OM TE MER- 1 W.ÏÏOO&EHDIJK. ADVERTENTIËN. UrbaDUS-Pillen KLOMPENMAKERS. PREMIE OBLIGATIES BURGERLIJKE STAND. marktberichten. BEURSTIJDINGEN. r J.M.A^IV MINDEN, Stafilwetck.'^cfje' lletóïAllx)ulx>uA vo& W In groote keuze voorhanden: f Universeel-Zuiverings-Zout Idiaton-Droppel» tÜLlSlX SDeppte: tc Schoonhoven WED. WOLFF ZOON. H. "VOW GUMBORN, W aarschuwing. Wed. WOLFF Zoon. Altijd Winst, nooit Verlies! 3% KEIZERLIJK TGRKSCiiE 50 Gulden Holl. Ct. voor 11 Obligaties, die dadelijk aanspraak geven op de prijzen welke op 1 Jnnij e. k. getrokken worden. GEMEENTE SCHOONHOVEN. f 1 Ingeschreven van den 12. tot den 19. Mei 1871. Geboren: Catharine Maria Petronella, oudere B. Linden E. C. Vreede. Neeltje, ouders C. Snel en N. Verburg. Getrouwd: Geene. Overleden: A. C. den Uijl, oud 3 jaren. - P. Wendels oud63jnren, weduwenaar van r Vuilsteke. Schoonhoven, 17 Mei. Weiboter 42 et., Goeboter 50 ct. kaas 24 tot 32 et., kleine kaasjes 21 et., aardappelen ƒ3 tot 3,50, hennep 16 tot 16,50, ap pelen 2 tot 2,80. Gouda, 17 Mei. Kaas. Aangevoerd 45 partijen. Prijs 23 a 25 naar wiobt en qual. Goeboter 1,20 a 1,26, weiboter f 1,00 1,10 per kilo. Vette varkens 25 a 28et., biggen, voor Engeland, 20 k 22 ot. per 4 kilo, magere dito 6 ft 12, vette schapen f 18 a 28, nuchtere kalveren 6 a 10. Botterdam. 15 en 16 Mei. Prijzen van het vee: Runderen 1ste qual. 85 et., 2de qual. 70 et., kalveren 1ste qual. ƒ1,10, 2de qual. 86 et., schapen 76. et., alles per Iqilo. Prijzen der boter: lste qual. /59, 2de qual. ƒ65. Tarwe. Puike VlaanvscheenZeeuwsche 12,70 a 13,20, Elakkeesche en Overmaasscbe J 11,80 ö]i2,50mindere en geringe 10 00 a 11,50. Rogge. Vlaamscbe en Zeeuwsche f 8,50 ft 9,00, Overmaasscbe en Noord-Bra- bantsche 7,60 a 8,70. Boekweit. Noord-Brabantsche ƒ265 ft 270 per 2100 kilo. Gerst. Zeeuwsohe wmter- puike ƒ6,50 k 7,00, iniudere 5,80 ft 6,40 puike Zomergeret 6,70 a 7,00, mindere ƒ5,80 a 6,50. - Haver. Korte 4,50 a 5,80, lange ƒ3,60 k 5,00 Paardenboonen t 8,25 a 9,25. Gorinohem15 Mei. De aanvoer, vooral van jong vee, was heden weder vrij aanzienlijk Grasboter f 1,26 k 1,30, weiboter 1,00 ft 1,04 het kilo terwijl door opkoopere niet meer dan -ƒ 1,24 per kilo'besteed werd. Kipeicren 80 ot. de 26 stuks, een deneieren 3,50 de 100 stuks. Zalmviaaoherij te Ammerstol. Aan den afslag geweest van 15 tot 20 Mei 103 zal- 570 an deb afslag geweest van in m srijs van ƒ1,00 tot ƒ1,25 per half küo. En elrten, prijs gemiddeld 0,70 pet, stuk, Nederl. Dito Dito Werk. Schuld! dito. dito. Spanje, Obligatiën. Dito Buitenl. 1867 Portugal, Oblig. 1863 Dito 1856—1863 Dito 1867 Rusland, Obl. Hope 1798 en 1816. Dito Hope, 6de Serie. Dito ®de Serie. ObUleening 1864 k ƒ1000.. Dito 1866 k ƒ1000. Dito 1860 2de leen. Dito 1867 Dito 1869 Aand. 1864 5 pot. Rs. 100. Dito dito 1866 üostenr., Obl. pap. Mei-Nov. Dito dito Febr.-Aug. Dito in ailver, Jan.-Juli. Dito dito April-Oot. tand. 5 pet. 11. 500 1860. Dito fl. 100 1864. - Italië Cert. en insch Turkije, Oblig. Alg. Sch &m>te Oblig pd.Tt. 100 leen. 1868. N^Amerika, óblig V. St. 1882. Dito dito 1885. Brazil. Oblig. 1865. Gr. Russ. spoorw. 5 pet. aand. Russ. spoorw. (Jeles). pC. 19 Mek M 52« 3 4 62jV 83f 3 3 32 3 32 3 33f 3 33f 3 33}J 5 96 5 67i 5 78f 5 92J 5 924 84 4 684 5 68 227 5 464 5 5 «A 63| 5 53r". 464 119J 5 52J 5 7 764** -6 96.