ïmïïlüws. 11 I thecseWies. Het is voorzeker zeldzaamdat ook de ouders van Dr. Teljer, mede op den lsten April, in 1848 hun gonden bruiloft hebben ge vierd. De begrooting van ontvangsten en uitgaven van het hoogheemraadschap de Al- blasserwaard net Arkel beneden de Zonwe, voor het dienstjaar 1871/72, zal op Vrijdag den 28. dezer te Goriuchemin den Doelen, de» voor middags ten 11 ure in het openbaar behandeld worden. De elftvangst te Hardinxveld is in de twee laatste dagen iets voordeeliger ge weest. In de verleden week werden zij ver kocht voor 80 k 90 ets., terwijl door meerderen aanvoer Maandag en Dinsdag de prijzen daal den tot 66 6 60 ets. per stik door elkander. Donderdag zijn te,Schellainen voor dit saisoen verpacht al de wei- en hooi- ianden van de Armen van Sohelluinep en van den heer van Dam, van Noordeloos, die te za- men 1046 hooger verhuurd werden dan in 1870. Vooral werd het hooiland hooger ver pacht, sommige stukken brachten bijna de helft meer op dan voor eenige jaren. Te Utrecht zal den 19. dezer het bouwen eener beetwortel-suikerfabriek worden aanbesteed. Te Harmeien zijn op eene bevol king van p. m.; 1600 zielen in de laatste drie maanden 46 personen overledenwaarvan 26 aan de pokken. In eene vereenigde vergadering vair het polderbestuur met gecommitteerden is te Berg-Ambacht met 18 stemmen tegen 1 be sloten tot het stichten van een hoogen balie molen. Dinsdag-avond weri door de Re derijkerskamer #De Goudsbloem" te Gouda op gevoerd: vHenri Burton, de Vadermoorder" en rBergen en Dalen'', uitsluitend voor de leden -van de vAmbachtsstandvereeniging." In de zaal van de sociëteit vOna Genoegen" waren onge veer 900 mannen, vrouwen en kinderen veree- nigd en met verbazing werd de uitvoering aan schouwd. Het was inderdaad een lust die vergenoegde gezichten te zien. De leden van de vGoudsbloem" hadden eer van hun werk, want waarlijk beide stukken werden' goed uit- Card. Aan den Binken voorzitter van de Am- tsstandvereeniging komt de eer toe dit middel gevonden te hebben, om op die wijze den leden een genoeglijken avond te bezorgen, en al zoo het aangenamé met het nuttige te ver- eenigeh. Ook te Dordrecht heeft men be sloten de kermis te schorsen. De gemeenteraad te Hoornaar heeft besloten eene algemeene hondenbelasting in te voeren. Volgens die belasting zal van eiken bond van weelde f 1,50, van eiken ket tinghond f 1 en van elkep trekhond ƒ0,50 per jaar betaald moeten wórden. Zou er tusschen het plotseling verdwijnen van vele honden al daar en het heffen dezer belasting ook eenig verband bestaan? Betreffende gemoedsbezwaren te gen vaccinatie vindt men in de Baznin de vol gende vraag »Er wordt in den tegenwoor- digen tijd veel gesproken en geschreven over den plicht der regeering, om geen de minste inbreuk te maken op de vrijheid van geweten en men noemt h, v. den vaccinedwang een het geweten verkrachtenden maatregel. Als ik dit hoorde of las héb ik mij zeiven wel eens ge vraagd of het ook niet een het geweten ver krachtende maatregel is waardoor de Menno nieten tot den krijgsdienst worden gedwongen, en zoo ja, of wijvoorstanders van de gewe tensvrijheid in zake de vaccine, dan ook niet verplicht waren voor. hen ontheffing te vragen van dien gewetensdwang?" Ben landbouwer te Groot-Am- mers verkocht onlangs een vierjarig paard aan iemand uit de Hoeksche Waard voor de aan zienlijke som van f 600. Tè Gouda zijn tot hulponderwij» zers benoemdaan de stads-annenschool de heer L. Kruijswijk en aan