'4 13 WCg* St «'f S3 Laatste Berichten. Westbroek op muziek gezet en door het mno nen ltoór uhgevóerdmaakte een goed effect. Ten slotte blijft ons nog te spreken over het lieve gezang van eenige kinderen in ffde Bood schap naar de UzersmeKerij", 't welk op ver langen nog eens werd herhaald, en wij zonden thans van deze soirée afscheid kunnen nemen ware het nietdat wij met den heer C. Hoogh- winkel een woord van dank wilden brengen aan den heer G. H. Westbroek voor zijne on vermoeide zorgen en goede leiding en aan allen, die ons dezen aangenamen avond hebben ver schaft. Eene som van f 111,50 is de bruto opbrengst dezer soirée. *In de gisteren-avond gehouden vergadering van de Nijverheidsvereeniging van goud- en zilversmeden alhier, werd door de commissie der inrichting vTot Hulp in Lijden," rekening ge daan van de door haar kosteloos gehouden ad ministratie over het jaar 1870. Deze rekening toonde aan, dat aan 10 leden uit keering we gen* ziekte heeft plaats gehadbovendien bij t overlijden van 2 hunner aan de betrekkin gen de tegemoetkoming voor begrafeniskosten is uitgereikt, en dat het aanzienlijk batig saldo bedroeg 1114,67; voorzeker overwegende re denen tot aanbeveling dezer zoo hoogst nuttige inrichting', tot welke, staande de vergadering weder acht leden toetraden of als zoodanig wer- den opgegeven. Bij koninklijk besluit is aan den kolonel G. P. Booms, op zijn verzoek, eervolontslag verleend uit zijne betrekking van minister van oorlog en tot minister van oorlog benoemd de kolonel A. Engelvaart, goüverneur der konink lijke militaire akademie. Op de aanbevelingslijst voor kantonrech ter te Cprtgene (Zeeland) zijn door de recht bank te Qoes geplaatst, mr. T. G. A. Slingeland, griffier bij het kantonger. te Woerden, G. J. D. Hondius, plaatsv. kantonr. te Naaldwijk, en jhr. B. M. de Jonge van Elleroeet, griff. bij het kantonger. te Cortgene. Dinsdag zijn ten stadhuize te Utrecht SS pokzieken aangegeven. De aangiften van overledenen aan pokken bedragen van het be gin dezer maand tot den 24en P5, waaronder 44 personen vaii het mannelijk en 51 van het vrouwelijk geslacht. —«Naar men verneemt is volgens aanschrij ving van den heer Commissaris des Konings in de provincie Utrecht, ten gevolge van de buiten gewone rivier-correspondentiebevolen dat geen klokken tot nader order mogen worden geluid en dat op den toren seinpalen moeten worden geplaatstwaaraan, zoodra er riviergevaar bestaat, bij dag een mand en bij nacht een lantaarn moet worden gebracht. Vreemd is het dat in het aangrenzende Zuid-Hólland die laatste voor schriften onbekend zijn. Zon daar soms minder gevaar .zijn, dan langs den Lekdijk in de pro vincie Utrecht? Het hoofdcomité van het Boode Kruis heeft, naar bericht wordt, besloten aan mevr. de wed Praeger, wier echtgenoot te Metz het slachtoffer is geworden van zijne voor het Boode Kruis bewezen diensten, uit de fondsen der vereeniging een jaarlijksche gratificatie, voor- loopig voor den tijd van vijf jaren, aan te bieden, van gelijk bedrag als het pensioen, dat baar volgens de wet zou zijn toegekend geweest, indien Dr. Praeger gevallen was bij dienstbetoon, door' de regeering bevolen. Men schrijft ons uit Montfoort »N«ar men verneemt zal binnen kort de