SGHOONHOTENSCHE COURANT. WEEW6LAD F. 87. ZOFDAG 26 EEBRÏÏAB1 1871. «OOR DE KRIMPEHER-, ALBUSSER- EN LOPIKERWAARD. BUITENLAND. BINNENLAND. PRI/S DEZER COURANT Voor Schoonhoven per drie maanden f 0,80. Franco per post - 0,70. S. W. N. van NOOJEN te Schoonhoven, Ultjjlfrerx PRIJS DER ADVERTENTIE* Van 1 tot 5 regelsf 0,60. Iedere, regel meer- 0,10. Groote letters naar plaatsruimte, inzending franco. Thans wordt de vrede tusschen Duitsch- land en Frankrijk zno goed als zeker beschouwd. Nadat de Nationale Vergadering den heer Thiers aan het hoofd der uitvoerende macht had ge plaatst heeft deze grijze maar krachtige staats man een redevoering gehoudenwaarin hij o. a. zeide, dat hij, ofschoon hij schrikte voor de smartelijke taakdie het land hem oplegt, die nannam uit gehoorzaamheidtoewijding eu liefde, waaraan het land des te meer behoefte had naarmate het ongelukkiger was dan ooit in een ig tijdperk zijner geschiedenis. Toch bleef het nog altijd grootjeugdig, rijk, vol hulpbron nen en zou het altijd blijven een voortdurend monument van menschelijke energie. Hij zeide verder, dat hij zijne ministers ge kozen had, uitsluitend roet het oog op de al- gemeene achtingdie zij om hun karakter en talenten genieten. Zij zijn: Dufaure, justitie, Favrè, hmteïiT~5aken Pfcfftd blnnenl. zaken Simon, onderwijs; Lambrecht, koophandel; Leflo, oorlog; Pottman, marine; de Larcy, openbare werken. Den benoemden minister van financiën kon hij nog niet noemen, daar deze nog niet te Bordeaux aangekomen was. Thiers heeft zich daarop naar Versailles be geven om met keizer Wilhelm en v. Bismarck over den vrede te onderhandelen. Men meldt dat de voorwaarden, waarop de vrede gesloten zal worden, hoewel daarvan nog niets officiééls bekend is, niet zóó ongunstig voor Frankrijk zullen zijn, als vroeger wel is medegedeeld en verwacht. De wapenstilstand is tot Zondag-avond ver lengd. Aan de Times wordt uit Versailles, in dato 22 dezer, het volgende gemeld De Keizer heeft den heer Thiers aan het hötel der prefectuur ontvangen de generaal Chanzy was tegenwoor dig. De heer Thiers heeft vervolgens aan den kroonprins een bezoek gebracht. De vrede wordt als gesloten maar nog niet als geteekend be schouwd. De Duitschers zullen waarschijnlijk aanstaanden Zondag Parijs binnenrukken, maar zonder eei.ig bepaald ceremonieel nis overwin naars; het Duitsche leger zal niet lang te Pa rijs vertoeven. De Indépendance Beige meldt, dat Don derdag in goed onderrichte kringen, zoowel te Versailles als te Parijs, werd verzekerd, dat men het over de volgende vredesvoorwaarden eens was geworden: Afstand van den Elzas, met inbegrip van Belfort; afstand van Duitsch- Lotharingen, met inbegrip van Thionville en Saargemund. Metz zou aan Frankrijk blijven, onder voorwaarde van ontmanteling dier vesting. Voorts een oorlogsschatting van drie milliards, waarvan eeli gedeelte in specie te betalen vóór 1 April e. k.bezetting van de forten van Parijs tot op de betaling vnn liet gedeelte der oorlogsschatting in specieen bezetting van het overige Fiansche grondgebied totdat de betaling der geheele oorlogsschatting zal zijn afgeloopen. De nationale vergadering is begonnen met maatregelen te nemen oin een duidelijk inzicht in den toestand de? lands te krijgen. Aan acht com missiënieder van|A5 leden is opgedragen een grondig onderzoekfjin te stellen naar de ge steldheid. der verdedignbsmiddelen .Ier finan ciën, der apoorwpgenJfdeir rivieren, der kana len d< r posterijendit telegrafender door den vijand bezette depl^temenlenvan het bin nenlandse!) bestuur ejpvan den handel. Een fransch reié over de slagvelden ini begeeft, deelt mede, dt drie voet hoog ligt, keu verspreid, onhoud wordenwanneer het i de oorlogvoerende par maatregelen in deze nfl Europa den aanstaand demieën te wachten j|erdie wekelijks zicb ten omtrek van Sódan ondanks de sneeuw er stankdoor de lij- ir is. Hoe moet 't dan irme weder invalt. Als in nipt spoedig afdoende «n, dan vreest men dat. zomer vreeselijke epi- ift. De jonge koningin van Spanje ligt zeer gevaarlijk ziek aan het roodvonk. SCHOONHOVEN, 35, Peb. Zondag tegen vier ure des mor gens geraakte het ijs in de rivier de Lek los en dreef geregeld door, zonder vermeldenswaar dige schade aan de dijken te hebben toegebracht. Reeds ten 2 ure des namiddags was de scheep vaart in zooverre hersteld, dat een schip met steenkolen vóór de stad verscheen. Het water was sterk vallende, zoodat Maandag het dijkle- ger van hier vertrok. Dinsdag hervatte de stoomboot //Schoonhoven'' haar gewonen dienst en ook de Arnhemsche- en Deventer-stoomboot maatschappijen hebben den dienst weder hervat. Sedert 11. Zaterdag is het water hier 1 meter 62 centimeter gevallen. *Nadat Zoudag de verjaardag van Z. M. den Koning door het uitsteken van vlag gen en het bespelen van het carillon was her dacht, werd Maandag-avond ter viering dier verjaring door de vereeniging «/Na Inspanning Uitspanning*' der Art.