} 8 9GH 5 914 218} 5- 2064 Ondertrouwd P. - FAN GELDEREN, van Schoonhoven, De Ondergeteekenden betuigen hunnen harte- lijken dank voor de velg blijken van belang stelling bij de viering van hunne 25jarige Echtvereeniging, zoowel van binnen als buiten de stad. B. A. van GELDER. (1698) S. van GELDER - BENDIKSON. De Ondergeteekende, praktiseerend Tandheel kundige te GOÜPA, heeft de eer te berich ten dat hij des Woensdags te oonsultee- ren en te ontbieden is bij Mejde Wed. DEN HOED te SCHOONHOVEN. Mondlijders worden bijzonder aandachtig ge maakt, zoowel op de élégance als op de soliditeit zijner kunsttanden, daar dezelve nimmer afbreken of uitvallen, en opzijn te Gouda zoo geprezen speci aliteit tot het ontnemen van kiespijnzonder de aangedane tand of kies te verwijderenmaar in tegendeel weder met opvullen van een nieuwe compositie bruikbaar te maken. De geneesheeren van Gouda en Schoonhoven hebben zich onder scheiden malen overtuigd van zijne geschikte ope raties, zoodat meer aanbeveling onnoodig is. (1688) Chirurgijn Pen list. H. J. CALLENBACH. VALBURG, 19 Mei 1871. (1702) Getrouwd: D. N. DE FREMERT, 2de Luitenant der Artillerie en H. J. J. E. GELINCK. 's HERTOGENBOSCH, 10 Mei 1871. (1699) Heden overleed de jongste onzer lievelingen, JOHANNA, in den jeugdigen leeftijd van ruim vier maanden, diep betreurd door ons en hare Broeders en Zusters. A. SMIT. M. SMIT-v. d. BRUGGE. NIEUW-LEKKERLAND, 12 Mei 1871. (1696) bruikbaar op LINNEN, ZIJDE en KATOENEN STOFFEN. (1689) Prijs öOCts.hetFlesohje, met gebruiksaanwijzing. Verkrijgbaar in den boekhandel van - S. \V. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. SSZ Atu*mü/c/e/ (epen a/2c ca/afrAa/e /e&en i/e voréroawen van aASs patvonnen. cAn van 3o zy>n cA- xe/van verAtyp/aar éo S/oAo&nAoven Ay ^AAo^%Ón. £o ffiSaaalracA/ Ay Ooa&rAnp, £e OucAtoa/er Ay SA. S. van fyAreumtnyan. (1668) bereid volgens het aloude eu echte Recept, waarop men in het bijzonder attent maakt, zjjn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG, en werken heilzaam op do SPIJSVERTERING. Zij zjjn uitmuntend tegen de GALSCHERPTE in het BLOED eu UITSLAG der HUID; zjj zijn ZACHT, LAXEREND en SLIJMAFDRIJVEND. Verzegelde doozen van 37 j Cent en dubbele doo- zen zijn verkrijgbaar bij de bh.: AlblatserdamM. Punt Wx, AmsterdamM. Cléban Co. droo-isten, heilige weg D, 821, Bleiswijk, S. vau derKraats. Bodegraven, B. Versloot. Culemborg, A. Niessen. DordrechtH. J. Giltaij. Gorinchem, J. P. Lasonder. Gouda, L. Schenk, op de Hoog straat. Haastrecht, K. Oosterling. LeidenJ. T. Terbargh, Haar- lemmeratr., hoek Bakkerat. LeerdamJ. H. van Thiel. Ongehuwde KLOMPENBOORDERS kunnen met primo Juni aanstaande vast werk bekomen, tegen acht Cents per paar. Men vervoege zich ra persoon bij JAN HAKEMULDER, Mr. Klom penmaker te Langerak b/z de Lek. (1705) 2 van de fijnste' tot de grofste soorten H SCHOENEN, LAARZEN en PETTEN. w Tevens berigt hij zijn geëerden begunstigers - de ontvangst van een fijne sortering GA- M LANTERlENalsMeerschuim Cigaren- pijpjes, Houten met Barnsteen, Cigaren- q kokers, Portemonnaie's, Luciferdoosjes, Leê- a a ren Briefkaarttassen, Cache-pots, Schotsobe SS artikelen,-Veldflesscben in mandjes, Dames- g- kettingen, Albums, Portretlijstjes, Haar-, 2 Tandeu-en Nagelborstels, BerlinzilverLepel- g Q tjes, Kammengrof en fijn, Zandloopers^ F W Maasballen, Zakboekjes, Tafelschellen, Eau de CologneHaarolie, enz. enz. enz. (1706) ia het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpijn, maagkramp, slechte