al hier algemeen beminde en geachte hoofdonder wijzer, de heer A.Tebbenhoff, zijn 50 jarig jubilé in die betrekking vieren. Zoodanig feest is zeker exceptioneel, maar te belangrijker voor zijn vele.vrienden, zoo binnen als buiten deze stad wanneer men den 72-jarigen grijsaard ten voor- beelde van zoo vele anderen, zich met jonge lingskracht nog aan het heil der hem toever trouwde jeugd ziet arbeiden." Bij een landbouwer te Araeide is, geruimen t^jd geleden, de longziekte onder het vee uit gebroken, en zijn op diens stal 8 pinken be nevens 8 kalfkoeieu bezweken; waardoor den eigenaar een aanzienlijke schade is toegebracht. Gelukkig is de ziekte alhier nog niet op andere stallen uitgebroken, ofschoon zij zich bij den bewusten veehouder reeds in de maand October van 't vorige jaar heeft vertoond. GORINCHEM26 Jan. In de vorige week werden door den beer J. Exalto, alhier, in het Dalemsche veldin één schot twee denen of wilde zwanen geschoten, die een vlucht hadden van 2,47 en 2,84 meter. Het behoort reeds tot de zeldzaamheden dat deze vogels in deze streken gezien worden, maar de grootste zeldzaamheid is voorzeker dat twee hunner zich in één klap laten vangen. Men begint hier gebrek te krijgen aan steenkolen, zoodat de prijs daarvan reeds tot 1,80 en in de omliggende dorpen tot ƒ1,40 de hectoliter gestegen is. GORINCHEM20 Jan. Aan het officieel raadsverslag, zitting van Vrijdag avond 20 de zer, ontleenen wij o.' a. de volgende bijzon derheden dat op het dezerzijds ingesteld hooger beroep bij Koninklijk besluit is vernietigd de beschik king van Ged. Staten dezer provinciedato 2 Aug. 1870, en wordt goedgekeurd het besluit van den Raad dezer gemeente, van 22 Juli 1870, tot wijziging der gemeentebegrooting over dat jaar in ontvang en in uitgaat, ten einde aan het besluit tot het op beleening of prolongatie uitzetten van gemeentegelden uitvoering te kun nen geven; dat besloten is het gevraagd eervol ontslag te verleenen aan den heer F. L. Postelals eer sten hulponderwijzer aan de burgerschool voor jongens, tengevolge zijner benoeming tot hoofd onderwijzer te Winterswijk, eu aan mejufvrouw M A. Muntingals derde hulpomderwijzeres aan de burgerschool voor meisjes; dat met ingang van 1 April 1871den heer H. Burkeiis op dips verzoek eervol ontslag is verleend als gemeente- heel- en verloskundige en als heel- en verloskundige verbonden aan deu dienst van het ziekengasthuis en voor de zie kenverpleging aan de woiiingen der behoeftigen onder dankbetuiging voor de veeljarige en ge trouwe diensten aan de gemeente bewezen; dat adressen zijn ingekomen van de heeren A. Polack en, C. M. de Bidder, beiden te Go- rinchemom te worden benoemd tot de boven genoemde betrekkingendoor den heer 11. Bui ken» tot hiertoe bekleed';' dat is aangenomen het voorstel van Burge meester en Wethouders, dato 4 Januari 1871, met ontwerpbesluit, tot verhooging met eede som van 60,000, van de begrooting, dienst 1871, in ontvang en in uitgaaf, ter uitvoering van het raadsbesluit tot het op beleening ot prolongatie uitzetten van gemeentegelden; dat benoemd is als hnlpouderwijzeres aan de armenschool mejufvrouw r. Grosjean, te Leeu warden; bevorderd van tweede tot eerste hulp- onderwijzeres aan de burgerschool