ZmM 7 HEL WEEKBLAD VOM DE KBIMPENER-, ALBLASSER- EH LOPIKERWAARD. PRIJS DER ADVERTENT1ËM: PRUS DEZER COURANT: JBi|cU<fN^behoorteenBijvoeg-sel. BUITENLAND. BINNENLAND. monden. VERKIEZINGEN. HAttATBiffllCUm CORRESPONDENTIE. Van 1 tot 5 regelsf 0,50. Iedere regel meer- 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco. Voor 8choonhoven per drie maanden f 0,60. Franeo per poet- 0,70. te Schoonhoven, SCHOONHOVENSCHE COURANT. Men schrijft uit Parijs van 1 MeiGis teren avond heeft een verschrikkelijk geweer- en kanonvuur langs de geheele .linie plaats gehad, van de poort Maillot tot aan Montmartre. Al de batterijen der insurgenten bulderden er Rón der opbonden op los. Iets dergelijks is sinds het begin van den burgeroorlog niet beleefd. Men verzekert dst de troepen van Versailles een algemeeiten aanval doen, en dat ontstelte nis zich van de insurgenten meester maakt. Niet minder dan 26 kerken zijn te Parijs gesloten op last der insnrgeuten. Twee daar van, St. Roch en St. Sulpice, werden echter jl. Zondag heropend. Uit de kerk St. Philippe dn Bonle heeft men nu weder voor 175000 frcs. waarde meegenomen. Aan den «Telegraph" wordt nit Berlijn gemeld, dat de krijgsraad heeft besloten, den Commnnalisten nog eenigen tijd te laten om zich te onderwerpen, maar dat de Pruisen an der» tollen tusschen beiden komen, welken af keer het denkbeeld hun ook inboezemt zich te mengen in Frank rijks binnenlandsche aangele genheden. Payen heeft in de «Revue des deux mon- des" opgegeven, dat in Frankrijk in menig jaar de door meikevers en engerlingen aangerichte schade op 200 millioen fraacs is te staan ge komen. In Londen wordt de pokken-epedemie he viger. Ben gedeelte van de uitbreiding der ziekte wordt toegeschreven aan de ophooping van lijders, iu de reusachtige hospitalen in en kele wijken van de wereldstad. SCHOONHOVEN, 6 Mei. ♦Maandag-avond had in het lo- kaal van den heer v. Zessen de jaarlijksche al- gemeene vergadering plaats van het hier geves tigd comité van het «Roode Kruis." Nadat de voorzitter verslag had gedaan van de werk zaamheden van het comité en ^e rekening over 't afgeloopen jaar was besproken en goedgekeurd, ging men over tot de benoeming van nieuwe be8taonleden, ter vervanging van hen, die vol gen* den rooster moeaten aftreden. De aftre- dende ledeu weiden allen herkozen. Daarna werd door het bestuur besloten met het oog op art. 1, 3e alinea van het plaatselijk regle ment, nit de fondsan van het comitézoover deze het toelieten, mede hulp te verstrekken aan die poklijders in deze gemeentewelke hulp ncndig hebben, waarmede nu bereids een aaBvabg is gemaakt. Dit besluit zal ongetwijfeld» algemeen met genoegen worden vernomen. ♦De leverantie van keien, benoo- digd voor de geheele vernieuwing der Lopiker- straat alhier, is weder gegund aan de hh. de Haan en Gallay te Amsterdam. De Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier heeft in hare laatstgehouden vergadering adhaesie verleend aan het verzoek der Nij verheids-Vereeniging voor goud- en zil versmeden, strekkende om de kantoordagen der ambtenaren van den Waarborg alhier uit te breiden tot vijf dagen. De Kamer beschouwde, dat het «waarborg- eu |»elastingstemp<;l" voor gouden en zilveren werken moet worden gelijk gesteld met een gelew-biljetdat door het Rijk of van wege de Gebeente uitgereikt wordt, tot bewijs dat de belasting voldaan is. Kn daar de kantoren van d« Rijks- en Gemeente- Ontvangers dagelijks daaktoe geopend zijn, ter voorkoming van belemmering in handel, en nij verheid achtte zij het verzoek billijk en recht matig, om fabrikanten ert handelaren in gouden en zilveren werken voor gedeelte in dat ge not te doen deelen, overeenkomstig het verzoek der genoemde vereeniging. De heer A. vun Lier, com.raies- slempelaaar aan het kantoor van waarborg van gouden en zilveren werken alhieris tijdelijk belastr mrt Ae waame#rt% van de betrekking van Essayeur aan genoemd kantoor, terwijl de heer J. P. Wieling vair rs Bosch tijdelijk als Com mies-stempelaar zal werkzaam zijn. Z. M. heeft tot majoor-kom- mandant der dd. schutterij te Gouda benoemd de heer W. D. de Lange, thans kapitein. Dezer dagen had een oppassend visscher te Ammerstol, Adriaan de Jong, het ongeluk, 's nacht» met het drijfwant op de elftvangst zijnde, over boord te slaan en in de rivier te verdrinken, zonder dat zijn makker bij' machte was hem hulp te verleenen. Niet tegenstaande men onmiddellijk naar het lijk ging viaschen heeft men het eerst nabij de Hoeksche sluis gevonden en opgehaald. De, on gelukkige was slechts 26 jaar oud en laat een jeugdige weduwe na. Te Ouderkerk p/d IJsel is bij den veehouder F. Goudriaan op eene hevige