SCHOONHOVENSCHE COURANT. WEEKBLAD VOOR DE KRIMPENER-, ALBLASSER- EN LOPIKERWAARD. r ZOKUAG 5 FEBRUARI K°. 84. MZ ML VS, arlem. BUITENLAND. ING. - néten van d- eenig bèlan" van de Stoll- in eer of min der misbruik halve op het (1W) BINNENLAND. uziek ..i i j'M- .afc... -npr-TM ■candit^ten van bet Keizerrijk en de leden der families, die over Frankrijk hebben geregeerd. te Alkmaar IJselmonde, nut DEZER COURANT Voor Schooidioven per drie 'maanden 0,60. Franco per post- 0,70. Zaterdng-avond is een wapenstilstand voor drie weken geteekend; ziedaar bet groote en gelukkige nieuws van den dag. Naar ''men hoopt ien den (1385) iDE. m F i PRIJS DER ADVIRTENTlCN Van 1 tot 5 regel».0,50. Iedere regel meer- 0,10. Groote letters nKar plaatsruimte. Inzending franco. noodig tot g< De keizer x an Di rations van het Duitsche leger naar Parijs ge zonden, omdat dé10 ellende aldaar zoo groot is. Het Fransche leger onder Bourbaki, on geveer 80.000 man sterk, i» Woensdag over de grenzen van Zwitserland getrokken en dade lijk krijgsgevangen gemaakt. In den tunnel bij Montmédy heeft de vo rige week een vreeselijke botsing plaats gehad tusschen een trein met recruten voor de rnib sische garde en een andere met Fransche krijgs gevangenen. Van de laatsten werden vijf wag gons vernield en een aantal passagiers gedood en gewond. Garibaldi is thans slechts de schaduw vau zich zelveindien men daarbij het oog tvestigt op hetgeen hij nog was voor betrekkelijk korten tijd. Zijn wonden veroorloven hem nietom zich op de been te houden. Doodsbleek, met een sneeuwwitten baard om*Jiet ingevallen gelaat, maakt hij op dén beschouwer den indruk van een nïan, die slechts «jet één been in het graf staat. Hij ligt op e$n draagbaar, wanneer er gevochten wordt en op die wijze geeft hij zijne bpvelen. SCHOONHOVEN, 4 Feb. In de laatst gehouden vergade ring der Nijverheids-vereeniging voor goi^d- en zilversmeden alhier is eenparig besloten ^dat voortaan ook goud- en zilversmidsgezellenbo ven den leeftijd van 50 jaren, door de com missie «Tot Hulp in Lijden” kunnen aangeno men worden tot lid dier inrichting, en dat, we gens den gunatigen staat der kas, bij de intrede geen inleggelden behoeven te worden gestort. *Het water is alhier sedert gisteren 4 centimeter gevallen. Ook te Keulen is het volgens' de laatstc'berichten, vallende. Ondanks den ingevallen dooiwordt de rivier nog met vrachtwagens gepasseerd.f Tot Kerkvoogden der Herv„ Gem. alhier zijn door Notabelen gekozen de heeren 8. In ’t Veld, J. M. Lazonder, A. vanScher- penzêel en G. H. Westbroek, die deze benoe ming hebben aangenomen, zoodat dit college HBUTT. Geb. ƒ1,90. enlevenvan chootnaar haard. DRILL ARD. 2,60. deze werken likt. (1376) W. N. VAN landen (Met Over- (1377) ÏOlO. (W Franeker. erdrukt da jkkbn. C/O35. 