HET BELEGERDE PARIJS, STMTSLEEfflfi van het jaar 1864. GRAMMAIRE FRANQAISE, 'N39NIN331-3IIM38d BERIGT VOOR MAAGLIJDERS I van EEN HUIS, HUIS MET TUIN; 'M0308 V H OPENBARE VERKNOPING op Vrijdag 2 /urn/lm, in het gt OPENBARE VRIJWILLIGE VBRKOOPING. .Meubelen en Huisraad, Ontvangen: O co Keizerl. Koning1!. Oostenrijksche op den 1. Juni 1871. ISENTHAL Ac O». G. A. BURNIEE. A l'usage des écoles. •nosoojja; ttx nenopreiraraoo (ooil) 3 •fPf LZ '?Hnf 18 ■fiunpi g- •finnp x - 1 NaisKoxfmfia n "SNHOA JOOA SutBiuaaiOA 5 rraflJLOHNacravv <tiioth 1 aiaHRwaaaaw HHOSNHIlLë aHosanuNaxsoo5 Alom zijn verzonden de 1ste en 2de Aflevering1 van door GERARD KELLER. (1694) Uitgave van D. A. THIEME, te Arnhem. xs- Bij den aankoop van dit artikel lette men vooral op de prijzen, alsmede dat zoowel de grootste als ook de kleinste pakjes op de ommezijde ge- I Begthuis te LEKKERKERK ingerigt tot driét WON ING KW met SCHUUR, in het dorp, en eene partij BOUW— EN BOSCH LAND) «Hes te lekkerkerk, bene vens een perceel BOUW— EU DIJK— GROND op de Net te Bergambacht. Informatiën bij de Notarissen (1697) w. A. HEI JBOOM te Lekkerkerk en J. P. MAHLSTEDE te Bergambacht. JjA/ Op WOENSDAG 24 MEI 1871, zul- K# len te KRIMPEN a/d IJSSEL in het openbaar worden verkocht: des voormiddags ten 10 ure, aan het zoo te melden Hnis: J5ENIGE een nieuwen WINKEL-OPSTANDdiverse WINKEL-GEBEEDSCHAPPEN en andere voorwerpen, waaronder ook eene BASCULfe.; JtSS, en des avonds ten 6 ure, in de Herberg 11 van den Heer H.KUSTERS: een zeer ge- makkelijk ingerigt en goed onderhouden staande en gelegen te Krimpen a/dIJBSel, aan of bij het Nieuwe Veer;te aanvaarden 1 Julij 1871. Nadere, informatiën ten kantore van den No taris G. J. SPRUIJT te Ouderkerk a/d LTsael. (W92) Zeer doelmatigegoede en beknopte BRIEFWEGERS, onmisbaar voor ie der die brieven en drukwerk verzendt. Prijs 1,80. 8. ft W. N. VAN NOOTEN (1696) BoekhandelSchoonhoven. Keizerl. Koning/-. Oostevrijksche Monarchie. TREKKING Op dien dag worden de volgende Prijzen en Premiën getrokken 1HOOFDPBIJS van 1 Prijs van 1 2 Prijzen" van 8000 3 2000 8 i 1000 18 600 30 400 «40 170 250,000. 26,000. 16.000. 10,000. 10,000. 0,000. 8,000. 7.600. 12,000, 108,800. Voor deze trekking verkoopen wij Geheele Lo ten voor 5,Halve Loten 2,50 en Vijfde Loten 1,— N. Crt. Tegen franco toezending van het bedrag in geld of postwissel (geene postzegels) worden be stellingen ten spoedigste uitgevoerd. Behalve dat de uitslag dadelijk in de voor naamste Hollandsche dagbladen wordt medege deeld zenden wij aan eiken deelnemer eene uitvoerige trekkingslijst, franco en gratis. Prijzen van beteekenis worden per Telegraaf medegedeeld. Men gelieve vooral deze Loterij niet met de Klassen-Loterij te verwisselen, daar deze den 1. Jnni reeds beslist wordt. Bestellingen gelieve men ten spoedigste in te zendenten einile voor eene prompte uitvoering zorg te kunnen dragen. (1691) Commueionairt in Effecten. AMSTERDAM. Warmoesstraat, J, 574 en verneemt dat sommige Manslidmaten der Hervormde Gemeente, bij de aanstaande stemming over art. 28, betreffende de benoeming van PredikantenOuderlingen en Diakenen, ge heel onjuist worden voorgelicht; er wordt te ken nen gegeven datwanneer dit regt niet aan den Kerkeraad blijftde kerk in gevaar zoude komen. Bedoelde stemming heeft geen andere strek king dan het doen eener keuze tusschen: r Verlangt gij dat die benoeming aan den n Kerkeraad wordt, opgtldragen, of dat dit door «de Mantlidmaten tal geechieden Bij de eerste Christenen kenden de Apostelen dit regt reeds aan de gemeente toe, zie Hand. 6, vers I8en het ging haar wel. Bovengenoemde voorlichting in het ware licht te plaatsen, was het doel van 0. VAN EWIJK. 8CH00NH0VEN20 Mei 1871. (1703) Door S. W. N. van NOOTEN te Schoonhoven is heden uitgegeven en alom verkrijgbaar gesteld PREMIERS ÉLÉMENTS DB LA Quatrième éditiov revue et augmentée par G. H. WESTBROEK. PRIJS 86 CENTS.(1701) INHOUDENDE: AFLEVERING I: Vier vel druks iu 4to formaat. Chrorao-lithographiën (uniformen): Hulp officier der Genie. Artillerie der Marine. 