JiaSSÏ&SS »*-»-* I'S KERKNIEUWS. CORRESPONDENTIE. 55988; A« Visser Pz., te Sliedreclit, 55800: P. Verschoor, te Sliedrecht, f 55500C. Bot, te Sliedrecht, 54840; J. van der Kamp, te Leiden, 58997; J. de Jong te Hardinxveld, 51940; L. van Haaften, teSliedrecht, ƒ50880; B. Voordendag, te Strijen, 50289W. A. Swets, te Hardinxveld, ƒ49980Wouter Swets, te Hardinxveld, 49480; H. de Bonst, te Pa- pendreoht, 48440; L. Brand, te Hardinx veld, f 47996; J. A. van der Straaten, te Berg-Ambacht, 47764. Déze laatste werd de aannemer. Voor eenige dagen verloor de heer S., te Deventer, eene portefeuille met familiepapieren en drie bankbillettenelk van f 1000. Aan den vinder werd bij omroeping eene premie van ƒ10 beloofd, doch niemand kwam opdagen. De politie intusschen kwam op het spoor van den vinder, de minderjarige zoon van H. P.die de portefeuille aan zijne moe der zou hebben gegeven. Deze, door den com missaris van politie daarnaar ondervraagdont kende iets ontvangen te hebben. De com missaris wachtte tot dat de zoon te buis kwam, en vorderde dadelijk op barschen toon het ge vondene terng, waarop de jongen schreide: //Moeder heeft het in 't kabinet." Werkelijk werd het ook daar gevonden. De vrouw wordt thans ambtshalve vervolgdter zake van ver duistering van deze door haar minderjarigen zoon op de straat gevondene waarden. Te Gorinchem is een stuk bouwland ter grootte van ongeveer P/s hec tare voor den tijd van zes jaren verpacht om diet beetwortelen te bezaaien voor 870 's jaars. LL Woensdag is teGiesen- Nieuwkerk bij publieke veiling een huisje met eenige perceeltjes bouw- en weiland ter geza- mentlijke grootte van ruim 2 hectares1 ingezet voor p. m. f 5000. In de week van 7 tot 18 Mei 11. zijn te Amsterdam aan pokken gestorven 32 m. en 26 vr., te zamen 58, waaronder 45 kinderen. Door den hovenier W. Bloe- mink, uit Twello, zijn de eerste nieuwe aard- ajpelen van den koudengrond reeds den 28. April 11. ter Deventer markt gebracht en daarop den 5. en 12. Mei in grooter getale. Zij moeten zeer goed van Bmaak zijn. Op Vrijdag den 2den Juni a. s. zal te Streefkerk eene vergadering gehou den worden van stemgerechtigde ingelanden van den polder Streefkerk met Kortenbroek. Be halve vaststelling der polderrekening over 1870, begrooting 1871, en bepaling van den omslag te heffen over 1871is vooral belangrijk punt 5Bespreking en beslissing der vraag of de bestaande middelen om den polder Streefkerk vrij van overtollig water te houden en dit tijdig genoeg af te voeren, voldoende te beschouwen zijn, dan óf het algemeen belang van ingelan den uitbreiding of versterking van het gemaal vordert. Het bestuur aarzelt niet om als zijne ziens wijze kenbaar te maken dat er behoefte aan verbetering bestaat, en blijkt zulks ook het gevoelen te zijn der vergadering dan zullen aan hare beoordeeling en beslissing voorstellen tot versterking van het vóórgemaal worden onder worpen. Sedert de stichting van het stoomge maal Wisboom" zijn de polders van den over waard dien van Streefkerk c. a. in de bema ling steeds vooruit en vroeger was dit juist omgekeerd. In een gemeente van Groningen hebben drie verwanten, waaronder twee vrou wen, vaneen aan pokziekte bezwekene het graf moeten graven, het lijk kisten en ter aarde bestellen, omdat de vrees voor pokziekte zoo sterk was, dat niemand zijn diensten wilde leenen. De commissaris des Konings heeft thans aan de gemeentebesturen eene circulaire gericht, waarin zij verzocht worden onverwijld personen aan te wijzen en te bezoldigen, die met de verzorging van de aan besmettelijke ziekte lij dende personen en met de begraving hunner lijken worden belast. In den nacht van Donderdag op V rijdag heeft het in dezeu omtrek zoo hard gevroren, dat in deri vroegen morgen ijs in de