1) 0 - 0,85. dr.) C-B O,8O« C - 0,60. rak) C -0,80. B - 0,80. itere z rak) C-B-0.40. idr.)C-B 0,50. B - 0,60. Irak) B - 0,50. jdr.) B-0,40. C-0,40. .C-B-0,50. (ruk) C-0,30. dr C-0,40. C - 0,35. steeds voorhsn- Ichoonhoven. van Berlijn.” I. Pruiss. Kom en onafgebroken n hof heeft ge- l. M de koning gunstig over de RATEN in zijne den laatsten tijd ihen hof te Athe- hier de Medici- MALZ-FRAE- gevonden heb- >or eeniae dagen ksche tapl vervat mciet”;'het eerste ling naar Berlijn oordig ook geen en, hetwelk eene ien, geleerde ge in en onder alle het HOFE’schk den uitvinder en ge rijn tot zegen rn, Schoon hovea. zal deze wapenstilstand tot den vrede leiden, en zal dus nu "eens een einde komen aan deu verachrikkelijken moorddadiger! krijg. Nopens den hoofdinhoud van de capitulatie der Parijsche forten wordt het volgende mede gedeeld De wapenstilstand treedt te Parijs onmiddel- lijk in werking en begint in de departemen ten binnen den tijd van drie dagen. Hij ein digt op 10 Februari, des middags ten ,12 ure. z De zeemacht in den wapenstilstand begre- ,peiu Er zullen verkiezingen plaats hebben voor de vergaderingen, welke oyer den oorlog of de vre desvoorwaarden te beslissen zullen hebben; als plaste van bijeenkomst wordt Bordeaux, aange- De gezamenlijke forten van Parijs worden onmiddellijk overgegeven. De stadswallen wor den ontwapend. De linietroepen, de zeemilitie en de mobile garde zijn krijgsgevangen met uitzondering van 12,000 man, voor de hand having der orde in de .stad aangewezen. De krijgsgevangenen blijven gedurende den wapenstilstand binnen de stadspoorten; hunne wapenen wordeii uitgeleverd; de natipnale garde en de gendarmerie behouden hunne wapenen voor den veiligheidsdienstalle korpsen francs-tireurs worden ontbonden. Van Duitsche zijde wordt de taak der Fransche commissarissen betreffende de proviandeering van Parijs zooveel mogejijk vergemakkelijkt. De gemeente Parijs betaalt een contributie van 200 millioen francs, binnen hettijdsver- loop van 14 dagen. Voorwerpen van publieke waarde mogen tijdens den duur van den wa penstilstand niet verwijderd woeden. Alle Duitsche krijgsgevangenen zullen onmid- dbllijk tegen een gelijk aantal Fransche krijgs gevangenen worden uitgewisseldevenzoo de ge zagvoerders van koopvaardijschepen en andere wederzijdsche burgerlijke gevangenen. Gambetta is met de capitulatie van Parijs niet tevreden en wil den oorlog tot het uiterste doorzetten. Hij verlangt dat de geestkracht niet verslappe en dat de moed levendig wotlle gehouden. w Gambetta heeft een proclamatie uitgevaar digd van den volgenden inhoud: De val van Parijs is minder smartelijk dan dat eed wapen stilstand gesloten is met misdadige lichtzinnig heid, zonder raadpleging der delegatie. Pruisen hoopt dat de constitueerende vergadering gene gen zal zijn een schandelijken vrede te ónder gaan. Laten wij de drie' weken van wapen stilstand gebruiken, om ons^ voor te bereiden op Verdere verdediging, eb laten wij een republi- keinschgezinde vergadering kiezen, die een ver trouwbaren vrede wil en een ongeschonden Frankrijk. Geen Franschman zal een schande lijk verdrag onderteekenen. De kiezers worden tegen den#8sten Qpgeroepen. Niet verkiesbaar zijn de gewezen ambtenaren, senators, officiëele thans, met (jen vroeger benoemden heer A. G. Kooiman Az., voltallig is. Dinsdag was hier bijnif eèh dröe- vig ongeluk gebeurd. Een paar kleine kinde ren van omstreeks 4 jaren' zaten in een slee; eenige onbedachtzamen hadden er pret ih om de slee telkens met kracht van de Vischbrug af te duwen en dan het voertuig aan het lot over te laten, terwijl een tai van toeschouwfers zich «amuseerde" met