voor meisjes mejufvrouw J. C. Kèeselaar, en benoemd lot eersten hulponderwijzer aan de burgerschool voqr jongens de heer J. Brevée, te Leiden. «LOPIK, 26 Jan. Ook in deze gemeente is bij twee huisgezinuen pokziekte waargenomen. Vermits zulks met was kenbaar gemaakt met de woorden hbesmettelijke ziekte", zooals bij plaat selijke verordening is voorgeschrevenis bereids proces-verbaal tegen den hoofdbewouer opgemaakt. GIESENNIEU WKERK, 23 Jan. Heden avond had hier de eerste vergadering plaats van de opgerichte vereeniging tot het honden van volksvoorlezingen. De vergadering werd door 40 ledenwaarvan eenige hunne vrouwen en dochters hadden medegebracht, bezocht. De president, de hepr J. D. van Slijpe, opende met een hartelijke welkomstgroet de vergadering, en sprak verder over het doel der vereeniging en over de behoeftenwelke aan beschaving euz. ook in onze dagen nog zoo ruimschoots bestaan, toegelicht door schetsen uit het dagelijksch le ven, betrekkelijk de licht- en schaduwzijde vau het leven. Een tal van bijdragen verhoogde bet genot van deze eerste bijeeukoinst, die ze ker veler verwachting heeft overtroffen. SCHELLUINEN25 Jan. In de twee laatste weken trachten vele bakkers uit Gorkum en elders alhier brandhout te koopendaar zij door het dichte water geen masthout uit Noord- brabaut voor huune ovens kunnen krijgen, geven zij tot f 10 k II voor. de vim of 104 takke- bossen. MEERKERK, 26 Jan. Heden wilde iemand een nieuw pistool, dat hij pas gekocht had, be proeven, toen door een onvoorzien toeval het schot ouverwacht afging en hem de hand be langrijk verwondde. Na een smartelijke ope ratie is het gelukt den kogel er weder uit te balen. Nog verdient van hier vermeldingdat deze week door een onbekende aan de diaconie de som van 50 werd geschonken, om daar van een extra bedeeling in brood aan de ar men te doen. Eere daarvoor den milden gever, die alzoo toont te begrijpendat deze gift dub bel welkom is, nu de behoefte der arbeidende klasse groot is, daar alle veldarbeid thans is gestaakt. HOOG-BLOKLAND, 23 Jan. Door No tabelen zijn alhier tot kerkvoogden benoemd de heeren: A. Slob, S. Kuijpers eu G. Veiwaerd. NOORDELOOS, 27 Jan. In onze vierde bijeenkomst, die dezen avond alhier plaats had werd door den lieer Ds. van Maanen van Nieuw- land een zeer nuttige en hoogst belangrijke lezing gehouden over dé vrijheid op staatkun dig, godsdienstig en maatschappelijk gé bied welke met veel genoegen werd aangehoord, benevens ook de bijdragen van de hh. Prille- vits, Ronjijn, HeijboerGrandjeanIn't Veldt en van Daalen. «GOUIERAK, 20 Jan. Het had weinig gescheeld of een familie alhier was 11. Zondag in diepen rouw gedompeld. De moeder was ter kerk, de vader lag te sikpen of was althans binnen 's huis en de kindereu Vermaakten zich op de dicht bij zijnde wetering Op eenigszins verwijderden afstand van elkander, valt de klein ste van 7 jaar in een dooigat. De' andere van 14 jaar, dit ziende of hoorende, heeft den tijd er bij te komen en het geluk zijn broertje er uit te balen. Doch merkende dat diens pet er nog in ligt, valt hij, bij zijn pogen om die te krij gen, er zelf in eu zou zeer zeker verdronken zijn, zoo niet J.de Bruijn, timmerman te Stol- wijkersluis, die toevallig voorbij