15 Gravures: Parijs nezien van den Are de Triomnhe. Kasteel Saint-Cloud van het Park gezien. Suresnes en de Mont Valenen. Kasteel Meudon. -— Malmaison. Lanterne de Diogène. Het Bosch van Auteuil. Uitzettiug van de Duitschers uit Parijs. Vlugt der bewoners van den omtrek naar Parijs. Bewapening van de forten om Panjs.— Afkondiging aer Republiek op de Place de la Concorde. Afrukken' der Keizerlijke wapens. Een Café zonder nieuws. Een remp^ant. Nationale garden de wacht betrekkende. AFLEVERING II: Vijf vel druks met 25 Gravures: Het Station van den Spoorweg naar Or leans in het begin van September. Aankomst van het leger van Vinoy te Parijè. -— Aankomst der Mobiele garden uit de Departementen. Bosch wachters. Eclaireurs der Seine. - Gendarmes.---Na- tionale garden der Seine. Mobielen der Seine et-Oise. Mobieleü uit Bretagne. Mobielen uit Mont- peilier.Mobielen uit Normaudjje. Scherpschutters. Scherpschutters 2de groep. De Ringmuur om Parijs. Het terras van Meudoh. Verwoesting van de brug bij Asniëres. Aanleg van verdedigings- werken bij Courbevoie.Verdedigingswerken op de Buttes Moutmartre. Brand in de petroleum-be- waarplaats op de Butles Chaumont. Organisatie van de bataljons der Pariiscbe knapen Parijsche knapen trekken de stad door. Verbranden der dorpen in den omtrek van Parijs. Het Louvre. Ue Tuileriën. Ambnlance in het Théatre Franfais. Prijs per Aflevering 40 Cents. Het werk i» compleet in 40 it 50 vel en kost hoogstens ƒ4,50; buiten inteekening 6,40. Wekelijks verschijnen ongeveer .4 vel. De Bpel voor Jongelieden, DOOR D". H. OORT -EN D\ I. HOOYKAAS Predikanten te Harlingen en te Schiedam, met medewerking vnn ÜDr. _A_. IETN". Hoogleeraar te Leiden. WUZE VAN O ITO AAPDe uitgave geschiedt in afleveringen van 4 vel druks, die elkander geregeld, zooveel mogelijk maandelijks, znllen opvolgen. Het werk zal in 6 deeltjes, te zameu ongeveer 25 Afleveringen, compleet zijn. Indien het echter onverhoopt een uitgebreider omvang dnn 30 Afleveringen verkrijgt, wordt-het meerdere den inteekenaars gratie geleverd. De prijs is 40 Cent per Aflevering, (Franoo per post 45 Ct.) terwijl bij,het werk 4 it 6 Gekleurde Kaarten zullen gevoegd wordendie den inteekenaars togen 15 Ct. per Stuk berekend, worden. J)e inteekening heeft plaats voor h-el complete werken de betaling geschiet telkens na de uitgave van 5 afleveringen. f De eerste aflevering is aan de Inteekenaars verzonden en verder bij de voor in* naamste boekhandelaars verkrijgbaar, alsmede bij den Uitgever (1704) HARLINGEN, April 1871. J. J. V. IjCiXlKiNb. WelEd. Heer Apotheker von Gimborn te Emmerik. Verzoek wederom mij zoo spoedig mogelijk te zen den beelehalve en kwart pakjes Zuiveringszout. Dezer dagen verklaarde de Heer J. MUL in de Haarlemmermeer mij, dat zijne vrouw zes jaren had geleden aan maagkramp en dat die pijn na het ge bruik van slechts 2 pakjes was geweken. Vele andere menschen in zijne buurt gebruikten Uw zout met even ^°EerUjk°)fan ook ik U verklaren dat Uw zont voor- treffelijk werkt, hetgeen ik dikwijls van de verbrui- kers verneem. Vertrouwende op eene spoedige toezending, teeken ik met de meeste hoogaohting, Amsterdnm, Beerenstr. 106, S. J. MERTENS. Dit alleen echte ony er val ach te Uni- verseel-Zni verings-Zo ut is allergunstigst békend wegens zijne genezende uitwerking bij alle Maagkwalen. Verkrijgbaar in pakken a 00, in i k 33 en in j pakjes a 18 Cts. AlblasaerdamG. MaatEz. Dordrecht: J. Krim; Leon Pennocb. Gorincbem: N. Stnfkens; J. P. La- sonder. Gouda: L. Welter; L. Schenk. Oudewa ter: F. Jonkerldenberg,- Apoth. Rotterdam: C. J. W. inteilié, Apoth.; T. E. v. Santen-Kolff, Apoth.; GebfPbfcedeboervis a via 't Stadhuis-, M. Oloos, Apoth!; Hang 441; 8. J. G. Wulff, Wcstnienwland; C. J. Hertstein, Apoth., Goudscheat. 38. Schoonhoven I Wed. WOLFF Zn. Utrecht: v. Riukh- Her- minghuijaen, Twijest.; Wed. J. Porton, Hamburger- brug; J. Derksen, Witte Vrouwenstr.; J. J. L. r. Haarlem, Vredeburg 746; K. W. Houtzager, Apoth., Sadelit.; T. P. v. d. Bergh Zn., Heiligew. Via- aen: J. C. Staart.Woerden: N. C. v. d. Kas. Brochures over gebruik en Getuigschriften gratis., teekend zijn door (1687) h. VON GIMBORN, 'Apoth. en Fabrik van chemiach-technipche Preparate. EMMERIK a/d Rijn. Snelpersdrukker); S. ft W. N. van NootenSchoonhoven, j

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 4