WEEKBLAD ZONDAG APBH. VOORBEREIDING. VOOR DE KRIMPENER-, ALOüSSER- EH LOPIKERWAARD. BUITENLAND. "Sender dan tegen zwakheid w^ schuwen wij u tegen lichtgeloovigheid. In de verkiezingsdagen tracht men n aooveelop de mouw te spelden. Weest op uwe hoede. Het ia natuurlijk onmogelijk, dat gij zelf vokpmen op de hoogte zijt. Gij moet u laten inlichten. SCHOONHOVEND COURANT. PRIJS DEIER COURANT: Voor Schoonhoven per drie maanden f 0,60. Franco per poet0,70. S. w. N. VAN NOOTpI te Schoonhoven, Uiige i. zingen? al zeer vreemd hebben het kiesrecht, m bben gevonden. Zij zij zijn niet gewoon Over zes weken zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer weer aan de orde. De perio dieke tweejarige aftreding van de helft der le den heeft aan het einde der tegenwoordige zitting plaats en de verkiezing der nieuwe leden moet plaats hebben in Juni a. s. Welken indruk maakt op u dat vooruitzicht? Wij willen gelooven dat onder onze lezers vooreerst eenigen zijn, die er wrevelig onder worden. "Dat zijn zij die zpo gaarne zouden willen medekiezen, doch die geen kiesrecht be zitten zij die gevoelen dat hun hart warm klopt voor de openbare zaakdie ontwikkeld genoeg zijn om over verscheiden beginselen van staats beleid een beredeneerde overtuiging te bezitten, die over verscheiden zaken, welke daarbii te pas komen, al eens ernstig hebben nagedacht en die het maar niet kunnen verkroppen dat zij, wanneer de verkiezingen zijn uitgeschrevenvan de stembus worden geweerdalleen omdat zij ten gevolge van verschillende, misschien toeval lige^,omstandigheden niet of niet genoeg in de directe belastingen aan het Rijk betalenzoo dat zij volgens de bepalingen der Grondwet en der Kieswet niet bp de kiezerslijsten kunnen worden gebracht. Aan den wrevel, san de krachten van die personen onder onze lezers, zij weten het, slui ten wij ons van ganscher harte aan, en wij zullen steeds on hetzelfde aanbeeld blijven klop pen, totdat wij doer een Grondwetsherziening onze wenschen bereikt zien. Maar zelfs in den tegenwoordigen stand van zaken, waaraan nn eenmaal voor het oogenblik toch niets te ver anderen valt, hebben wij met het oog op di aanstaande verkiezingen voor die lezers een raad en dringen wij ook bij hen san op voorbereiding. Zeer zeker hebben zij onder hnn vrienden en betrekkingen verscheiden kiezersmenschen die misschien gaarne worden ingelicht over onder werpen, waarover zij zoo den tijd of de gele geilheid niet hebben veel te lezen of te denken, menschen die wellicht anders niet zouden stem men uit een niet geheel onnatuurlijk gebrek aan belangstelling, doch wier belangstelling zal toe nemen tegelijk met bun keunis. Gaarne zullen zij die meerdere kennis willen putten uit open hartig gevoerde gesprekken over personen en zaken, gesprekken, gevoerd met mannen, in wier meerdere bekwaamheid of ervaring zij vertrou wen stellen en van wier eerlijkheid en onpar tijdigheid zij overtuigd zijn. Daarom, al heeft de Grondwet u het kiesrecht onthouden het recht om te sprekenom anderen in te lichten, om anderen aan te sporen onthield zij n niet. Maakt van dat recht gebruikmet ijver doch te gelijk met het vaste voornemen om op niemand dwang uit te oefenen, om vddr alles ieders vrij heid te eerbiedigenmaar om tegelijk ook daar tegen te wakendat niet van de zijde der te genpartij pressie en dwang uitgeoefend worde. Onder onze lezers zullen er verder ook zijn, wij maken ons daaromtrent niet de minste il lusie, die onze vraag: welken indruk maakt op u het vooruitzicht der aanstaande Juni-verkie- er gebruik van te makei De parels, waarnaar anderen te vergeefs veria {end uitzien, en die i i i< ii Viaararpn Zij PRIJS OER ADVERTENTIE! Van 1 tot 5 regels S M®- Iedere regel meer Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco. als kostbare kleinoo én zonden bewaren, Zij hebben wel wat lm bezigheden te loo- de moeite niet waard, iet vooruitzicht van sen indrnk te weeg daaronder noch koud, vertrappen zij in het slij beters te doen, dan uit Den en achten het kiezel lij begrijpen niet hoe aanstaande verkiezingen kan brengen, zij wordei noch warm. Tot de zoodanigen heten wij een zeer ern stig woord te richten. Jij mogen vooral niet meenea, dat hun het kiprecht gegeven is voor hen zeiven alleen. Toen d< Grondwet aan het volk directen invloed gaf op An g""? der staatsza ken, toen werd daarmede aan hen, die tot kiezers werden verklaard, een pliiht opgelegd. Het gan- sche volk eischt dan ook, dat zij hun plicht doen. Gevoelen zij zich daartoe niet in staat, welnu, zij kunnen zich- deeniidicbten door man waarheidsliefde