VOLKSVOORDRACHTEN. SR Urbanus-Pillèn 'Sf ADVERTENTIËN. BEURSTIJDINGEN. BURGERLIJKE STAND. MARKTBERICHTEN. TOT SLUITING DER Tooneelvoorstelling Wed. WOLFF Zoon. Zuiver Mak-Extract Anatherin - Mondwateryo~ Engelsch Tandpoeder Te^he»: SJcpot©: te Aehooahooen WED. WOLFF ZOON. H. VON GIMBORN, Te Lopik is met 89 tegen 6 stem men besloten, 'dat de kerkeraad bij voortduring belast blijft met de benoem'mg Tan ouderlingen ei diakenen en het beroepen van een predikant. Bij de te Berg-Ambacht plaats gehad hebbende stemming van stembevoegde mans-lidmaten is met 87 tegen 15 stemmen besloten gedurende de 10 eerstvolgende jaren het beroepen van predikanten enz. aan den ker keraad op te dragen. Vóór 4 jaren geschiedde dit in tegenoveigesteldenzin met 99 tegen 59 stemmen, waarbij tot instelling van eèn kies college werd besloten. *12-TGiesen-Nieuwkerk is met bijna eenparige stemmen besloten om de verkie zing van predikanten, ouderlingen en diakenen te doen plaats hebben niet alleen door den kerkeraadmaar met medewerking van het kies college, dat nu door vermeerdering van de manslidmaten opgericht moet worden. [n ome editie van heden offreeren de Heeren ISEW- THAL ft O. in Amsterdam, de Loten van de Konink lijke Hongaarecbe Premie-Leening van 1870, voor de Trekking van 15 Meie.k. Reeds op den 15. Mei worden de prijzen van 18Ö.OOO,/15000, /5000, 41 /1000== /«WO, 18 4 500 /6500, ent. enz., gedecideerd, in het geheel 700 prijien. Over de aoliditeit deaer raak behoeven wij wel meta verder te zeggen, als dat de geheele Leening, ten bedrage ran 88 millioen gulden, onder controle der Koninklijke Hongaarache Staats-Hoofdboekhoudiug en der Konink lijke Hongaarache Staats-Centraal-Kassa staat, buiten dien nog onder garantie der Koninklijke Hongaarache regeering. Niettegenstaande reeds bij eene enkele trekking alle prijren gedecideerd worden, kost een geheel Lot ƒ4, een halt, Lot 9 en een kwart Lot /li Zeker eene zeldzame gelegenheid met ruik een geringen inzet de kans te hebben, van zulk een hoo- gen prijs te kannen trekken. Evenmin als deze pnderneming eene verdere recom mandatie noodig heeft, behoeft dit ook de soliditeit der firma MEKTHAL ft O., daar deze genoeg bekend en rteda sedert 80 jaren in Hamberg gevea- tigd ia. pC. Nederl. Werk, Schuld2* Dito dito. 3 Dito dito4 Loten Rolterdslm8 Spanje, Obligation. 8 Dito Buitenl. 18673 Portugal, Oblig. 18688 Dito 1856—1868.8 Dito 1867. 8 Rusland, Obl. Hope 1798 en 1816. 5 Dito Hope, 6de Serie. 5 Dito dito 6de Serie. 5 Obl.-leening 1864 4/10005 Dito 1886 4 f 1000.5 Dito Dito Dito 1860 2de leen. 1867 1869. 5 Aand. 1864 5 pot. Ra. 100. Dito dito 1868. Oostenr.Obl. pap. Mei-Nor. 5 Dito dito Febr.-Ang.6 Dito in zilver, Jan.-Jnli. 5 Dito dito April-Ooi 5 Aand. 6 pet. fl. 500 1860 Dito fl. 100 1864. Italië Cert. en insch5 Turkije, Oblig. Alg. Sch5 Egypte Oblig. pd. at 100 leen. 1868. 7 U! Amerika? Oblig. V. St. 1882. 6 Dito djto 1885. 6 Brazil. Oblig. 18655 tr. Ross. apoorw. 5 pot. aand. nas. apoorw. (Jelez)5 Ross. Poti Tiflis 4 10005 Rnss. apoorw. Jelez-Orel 1868.. 5 Dito Kursk Chafkow5 Dito Charkow-Azow pd, at. 100. 6 Dito Moskou-Smolenks 1869. 5 Aand. Oostenr. nat. bank3 lllin, Centr. spoorw. oert Aand. dito constr. oblig7 Dito dito Debentures,8 Oblig. 8t. Paul Paa. Ie sectie. 7 Dito dito 2e sectie. 7 Dito dito 1869. 