SCHOONHOVENSCHE COURANT. en, I WEEKBLAD r ZONDAG 12 HAAKT. 1871 N". 89. VOOR DE KRIMPENER-, RIBLRSSER- EN LOP1KERWAARD. rp IEDEL, taires, Ka- raaije Schil- Wasch- en n met Kus- VJoerklee- ioeken- en en, Mangel ARBEID ADELT. rette. Doping UT 1871 74, te IT. iden BUITE? LAND. IJ BINNENLAND. oorlog, Pa ft 'nt na de alsmede len. e elkander S. W. N. vanNOOTSN te Schoonhovin, Utyetere. ir en zacht* fijne snede t maakt. g van den 'ndien het irdere den c Porcelein, zer-, Tin- het werk ►er stuk PRIJS DEZER COURANT Voor Schoonhoven jw drie maanden f 0,60. Franco per post0,70. -J- -isthuis en voor de Ridder; 6 gemeente heel* en verloskundige de heer A. Polack, en tot kapitein op de stoomboot, varende tuwchen Go* e Iw-richleo, EU KEK V’ in den Heer letterdam, Ze Rouquet '0 Cts. per (U4Ö) In de zitting van de t8. dezer der Nationale Vergadering in Frankrij t heeft de heer Thiers uicucgcucrld, uai ue ui rijs niet medegerekend, en Veearts, zien. antore van IJHOFF (1441) VERTH. whe tabak), bakken, en wordende PRIJS DER MWERTEimtN Van 1 tot 5 regeli 0,50. Iedere regel meer - O,1Q. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco. vesande Guicherit-v. Hi selt, Delft. Jong van T - Suermondt-van Hoboken, Penningm., den Haag. Betsy Perk, Secretaris, lelft. juicnent-v. napseit, vent. Mevr, de Beek en Donk- ïahuys, Zwolle. Mevr. Op hun verzoek berichten wij, dat de heeren HAASENSTEIN VOGLER te Hamburg, LübeckBerlijnFrankfort a/d Main, Keulen, Breslau, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, Neurenberg, Weenen, Praag, Bazel, Zürich, Genève, Lausanne en St. Gallen, zich voor het Buitenland belasten met de plaatsing van advertentiën in de Schoonhovensche Courant. De Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Ver- eenigingArbeid Adelt, door het initiatief van Mej. Betsy Perk tot stand gekomen, stelt zich ten doel op allerlei wijze den arbeidszin onder de vrouwen aan te kweeken, lust tot het beoe fenen van nijverheid en kunst op te wekken, om, naast den zegen die eHcen'arbeid kroont, slui merende talenten wakker te schuddenzoowel bij de bemiddelde als bij de onbemiddelde vrouw, ten einde der eerstevooral in ongehuwden staat, langzamerhand een werkkring te ontsluiten over eenkomstig haar aanleg, en de Natste behulp zaam te zijn om in eigen onderhoud te voorzien. nArbeid Adelt” stelt zich voor dit doel, in navolging van buitenlandsche vrouwen-vereeni- gingen, te zullen bereiken door: 1°. het doen ontstaan van edelen wedijver door het geven van tentoonstellingen, uitsluitend van voorwerpen van vrouwelijke nijverheid en kunst, en het uitloven van prijzen en premiën voor de oorspronkelijkste en meest doelmatige artikelen 2°. door de vrouw die arbeiden wil, daartoe in de gelegenheid te stellen, of haar werk te gen billijken prijs te koopen, om dit als eigen dom der vereeniging wederom te verknopen, hetzij door zich met de eigenaars van bestaande ma gazijnen te verstaan, hetzij door in elke stad, waar zij twintig leden bezit, een depóthoudster aan te stellen, onder toezicht van minstens een drietal leden; 8°. door het oprichten van industriescholen, waarin grondig onderwijs zal worden gegeven in al die vakken, welke de aanstaande vrouw in staat zullen stellen in eigen onderhoud te voorzien 4°. door het doen opleiden van volstrekt onvermogende meisjes met bijzonderen aanleg voor dat vak van nijverheid of die kunstinrich- ting, waartoe zij zich geroepen gevoelt, en ver der al datgene te ondernemen, wat het doel bevorderlijk kan zijn. Men verwacht dat de jeugdige stichting, over welke H. M, de Koningin dezer dagen het be- scbermvrouwschap heeft aanvaard, bij onze Ne derlandsche vrouwen algemeene medewerking zal ondervinden en dat hare uitnoodiging om tot het lidmaatschap toe te treden, voor een mi nimum van 1.50 ’s jaarsmet den besten uitslag zal worden bekroond. Het bestuur is aldus samengesteld: Mevr, de Stuers-de Koek, Presidente, den Haag. Douairière May-Leemans, den Haag. Mevr. Oudemans-Havelaar, Nijmegen. Mevr, de Ca- aembroot- van de Poll, den Haag. Mevr, ’s Gra- 'land; A inwinkel, F J POR- IN. «o- (1444) medegedeeld, dat de uit aven voor oorlog, Pa rijs niét medegerekend, meer dan 1100 millioen bedragen. Ter gelegenheid van de verificatie der geloofs brieven is door het bureau voorgesteld om ’de verkiezing van Garibaldi te vernietigen, omdat hij geen Franschman is. Daarop voerde Vic tor Hugo het woord Hij verklaarde, dat Frank rijk in Europa niets heeft gevonden dan laf hartigheid. Niet ééne Mogendheid, niet één Vorst is opgestaan om het te hulp te komen. Slechts één man