de stade-tusschenschool de heer J. P. Koppelo. *_Bjj derpublieke verpachting van wei- en hooilandente Langerak en Nieuwpoort op den 8sten dezer gehouden werden de pacht sommen door de vele gegadigden zoodanig op gevoerd dat ongeveer édn vijfde meer werd be sleed dan het vorige jaar. Behalve de bestaande schaarschte van hooi en het weinige vooruitzicht om het melkvee binnen enkele dagen in het veld te kuuuen brengen, dragen de enorme prijzen van vee en zuivel veel daartoe bij. De zoogenaamde kleine veehouders betwisten elkan der ala het ware, het aebroik der te verhuren landerijen, daar bij publieke veilingen de blijk bare waarde van den grond veter geldelijke krachteu te boven gaat. Een onzer scheepsbouwmeesters is, naar men meldt, bedacht op den bouw van een stoomschip, geschikt tot het breken van het ijs in onze rivieren. De constructie en vooral de vorm van den kop van het vaartuig zouden daartoe eigenaardig worden ingericht, en wel zoodanig, dat het onderdeel van den boeg on der de dikké ijsschol schiet en deze als het ware opbreekt. De machine zou minstens van 100 k 120 paardekracht zijn, terwyl de wielen van ijzeren schoepen zoudén. worden voorzien. Pe geachte predikant van Beha gen te Nienw-Lekkerlandwien voor ongeveer t maanden het ongeluk trof een zeer gevaarlij ken val te. doen, is nn in zooverre hersteld, dat hij zich, met behulp van krukken, weder lang zaam voortbewegen kan. Zijn toestand iB ech ter zoodanig, dat hij hoogstwaarschijnlijk het gebrnik dier krakken niet meer zal kunnen mis sen. Men verwacht dan ook dat hijU daar het hem niet meer mogelijk is den k^plel te be klimmen, eerlang zijn emeritaat zal aanvragen. Ook de heer M. de Gier te Go rinchem ia thans van de pokken zoo goed als hersteld. Tot Vrijdag-morgen hebben zich daar gelukkig geen gevallen van die ziekte meer voorgedaan. Door eenige Christelijk Gere formeerden te Lopik is besloten in 't boveneind dier gemeente, op de hofstede bewoond door C. Schep, een gebouw te slichten voor Christelijk nationaal onderwijs. De te benoemen onderwij zer zal dau des Zondags 'ook voorganger zijn bij de godsdienstoefeningen der Christel. Gerëf. De timmermans- en metselaars knechts te Harlingen hebben hun werk gestaakt en besloten, dat niet weder aan te vangen dan na hooger loon te hebben bekomen. Sommige h»*im willen dat verzoek wel inwilligen, doch slechte ten aanzien van dief knechts, die hnn werk goed verstaan, een maatregel, die goed ia te noemen, daar dit de ambitie der minder bekwame knechts ral opwekken, om door goed werk te leeren leveren ook meer loon te kun nen erlangen. Het hooi- en weiland van de Diaconie en het algemeen Armbestuur te Noor deloos heeft bij verpachting te zamen opge bracht 1866hetwelk .366 meer is dau het vorige jaar. Te Kuilenburg zijn onder anderen vier hoofden van huisgezinnen aan de pokkeu overledendie te zamen 25 kinderen nalaten. De letterkundige D. te Berlijn brandde zicb ongeveer 6 weken geleden de buitenhuid der rechterhand bij het aansteken van een lu cifer, door het spatten van den brandende phos phorus. Eenigen tijd later kreeg hij aan ver- schillende^vingera dier hgnd kleine zweren, waarop hij echter geen acht sloeg, totdat hij ook aan den arm een gezwel kreeg. Hij riep den raad in van een dokterdie de kwaal beschouwde als rheuraatisme en hem een zalfje voorschreef, dat echter niet in bet minst baatte. Eindelijk werd de arm stijf en in h, t schoudergewricht leed de patient hevige pijn. Een nieuwe