wijze, de longziekte onder het rundvee uitgebroken. (Zie verder het vervolg der berichten in het Jlijv.) Roomech- Catholieken. en Nederlandeche Liberalen. Het is in alle zaken, doch wel vooral bij de verkiezingen, hoogst te betreuren, dat nog velen onzer R. C. Iandgenooten zoo'n slecht en geheel verkeerd begrip hebben wat eigenlijk liberaal (vrij- zinnig) in om land beduidt, wat men daaronder te verstaan heeften dat zij de zich hier noemende liberalen gelijk gaan stellen met de liberalen in Itplië, Frankrijk, België en in meer uitaluitend H, C. Statin. In die landen is bet toch een geheel andere qnaestiedaar heeft men liberalen en clericalen en sgn de liberalen die partij, welke zich kant tegen da geestelijkheid, tegen 't gezag der kerk. In ons land is 't juist het omgekeerde; daar zeggen de liberalen: laat ieder gelooven wat hij verkiest en vrij in dat geloof zijn. Wjj eerbiedigen ten vólle bet geloof der R. C., en zoo zij het blij ven bestaan der wereldlijke macht van Z. H. den Paua noodig oordeelen tot betere handhaving van sijn geestelijk gezag, en diens onfeilbaarheid, als dogma willen stellen, wij zullen voorzeker de laat- sten zijn, om hun .een stroo breed in de verwezen* lijking dier denkbeelden in den weg te leggen. Mij dunkt het jaar 1848bij herziening der Grond wet, en 't jaar 1863, bij invoering der Bisschop pelijke hiërarchiehebben hiervan 't duidelijkste en klaarste bewijs geleverd. Vóór 1848, vóór de liberale herziening der Grondwet, had de orthodoxe Prot. geestelijkheid en haar aanhang bijna uitaluitend 't gezag in handen, en de R. C. konden en werden dan ook zooveel maar mogelijk nit alle staatabetrekkingen geweerd. Thans is dit geheel anders, en alle onderscheid ma ken enkel om geloofszaken geheel weggevallen. Onze R. C. Iandgenooten hebben zelfs zeer veel aan de liberalen hier te lande te danken. Dat de R. C. in Italië, Frankrijk, België enz. tegen de liberalen zijn en ze zla vijanden beschou wen daar hebben aij, van hun standpunt gezien, volkomen gelijk in en zijn in hun volle rechtdoch in ons land tegen de liberalen te sijn, dat ia on dermijnen het bolwerk, dat zich tnsaehen hen en Protestantache geestdrijver» ^heeft opgeworpenen door zich te vereenigen met de conservatieven en orthodoxen bij de zoogenaamde Hervormde of Ge reformeerde kerk, zijn zo hard doende om mede te werken tot de zich weder ontneming of beroo- ving hier te lande van die rechten en vrijheden voor de kerkwelke zijna lang strevenmet behnlp der liberalen verkregen hebben rechten en vrijheden welke zij zelfs soms minder hebben in uitsluitend R. C. staten. Zoo de liberale partij hier te lande eena het ongeluk mocht overkomen van niet meer het heft in handen te hebben, dan zal dit ten einde on gelukkiger afloop voor hen tengevolge hebbendan wel voor de liberalen zeiven. Zie maar eena het lot der R. C. in Polen. Hnn zielsleven zal ge schonden, verontrust en geketend worden. Men wake en worde helder van gedachten, ter wijl het nog tijd ia, en zie niet in de Neder land- sche liberalen de Italiaansche, Belgische en alle andere liberalen, welke tegen de R. C. kerk samenspannen en haren ondergang zouden wen- sehen. Dit zijn meer de onedele en laakbare drijft veeren waarmede de conservatieven en orthodoxe Protestanten heimelijk bezield zijn; daarom hebben aij ook allea in 't werk gesteld om door drogrede nen en valsche voorstellingen n van uwe natuur lijke wereldsche bondgenooten af te trekken én te vervreemden, om door beider scheiding te gemak-, keiijker later over beide te knnnen zegevieren en heerschen. Dat gij in streken van ona landwaar gij alechts tusschen uwe geloofsgenooten te kiesen hebt, den meest ijverige voor en trouwe aan de kerk de voor keur iieeft, dat doet uwen vromen godsdienstijver eer aanwie zou dat durven wrakendoch dat gij bij strijd in dit lind, tusschen conservatieven en orthodoxe Protestanten tegen de liberalen, u bij de eersten en niet bij de laatsten voegt, is onstaat kundig en uw godsdienst in gevaar brengen en zal u wellicht eenmaal diep berouwen, doch dan zal 't berouw, zoo alz gewoonlijk, te laat komen. Een Nederlandsch liberaal. Schoonhoven3 Mel Van den 27stcn April tot heden zijn alhier aangevoerd 80 bossen heuuep (gel ling) 'tegen den prijs van f16,50 oer 60 kilo. De aanvoer van biggen was heden vrij belangrijk, prijs f 6 tot 9 per stuk, vette varkenB 21a23ct., vette kalveren 21 a 22 per J kilo; weiboter 42 ct., goeboter 50 a 55 ct. per kilo, aardappelen t,60 a 6,26. Door plaatsgebrek kónden wij verschillende berichten alsmede de beurs en inarktnotaring eu eenige adverteu- tiën niet opnemen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1