SCHOONHOTENSCHE COURANT. WEEKBLAD F. 91. 1871. VOOR DE KRIMPENER-, ALBEASSER- EN LOPIKERWAARD. LANDBOUWERS, HELPT! BUITENLAND. PRIJS DEZER COURANT Voor Schoonhoven per drie maanden f 0,60. Franco per poet- 0,70. i. W. N. van NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. PRIJS DER ADVERTENTIE* Van 1 tot 5 repelsf 0,00. Iedere regel meer- 0,10. Groöte letters naar plaatsruimte. Inzending franco. In de 11. Zaterdag te Gorinchem gehouden! vergadering van de Leden der Afdeeling Vijf- Heerenlanden, Al blaster waard eu het Land van Arkel beneden de Zouwe der wHollandsche Maat schappij van Landbouw" is mededeeling gedaan van het volgend schrijven van het Hoofd-Be stuur dier Maatschappij: Het Hoofd-Bestuur der HolL M. v. Landb. heeft met weemoed kennis genomen van de verwoestingen, die door den oorlog tusschen de naburige mogendheden. Pruisen en Frankrijk, op den Franschen bodem zijn aangericht. Die verwoestingen, een natuurlijk gevolg van den krijg, drukken zwaar, zeer zwaarop den landbouwer in die streken. Duizenden hectaren bouwland liggen nog on- bezaaid, en mocht eene algemeene hulp den nood mrt 'v-gtn, den, MlvsnMereMenidfi oogst een volgend jaar de gevolgen nog ver schrikkelijker doen zijn. Het Hoofd-Bestuurhiervan doordrongen meent niet achter te mogen blijven, en wil ook trachten, zooveel in hem is, die Fransche land bouwers te hulp te komen. Het is daarom dat het besloten heeft zich tot de Afdeelingen der Maatschappij te wenden, met dringend verzoek om hare medewerking ten einde door het bijeenverzamelen van giften, hoe klein ook, betzij in zaaizaad, hetzij in geld, dien nood te helpen lenigen. Bij gebrek" aan zaaizaad voorzeker een onvol doende oogst, en dan, welke ge volgen 1 Dat een ieder dan naar zijn vermogen te hulpe komel Het Hoofd-Bestuur roept beleefdelijk Uwe me dewerking inmet dringend verzoekde Leden Uwer Afdeeling tot het geven van eenig zaai zaad of eene geldelijke bijdrage aan te sporen, en een en ander bijeen te willen zamelen. Van den uitslag Uwer bemoeiingen in de- zen zoude het Hoofd-Bestuur gaarne, zoo spoe dig mogelijk, een gunstig antwoord ontvangen. Bij gunstig antwoord, zal het Hoofd-Bestuur U later berichten den tijd en de wijze van ver zending, daar het in overeenstemming met het Hoofd-Comitéonder den naam van nhet WiUe Kruis,'*' te 's Gravenhage opgericht, wenscht Werkzaam te zijn. Het Hoofd-Bestnur der Holl. Maats. v. Landb., J. Messchert van Vollenhoven, Voorzitter. D. R Gevers Deynoot, Secretaris. Rust-Hoek bij 's Hage, 17 Februari 1871. Door de Leden, ter vergadering aanwezig, werd beslotenaan de Landbouwers in deze afdeeling de gelegenheid aan te bieden, om door bijdra- geu het lot hunner zoo zwaar beproefde mede- Landbouwers in Frankrijk te hulp te komen. Dit beroep op de liefdadigheid wordt te meer gedaan, omdat, toen door watersnood de Land bouwers in Nederland zwaar werden geteisterd, het buitenland niet achter bleef om de getroffen ramp te helpen lenigen. De heeren A. H. van Tienhoven, F. G. B. Merkes van Gendt, M. de Gier en A. G. W. Boll, te Gorinchem, aid commissie daartoe uit- genoodigd, zullen met Erkentelijkheid elke vrij willige bijdrage overmann. Wij bevelen deze zaak dringend aan en hopen dat uit de inteekenlijstenwelke men laat rond gaan, en de bijdragen, welke men aan boven staande heeren toezendtj blijke, dat men niet te vergeefs op de krachtige hulp van onze land bouwers heeft gerekend. In Parijs woedt een ontzettend oproep. Een gedeelte der nationkle garde, vereenigd met eene bende muiters, had eenige kanonnen in beslag gehoudeu, dié het, wat de Fransche re- geering ook deed, niet wilde overgeven. Onder voorgeven van ontevreden te zijn met het te genwoordige, wettig gekozen, bewind, hieven die lieden de oproervaan op, en bedreven op ver schillende plaatsen in Parijs grove ongeregeld heden. De regeermg zocht door allerlei zachte middelen den storm doen bedarenmaar het mocht niet gelukken. Eindelijk was het geduld der regeering uitgeput en besloot zij een einde te maken aan het verzet der revolutionaire wij ken. In hare prijzenswaardige zocht om bur gerbloed te sparen, wilde zij de kanonnen doen weghalen zonder eenig opzien te barenmaar hare poging mislukte en een groot deel der soldatenaie den opstand moesten dempen maakte gemeene zaak met de muiters. De generaals le Comte en Clément Thomas, die deze troepen hadden aangevoerd