fMNnnvEN! 'WEEK Tl ad F. 94. ZOIDA& IB APEIL 1871 VOOR DE KRIIRPENER-, ALB LASSER- EN LOPIKERWAARD. mm m m -i mm v Hf r raus DEZES COURANT S. A W. N. vak NOO üits PRIJS DER ADVERTENUEN 1 BUITENLAND. MTfcleffb»," F' BINNEÏ ,AND. COURANT. HflflHHH ^1^ ^1^ Hl NB m Voor Schoonhoven 'per drie maanden f 0,60. TM te ScHOOHHOVKK, leden regel meer- 0.10. Groote letter» naar plaatsruimte. Iazeading frimoo. De laatste dagen heeft een herig gevecht tosschen dé troepen en de oproerlingen te Parijs plaste gehad. Men begroot het verlies der laat- sten in het gevecht op Zaterdag en Zondag op 325 dooden en 435 gekwetsten. Jules Favre heeft aan de nationale vergade ring medegedeeld, dat alle gouvernementen van Enropa sjrmphatie hebben betuigd voor het Gou vernement te Versailles. Het heeft de hulp van de hand gewezendie de Duitachers tegen de opstandelingen hebben aangeboden. De Duit achers beschouwen voor het overige de Begee ring die uit het algemeen stemrecht is voort gesproten, als de eenige wettige. De heer Favre deelde vervolgens mede, dat de Parijssche Com mune zich evenals gansch Frankrijk door de vredesconventie gebonden acht. Zij heeft der halve aan het Gouvernement van Versailles doen vragen of de eerste 500 millioen schadevergoe ding t»t**ld |n welk naval de noordelijke fortendoor de Duitrcnersbehoorden te worden ontruimd, om onder het gezag der Commune geplaatst te worden. Op die vraag is geen ant woord gegevenwaarop de Commune eene cir culaire heeft gericht aan al de gouvernementen van Europa, welk stuk de verklaring behelst dat zij met alle natiën ia vrede wil leven. De heer Favre maakte daarbij de opmerking dat de Fraosche natie kennelijk door de Commune hiervan wordt uitgezonderd. Ten slotte deelde Favre mede, dat de op standelingen al het zilverwerk van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken hehben geroofd. Zie daar,,. zeide hij.,, het_ui«iwe politieke stelsel! Hij gaf vervolgensde hoop te kennen, dat de eerlijke lieden te Parijs hetl hoofd'zullen ver heffen om de-orde té-herstellen. Het dappere leger doet inmiddels zijn plicht, het verdient deu'dank der vergadering, die op zijn moed Pfwltejjsóf tU .1 5 De aartsbisschop van'Parijs en de pastoor der Madeleine hebben uit de gevangeniswaann de tCbmmUne van Parijs hen opgesloten houdt brieve^' geschrevenain Thiereöta hem te ver zoeken den burgeroorlog z<m'spoedig Mógelijk téjdèeii opbpuden, 'ep lm iéder geval de bar- bwr^é'gfw^te. Otp. dp gerongénert .óöM'V, schieten, mgf ip, te voeren. De predikant de Pressen sé heeft ,-in naam dér geprotesteerdtegen 'de iti- hechtenisneming vpn a^h Aartsbisschop van r£- j— Men zegt dat de nationale gardes in Co* lom bes ea'Argentenil zóo schandelijk huis 'gé- hónden hébben, dat de'étooWén' uit die'dorpen p. wifPBft, diej onmi^Ujk 6,°vP men zou den .Mgezonde^, htfflhpn,,, qm de inwoners te beachermen. De muiters hadden er verscheidene van üit hunne woningen gesleept en gefusileerd omdat zij weigerden in dienat der Commune te treden. véin Zweden 8CHC Zaterdag, 1 Apr^ ouderdom van 75 jaren Waarh De zal den Sisten begrafenis der Koningin vi lsten dezer plaats hebben. fHOVEN, 16 April. j overleed in den [heer Jacobus Vreede, van Gouden en Zil- In hem verliest iswaardig en alge- Joewel sedert eenigen gam de heer Vreede ljij onverwachte aan amheden op zijn 6 dezer, geleid- pgen en vrienden zijn deeraar G. W. Vreede,* Fde groeve een harte- de nagedachtenis van Pt en vriend, 't welk dén afgestorvene onder allen die karakter heb- ïjd blijven leven. van 78 Essayeur by den veren werken te doer onze stad een hoogst meen bemind inwoner, tijd lijdende aan aafhi tot zelfs twee dagen de zijnen ontviel, de bureau waar. Op Doi den velen zijner lijk grafwaarts. De Hi van Utrecht, bracht lijk woord van buide den overleden bloed' door den oudsten zoon Werd beantwoord. De naam van V hem in zijn wel' ben' gekend, nog langen (Boventlaand bericht wat reedt voor one vo rig Hommer bettmddoei de opname ie toen met het oog op de buitenlandode betrekkingen van den overledene, tot heden uitgeeteld.) Bed. '*Te dezer stede werd in den loop der vorige maand een guldenstuk met de beel tenis van Willem