goedkoop! COSTUIME%MANTELS, DIENSTBODE, 21 ROEMEN, 1 zwart Merriepaard [achtjarig1]; üfantilles en Japoüstoffen,"> A.$H. HIJMANS. Wed. WOLFF Zoon. TWEEDE MEID, ÉÉN BOUWMAWBWONINtt en 10 Bunders uitmuntend HOOI» EN WEI" LAND te Zevender, in de onmiddelijke na- bijheid san Schoonhoven. Te bevragen bij de Boek bandelaren S. k W. N. van NOOTEN. (1881) ~Z OPENBARE VWJWILLIqF ëLA' VERKOOPING, ÉRIV ten overstaan van den Notaris O. J. 8PRÜIJTresiderende te Ouder kerk a/d Unel, op WOENSDAG 19 APRIl 1871, des voormiddags ten9ure, san de Bouw- manswoning, bewoond door CORNELIS JON- GEBREUR, in Kort Sohoonouwwu, on- der Stolwijk, van gekalfd hebbende of op 't kalven staande1T AAR- KOE; 6 PINKEN 1 PINKSTIERen 2 ZEU- GEN (waarvan een met Biggen)j, alsmede diverse DOUW* "n ■BLK.eE- RBEDSCHAPPBN. (166T) i I. i 1 1 De Ondergeteekenden liebbeu de eer te be. rigten, dat rij ontvangen hebben eene fraaije sortering benevens eene groote partij op DONDERDAG 20 APRIL 1871 en volgen den dag, telkens des voormiddags 10 uren, ten sterflmize van den W.E.G, Heer J. VREEDEte Schoonhoven, ten overstaan van den Nota ris H. P. TOOBDUI* aldaar, waaronder Mahonijhouten Canapé en Stoelen, Voltaires, Pianino, Étagère, Pendule, Candelabres, Spie gels, Speel-,,Uittrek-, Schrijf-, Wasch-, Bed en andere Tafels, Kabinet, Linnenkast, Keuken en andere Kagchels, Mangel, Pers, ledikanten en Beddengoeden verdere Meubelen en Huis raad; Chineesch en Japanseh Poreeleinverlakte Fichesdoos met paarlmoeren Fiches, Tafel- en ander Zilverwerk; alles daags te voren te rien, van des voormiddags 10—12 en des namiddags 2—4 uren. G583) worden gevraagd, in alle steden en dorpen, voor een LBVÊN8YBRZEKERINO* MAATSCHAPPIJ en Begrafenisfonds. Aanbeveling: Koninklijke goedkeuring, lage Contributiën en booge Aanbreng-premiën. Adres, met franco brieven, onder letter D, N°. 171, aan bet. Bureau dezer courant. (1578) 3 jj t Tevens is bun Magazijn ruim voonien van GEMAAKTE HEEREN-KLEEDINGSTUK- KEN, in alle grootten. (1576) BS* Te ontbieden in' 't Heer en-Logement te SCHOONHOYBN, 18, 19, 20 Afrit e.h. De Ondergeteekenden maken bekend, dat rij wederom een fraaije collectie STALEN hebben ontvangen, en ruim gesorteerd zijn in ordinaire BB- H ANG-PAPIERENtegen zeer billijke prijzen. SCHOONHOVEN.(1678) Tegen Mei aanetaande wordt te SIi0(tr6Oht gevraagd eene van goede getuigschriften voorzien, Prot. gods dienst, die kan koken en wasschen en verder huiswerk verrigten; of eene geschikte die kan strijkende wasch opdoen en met kin deren omgaan. Adres, per franco brief, onder letter Z, of in persoon, bij den Boekhandelaar JACOB LUIJT te Sliedrecht. (1577) ALGEMEEN WOORDENBOEK DER ZA- MENLEVING, bevattende eene duidelijke en juiste beschrijving van duizenden zaken en per sonen, (kunst, aardrijkskunde, geschiedenis, staathuishoudkunde, godsdienst, natnnr-, schei- èn werktuigkunde, krijgskunde, regtsgeleerd- heid, onderwijs, enz. ene.) 43 dealen in kl. oct. Ieder deel van ruim 500 bladzijden compresaen, maar duidelijken druk. Prijs: 40 Cent per deel. Alzoo compleet, ongeveer tweeën-twintig dui- zend bladzijden druks, voor f 17,20. Dit Woordenboek iszoo lang dé geringe voor raad strekt, contant te bekomen bij de Boek handelaren S. W. Ni VAN NOOTEN te Schoonhoven. Brieven franco. (1679)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 4