en eerlijkheid zij overtuigd zijn. Maar die moeite zijn zij verplicht zich te geven in het belang der gansche nitie. En boyen dien zij mogen ook bedenken, dat hun eigen belangen er evenzeer mede gemoeid zijn. Al zien zij het verband tusschen de staatsin stellingen en die private belangen niet altijd in, toch bestaat dat verband en konden zij- wel eens te eeniger tijd op onaangenaam ge voelige wijze dat verband ondervinden, oij zduden zich dan hun lauwheid te laat beklagen. Daarom verwachten wij ook van hen voorbe reiding, als gevolg van een ontwaakt plichtsgevoel. Eindelijk komen wij tot hen onder onze le zers, die kiezen mogen en kiezen zullen, Hnn voorbereiding is de moeielijkste en de gewich tigste van alle. Van hen verwachten wij veel, doch wij zijn niet zoo naïef om te meenen dat de schilderij, die van hen kan worden opgehan gen, geheel rozeklenrig is. Men méene met dat wij hierbij alleen het oog hebben op kie zers, wier politieke beginselen van de onze ver schillen. In het minst niet. Over de politieke richting, welke wij bij de aanstaande verkiezin gen ook in de districten Gorinchem en Gouda gaarne zouden zien zegevieren, spreken wij heden nog niet. Hetgeen wij thans nog qp het oog hebben betreft alle kiezers, van welke richting ook. Waarom gaat gij naar de stembus? Uit overtuiging? Dan wenschen wij u geluk. Om een ander genoegen te doen, omdat nw gees telijke of uw predikant er u zedelijk toe ge dwongen heeft, omdat gij afhankelijk zijt en gaarne handelen wilt naar den zin uwer begun stigers? Dan beklagen wij u. Laat u inlichten door hen, in wie gij ver trouwen stelt, doch laat u door niemand dwin gen. De stemming in Nederland is geheim, gij behoeft uw biljet aan niemand te laten zien, gij behoeft aan niemand te verklaren voor wel- keo candidaat gij stemmen zolt. Verwerpt dat voordeel, dat de kieswet u geeft, niel. O, in den verkiezingsstrijd zijn er zoovclen, die op uwe zwakheid pzendie u trachten bevreesd te ma ken, die u bedreigen met het verlies hunner Uit Parijs schrijft men van 25 April, dat het ten hoogste tjjd is, dat de regeering öf met Parijs onderhandele hf onmiddellijk tot den aanval, overga. Langer uitstel zon de re volutionaire elementen in de overige groote steden vau Frankrijk tot een uitbarsting doen komen. Dat de Commune nog altijd bij kas iskomt daar van daandat zij over een deel van het geld der bank beschikt. Men beweert zelfs, dat de regeering de directie.der bank gemachtigd zou hebben, om tot 15 millioen aan de Commune te verstrekkenom erger uit spattingen te voorkomen. Ten gevolge der toenemende kinderziekte in Londen, zal een tweede oorlogsfchip op de Theems worden ingericht als gasthuis. Een oude driedekker heeft als zoodanig reeds eenigen tijd gediend. Prof. Döllinger heeft van den Koning van Beieren een eigenhandigenzeer minzamen brief ontvangen, naar aanleiding van een den vorst aangeboden werk, waarin een opstel van den hoogleeraar voorkomt; tevens betuigt de Koning in dien brief zijn leedwezen over deu banvloek die over 'Döllinger is uitgesproken. begunstiging, met tegenwerking in uwe zaken, misschien zelfs met hel en vagevuur. Laat u niet verschrikken. Weest fier. De fierheid was een deugd onzer voorvaderenzij werden geëer biedigd en zij hebben het er ver mede gebracht Ja, ook wanneer iemand n uw stembriefje vraagt om het in te vullen, en n met den toorn des Hemels bedreigt» wanneer gij n verzetantwoordt hem dan dat de toorn des Hemels een man van ferme overtuiging nooit zal treffen maar dat veeleer al die zwakken, die heden A. volgen en even goed morgen met B. kannen medegaau, in deugd en zieleadel hoe langer hoe harder Maar zorgt vooral dat gij u met laat inlichten door menschen, van wie gij kunt zien dat bij ~ntar<W)ni;m>.-m bat «pel zijn. Eerlijkheid en kennis zijn hoedanigheden, die, gij vorderen moet in hen, die gij tot uwe voor lichters kiest. Denkt er vooral aan, dat het hier betreft de zaken van den elaal. Men zal u wel spreken over de kerkover den godsdienst, over onderwerpen die te huis behooren op het f gebied van het private leven. Wacht u voor verwarring. Wanneer de wetten van den staat de kerk en den godsdienst vrij laten, doen zij daarvoor genoeg. Wij hebben met het oog op de aanstaande verkiezingen nog veel meer te zeggen, het on derwerp is zoo rijk, omdat er zooveel van af hangt. Heden hebbeD wij allereerst aangedron gen op terzijdestelling van alle flauwheidalle zwakheidalle lichtgeloovigheiddat wil zeggen op een emetige voorbereiding voor een enulig werk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1