SCHOONHOVENSCHE COURANT. WEEKBLAD 1871- r. 92. m ZONDAG 2 APRIL. LOPIKERWAARD. L ot het VOOR DE KRIMPENER-, ALBLASSER- ÉN s s >wr, Praparate. »tje diepe avolgende tW BINNENLAND. BUITENLAND. SN. R‘. veraangenaming ook van het mil benoemd de I steld. S. W. N. van NOG de uit- deze ge- -8 ss s F PRIJS DEZER COURANT Voor Schoonhoven per drie maanden f 0,60. Franco per port- 0,70. zijn (1503) is eene breiding dit uit- ienwland; Apolk, r. Via- Kaa. Eton en«. heimen Hab- O22S7- en ver- itpijp-, ig bed steden (1506) 0TEN te Schoonhoven, 'rijtver*. >09) N. F ikel lette oowal de jea op de lijdende, ■£1£ doch door «Mtout geweken, xatten tot unerlijken ie genegen te bevelen. (Hl*) ooahovea. in3M okken te t— took direct te >heel rijn jnis de loor haai huid ver- eep. her- e Bloem epöts: te /iotter- 1H1PPE- ONDER. HOFFb (15OS) SCHOONHOVEN, 1 April. Door den Gemeenteraad alhier verordening vastgesteld tegen j van besmettelijke ziekten in meente. In die verordering is o. a. bepaald dat het verboden is in eenig schoollokaal kin deren toe te laten, waarvan niet door eene ver klaring van eenen geneeskundige blijkt, dat zij behoorlijk gevaccineerd zijn. Deze bepaling is mede van toepassing op de bijzondere scholen en op de bewaar-, brei- of naaischolen in deze gemeente. In de afgeloopen week zijn we der 11 jongelingen der Art. Instr. Kompagnie alhier als korporaal naar verschillende regimen ten vertrokken. *De gewone exercitiën der dienstd. Schutterij alhier zullen op a, s. Woensdag, 5 April, des avonds ten 5 ure weder een aan vang nemen. *Tot Notabelen der H erv. gemeente alhier zijn 11. Woensdag gekozen de hh. B. Linn, S. van Nooten en J. W. Valk Jz. De heer F. K. Hoekstra, deurwaar der der directe belastingen alhier, is verplaatst naar Vianen. In zijne plaats is benoemd de |l PRIJt DER AOVERTENTlCN i I Van 1 tot 5 regels0,50. I Iedere regel meer-.0,10. z Groqte ^etters naar plaatsruimte, lazending fraaeo. rJaagii TiïiTmrti i rr i vw nrHimri m Tiiiir iTït» Vfcje lafhartige kisdaden worden doof de 1 heer G. Léék, geageerd klerk voor den waar- Parijssche opstand el ingln begaan. Een dagblad-] correspohdent te Pan je herhaalt o. a. _hpt vol gende: rOp den hoer van c’ had een treurig toontal plaatsdat aahtoont in welken afschuwelijljen toestand wij hier keeren. Een jonge nationale garde, bleek Vhn „r ontzetting en bevende tan aandoening, verhaalde gelegt aan eenige omstander? den Verschrikkel ijken baton moord van welken hij getuige was geweest. De muitelingen hadden bij het bloedbad in de Rue de la Paix ook den jóngen Vicomte de Móli- net vermoord. De oude graaf ziet zijn zoon vallen, en werpt zich op het lijk, snikkende en weenende, en uitroepende dat niets hem van zijn kind zog scheiden^ De muitelingen namen hem gevangen en een van hen zeide, dat hij twee vrienden zou latefi halen, die zijne iden titeit zouden kunnen héwijzen. //Deze twee vriendeg waren gekomen, doch niettemin was de oude graaf niet op vrije voeten gesteld. De woedende oproerlingen spuwden hem in het aangezicht, wierpen hem op den grond, scheurden het ridderkruis van het Legioen van Eer van zijne jas en sloegen den ouden man toen met hunne gebalde vuist. Zij schopten hem over de straat, stampten hem met geweld op het lichaam, en toen de twee vrienden tusschen beiden wilden komen, riepen de muitelingen hen toe: maakt maar dat gij weg komt, deze man is ter dood veroordeeld. De graaf had nog even kracht met zwakke stem te vragen, dat men voor eene eervolle begrafenis van zijn lijk zou zorgen, en viel toen buiten kennis netter, waarop hij door de moordenaars werd weggedragen. De twee vrienden van den ongelukkige hadden het geen onder hunne oogen was voorgevallen aan den jongen nationale garde medegedeeld." Vrijheid, gelijkheid en broederschap, on der deze leuze zeggen de opstandelingendie thans meester zijn in Parijs, te handelen, on der deze vaan heffen zij een tal van schat tingen van de inwoners en spreken zij dood vonnissen uit. De verkiezingen voor den Parijsschen ge meenteraad, door het Voorloopig Bewind uit geschreven, hebben 11. Zondag plaats gehad. Het grootste gedeelte der kiezers is thuis ge bleven, en bemoeide zich niet met die onwet tige stemming. De uitslag was dat bijna alle gekozenen behooren tot de soort van hen, die het voorloopig Comité vormen. Dinsdag is de Commune met groote plech tigheid op het plein voor het stadhuis onder bet lossen van het geschut afgekondigd. Ver scheidene maires hebben hun ontslag genomen. Eenige nieuw gekozen gemeenteraadsleden heb ben geweigerd dat mandaat aan te nemen. De bank heeft aan het Comité een nieuw voorschot van 500000 francs gedaan. Het (echte) gouvernement te Versailles heeft verschillende generaals geraadplfegd en thans een plan vastgesteld