WEEKBLAD F. 100. ZONDAG 28 MEL 187L VOOR DE KRIMPENER-, ALBLASSER- EN LOPIKERWAARD. DEPÓLIÏIERE ZIJDE DER VRAAG. Wat gaat gij doen bij de BtembusP S. W. N. van NOOTjEN te Schoonhoven, PRIJ8 DEZER COURANT: Voor Schoonhoven per drie maanden f 0,60. Franco per post- 0,70. BIJ DIT No.BEHOORT EEN BIJVOGESEL. Wij,, hebben in onze vorige artikelen die vraag gesteld en beantwoord als een gewetensvraag. Wij moeten thans hare politieke zijde bespreken. En hierbij komt nn ook die andere vraag te pas: »op wien zult gij uwe stem uitbrengent" Op een bekwaam man. Natuurlijk. Dat ia hoog noodig. Te dikwijls is in den laatsten tijd terecht geklaagd over de geringe afdoening van zaken in onze Tweede Kamer. In de laat ste jaren zijn wetsontwerpen in overvloed aan de vertegenwootdigiag aangeboden., maar veel Uitgevers. te jveinig zijn afgedaan, laar in jaar uit kee- ren de oude terug, omdat zulk een ontzettend- lange tijd wordt doorgebracht met allerlei alge- meene beschouwingen, interpellatiiin en motiën van orde, en er dus voor een degelijke bespre king van en beslissing over wetsontwerpen me nigmaal te weinig tijd overblijft. Deze bedroevende omstandigheid is aan vele oorzaken te wijten, die wij hier niet alle kun nen opnoemenmaar voor een groot deel is de schuld daarvan hierin gelegen, dat aan onze vertegenwoordiging ontbreekt kracht, kracht die het gevolg is van bekwaamheid. Bekwame man nen zien den drang van de behoeften der na tie in; bekwame mannen haasten zich aan die behoeften te voldoen; bekwame mannen hebben niet noodig, door voortdurend te zwijgen of door voortdurend ellenlange redevoeringen te houden, hunne middelmatigheid te bedekken; bekwame mannen verstaan elkaar met een h«lf woord bekwame mannen zoeken huij hoofdarbeid niet in het vitten op allerlei kleinigheden maar trachten voornamelijk de groote beginselen, die zjj voorstaan, te verwezenlijken. Gij zult dus te kiezen hebben een bekwaam man. Een ernstig man. Dat' wil zeggen, een man, dien het niet te doen is om eigen eer- of heersch- zucht te verzadigen. Een man, wiens blik voort durend gevestigd is op de belangen van het volk, en die niet, gelijk helaas zoo menig ka merlid, haakt naar de verovering van een mi- nisterieëlen zetel. Een man, die niet onophou delijk zijne kiezers naar de oogën ziet, of hij het hun wel naar den zin maakt en of hij bij zijne aftreding wel op herkiezing kan rekenen. Een jnandie ook in de politiek zegtdoe wel en zie niet om. Hierover zijn wij het eens, en daarom zijn wij het er ook over eens, dat nimmer iemand gekozen moet worden omdat hij aftreedt. Daar zijn wel kiezers, die met aftredende vertegen woordigers een zeker medelijden hebben en zeg gen och die man treedt af, laten wij hem maar weder inkiezen zoo erg heeft hij het toch niet gemaakt om hem nu zoo plotseling op zij te zetten. Past op kiezers. Dat is de vraag niet. De grondwet heeft daarom voorgeschreven, dat ieder lid der 2e Kamer om de vier jaar moet aftre den, opdat gij elke viek jaar weder vrij zoudt kannen oordeelen. Gij "kiest een vertegenwoor diger niet om hem genoegen te doenmaar in het bejang van de geheele natie. Past op dat gij. niet slaohtoffers wordt van de sleur en uit gewoonte en flauwheijl iemand maar weer laat zitten, die anders zon inoeten heengaan. Bovendien. Wanneer iemand een vertegen woordiger is, die de hein opgedragen taak op hoogen prijs stelt (en alleen hij, die dat doet, is een goed vertegenwoordiger)dan wil hij niet verkozen worden, alleen omdat hij aftreedt. Hij zou zich schamen,' wanneer hij wist, dat uw beweegreden zoo kleingeestig was, hij zon u zijn geloofsbrief in, ;het gezicht werpen en zeggen ik schaam mij voor u, flauwhartige kiezersde naam van %w vertegenwoordiger te wezen is een schendnaam. Ook hierover zijn wij het eens, niet way? Doch er is meer. In een constituti6nej»u staat, gelijk de'ouze is, bestaan partijen. De menschen, die zich met de zaken van den staat bezig honden kunnen verdeeld worden in eenige groote groepenal naar de beginselen en hoofdgedachten, die hen bij de behartiging der landszaken leiden. Welke verschillende staatkundige partijen er nu al zoo in de wereld kunnen bestaan, heb ben wij hier niet te bespreken. Wij hebben er thans alleen op te wijzenwelke politieke partijen op het oogenblik in Nederland en in het Nederlandech parlement kunnen worden on derscheiden. Dóet gij mij die vraagdan ant woord ikdat wij op het oogenblik bij ons te lande waarnemende kerkelijke partijen die weder worden onderverdeeld in de katholieke en de protestantsche kerkelijke partijde groote liberale partij en de cobservatieve partij. De kerkelijke