7 Zuid-ïtal, Spoorw. Oblig4 14 Apr. 52tV 62} 83} 864 S0J 30» 32} 32} 66 77} 92 88} 68 67} 227} 221 45A 45» 53} 63» 50} 42 74} 97 TV 96» 91} 219 206} 85 84} 83,', 84} 120} 44} 66 83 De Directeur van het Postkantoor te Schoonhoven bericht, dat onderstaande brieven, verzonden in de late helft van Maart, wegens onduidelijkheid van adressen of onbekendheid van personenniet aan de geadresseer den konden worden bezorgd: Aagje de Bruin te Berg-Am hecht. Houwelingen Streefkerk. D. Niermeijer i Utrecht. De Directeur voornoemd, NAHIJIJS. GEMEENTE SCHOONHOVEN. Ingeschreven van den 7. tot den 14. April 1871. Geboren: Maria Catbarina, oudere J. Nobel en M. Strniok. Antonetta, oudere H. A. Boeck en T. M- J. Talleners. Dirk, ouders A. Karreman en M. B. Pelt.Jan, oudere H. de Vaal en G. Saton. Getrouwd: Geene. Overleden: C. G. van 8chijndel, oud 10 weken. J. F. Langende, ond 2} jaar. J. Faaij, oud 40 jaren, echtgenoot van A. de Lange. Schoonhoven, 12 April. Goeboter 72 tot 76 ct. per kilo; Kaas ƒ22 tot 30. Henhep ƒ16,50 4 17 per 50 kilo. Aardappelen f 3,90 4 5. Appelen 2 tot 2,30 per heetol. Gouda, 13 April. Hooikaas. Aangevoerd 10 par- tjjen. Prijs 21 a 24 natr wicht en qnal. Goeboter 11,42 41,50 per kilo. Melkvee, 1ste qnal. f 150 4 190, vette varkens 25 428ct., biggenvoor Engeland, 20 4 22 ct. per}kilo, magere dito '6 412, nuchtere kalveren 6 4 9. Botterdam. 11 'April. Prijzen van het vee: Runderen 1ste quai. 80 ct., 2de qual. 65 cc, kalveren lste qual. f 1,002de qnal. 80 ct., schapen 70 ct., wei varkens 48 tot 57 ct., voor Londen 45 4 46 ct. alles per kilo. Prijzen der boter: lste qual. f 74, 2de qual. 66, 3de qual. 60. Gorinohem, 10 Aprih Oudanka den feestdag wa ren heden rnim 240 stuks vee aan de lijn, waaronder uitmuntende kalf koeien. De handel was meer geani meerd dan verleden week. Prijzenkalfkoeien f 200 4 230,' eene zelfs 294, mindere qual. 126 4 180, dito vaarzen ft5 4 120, pinken f 26 4 45; nuchtere kalveren f2,5046,50. Varkens: vette45 448ct. het kilo, overloopertjes /16 4 23, fokvarkene 6 4 8oudere f 9 4 13 per stuk. Allen die iels verschuldigd zijn aan - of te vorderen hebben van wijlen den Heer JACOBUS VHEEDE te Sohoonhoven, in leven Essayeur bij het Kantoor van Waar borg van Gouden en Zilveren werken aldaar, gelieven daarvan betaling of opgave te doen xóót den 20. April k., aan Mevrouw de Wed. JAC. VREE DE, geb. Mahlstbdt, (1576) te Schoonhoven. De Ondergetekende, bouwkundige te Ameide, belast geweest zijnde met het toezigt bij de bouwing van het Gereformeerde Weeshuis te Schoonhoven, heeft vernomen, dat het voorne men bestaat de pannen met de belattmg van genoemd gebouw af te nemen, ter oorzake van Lekkage, en de ruimte der belattjngwelke thans 28 4 29 duim van bovenkant tót bovenkaut bedraagt, te verminderen tot op 25 4 26 duim. Naar aanleiding van eene dertigjarige onder vinding beschouwt hijdat daardoor het ge- wenschte doel geensins zal worden bereikt; ter- wijk het mede in strijd is met de algemeen aangenomen maatgemiddeld 28 daimblijk baar ook aan de van Bijkewege of onder rijks toezigt gebouwde Kazerne te Sohoonhoven, ge heel in overeenstemming met maal en vond der pannen. De Ondergeteekende heeft gemeend in het be lang vau een liefdadig gesticht dit te moeten kenbaar maken. Wm. VERHEIJ Cz. AMEIDE, 14 April 1871. (1585) ZalmviaaoheiTj te Ammerejol Aan den afslag geweest van 10 tot/15 April 53 zalmen, prijs van 1,10 tot ƒ1,25 per half kilo. En 700 elften, prijk ƒ0,56 tot ƒ0,85 per stuk. De Ondergeteekende verklaart het verspreid kritiek van heeren deputatiën van de Chr. Ger. Gem., en de gezegde ris voor het pnbliek der ge meente door Ds. Uiterdijk, als zouden ik mijn conterbuntsie voor het Orgel gewqigerd hebben te betalen, voor liegende. A. PLUUT Ja. SCHOONHOVEN, 15 April 1871-a (1582) Niettegenstaande de pogingen der vijanden vaq eene schielijke en zekere eigen hulp, en hoewel gelijksoortige huismiddelen talloos verschijnen, staan de volgens het voorschrift van den Pro fessor in de medicijnen, Dr. HARLESS, en naar geweten bereide STOLLWERCK'SCHE BORST'BONBONS tot heden volkomen onbereikbaar daar. De SOjarige steeds toene mende conBiimtie is het zekerste bewijs voor de deugdelijkheid