tot een aanval op Parijs, dat waarschijnlijk binnen 10 dagen uitgevoerd zal worden. Thiers heeft de volgende circulaire aan de Fransche autoriteiten gezonden: »Het is drin gend noodig, dat wij mobielen en vrijwilligers hebben, die als een voorbeeld voor de troepen kunnen dienendie overigens de zwaarste taak op zich zullen nemen: Doet uw best de man schappen te bewegenom op marsch te gaan. Zij zullen niet langer dan twee of drie weken in dienst behoeven te zijn. Men zal hun soldij, levensmiddelenwapenenvervoermiddelenge zonde verblijven en belooningen geven. Naar het verminderd gebruik van brood te rekenen, zijn er sedert 18 Maart uit Parijs vertrokken 180000 personen, en duizenden, die op het punt waren van terug te keeren, hebben dit uitgesteld. Wanneer men bedenkt welk een afbreuk de laatste gebeurtenissen aan handel en nijverheid gedaan hebben, tot welke buitengewone uitgaven en geldverspilling zij aanleiding gegeven hehbenhoe zij het crediet des lands geschokt hebben, juist nu er leenjn- gén. moeten gesloten wordendan zal men bij honderden millioenen de schade moeten bere- ken^p, die de opstand aan Frankrijk reeds toegebracht heeft. Ex-Keizer Napoleon werd te Dover opge wacht door Eugénie en den kleinen held van Saarbrücken. Aandoénlijk was het te zien zoo schrijft men hoe de Keizerin haar echt vriend om den hals viel en hem kuste, ver scheidene malen. Het kind kuste den vader op de wangen. Moeder en zoon hadden de oogen vol tranen. Dat alles gebeurde in bijzijn eener onafzienbare menigtedie buiten zich zelf van opgewondenheid scheen en met juichen (de Times noemt het brullend juichen) niet ophield, <óór de ex-Keizerlijke familie weer vertrok ken was. a0HwM^iïiïltiTTT TTiiTWi I ïiiiiinmifiiTB' TiliiF iTiïTT aö 1 heer G. Leé?, geagrhëerd klerk voOr den waar- lad-t bbtgi der gbuden en zilveren werken ten kanton der acoijnsen te Rotterdam. de Rue Meyerbeer Jl. fcattelrdag-avond is de nieuw ingerichte amusqment-zaal of verbéterde cantine in de kazerne der Art.-Instr. Kompagnië alhier op feestelijke wijze geopendo. a. had bij die genheid een wedstrijd in het schermen ten itonneeren plaats, waartoe doelmatige prijzen waren beschikbaar gesteld. Zijdie warén uit- genoodigd om dien wedstrijd bij te wonenhad den teven» het genoegen zich te mogen over tuigen van de uitmuntende gelegenheid, dié nu voor de jongelingen der kompagnie openstaat, om zich nuttige en aangename verpoOziug te verschaffen. Een zeer mime, ifette en luchtige zaalvoorzien van zeer doelmatig ameublement, een goed biljart en tal van andere speller;een bibliotheek met een aantal zeer göede Werkteh eenige tijdschriften eu nieuwsbladen en daar enboven de gelegenheid om voor spotprijzen bier, koffie, brood, sigaren, tabak, allerlei versna peringen, enz., alles van uitmuntend»qualiteit, te verkrijgen, inderdaadwaar dat alles t wooafa hier onder behoorlijk opzicht, ten gerieve van de jeugdige militairen bestaat, behoeven zij waarlijk geene andere gelegenheden op te zqe- ken om den tijd te passeeren en dikwijls zeer schadelijke of on be tamelijke uitgaven te doen. Eere aan hen, die zóó zorgen voof de verbe tering en veraangenaming ook van het militaire leven. Twee rondreizende kooplieden liepen hier 11. Dinsdag met manufacturen te koop. In zeker huisgezin verkocht ^en van hen eenige kleedingstoften en nam daarvoor eenige zilveren voorwerpen in ruil. Ten eiiide dit zilver wéder van de hand te doen sprak hij op straat een voorbijgaand heer aanen bood dezen het zilver te koop. Toevallig was de aangesproken persoon juist de heer Burgemeester. Deze vroeg hem, of hij wel een patent had als handelaar in zilverwerk, en op zijn ontwijkend antwoord verzocht hij den koopman zich naar hél stadhuis te begeven. Hieraan werd voldaan, en nu had de Burgemees ter gelegenheid een onderzoek in te stellen naar de papieren van beide kooplieden, inzonderheid met het oog op de in het politie-blad gesigna leerde personen die zich te Kampen aan op lichterij hadden schuldig gemaakt. De papie ren werden in orde bevonden, en door den koop man werd een suppletoir-patent ah handelaar in zilver genomenwaarmede deze zaak afliep. Wij vermelden de toedracht van een en an der «enigszins uitvoerigomdat een in het Utr. Dagblad van gisteren opgenomen berichtje om trent deze zaak meldt, dat de koopman in ver zekerde bewaring was genomen ’t welk bezij den de waarheid is. Bij de zich ook in deze gemeente telkens vertooneude kooplieden in manufacturen di< Onder allerlei voorwendselen m de huizen zoekt n te dringen, of slechte waar voor echt linnen aan den man trachten te brengen, mag de waak zaamheid van den heer Burgemeester, als Com missaris van politie wel op prijs worden ge-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1