slooten werd waargenomen. Vooral de boven den grond komende late aardappelen hebben daar door verbazend geleden. Ook de vroege soor ten, die reeds krachtiger waren zijn op vele akkers geheel zwart van loof geworden. Be halve dat de vroege aardappelen daardoor veel later goed zullen zijn dan gewoonlijk, vreezen velen, dat de opbrengst thans zeer tegenvallen zal. Ook voor het jonge gras is deze onge meen sterke nachtvorst zeer schadelijk. Vele veehouders zijn, door gebrek aan gras, verplicht hun hooiland af te weiden, 't geen noodwen dig een late en min gunstige hooioogst ten gevolge moet hebben. Dientengevolge vermoedt mendat de grasverpachtingen buigengewoon hoog zullen zijn. Uit Dordrecht schrijft men: Het aantal zegenzalmvisscherijen op onze beneden rivieren is weder met óóne vermeerderd. Sinds enkele weken is namelijk bij het huis z/Merwede" in de nabijheid dezer stad een nieuwe zalin- visscherij in werking gesteld, behoorende aan de heeren Kalkman, te Krimpen en van den Heuvel, alhier. De uitkomsten dezer visscherij zijn aanvankelijk zeer gunstig. Naar, wij ver nemen zijn de resultaten der verleden jaar op gerichte zalmvisscherij te Pernis, nabij Schie dam ook meer bevredigendna gedurende het eerste exploitatiejaar ongunstig te zijn geweest. Door den Raad dergemeente Oudewater is aan J. G. Reuhl op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van hulponderwijzer aan de openbare school aldaar. Gisteren was het voor de eohtelieden Hendrik van der Plas en Saartje Stomps, te Hardinxveld, een dag van vreugde, daar zij met hunne kinderen, familie en vrien den hun gouden huwelijksfeest vierden. Groot was de belangstelling die deze bejaarde brave menschen mochten ondervinden daar zij door velen bemind worden. Door den heer Hublot uit Parijs (geen communist) zijn te Hoornaar en environs gistereu en heden 17 paarden opge kocht, meerendeels van 450 tot 650 gulden. Sedert langen tijd zijn zulke prijzen niet besteed. De heer G. den Toom heeft zich met een bezwaarschrift tot den Rotter- damschen gemeenteraad gewend, tegen het voor stel van Burgemeester en Wethouders om dit jaar de kermis niét te-doen doorgaan. Onder aanvoering van redenen verzoekt adressant de kermis wel te laten doorgaan, of zoo de raad daartoe niet besluiten kan, kermis te laten hou den zonder vreemde kramen, tenten öf spellen. In een paardenspel te Louis ville in Amerika, ontlokt een clgwn alle avon den aan de toeschouwers schaterende toejuichin gen, door het volgende kuuststukje van poli- tieken aard, dat hij eeu ezel heeft geleerd. Hij verkoopt zijn langoor aan een Ier. Deze ech ter tracht te vergeefs het dier met zich meê te voeren. Hij wendt alle middelen aan, lief kozingen, slagen niets helpt, de ezel wijkt geen duimbreed van zijn plaats. Eindelijk krijgt ij een famineuzen inval en vraagt den clown //Wat voor' een landsman ie je ezel?" i/Een Pranschman," antwoordt deze. *0!" herneemt de Ier, //dan zullen wij hem wel krijgen." Hij grijpt een spreektrompet en bazuiut grauwtje in de ooren //De Pruisen komen!" Als de wind maakt het dier zich daarop met zulk een gezwinden galop uit de voetendat de Ier nauwelijks in staat is te volgen. Te Ameide gaat het met de longziekte onder het rundvee treurig. Als men door Meerkerksbroek gaatziet men nog al enkele hekken waarop: //besmettelijke longziekte" staat. Gisteren zijn nog 2 beesten van van Lomwei afgemaakt. Adv.b. v. Gorinchem. Te Berg-Ambacht had Dinsdag stemming plaats ter benoeming van twee heem raden en vijf gecommitteerden voor den polder Berg-Ambacht. Als heemraad werd herkozen de aftredende heer P. van Wijngaarden met 664 geldige stemmen, en gekozen in plaats van den aftredenden heer A. Schouten de heer D. Oskam, met 356 vau 684 geldige stemmen. Vier der