ge neesheer werd geraadpleegden verklaarde de kwaal onmiddellijk ala bloedvergiftiging door phosphorus. De zaak was zoo gevaarlijkdat het verlies van den arm op het spel stond. L'e krachtige middelen, die onmiddellijk werden aan gewend hebben wel ia waar dat gevaar doen verdwijnen, maar alleen een langdurige kuur kan de giftstof geheel doen verdwijnen. Een reden te meer dna om in het gebruik van lu cifers voorzichtig te zijn. Onder het afdrukken vernemen jwü, dat- de heer de Rondeoff. van Gez. alhitjèia over geplaatst naar Nijmegen, en in zijne'plaats is benoemd de off. van gez., Ie kl., J. Hellendoorn, van ftijroegen. Haamlijst der Hoofdingelanden wan de Krimpenerwaard. Woonplaats Af Heijkoop M. Verdoold Cz. Boere G. Vonk Jz. P. C. Jongebrenr L. Kooij M. van Dorp T. Huijzer P. J. Smits J. Janse de JoDg J. J. Breedveld W. Boer Lz. Vlist Stolwijk Haastrecht Onderkerka/dlJ. id. Krimpen a/d IJs. Berkenwoude Krimpen a/d Lek Bergambacht Gouderak Bergambacht Stolwijk 1872 1872 1873 1873 1874 1874 1876 1875 1876 1876 1877 1877 Haamlllst der Hoofdlngelanden-plaatarer- vangere van de Krimpenerwaard. 1 2' 3 4 5 6' 7 8 9 10 11 12 NAXBN. D. Oskam T. Hoogeudoorn P. Pons A. Berkouwer A. de Jager W. van Dam Wz. A. Rijkaart Jacz. J. Kas bergen J. Smits K. Koomen Cs. de Jong Woonplaats. 5 vó ca rgambacht Stolwijk Bergambacht Lekkerkerk idem. Stolwijk OuderkerkafdU. Vlist Gonderak Haastrecht Berkenwoude 1872 1872 1873 1873 1874 o 1875 1876 1876 1876 1877 1877 Vacant door de benoeming van L. Kooij tot hoofdingeland. (Alblasserwaard volgt.) Tot predikant te Lopik is be roepen Da. C. L. D. van Coeverden Adriani, predikant te Zijdervdd. t Ds. P. J. Griethuijaen van Gaast-' meer en Nijehuijzen heeft het beroep naar Noor- delooa aangenomen. Voor het volgende heeft men ons eene plaats verzocht. Schoonhoven, 10 April 18/1. Date dag was voor ome gemeente en voor velen die da waarheid liefhebben een dag vu dubbele blijdschap. Wij herdachten niet altera bet groots voorrecht, dat onze reel geachte 1 eeraarde W«l- Eerwaarde Heer T. H. Uitterdijk, nu juist tien ja ren met veel zegen in ona midden werkzaam was geweest, sur ook werd ons nieuw gemsakt orgel voor het eerzt godsdienstig bespeeld. De toegevloeide menigte om die gelegenheid bjj te wonen was zoo groot, dat hst kerkgebouw haar niet kosde bevat ten. Alles ia in de beate orde afgeloopeu. Onze leeraar had bij deze gelegenheid era zeer gepasts tekst gekozenwelken - wij vinden in Psalm 1002 ra 3, welke ZijnWclEerw aarde onder gedurig af wisselend psalmgezang Verklaarde en toepaste. Dat die opwekking, tekstwoorden, wenschen en gebeden ru onsen leeraar mochten vervnld worden I Het orgel werd bij deze gelegenheid bespeeld door den heer L Verheij, diaken in onze gemeente, die in deze ook zijne bekwaamheid heeft laten blijken. Het orgel b vervaardigd door den heer H. Knip- ichccr, orgel-fabrikant te Amsterdam, Warmoesstraat, ra ia naar ona genoegen wel uitgevallen, soodat het kerkbeatnnr hoogst tevreden b, terwijl de ma ker zelfs meer gedpu heeft du het bestek ver- eischt, en daarom kannen wij den heer Knipaeheer een ieder aanbevelen. Wij hebben bevonden dat het orgel seer net bewerkt ude maker heeft door dit werk veel room behaald vu die het zien ra hoorra. Bij de te Stolwijk gehouden stemming, over het al of niet voortbestaan van het kiescollege, is met 20 tegen 19 stemmen tot het in stand blijven van het kiescollege beslist.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 2