-Instructie-Kompagnie een tooneelvoorstelling in het lokaal van den heer van Zessen jjegeven. De drie stukjes ff De NotarisklerV', «Hotel Vvittebrood" en «De Ver strooide" werden met zeer veel succes, ten aan- hoore van een talrijk publiek, opgevoerd. Even- zoo viel aan den zang //o God, verlaat mijn Neêrland niet 1" ruime bijval ten deel. De verschillende medewerkers tot dezen zeer aan- genamen avond verdienen lof voor de wijze, waarop zij zich van hunne taak hebben ge kweten, terwijl in 't bijzonder aan deii fourier H. Geelhoed, die de leiding dezer tooneelvoor stelling weder op zich had genomen en zich daarvoor vele moeiten getroost, in ruime mate aller dank toekomt. Èen bal besloot dezen genoegelijken avond. Op aanstaanden Dinsdag-avond zullen ter gelegenheid der verjaring van Z. K. H. Prins Frederik op het Exercitie-plein al hier verschillende vuurwerken, onder leiding van den sergeant-majoor-vuurwerker E. Jans, worden ontstoken. Wij zijn in staat gesteld mede te deelen, dat dit vuurwerk tegen 8 ure zal aanvangen en dat ruim 18 verschillende stukken zullen worden uitgevoerd. Iugevolüe achterstaande nd- verfentie znl de gewone maandelijksche leesvcr- gEtdering *nn «het Nut" ditmaal op n. s. Maan dag-avond in plaats van op Dinsdag-avond wor den getiouden. *Tn den loop dezer week zijn bij de Artillerie Instructie-Kompagnie alhier op nieuw 10 jongelingen ingelijfd, terwijl 8 korporaals naar de verschillende regimenten vertrokken rijn. Bij de 11. Woensdag plaats gehad heb bende stemming voor vijf Notabelen der Herv. ge meente alhier zijn naar wij vernemengekozen de heeren H. P. Noorduin, A. J. van der Kop, J. J. G. Korndörffer en A. Vermcij, terwijl een herstemming zal gehouden worden tusschen de heeren I. C. vaq Sonsbeek, N. J. H. van Gelderen en B. Linn. De Heer Mr.- J. R. Hoolboom, schoolopziener in het 9de schooldistrict van Zuid- Holland, heeft bij circulaire van den lBn deze* den onderwijzers iu zijn district aanbevolen om, bijaldien er in hunne gemeente een verorde ning bestaatdie de bevoegdheid verleent om kinderen, die niet gevaccineerd zijnvan de school te werén, de namen der niet gevaccineerde leer lingen den heer burgemeester te kennen te ge ven en in elk geval den inhoud dier circulaire anu ZEA. mede te deelen. Deze handeling, welke blijk baar strekt ora tot meerdere handhaving der bedoelde verordening, en waar deze niet bestaat, tot het vaststellen daarvan op te wekkenver dient desWege alle toejuiching. Op Donderdag den 2den Maart 1871 zal te Gorinchem, in den Doelen een veree- uigde vergadering gehouden worden van het hoog heemraadschap »de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe", ter behandeling der volgende onderwerpen J. Vaststelling der lijsten van de stemge rechtigde ingelandenaa overweging der daar tegen ingebrachte bezwaren; 2." Voorstel om zonder verdere bemoeiingen der vereenigde vergadering te houden de gewone jaarlijksche verpachtingenverkoopingen en be stedingen, welke in den loop vau het dienst jaar 1871/72 zullen noodig zijn; en 3. Benoeming der commissie, bedoeld bij Art. 25 van het reglement van orde. Sedert-het laatste bericht is het water te VHertogenbosch voortdurend blijven vallen, zoodat de stadwat de huizen en straten betreft, weder watervrij is, doch de meeste kel ders staan nog diep onder. Op Dinsdag den 7. Maart e. k. zal te Oudewater een verkiezing plaats hebU' Van een lid van den gemeeuteraad, ter vervan ging van den onlangs, overleden heer Adrianus Cornelia van Aelst. Klaagde men op vele plaatsen over de schaarschheid en duurte der steenko len, de,inwoners van Ameide deden zulks niet. De heer A. van der Linden haden heeft nog ten deelezijne bergplaatsen goed voorzien. Uit gaande van de stelling, dat meer gegoeden hun wintervoorraad bij tijds hadden opgedaan, en bij gevolg de duurte alleen den minderen stand zou treffen, heeft hij den prijs tl per heet. ge laten en zal dit voorloopig blijven doe

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1