II en het jaartal 1845 ont vangen welk stuk er verdacht uitzag en sporen droeg van valsch te zijn. Thans is door het muntcollege te Utrecht uitgemaakt, dat dit guldeistuk een gewicht had van 8,84 gram men dus beneden het gewicht der gulden stukken; dat het scheikundig onderzochte ge deelte bleek te bestaanop doizend deelenuit 324 deelen zilver en 676 deelen koper en zink dat het gegoten is in een vorm vervaardigd naar een echt guldenstukdat het mitsdien het uiterlijk voorkomen heeft van een echt gulden' stukdoch in samenstelling er niet mede over een komt. Bij het ontvangen van gelden zullen onze lezers wèl doengoed toe te zienof hun niet dergelijke valsche munt, soms onwillekeurig, onder het echte wordt toegeteld. *In den loop dezer week is één per soon aan de pokken overleden. Nieuwe aan gifte van lijden heeft niet plaats gehad. Donderdag-avond werd de voor stelling van het Botterdamsch Tooneelgezelschap onder directie van den heer Ed. Bamberg iD de zaal .van den heer van Zessen metuitue- mend genoegen door het publiek bijgewoond, Zoowel de- keuze der stukjes als de goede uit voering verdient lof; de aanwezigen gaven hunnen grooten bijval, inzonderheid aan het spel en de chansonnetten van den heer Barn- op ondubbelzinnige wijze te kennen. ioedigd door het succes, 't welk dit mocht ondervinden, zal op a. s. njdag weder eene voorstelling plaats hebben, en wel ter benefice van den heer Eduard Bam berg. Bij die gelegenheid zullen weder drio vaudeville»: «De heer Luttig Deurwaarder-Lied- jetdiehter«Lot ie dood" en Graaf en Ais- Wij geloovpn dat eenige aanbeveling hier overbodig ia, en wenschen dat de lijst, die voor deze voorstelling zal rondgaan, een goed onthaal vinde. Als een blijk van ingenomen heid met de verdiensten van den beneficiant, en als eene aanmoediging voor den heer van Zessen, wiens pogingen, om in eene kleinere plaats^ als de onze een goed tooneelgezelschap te doen optreden, wel mogen worden gewaar deerd, verwachten wij eene mime deelneming. Naar men ons mededeelt, wordt de entrée voor deze voorstelling op 75 cents gesteld. Tot leden van het stemboTean voor 1870 zijn door den gemeenteraad gekozen de heeren C. J. F. van den Braak en E. E. Denekamp. Z. M. heeft aan J. Smit* van der Goes, op zijn daartoe gedaan terzoek, eervol ontslag verleend als notaris te Berg-Ambacht en benoemd tot notaris binnen het arrondis sement Botterdam, stand]. Ambacht, J. P. Mahlstede, candidaat- gaan aldaar; een en ander in 1871. Z.M. heeftherbenoemd tot plaats vervangend kantonrechter te Gouda mr. For- tuijn Droogleever. Bij Kon. besluit ia aan W. Dog- terom, te Krimpen aan de Lek, eervol ontelag verleend als plaatsvervanger van den diatricts- veearta, wien s-Gravenbage alt standplaats is aangewezen. In het 5de district van de Al- blasaerwaardhoofdplaats Noordeloos, zijn voor de betrekking van hoofdingeland 343 geldige stemmen uitgebracht, waarvan de meeste stem men hebben verkregen de heeren G. Slob Gi. te Noordelooe (237), C. de Hoop te Goudri- aan (208) en A. Kooijman te Noordeloos (189). Voor de betrekking van hoofdingeland plaatsvervanger 340 geldige stemmen, waarvan de meeste stemmen hebben verkregen de heeren T. Kooijman Az. te Peuraem (257), J. Brou wer de Koning te Noordeloos (226), eu B. Beuzekom te Noordeloos (171.) Bij de stemming in het 2e kies district van de Ktimpenerwaardhoofdplaats Stolwijk, is herkozen tot hoofdingeland de heer W. Boer Lz. te Stolwijk en tot hoofdingeland- plaatsvervanger de heer C. de Jong te Berken- woude. De heer Brouwer te Krimpen a/d Lek staat no. 1 op de voordracht voor de betrekking van hoofdonderwijzer aan de ge meente-school te Bijswijk. Naar men verneemt, zal waar schijnlijk in het laatst van deze maand doqr den concessionaris, den heer van Santen te Krimpen a/d Lek, een aanvang worden ge maakt met den stoombootdienst UtrechtVree land en tnsschenliggende plaatsen. Dokter G. J. Teljer en echtge- noote te Jutphaas, die den lsten April 11. hnnne vijftigjarige eohtvereeniging vierden, ontvingen dezer dagen van eenige ingezetenen dewr ge meente nog ten geschenke een keurig zilveren

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1