kwam, het ge luk gehad had den knaap te redden. «HOOG-BLOKLAND, 22 Jan. Heden nacht omstreeks 8 ure werden de bewoners dezer gemeente onaangenaam uit den slaap ge wekt aoor het luiden der klok en het geroep van ff brand." Spoedig waren de spuitgasten met 'de spuit op weg naar de naburige gemeeute Arkel, waar de brand t^n huize van denmet selaar P. van Daalen was uitgebroken, die nood lottige gevolgen zou kunnen geha'd hebbenmaar de huurlieden hadden zich-zoo dapper gekweten, dat de brand reeds gebluscht was, toen onze brandspuit met hare gasten in de nabijheid kwam; zoodat deze onverrichter zake van de nachtelijke wandeling konden huiswaarts keeren. Men schrijft ons i it Ameide Wij vermelden als een bewijs van echte huma- 'niteit, dat in de gemeente Krimpen a/d Lek, aan de ouderscheiden bemanningen der stoom- booten, die onder de Directie «ta$n van de hee ren van Santen en Co., bij de tegenwoordige staking van de dienst, ten gevolge van de vérst, niet alleen de gewone gage wordt uitbetaald, maar dat hun bovendien de gelegenheid wordt gegeven om kosteloos onderwijs te genieten. Moge het echt philimtropisrh beginsel, waarvan genoemde directie nitgaat, om door stoffelijke zoowel als zedelijke ondersteuning, de toekomst van het onder haar dienend personeel zoo mo gelijk te verzekeren eu te verbeteren, algemeene navolging vinden. Ds. J. U. Klompte Polsbroekheeft voor het beroep naar Zaainslag bedankt. Ds. J. A. van Wijk, te Gouderak, heeft voor het beroep naar Hei- en Boeicop bedankt. Te Oudewater is toezegging van beroep daan aan Ds. E. A. G. van Hoogenhuijze te eino (Overijsel). Men schrijft ons uit den Alblasserwaard Gelijk bij strenge vorst en langdurige ijsbezet ting meermalen het geval waszoo worden ook tegenwoordig op verschillende plaatsen in de rivier de Lek weder otters waargenomen, en werd daarop door verschillende personen reed* jacht gemaakt. Volgens sommigen zou reeds een dezer dieren geschoten zijn. BERKEN WDUDE, 27 Jan. Heden avond trad in onze Nutsvergadering als lezer op de heer J. P. Mahlstedeen sprak «rover de over eenstemming van den meuschwelke lezing zeer werd toegejuicht. Met een tal van bij dragen werd deze vergadering besloten «BERGAMBACHT, 27 Jan. In de 4e leesvergadering van de vereeniging W interle- zingen alhier, trad heden avond de heer P. Verhoeff, van Berkenwoude, als spreker op. In een keurige rede schetste hij ff het gaan in oude sloffen" op een echt humoristische wijze, vooral met het oog op de gebreken dezes tijds. Met onverdeeld genoegen werd hij dan ook door het talrijk publiek aangehoord. De daarop vol gende bijdragen droegen ook aller goedkeuring De toestand van den veestapel in de offi- streken van Utrecht is in den laatste» tijd gun stig te noemen, behalve dat bij enkele veehou ders gevallen van longziekte onder het vee voor kwamen en reeds enkele afgemaakt zijn. Het melkgevend vee geeft zeer weinig melkdaar voor namelijk bet ongunstige weer zeer nadeelighierop werkt; liet stalvoeder is zeer schaarscli, daar' de lijnkoeken hoog in prijs zijn en voor het hooi,/ 20 25 en 't stroo f 16 k 18 per 500 kilo betaald wordt. - Zondag-avond hebben eenige dieven een som van 800 gestolen uit een schuit, lig gende aan den Nieuwen Rijn te