partijen. In een gezonden toe stand behooren deze eigenlijk geen staatkundige partijen te zijn, en het is een bewijs voor de ziekelijkheid van ons staatkundig leven, dat wij ze moeten medetellen. Maar zij bestaan een maal en wij mogen onze oogen voor de wer kelijkheid niet sluiten. De Katholieke kerkelijke partij 'is het alleen te doen om de bevordering van de belangen der Katholieke kerk. Als partij in de groote Ka tholieke kerk is dit haar recht; als partij in den staat mag dat haar doel niet zijn en daarom is zij geen staatkundige partijmaar éen woe kerplant op het gebied der politiek. Tegen woordig steekt zij het hoofd hoog op. De ge beurtenissen te ibome, de val der wereldlijke heerschappij van den Paus hebben haar des te vinniger gemaakt. Zij wil die heerschappij her stellen en zou er niet tegen opzien daartoe de hulp van den Nederlandschen Staat te be zigen. Zij heeft het ook niet onder stoelen fen banken gestoken. De Katholieke afgevaardigde Mr. Kerstens heeft in December 11. onze re geering ondervraagd over hetgeen deze gedaan had en van plan was te doen tegenover die gebeurtenis. Verscheiden Katholieken hadden aan de regeering een adres gericht, houdende het verzeek om hetzij alleen, hetzij in overleg met andere regeeringeu, stappen te doen tot herstel van de wereldlijke macht des Pausen en om in ieder geval den veranderden toestand PRIJS DER 'ADVERTENTllN Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending fraapo. in Italiëwaardoor Rome de hoofdstad van dat koninkrijk is geworden, niet te erkennen.'Nu wilde Mr. Kerstens weten, wat de regeering op dat adres had geantwoord of antwoorden zou. Onze lezers herinneren zich misschien de belangrijke debatten, bij die gelegenheid gehou den. De regeering had'niets gedaan, had ziob, als verstandig vertegenwoordiger van een onzij- digen staatvan iedere inmenging in de zaken van Italië en Rome onthouden. Mr. Kerstens had gaarne een voorstel gedaanom de Kamer te doen beslissen, dat onze regering verplicht waa naar de wenschen der Katholieken te han delen, maar zoo ver durfde hij toch niet gaan; hij voorzag wel, dat vele leden der Kamer ten aanhoore van het Nederlabdsche volk zoo rond weg znlk een voorstel niet durfden steuren, en hij trok het in. Trouwens, het scheen dat Mr. Kerstens in de oogen zijner medestanders zeer onhandig was geweest, dopr de Katholieke zaak aan het gevaar eener afstemming bloot te stel len; hij was echter oprecht. Het debat 'zou eindelijk zonder vrucht zijn afgeloopen, wanneer niet Mr. Cremera een tegenvoorstel had ge daan volgeuB hetwelk de garner ten minste de houding, dat wilde zeggen de onzijdigheid en onthouding, der regeering goed keurde. Dit voorstel werd aangenomen, maar er waren een groote menigte stemmen tegen en er bad er geen enkele tegen mogen zijn. Immers het be lang van Nederland dat is het eerste wat ons aangaat, en dat belang brengt mede de strengste onzijdigheid in zaken, die den inwendigeu toe stand van andere staten betreffen. Wij hebben daarmede niets te maken. Men late ons on zen gang gaan en wij hebben ons ook niet met anderen te bemoeien. Wanneer wij van dien regel afwijken, dan stellen wij zelfs ons land bloot aan de gevaren van een oorlog. God beware eenig Nederlander voor dat misdrijf. En toch, daartegen zelfs zou de Katholieke partij niet opzien. Zij zou eerst recht gelukkig we zen, wanneer het Nederlandsche leger optrok tegen Italië, om Rome aan den Paus terug te geven. Al het andere is haar onverschillig. In de laatste weken nog heeft Mr. van Zinnicq Bergmann, afgevaardigde uit den Bo6ch, de Italiaaiische regeering struikroovers genoemd hoewel hij wist dat het hoogst gevaarlijk is, wanneer in 's lands vergaderzaal een bevrieiide mogendheid op die wijze wordt beleedigd. Daarom, omdat de Katholieke kerkelijke partij zegteerst Rome en de heerschappij der pries ters en dan misschien Nederland en de neer schappij der Grondwet, daafom zeggen wij; strijdt tegen die partij, onverzoenlijke strijd moet door ieder recht geaard Nederlander worden gevoerd. Om die reden ook kunnen wij nie mand voor de Kamer aanbevelen, die zich niet met ons tot vijand dier partij verklaart. De kerkelijke Protestantsche partij heeft een ander doel. Zij wil den godsdienst bevorderen, dat willen wij ook. Maar vooreerst willen wij dat niet door den staat. De staat heeft geeu gód^dienst en kan geen godsdienst hebben, hij is opgericht met een gansch ander doel. Wij willeu den godsdienst bevorderen door woord en daad en wij willeu alleen, dat de Btaat ons vrijheid geeft ook om liet godsdienstig leven

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1