is todgfeneld. Die man was de drager van een denkbeeld; die man bezat een degen. Het denkbeeld heeft een volk be vrijd; de degen heeft een ander volk verlost. Garibaldi was de eenige vreemde generaal, die voor Frankrijk heeft gevochten, en de eenige tevens die niet geslagen werd. (De spreker wordt op hevige wijze in de rede gevallen. Groote verwarring.) Te midden van een geweldig ru moer verklaart Victor Hugo dat hij zijn ont slag neemt als lid der Vergadering, en verlaat ijlings de vergaderzaal onder het uitroepen van woorden, die te midden van het rumoer verlo ren gaan. De heer Langlois spoort de partijen krachtig aan tot eensgezindheid; alleen daardoor kan het belang des lands bevorderd worden. Omtrent Garibaldi zal nader een besluit genomen worden. Nauwelijks is de vrede gesloten en kan Frankrijk trachten zoo mogelijk een weinig van de rampen die het in den laateten tijd troffen te bekomen, of de werklieden te Roubaix heb ben hun werk weder gestaakt en zijn aan ’t muiten gegaan. Zij klagen over te geying loon en- afschaffing van de bedeeling, die tijdens den oorlog plaats had. Eenige ongeregeldheden heb- be» plaats gehad en de gendarmerie werd met steenworpen begroet. De nationale garde en de linietroepen zullen te Roubaix de orde hand haven. - De runderpest is in Frankrijk in. de ar rondissementen Douai en Rijssel uitgebarsten. Graaf Bismarck is te Berlijn in den bes ten welstand teruggekeerd. Hij werd door zijne vrouw en dochter en door verscheidene hooge staatsbeambten ontvangen. Er komen thans tallooze verzoeken in bij de Duitsche militaire autoriteiten en de spoor wegmaatschappijen, om de lijken van Duitscners, die in Franschen grond begraven zijn, naar het vaderland terug te voeren. Als aan allen vol daan werd, zouden geheele treinen met lijken bevracht kunnen worden. Aan een verzoek om kosteloos vervoer wordt geen gevolg gegeven; integendeel is het overbrengen der lijken zeer kostbaar gemaakt. Van de Fransche grenzen tot Berlijn wordt 150 thaler 262.50) in re kening gebracht. SüÈbONHOVEN, n Mrt. Heden morgei is het lijk van den heer H. V., die op 15 Jan. van hier haar Rotterdam vertrokdoch in laatstgemelde plaats niet tot zijne familie was teruggekeerd, (zie onze courant vah 22 Jan.), in den C’ingel te Rotterdam gevonden. *Naar wij vernemen be|ft ziöh al hier een comité da vereniging r Arbeid Adelt” gevormd. Hefr bestuur bestaat uitMevr, de Wilde-Jacobsen, Mevr, van Sandick-Buijs en Mevr, van Nooten-Roldanus. Z. M. heeft benoemd tot kanton rechter te Cortgene mr. T. G. A. Slingeland, thans griffier bij het kantongerecht te Woerden. Th, M. heeft bevorderd tot offic. van gez. der 1ste kl. bij de zeemacht de offic. van gez. der 2de kl. W. Littel. Te Oudewater is, in plaats van wijlen den heer A. C. van Aelst Sr., tot lid van den gemeenteraad gekozen de heer A. C. van Aelst Jr. In plaats vaa Mr. P. Blussé vkn Oud-Alblas, is tot lid van den gemeenteraad te Dordrecht gekozen: Mr. A. Blussé. De gemeenteraad te Graven- hage heeft met algemeene stemmen besloten, dat dit jaar, met het oog op de heerschende pok ken-épidemie, de kermissente ’s Gravenhage en te Scheveningen niet zullen plaats hebben. Bij de jl. Vrijdag plaats gehad hebbende berbesteding van net bouwen eener Hoogere Burgerschool te Gorinchem is het minst ingeschreven door den heer A. van der Beek, te Meeuwen, voor f 26986. In de Ge- meenteiaadszitting van Zaterdag is echter het voorstel van Burg, en Weth., strekkende om, met het oog op eeu spoediger voltooiing, de mindere bekendheid van den laagsten inschrijver en het verschil van slechts veertien gulden met den daarop volgenden inschrijver, zijnde de heer J. Exaltoalhier, voor f 27000, den bouw van gezegde inrichting aan den laatstge noemde te gunnen, aangenomen. Door den raad aldaar zijn benoemdTot heel- en verloskundige in het gast' de armenpraktijk de heer C. M. tot diens adsistent en tevens tot verloskundige de heer A. 1 rinchem en Sleeuwijk, de stuurman op die boot, W. ran Wijnen. Maandag e. k. des avonds ten 7 ure zal in de sociëteit fOns Genoegen” te Gouda, onder de leiding van den gymnastiek-onderwij- zer H. J. Steenbergen, een openbare les gege ven worden, waarbij de leden der sociëteit, als mede zij die bij tijds een kaartje halen, vrijen toegang hebben. Dit is inderdaad een gelukkig denkbeeld te noemen, daar de gymnastiek dik wijls veroordeeld wordt uit onbekendheid. Ie der, die belang in de zaak stelt, kan nu een kijkje nemen. Ook in de gémeente Goude- rak is nu een verordening op de vaccine;

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1