te zien, hoever de slee de Voorhaven opstoof. Dikwijls ging dit goed en recht «aardig," maar eindelijk tuimelden de kinderen met slee en al in volle vaart van den boegen kaaimuur af op het ijs en in'een |bijt. Den •kanonnier B. van Tigchelen gelukte he(, met hulp Van anderende kinderen uit de bijt te nalen, en. ze dus van een wissen ‘Mood te redden. In deze week heeft hier eeu bui-^* tengewone bedeeliug aau armen van verschil-' lende gezindten pWt» gehan. Bij kon"ii%klijk besluit is benoemd tot kantonrechter te Doesborgh Mr. W. N. J. van Hengst, thans griffier bij het kantonge recht aldaar. 1 In het Hoofdkiesdistrict Dord recht is tot lid der Tweede Kamer gekozen de heer J. P. Bredius met 767 stemmen,. Op den heer mr. J. W. Gefken waren 397 en op den heer mr. G. A- de Raadt 204 stemmen uitgebracht. -In het hoofdkiesdistriot Assen werd tot lid der Tweede Kamer gekozen de heer Mr. H. J. Smidt. ïn dit jaar zulle no. a. als leden der Tweede Kamer aftreden de heeren M. A. F. H. Hoffman, (Gouda); W. C. M. Begram, (Gorinchem); Mr. M. Bichon van IJselmonde, (Dordrecht). De volgende leden der Provin ciale Staten zijn dit jaar o. a. aan de beurt van aftreding: de heeren M. Bisdom van Vliet, J. Drost Az.<en Mr. A.A. van Bergen IJzeudoorn (Gouda); J. Gambier en W. Rooseboom (Go- rinchem); A. H. van Tienhoven en W. M. van Haatten, (Sliedrecht)Jhr. J. N. J. Jantzon van Erffrenten van Babij Jon ien broek en J. A. Smits vap Nieuwerkerk, (Dordrecht)Mr. H. M. Barendregt van Charlois, (Ridderkerk)S. I. van NooteuMr. G. J. Verloren van TÏie- maai eii Mr..C. G. Berger van Hengst, (IJtel- steih.) Maandag is de kapitein Geraerds Thesingh met den Isten luitenant Steenkamp van Brielle naar de Nieuwe Mervyede-vertrok ken om te beproeven het ijs aldaar door mid del van torpedo's te doen opbreken. Deskun digen betwijfelen 1 of dit middel zal blijken te voldoen. De Nieuwe. Merwede is wel gemaakt met het oog op ij'safvoer, doch nu is het gaan vastzitten, wellicht door den invloed van de pij lers der brug over het Hollandsch Diepwaarop bij het maken der Nieuwe Merwede natuurlijk ‘niet gerekend is. Te Rotterdam wordt van wége het gemeentebestuur overgegaan tot het onl- S en bevat kè bestand ende hoetla- uigenbiedt n elk Kaas- gt willen br- ieene kos- K (1363) fRL - K Geir*. I 8. W. N. van NOO^EN te Schoonhoven, Uitgevere. j - De vredesvoorwaarden, welke de Duitschers aan de FransChen opgevun, zijn, naar men meldt, de volgende: Afstand van Lotharingen en den Elzgs, van Belfort en Melz, van Pondichery en twintig oorlogschepen, benevens een schadever goeding van tien duizend millioen francs. De Times acht deze voorwaarden te hard. Frankrijk (zegt het blad) behoort behandeld te worden op een wijzewelke meer met de men- schelijkheid overeenkomt. De keizer zoowel als von Bismarck behooreu te bedenken, of het wel verstandig is gehandeld, om Frankriiks aanspra ken ep Metz te verwerpen. De Morning Post is van meenuig, dat dé onzijdige mogendheden hare zoolang in acht gpnomen afwachtende hou ding moeten verlaten. Het is Englands plicht om zoo noodig tot gematigdheid aan te sporen. hlund heeft 3,000,000 leger naar p- ::- - aldaar

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1