WEEKSLAD VOOR DE KRWIPENER-, ALBLASSER- EN LOPIKERWAARD. prijs oerjaovertentiEn: te Schoonhoven, BUITENLAND. BINNENLAND. w Van 1 tot 5 regel»t Iedere regel meer 0,10. Groote letten naar plaatsruimte. Inzending franoo. PRIJS DEZER COURANT: Voor Schoonhoven per drie maanden f 0,60. Franco per po»t- 0,70. S.&W.N. VAN NOOT Uitga I Het vredestractaat met üuitschland is door de Nationale Vergadering te Versailles goedgekeurd. Maandag-namiddag is de Vendöme-zuil te Parijs omvergehaald. Vijf roode vlaggen zijn op het voetstuk geplant. Omtrent den val van dit prachtige monumentdat op last der Commune vernield is, meldt men het vol gende, dd. 15 Mei: Anderhalf millioen francs zijn door burgers van Parijs aan de Commune geboden, wanneer zij die zuil zou willen verschoon»en de ingenieur, aan wien is op gedragen de voorbereidende werkzaamheden voor de vernieling te ontwerpen, beeft brieven ont vangen, waarin hij zelfs met de guillotine werd bedreigd, indien hij de taak aanvaardde. Deze bedreigingen hielpen echter niet. Het plein zag er door de gemaakte aanstalten wonderlijk uit. perswagens staan gereet Het aantal kunstvoorwi dat de heer Thiers in heeft, is bijzonder grc Paus Pius IX heel zijn 79sten verjaardag 1846 werd hij, na d( tot Paus gekozen en d< maand gekroond. Den dus 25 jaren den Heilij De Times deelt uit Buenos-Ayres mede i «wasachtigs moathoop- opga- t- Bden April jl. maakte ligheid, naar de opvattitjr der Duitschers, door de annexatie van den Efcs en Lotharingen niet weinig is verhoogdookïjerder zal beschermen. De Commune isljverig bezig met het weghalen van bet meubilair en de verdere voor werpen uit het huis valg.den heer Thiers. Tal van werklieden houden) inpakken van den inl |ich onledig met het Een twaalftal slee- om die weg te voeren, en uit alle eeuwen jjn huis bijeengebracht worpen van 20 voet breed en 80 voet lang, waarop de zuil zou neerploffen. Hier en daar zag men stcllaadjes en touwenwindassen en wat dies meer zij. Photographen waren op het plein werkzaamen evenmin ontbrak het aan teekenaars, die een schets van de zuil maak ten. Officieren van de nationale garde klau terden onophoudelijk ladders op, die tegen de zuil waren geplaatst, ten einde den voortgang van het werk in oogenschouw te nemen. De arbeiders waren onkenbaar gemaakt door licht groene voileawaardoor hunne gelaatstrekken waren bedekt. In de verte hoorde men steeds het gedonder van het kanon. De rue de la Paix was dicht bezaaid met menschen. Op een gegeven oogenblik verkreeg de opgewondenheid zelfs een gevaarlijk karakter; de nationale gar des namen echter een dreigende houding aan, waarop de kalmte weder werd hersteld. Ten 5 ure scheen alles gereed te ziju om de zuil omver te halen; de pogingen echter hadden niet het gewenschte gevolg. Ten 6 ure werd het publiek ongeduldig, en gaf de ingenieur bevel nieuwe 'takels aan te brengen. Ordou- nances te paard reden af en aan waarschijn lijk om de gewichtige tijdingen over te bren gen van de vorderingen van het werk. Ten half zeven werd ér besloten den arbeid tot den volgenden dag uit te stellen/'zulk een daad van rechtvaardigheid moest bij het volle dag licht worden volvoetd", verklaarde de ingenieur. Zooals hierboven is gemeld, slaagde men er den volgenden dag inderdaad in de znil omver te halen. Door den heer Thiers is bevel gegeven tot gevangenneming van Gambetta, op vermoe den dat hij de opstoker van het zoogenaamde congres te Bordeaux is geweest. Men wil aan den Rijn een tceken doen verrijzen ter gedachtenis aan de overwinningen van het Duitsche leger. Over de plaats der oprichting wordt tnsschen vele localiteiten reeds onderhandeld, 't Meeste kans tot slagen heeft het plan om op den top van den Drachenfels een reusachtige Germania te doen plaatsenten teeken hoe zij Duitschlands bodemwelks vei len 1-Sden dezer maand ierd. Den 16den Juni dood van Gtegorius, 21step van dezelfde iden Jnni a. s. zal hij stoel bekleecfhebben. svendste berichten Van den Iden tot den Ie ktwrtr-daif slachtoffers; sedert het begin van Januari rukte die ziekte niet minder dan 12000 personen weg. Van wege de overheid zijn de inwoners aau- gemaand, voor zooveel 't hun eenigszins