spijsvertering, zuur, hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen enz., en moestdaar het ook bij het mmakenjvan zure vruch ten, bet weekkoken van groenten, vooral peulvruchten, als: erwten, boonen, linzen en*., zeer goede diensten bewijst, in ieder huisgezin gevonden woraen. In f pak ken a 80, in a 33 en in pakjes A Cts. vrijden oogenblikkelijk van de hevigste Kiespijn- Het fleschje met gebruiksaanwijzing 46 Cts. AlblasserdamG. MAAT Et. DordrechtJ. KRIM; LEON PENNOCH. Gorinohem: N. STUFKEN8; J. P. LASONDER. Gouda: L. WELTER; L. SCHENK. Oudewater: F. JONKER-IDENBERG, Apoth.Rotterdam: C. J. W. SNAB1L1E, Apoth.; T E. van SANTEN KOLFF, Apoth.; Gebr. LEDE- BOER, via a vis 't Stadhuis; M. CLOOS, Apoth.; Hang 441; S. J. G. WULFF, Westnieuwlaud; C. J. HERTSTEIN, Apotb., Goudache at. 38. Utreoht: RINKH- HERM1NGHUIJ ZENTwijest.; Wed. PORTON, Hamburgerbrug; J. DERKSEN, Witte Vrouwenatr; J. J. L. v. HAARLEM, Vredeburg745 K. W. HOUTZAGER, Apoth., Sadelat.; T. P. r. A BERGH Zn., Heiligew. Vianen: J. C. STU ART. Woerden: N. C. v. d. KAS. (1686) Bij elk artikel ie eene gebruiksaantoijting. Apoth. en Fabrik. van Chemiscb-techni&ohe Praparate. EMMERIK. Lekker kerkA. den Ou d* ten. Leksmond, H. Glinderman. Lekkerland (Nieuw)A. Stam. Linscholen, B. Kruithof. Maassluis, P. C. van Harmeien. Moordrecht, G. H. Post. Nieuwkoop, A. Bots. RotterdamA. van der Toorn, Weste Wagenst. Utrecht, F. Altena, op het Steenw. over de Donkerstr. no. 372. Vianen, Wed. L. Florie. Woerden, L. Roijten. Het depot dezer eohte Urhanua-PillenBinds zoovele jaren met roem bekend, en in algemeen gebruik, is door ons te SCHOONHOVEN alleen en uitsluitend geplaatst bij de Men wordt instantelijk verzocht, wel attent te willen zijn, dat door onB, bij niemand anders, deUrbanns- pillen, bereid volgens het oude en echte Recept, in Dépot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Steden en plaatsen dan big de hierboven genoemde DépdDtouders. In elk doosje is een biljet, voorzien met de eigenhandige naam- teekening van de vervaardigers Wed. Kuenxn Zoon, Apothekerswelke Handteekening zich ook bevindt op het •Zegellak, waarmede de Doosjes verzegeld zyn. Wy ver zoeken de gebruikers instantehjk daar wel op te lettenen raden hun aan wel toe te zien bij wien men de Doos jes Pillen haalt. Alleen die Doosjes, waarin een biljet iSet onzje Handteekening is, zich aan te schaffen, en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels. (1698) ft 400 FRANCS NOMXNAAJi, wanrvan bij de eerste trekking op 1 JUNIJ 1871 roede prijzen van 300,000, 23,000,10,000, 2000 tot 400 Francs, zeker moeten ge wonnen worden. Jaarlijks hebben 6 groote trekkingen plaats met afwisselende Hoofdprijzen van 300,000, 400,000, 300,000, 200,000 Franos, alsook prijzen van 30,000,30,000,26,000,20,000, 10,000 Franos enz. Wij bieden 3 pCt. jaarlijks rentegevende Origiueele PREMIE-OBLIGATIES tegen den Koersprijs of tegen betaling in 18 maande- lijksohe termijnen aan. De eerste termijn bedraagt 5 Gulden Holl. Ct. voor een Obligatie en Turkscbe 3 pCt. Obligatiën mogen overal gekoeht en gespeeld worden. Prospectus franco en gratis. Bestellingen met het be drag in banknotengoud of postwissel wor den prompt uitgevoerd. Lijsten worden na elke trekking ten s|>oe- digste gezonden. QOLDSCHMIDT SCHLESSINOER Bankiers, (1690) Langestrasse 51, Frankfort ajM.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 3