roet tusschenpoozen van twintig seconden de 'volgende bommen juist op dezelfde plaats vallen, roet al 8e mechanische regelmatigheid van een stoomhamer. Zoolang men die bijzondere plaats vermeed liep men geen gevaar. Het geweervuur was daarentegen moordend. In de achterhoede was de reeks arobulancewngens, draagbaren, enz. slechts te vergelijken met de lange reeks rijtuigenwelke ziph vau de Italiaansche opera te Ixinden uit strekt, op avonden wanneer een beroemde zan geres zingt en de rijtuigen drie diep op de toeschouwers wachten. In plaats van de keurige equipages der Engelsche aristocratiegevold met «choone vrouwen, zag men een lange reeks draagbaren, drie diep, op elk van welke een gewon8 man lag, kermende, bloedende, met bleeke gelaatstrekken en gedragen door vrouwen. Mijn verbeelding was vervuld met dit verschrik kelijk tooneel. De angst en smart der wach tende vrouwen was ontzettend. Deze had een z??u g60® een echtgenoot, een derde een broeder bij de nationale garde. Ik zal nooit het beven vergeten van hendie tijding vroegen van hunne geliefden; de trillende stemmen, dg rustelooze bewegingen der weenende oogen! Daar stonden de duizenden der groote we reldstad, duizenden van alle rangen der maat schappij, rijke dames en arme vrouwen, in doodsangst over het lot van hen, die zij het innigst liefhadden, vreezende, dat zij gesneu veld, overtuigd dat zij gewond waren» Dit is de beteekenis van een strijd door schutters ge- voerd. Zij vechten onder het oog van hun gezinnen, en de doodsangst der geliefden, die aan de poorten wachtenis in eenige opzichten grooterdan de (lopdsangst welke op het slag veld zelf geleden wordt. De toestand der rivier de Lek as dezelfde gebleven. Het water is alhier sedert gisteren 8 centimeter gevallen. Ook boven is, volgens berichten van gisteren en eergisteren, het water vallende. Maandag-avond had de aangekondigde soirée ten voordeele der school van volwassenen plaats. Verschillende vereenigingen en personen hadden zich beijverd, om door onderlinge samenwerking dezen avond zoo afwisselend en aangenaam mo gelijk te doen zijn. De ingezetenen van Schoon hoven hebben dan ook door een ruime opkomst getoond, dat zij die pogingen op prijs stelden en dat het doei, waarvoor deze sóirée werd ge geven, hunne volle sympathie wegdroeg. Onder de vereenigingendie dezen avond proeven gaven van hate muzikale ontwikkeling, noemen wij het muziekgezelschap »Harmonie”en de r Mannen» Zangvereeniging.” Beide gezelschappen werden door den heer G. H. Westbroek gedirigeerd. Verder werd een solo voor clarinet door den heer G. Greup op verdienstelijke wijze ten gehoore gebracht, terwijl de beeren L. Akker- huijs, JÈz. en A. Kuijienbnrg Pz. het littera- nsch gedeelte van, den avond op zich hadden genomen. De eerste droeg sBij 't Kerkportaal" van Jan van Beers en vDe Boodschap naar de Ijzersmelterij” van Tollens voor, en oogstte daarvoor grooten bijval. Zonder aan de ver diensten van den voordrager, die meermalen blij ken van zijn talent gaf, iets af te doen, mee nen wij het nog niet uitgemaaktof dit gedicht voor een voordracht met muziek geheel geschikt is, en of het voorben, die waarlijk beminnaars zijn van Tollens’ muze, niet meer aantrekke lijks heeft in den meesterlijk-eenvoudigen trant, waarin de dichter het gaf, dan met de overigens goed gecomponeerde en uitgevberde illustraties. De heer Kuijlenburg gaf ter Haar’s rAbd-el- Kader'* met gloed en kracht weder. Het ze gelied dat gedicht voorafgaande, door den heer S. W. N. van NOOTEN te Scboonhovkn, Uiteers. Dezer dagen heeft men het bericht ver spreid, dat Parijs zich jwilde overgeven, doch dit is tot heden niet bevestigd. Jules Favre zon met voorstellen omwent de capitulatie te Versailles zijn nangekoiwen en deze voorstellen zouden door v|. Bismarik niet aannemelijk zijn geacht. De vesting Lonary heeft gecapituleerd. Er zijn 4000 gevangenen en 200 kahonnen in banden der Detachers Bevallen. Onder dagteekening van den 21 dezer wordt uit Versailles net volgende gemeld: De keizer a^an de keizerin, hDe vijand heeft gisteren voormiddag zichgeheel op Parijs terug getrokken; by St. Clou® werden nog 15 offi cieren en 250 man gótangen genomen. Het aantal gevangenen bij St Quentin bedraagt 9000 ongekweteten. Bovendien lagen 20ü0 gewonde Franschen in de staduitgezonderd die, welke zich in de omstreken bevinden en de gesneu velden, aoodat zijn verlies stellig op 15,000 man geraamd worden kan. De vijand is afge trokken tot aan Valenciennes en Douai. De onzen hebben Cambrai weder bezet. Gelijk ,men weet, heeft de kroonprins van Pruisen op den Zondag voor hij ten oorlog is uilgetrokken zijn jongste kind ten doop gehou den. Dat kjndje nu werd gezoogd door een Fransche min, wier broeder jn een der eerste gevechten tegen de Duitschers sneuvelde. De min fïok zicjh dien dood schijnbaar niet zeer aan, maar inwendig zwoer zij wraak, en op ze keren dag liet zij, op een oogenblikdat zij meende alleen te zijn, het kindje, dat zij voedde, over de balustrade van het balcon glijden en ging toen achteruit. Gelukkig echter bleven de lange kleeren van het onschuldige wicht in de metalen ornamenten van de balustrade vast zit ten en schqot een knecht toe, die nog tijdig de kleeren kon grijpen. Anders ware het kind zeker op dep marmeren vloer dood neergevallen. De min heeft bekend, dat zij dus den dood van haar broeder op de Pruisen had willen wreken. De Nürnb. Zeitung verhaalt dat een jeug dig Hannoyersch officier met zijne compagnie 25 vrijschutters gevangen had genomen. Hij vroeg zijn Jkommandant waar hij met die man nen blijver} moest en ’t antwoord luidde: *Fu- silïeeren De officier liet zijne compagnie aantreden en de 25 vrijschutters blinddoeken. Onder hen bevond zich een jongeling van 18 jaren, zacht als een meisje en die weinig lust had te ster ven. Heéte tranen rolden over zijne wangen; hij knielde en smeekte in roerende taal den of ficier hen) te sparen. Deze was diep bewogen en weende met den armen jongen mede, maar hij moest zijn order uitvoeren. De jongeling werd dus vastgebonden engedood. De of ficier viel dadelijk daarna in zwijm en toen hij ontwaakt^ was hij krankzinnig. De koningin van Pruisen was in den schouwburg te Berlijntoen zij de dépêche ont ving, hef bericht inhoudende, dat- de hoogte van Avion door de Pruisen was bezet. Zij meende het publiek genoegen te doen, met het

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1