mo gelijk is, de stad te verlaten. De meeste, kan toren en winkels zijn gesloten en de handel staat zoo goed als stil. Te Bremen zijn in den nacht van den l3den vijf pakhuizen in de nieuwe stad, nabij de spoorwegbrug, een prooi der vlammen ge worden; vele koopwaren, o. a. 1500 balen katoen, tabak enz., zijn vernield. De schade wordt op een half millioen geschat. De gebouwen en goederen waren tegen brandschade verzekerd. In het geheel zijn thans van de leeraars aan de verschillende Duitsche universiteiten, die zich tegen het dogma der onfeilbaarheid van den Paus hebben verklaard, geschorst of geëxcom- muniseerd: te Bonn 5 leeraren, te Breslau 3, te Munchen 3 (Döllinger, Friedrich en Mess- mer), te Brauusberg 2. Men verzekert, dat ook leden der ko ninklijke familie van België aangetast zijn door de ziekten, die önder de bevolking heerschen. Eene der beide dochters des konings heeft de mazelen en de andere typhus. De toestand der prinüéssen heeft gelukkig niets verontrustends. SCHOONHOVEN, 20 Mei. ♦Bij de aanbesteding voor het bij bouwen van een school alhier, met inbegrip van alle- daartoe benoodigde materalen nebben ingeschreven de bh.: P. G. Winters te Gouda voor f 7640. J. v. Aartrijk Schoonhoven 9000.50 C. H. de Pater t n n J.C. Kuijlenbnrg* n n A. Vermeij nu n H. Boer nu u A. Luijendijk Waddinxveen H. van Visser u Rotterdam u J. E. Veldmeijeru u De minste inschrijver is alzon de heer C. H u 6543 u 8000 u 8950 8900 n 8949 u 8888.88 n 8895. de Pater alhier voor 6543. De gemeenteraad heeft de aanneming door den heer de Pater' voor bovengemelde som goed gekeurd. ♦In den loop dezer,week zij n ,al» hier 4 personen door de pokken aangetast en 1 aan die ziekte overleden. •ju Doojr den gemeenteraad alhier is benoemd tot doctor In de genees-, heel- en verloskunde, belast met de armenpraktijk, de heer Dr. J; Th. van der Chijsthans te Go- rinchem, op een wedde van f 1000 's jaars gedurende de drie eerste en van f 500 's jaars- voor de volgende jaren. ♦Op a. p. Maandag 'en Dinsdag zal, naar wij vernemen, door de stemgerechtigde mans lidmaten der Herv. gemeente alhier moeten wor den beslistof men de benoeming van ouder lingen en diakenen en het beroepen van predi kanten wenscht te zien opgedragen aau een kies- ven machtigen. Naar aanleiding van deze stemming heeft, naar men ons mededeelt, de heer G. van Wil- lenswaard CLz. zich met 24 andere manslidma ten gewend tot den kerkerand roet het verzoek, de opening der stembus en het aflezen der biljetten in het openbaar te doen plaats hebben, en tevens te kennen gegeven, dat naar hunne meening de manslidmatenvroeger behoord hebbende tot de gemeente van Berg-Ambacht, en nog geen jaar tot deze gemeente behoorende, van de lijst der stemgerechtigden moeten wor den geroijeerd. Met het oog op de samenstelling van den kerkeraad, meencn wij met grond te mogen verwachten, dat door dit college ten opzichte der aanstaande stemming op de meest billijke en rechtvaardige wijze zal worden gehandeld. Z. M. heeft benoemd tot griffier bij het kantongerecht te Ridderkerk Mr. C. Stemberg, advocaat te Rotterdam. Door de commissie uit het Provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland is na afgelegd examen als candidaat-notaris toegelaten, de heer W. Maaskant, te Ouderkerk a/d IJsel. Den lsten Juli aanstaande zul len de miliciens der lichting van 1870 met on bepaald verlof hniswaarts vertrekken. Uithoofde van de heerschende ziekten heeft de regeering bevolen het kam peeren der troepen in Juni, Juli en Augustus niet te doen plaats hebben, en alzoo de mili ciens van de lichtingen van 1867 en 1868 niet onder de wapenen te doen opkomen tot bijwo ning der najaarsoefeningen. Bij de op Woensdag 17 Mei te Bleiswijk plaats gehad hebbende besteding van den grintweg, loopende van Bleiswijk, over Berg- schenhoek, op Hillegersberg, werd ingeschreven door de volgende heeren W. Toomssen, te Tiel, 64669; G. A. Oudijk, te, Gouda, f 62250; W. A. G. Jansen, te Utrecht, 59776P. Har- tog, te Sliedrecht, f 58130B. P. de Groot, te Giesendam, f 56800; W. A. Har tog, te Sliedrecht, 56607; M.van Rees, te Sliedrecht,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1