van liet fabrikaat, hetwelk aan alle borstlijders niet genoeg kan worden aan bevolen. (1571) IN HET HEEREN -LOGEMENT ÓF ZON DAG DEN 23 APRIL 1871, door de liefhebberij-tooneelvëreeniging „UITSPANNING NA INSPANNING." Viteluitend voor de bezoekere der Volkevoor- drachten roet hunne vrnunen en kinderen, milt niet beneden de 12 jaar. Toegangbewijzen gratis verkrijgbaar, alleen Woensdag den 19. April bij den heer A. KUU- LENBURGPz., en Vrijdag den 21. April bij den heer H. A. BOECKleden der commisaie; op beide dagen tnsschen 12 en 2 uur. Aanvang preciet ten I1/, *re- Namens de Commissie van volksvoordrachten, L. R. VAN SANDlfcK, Voorzitter. H. A. BOECK, Secretarie. (15««) bereid volgens het aloude en echte Beoept, waarop men in het bijsonder attent maakt, zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG, en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING. Zij zjjn uitmuntend tegen de GALSCHERPTE in bet BLOED en UITSLAG der HUID; rij rij» ZACHT. LAXEREND en SLIJMAFDRIJVEND. Verzegelde doozen van 37} Cent en 'dubbele doo- zen zijn verkrijgbaar bij de hh.i AlblxsserdamM. Pnnt W*. AmsterdamM. Cléban Co. droogiaten, heilige weg D, 821. ff InstrijkS. van der Kraats, BodegravenB. Versloot. CulemborgA. Nieaaen. DordrechtH. J. Giltaij. Oorinchem, J. P. Laaonder. Qouda, L. Schenk, op de Hoog straat. Haastrecht, K. Oosterling, Leiden J.T. Terbnrgh, Haar- lemtnerstr., hoek Bakkerat. LeerdamJ. H. van Thiel. Lekker kerk, A. den Oudsten. Leksmond, H. Glindemaan. Lekkerland {Nieuw), A. Stam. Unsehöten, B. Kruithof. Maassluis, P. G. van Veen. Moordrecht, G. H. Post. Niéuwloop, A. Bots. Reeuwijk, F. Kaptein. Rotterdam, A. van der Toorn, Weste Wagenst. Utrecht, F. Altena, op hat Steenw. over de Dookerttr. no. 872. Vianen, Wed. L. Florie. Woerden, L. Raijten. (1509) Het depot dezer eohte Urbanas-Pillensindt zoovele jaren met roem bekend, en in algemeen gebruik, is door ons te SCHOONHOVEN alleen en uitalnitend geplaatst bij de móutsniker, dextrine, eiwit&ohtige stoffen en plios- phoorzure zouten zsmengesteld, wordt door prof. VON LIEBIG, door Dr. BOCK en alle geneeskundige XJUJJJi-U uw «WVii OU gvuu—-g. autoriteiten als een ligt te verteren en voedzaam middel zeer aanbevolen bij hoest, schorheid, borst kwalen, kinkhoest en voornamelijk bij scrophuleuse kinderziekten in plaats van den walgelijk smaken* den levertraan. De fleaoh van 3 hectogrammen 78 Cts. treffelijk praeparaat tegen alle ziekten van den mond, tegen ligt bloedend tandvleesch, losse tanden en scorbunt. Het is het eenvoudigste zuiveringsmiddel voor de tanden, daar het de slijmen oplost, dos de vorming van wijnsteen voorkomt. Het werkt verfris- sohend in den mond, zuivert den smaak en verdrijft den onaangenamen reuk, welke door holle tanden, door overblijfsels van spijzen of tabakrooken ontstaat. De flesch 4 90 Cts. den reuk hebbende en vrij van bijtende zelfstandigheden, in elegante doozen van 100 sn 50 grammen, 4 46 en 25 Cts. 5 AlblasserdamG. MAAT Ez. DordrechtJ. KRIM; LEON PENNOCH. Gorifiehem: N. STUFKEN8; J. P. LASONDER. - Gouda,: L. WELTER; L. SOHENK. OudewaterF. JONKER-1DENBERG, Apotb. Rotterdam: C. J. W. SNABILIE, Apoth.; T. E v. SANTEN KOLFF, 'Apoth.; Gebr. LEDE- BOER, vis 4 vis 't8tadhuis; M. CL008, Apoth.; Habg 441; 8. J. G. WULFF, Westnienwland; C. J. HERTSTEIN, Apoth., Goudsehe st. 88. Utreoht: v. RINKH- Ss HERM1NGHUIJZENTwijest.Wed. J. PORTON, Hamburgerbrng; J. DERK8EN, m»i> Vrouwenstr; J. J. L. v. HAARLEM, Vredebnrg745; K. W. HOUTZAGER, Apoth., Sadelat.; T. P. v. A BERGH Zn., Heiligew, Vianen: J. C. STU ART. Woerden: N. C. v. A KA8. Bij elk artikel ie eene gcbruikeaanv>ijting. Apoth. en F&brik. van Chemiscb-technische Preparate. EMMERIK. (1668)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 3