Leiden. De schipper was met de zijnen naar de kerk. Te Benedenknijpe bij Heereveen woont een man, met name Tjitte de Vries, die in Maart aanstaande den zeer zeldzaam hoogen oudeidom van 106 jaren zal hebben bereikt. Ongetwijfeld is hij de oudste Nederlander. Tot in 't laatst van den vorigen zomer ging .de man, die niet alleen oud maar ook arm is, nog steeds naar de omliggende plaatsenom van zijne weldoeners iets -in ontvangst te nemen, dat hun op zijn ouden dag kon verkwikken en versterken. Hij hield zich nog steeds on ledig met het. maken van bezems en las, en leest nog zonder bril vrij gemakkelijk gewoon drukwerk. Daarbij is zijn geheugen nog uit muntend, doch hij is zeer doof. Thans evenwel komt hij niet meer buiten zijne woning eu kan slechts met ipoeite van zijn bed naar deu haard strompelen, iets wat hij, volgens eigen verkla ring, zelf niet kan begrijpen. Zijne krachteu beginnen hem dus zeer te begeven^ en men denkt dat zijne levensdagen weinige meer zullen zijn, hetgeen door hem selven ook al lang ge- wenscht -is. Dezer dagen ontving iemand te Koudum (in Friesland) 's avonds in een herberg een bank biljet groot 25, dat hij in zijn tabaksdoos legde. Eenige oogenblikkCn later namen hij en de persoon, van wien hij het bankbiljet had ontvangenieder een pruim tabak uit dl* doos, en werd deze door eerstgenoemde wederom weg gestoken. Te huis gekomen wilde hij liet ge noemde papier opbergen, maar zietl de helft daarvan was over de lengte aan den bovenkant waar zich de nommers bevinden, afgescheurd, enzeker door een hunner opgepruimd. «Gemeente STOLWIJK. Bevolking op 31 Dec. 1870: 1004 m. en 948 vr.; totaal 1947. Geb. 49 m. en 87 vr.; tot. 86. Overl. 18 ra. en 88 vr.; tot. 51. Levenloos geb. 8. Gesloten huwel. 18. Gevestigd in de gem. 40 m. en 68 vr.; tot. 9S. Vertrokken uit de gem. 67 m. en 55 vr.; tot. 112. Nederd. Herv. 987 m. en 927 vr.; tot. 1914. Christ. Geref. 12 m. en 8 vr.; tot. 20. R. Kath. 5 m. en 8 Vr.; tot. 18. Gem. Lopik. Geboren 26 m. en 24 vr., levenloos 3; totaal 53. Huwel. 17. Overleden 19 m. en 16 vr.; tot. 34. «Gem. Jaarsveld. Geboren 87 m. en 85 vr., levenloos 5; tot. 77. Hnwel. 12. Overl. 29 m. en 23 vr.; tot. 52. «Qem. Willige-Laugerak. Geb. 11 m. en 20 vr., levenloos 1; tot. 82. Huwel. 4. Overl. 7 ra. en 12 vr.; tot. 19. *-— De heer van Hulst, veearts te Nieuw- veen, bij Alphen, schreef in den onlangs ver schenen Almanak voor Landbouwers een stokje over de longziekte, waaraan wij het volgende ontleenen ff Sommigen betalen voor koeiendie van de longziekte zoogenaamd gebeterd zijn, hdbger prijs dan voor andere. Ik zeg met opzet zoogenaamd gebeterde, omdat de dieren van die ziekte zelden geheel genezen, maar veelal aaneengroeiingen in de borstholte daarvan over houden; iets dat nog na jaren bij de slachting blykt. Ze houden dus meestal iets ziekelijks over, zijn daardoor vatbaarder en daarom ook minder waard dan andere; terwijl bovendien de ondervinding my en anderen geleerd heeft, dat hetzelfde rund twee en driemalen door de longziekte kan worden aangetast. In het najaar van 1869 kochten drie vee houders op een onzer niarkfen, uit den zelfden veekoppelellj één ruud. Deze drie veehouders woonden in drie verschillende gemeenten, waar in toen, noch