gecommitteerden, de heeren J. Oskam Mz., K. Benschop, Jacob Voorsluis en D. Boelhouwer werden allen herkozen met 680, 681, 680 en 680 geldige stemmen. In plaats van den over leden gecommitteerde W. Bezemer, welke mede aan de beurt van aftreding was, werd gekozen de heer W. Verduijn Wz., met 641 geldige stemmen. De heer J. Steijnis, sedert 1846 openbaar onderwijzer te Giesendam, vierde eergisteren gedachtenis van zijne 25jarige ambts vervulling. Vele waren de blijken van belang stelling, achting en liefde, welke den waardigen man bij deze gelegenheid van alle zijden, maar vooral van wege den gemeenteraad, bijzondere personen en de onderwijzers van (iet gezelschap Giesen-Nieuwkerkten deel vielen. Een mooie canapé, sierlijke pendule, 6 zwaar zilveren le pels en vorken, een prachtige linnenkast, een flinken spiegel, een anker fijnen wijn en keurige taarten enz. waren daarvan de zichtbare bewij zen. Dat de dag aangenaam doorgebracht is, behoeft nauwéiijks gezegd te worden. Naamlijst van Dijkgraaf en Hoogheemraden van de Krimpenertoaard. NAMEN. WOONPLAATS. M. Bisdom van Vliet 1) Haastrecht 1874 B. Hofland Berg-Ambacht 1872 G. Smits C. Hoogendijk Dz. A. oogend ijk Cz. P. van 't Hoff Stolk Lekkerkerk 1873 Krynpen artl Usel 1875 Ouderkerk a/dIJse) 1876 idem. 1876 1) Dijkgraa f. Beroepen tot predikant te Lo- pik Ds. W. van Dis, te Hoornaar. Naar wij vernemen, bestaat bij den predikant H. J. Hofstede te Gorinchem het plan, om tegen 1°. October zijn emeritaat aan te vragen. D s. P. N. P i ka a r te Hoog-,Blok- land heeft voor de beroepingen naar Zuilichem en naar Jaarsveld bedankt, doch eene andere, naar Oude- en Nieuwe-Wetering, ontvangen. Bij de Hervormde gemeente te Vianen is het kiescollege afgeschaft; met 42 tegen 38 stemmen is beslistdat voortaan de kerkeraad gemachtigd is tot bet benoemen van kerkerSadsleden en het beroepen van predikanten bij die gemeente. -• Ds. Mackensteijn te Haastrecht werd Zondag 11. aldaar bevestigd (foor Dr. T. Modderman, van Amsterdam, die tot tekst had gekozen 1 Cor. 8: 9. 's Namiddags deed de bevestigde zijn intrede en sprak naar aanlei ding van 1 Sam. 9 27b. Beide godsdienst oefeningen werden door een groote schare bij gewoond. D e h e e r R. A. van D e u r s e n te Giesen-Nieuwkerkis voornemens om den 25. Juni zijne afsclieids-rede te houden. Bij de trekking op 16 Mei van de Koninklijk Honga&rackc Staatsleening-loten 1870 zijn de volgende 14 Seriën, elk van 50 Nommers, uitgekomen: Serie 160, 578, 1776, 1929, 1975, 2105, 2808, 3458, 3745 3777 4260 4440 4456 en 6987. Hiervan winnen Serie 2808, No. 26, 150,000, 8erie 4440, No. 41, 5000, Serie 2808, No. 32, ƒ1000, Serie 3468, No. 6, ƒ1000, Serie 3458, No. 17, /1000, Serie 4440, No. 16, 1000. lie mindere prijzen beneden de /1000 zijn op de door de ileeren ISENTHAL C. te Amsterdam uit gegeven gedetailleerde Trekkingslijst vermeld. Op de loten der K. K. Oostenrijksche Staatsleening 1864, waarvan de trekking op den lsten Juni e. k. plaats heeft, en die door de HH. ISENTHAL Co. te Amsterdam in onze editje van heden worden aan geboden, kan men de volgende prijzen winnen, als: ƒ250,000, ƒ25,000,/15,0U0, 10,000, 2 maal ƒ5000, 3 maal ƒ2000 6 maal ƒ1000, 15 maal 500 30 maal 400 en 640 maal 170. Een geheel Lot voor deze trekking kost 5.—, een half ƒ2,50, een vijfde 1.Bovengenoemde prijzen worden op den lsten Juni bepaald uitgetrokken. In een, in het vorig nommer geplaatst bericht, wordt gesproken van Hoofd-Ingelanden en H. I. Plaatsvervan gers. Hier moest worden bijgevoegd .van den Lekdijk Benedendams en van den IJseldam." Het ingezonden stukje, geteekend: „Een Protestant uit deze streken", over eene bejegening in de R. K. kerk alhier, kan niet geplaatst worden.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 2