stonden, toen hun volk nagenoeg geheel en al naar de oproerlingen overliepalleenen werden toen met behulp van hunne eigene soldaten gevangen genomen. Zaterdag-middag ten 4 ure werden deze generaals door de onverlaten doodgeschoten. Zondag jl. bezetten de oproerlingen het stadhuis, en hebben eeu nieuw bewind, onder den naam van centraal-comité, op hunne eigene hand in gesteld. De (echte) regeering van Frankrijk is naar Versailles gevlucht, alwaar zij nu ze tel houdt. Woensdag-middag had een optocht van goed- gezinden plaats. Een groot aantal ongewapende mannen trok de stad aoor, de kreten aanhef fende: Leve de RepubliekLeve de OrdeZóó kwam men tot voor de schildwachten der op roerlingen, die zij op de Place Vendöme uit gezet hadden. Ter hoogte van de Rue de la Paix werden de schildwachten uitgenoodigd zich te verwijderen en plaats te maken voor de schild wachten van de Nationale Garde uit de wijk. Maar de opstandelingen weigerden hun post te verlaten, zeggende, dat zij eene consigne hadden en haar ten uitvoer moesten leggeu. Daar ver der onderhandelen met baatte, lieten de mannen van den optocht de driekleurige vlag vooruit brengenmaar de andéren namen toen een drei gende houding aan; zij velden de bajonet. De persoon, die de vlag droeg, deinsde terugmaar zij werd door een ander - men zegt door den baron Nathan gegrepen en hoog opgeheven, terwijl hy de volksmenigte aanspoorde voorwaarts te rukjteu. vDe macht," riep hij: vdie men tegen ons over stelt is eene onwettige macht." Door hem aangemoedigd rukte de volksmenigte vooruit. De muiters lieten de trtim roeren. Ver scheiden geweerschoten vielen, zonder iemand te treffen. De volksmenigte week naar alle kanten terug, maar naar den zin der oproermakers niet snel genoeg. Drie gelederen legden het geweer aan en openden een pelotonsvuur op het volk. Er volgde nu gedurende vijf minuten een hart verscheurend tooneelschrik en verbijstering ste gen onder het volk ten top. De opstandelingen maakten daarvan gebruik om op hunne beurt voorwaarts te rukken en honne schildwachten op grootere distantie uit te zetten. Het aantal dooden en gewonden onder het volk wordt op dertig geschat. Baron Nathan heeft twee ko gels in de borst gekregen. De Pruisen zullen thans, naar men meldt, het ongelukkige, diep gevallen Frankrijk te hulp komen om de orde te herstellen, en de goedgezinden in Parijs zien die bescherming met verlangen te gemoet De opstandelingen hebben aan den rijken ban kier Rothschild eene oorlogsschatting van 500000 francs opgelegddoch deze weigert hardnekkig te betaleD. Zij hebben aan de bank voor een milli- oen francs schatkistbiljetten vertoondde bank heeft betaald. De stad Parijs ziet er, volgens latere berich ten, somber en naargeestig uit. De beurs is ontruimdde handel staat stil 'en de winkels zijn gesloten. Nog altijd breidt J de opstand zich uit. Van de Fransche grenzen meldt men, dat er zich te Lyon eene gevaarlijke gisting open baart. Men beweert, dat generaal Ducrot door zijne troepen zou zijrt gefusileerd. Sommigen schrijven den opstand aan den in vloed van de Bonapartisten toe. Donderdag heeft er by Colombier (Zwit serland) een spoorwegongeluk plaats gehaddoor dien een trein met Fransche geïnterneerden en een goederentrein tegen elkander inreden. Er zyn reeds 22 dooden en 72 gewonden opgenomen. - De ex-Keizer Napoleon is van Wilhelms- höhe naar Engeland verhuisd. Maaudag-middag is hij te Dover (eene Ëngelsche zeeplaats) aan gekomen. Eene ontelbare menigte was op de beenom hem te zien. Op de reis naar Ost- ende (België), waar hij scheep ging, bleef de trein eenige minuten te Luik stilen had men gelegenheid den ex-Keizer te zien. Hij droeg generaals-uniform, maar had zich in een rui men mantel gewikkeld. Zijne gelaatstrekken waren kalmmaar zijne haren bleken wit te zijn geworden onder de stormen, die in de laatste maanden om zijn hoofd hebben geloeid. Een der mede-redacteurs van de Meuse vond gelegenheid eenige woorden te wisselen met deu adjudant van Napoleon, en gaf hem de af drukken van de laatste telegrammen, die het blad uit Parijs had ontvangen. De adjudant liep haastig naar Napoleon; men kon toen zien, hoe de ex-Keizer zich oprichtte en de telegram men met gespannen aandacht las. Geen spier van zijn gelaat kwam in beweging; daarentegen toonde de houding van zijn gevolg ten duide-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1