bij heu, noch bij anderen, de longziekte beerschte. Niet lang stond het vee dien winter op stal, of de longziekte brak in die drie gemeenten uit en wel juist bij die drie veehouders het eerst, terwijl bij elk hunner ddt aangekochte rund het eerst riek werd en verder die stallen besmette. Nu vraa^ ik: Is dat louter toeval, of: It de longziekte be smettelijk Men verhaalt ons het volgeude: Een jong man uit een naburige gemeente was als zouaaf in dienst gegaan bij het Pau selijk leger, en had, nadst hij langen tijd in Italië geweest was, en zich dapper gedragen had, de reis naar zijne ouderlijke woning weer aangenomen. Onderweg dacht hij natuurlijk aan zijne ouders en de ouderlijke gewoonten, en bracht zich het eigenaardige verbod zijner goede moeder te binnen, dat Zaterdags vóór twee ure, als de gang werd geschrobd, nie mand het huis mocht binnen komen. Na was 't heel toevallig Zaterdag, dat hij het welbe kende dorpje en de ouderlijke woning weêr zag. Hij draalde echter die binnen te gaan, en drentelde op pn neder. Zijn vader, hem ziende, vliegt op hem toe: ffJongen, ben je daar? Waarom kom je niet binnen?" ffffVader,"" sprak de gebruinde krijger, mk wachtte ieveu tot het twee ure geslagen had, en de ,gang ffgedaan" wa»!"" {Hittorisch.) Lood al* verbandmiddel bij wonden. Burggraeve nit Gent heeft aan de Academie te Parijs een schrijven gericht over het verbin den van wouden met zeer dunne loodplaatjes. Deze methode, sedert eenigen tijd in het hos pitaal te Gent toegepast op arbeiders, die in de fabrieken gewond warenbeeft uitstekende resultaten opgeleverd. De loodplaatjes' worden aangewend even als Engelsche pleistersen met kleefpleister beves tigd. De voordeelen van deze behandeling zou den zyn: 1° dat het lood in aanrakiug met de wond koel blijft, en niet hard wordt2° dat het gebruik van pluksel, waardoor de woud dik wijls ontsteekt, daardoor vervalt3° dat de zwavel verbinding, die zicbvonnt, ontstekingen koudvuur tegengaat, door de ontwikkeling te beletten van de organismen, die deze verschijn selen gewoonlijk vergezellen; 4° dat de wond, wanneer zij eenmapl verbonden is, door begieten met koud water kan worden 'verfrisebt, 'Zonder dat het verband behoeft te worden losgemaakt, en eindelijk 5° dat het een middel is om groote kunstbewerkingen te verhoeden. (Wetenschappelijke Bladen naar de ffNatur- forscher.") KERKNIEUWS. HERVORMDE KERK. Bsroepen: naar Rantdorpe.a, A. G. J. van der Kemp te ft oor dwij torhout, naar IJtehtein J. J. van der Lip te Uuuhote», - naar Wintum en Baard D. Th. Uden Masman te Nieuw-Brongerga of in Knijpt, naar Ooiterkault A. Bouma Uzn. te Schipluiden, naar Kmehedi E. A. O. van Hoogenhuijze te Hrtno. Aangenomen: Zutd-Beierland door J. T. F. U. Laats te Leerbroek. Bedankt: voor Wickmond J. D, Looijer te Reuen, voor Varik I. J. Ippins Fockens te Btit, voor Jrnemuiden D. A. van der Made te Nmlan/broek voor Waterveen M. A. van Regteren Altena te Nickte- vecht, voor Weitbroek P. Reetman te Bennekom, voor de toeiegging van beroep naar Julphaat P. J. Ro- mijn te Meerkerk, voor Utrecht Bronsveld te Huar. lem, voor Sua meer W. H. J. Baart de la Faille te Ridderkerk. B16KKLUIE STAND. Geboren: Leendert, ouders A. va» Dam en M. Burggraaf. Aletta, ouders A. O. van den Bergh en C. M. van den Bergh. Getrouwd: Geene. Overledenf: J. M. Sievert, oud bijna 75 jaren, weduwe van R. Blauw. De Directeur van het Postkantoor te Schoonhovea bericht, dat onderstaande brievenverzonden in de 2de helft van December, wegens onduidelijkheid van adres sen of onbekendheid van personenuiet aan de geadres seerden kónden worden bezorgd: Mej. Mulder Wiesman, te Amsterdam. H. Aaskam, 8choonhoven. W. de Bruin, Sliedrecht. M. LangerakStreefkerk. De Directeur voornoemd, NAHUIJ8. -BBUKSTUDM Nederl. Werk. 8chuld Dito dito Dito dito. Loten Rotterdam Spanje, Obligatiën. Dito Buitenl. 1867 Portugal, Oblig, 1853 Dito 1856-1868 Dito 1867 Rusland, Obl. Hope 1798 en 1816. Dito t Hope, 5de Serie. Dito I dito 6de Serie. Obl.-leening 1864 k f 1000. Dito 1866 k f 1000. Dito 1860 2de leen. Dito 1867 Dito 1869 Aand. 1864 5 pet. Ra. 100. Dito dito I860 Ooktenr.Obl. pap. Mei-Nov. Dito dito Febr.-Aug. Dito in zilver, Jan.-Juli. Dito dito April-Oct. Aand. 5 pet. fl. B00 i860. Dito. fl. 100 1864. Italië Cert. en insch Turkije, Oblig Alg. 8ch Egypte Oblig. pd at 100 leen. 1868. N. Amerika, Oblig. V. St. 1882. Dito dito 1885. Brazil Oblig. 1865 Gr. Rass. ijpoorw. 6 pet. aand. Russ. spoorw. (Jelez) Rups roti T.'flis h 1000. Russ. spoorw, Jelez-Orel 1868.. Dito Kursk Cbarköw Dito Charkow-Azow pd. st. 100. Dito Moskou-Smolenks 1869. Aand. Oostenr. nat. bank. Ulin, Ceatr. spoorw. oert. Aand. dito oónstr. oblig Dito dito Debentures Oblig. St. Paul Pac. Ie sectie. Dito dito 2e sectie. Dito dito 1869. Zuid-lta). Spoorw. Oblig pC. 96 Jaa. 82* 81*1 32 7» 91 90} M,'. 60} 916, 991} 6SA 461 HJ» 51» MA 74 96' 94< 90 91 83} 81} 83}» 194} 80 MARKTBERICHTEN. Schoonhoven, 25 Januari. Goeboter 72 ct. per k kilo. Kaas f 21 30. Hennep 17 per 50 kilo. Aardappelen 2,50 h 3,30. Appelen van ƒ2 h 2,40 per hectoliter. Gouda, 26 Jnnuari. Goeboter ƒ1,50 h 1,56 per kilo. Vette varkens 22 h 25 ct. per kilo. Nuchtere kal veren 8 a 12. Botterdam, 23 eu 24 Januari. Prijzen van het vee Runderen 1ste qual. 75 ct., 2de qual. 60 ct., kalveren late qual. 1,10 2de qual. 90 ct., schapen 70 ot., wei varkens 46 tot 53 ct., voor Londen 40 h 44 ct. allee per kilo. Prijzen der boter: lztoquaL 74, 2de quel. /70, 3de qual. 66. Gorinohem23 Januari. Nuchtere kalveren 6 k 7; Varkens van 140 h 150 kilo 48 k 60 ct.die van 90 k 100 kilo 42 k 44 ct., en die van 60 k 80 kilo 34 k 38 ct. het kilo. VERSAILLES, 27 Januari (Officieel.) Jules Favre is gisteren naar Parijs teruggekeerij en zal heden vroegtijdig met een officier terug komen om de voorwaarden der capitulatie vast te stellen. Sinds middernacht is het bombardement gestaakt. VERSAILLES, 27 Januari. De onderhan delingen over de capitulatie van Parijs rijn zoover gevorderd, dat men de vaststelling der voorwaarden nog heden te gemoet riet. LONDEN, 27 Jan. Volgens berichten nit een goede bron wil Bismarck onderhandelen over den vrede, op den grondslag van afstand van deu Elzas en een gedeelte van Lotharin gen. Indien Jules Favre^de voorwaarden aan neemt, die hem door Bismarck gesteld worden, dan zon Duitschland de Fransche Republiek erkennen. Het is zeker dat dc impénalisteu Bismarcks voorwaarden willen aannemen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 2