WEEKBLAD F. 101. ZOFDAft 4 JUNI 1871. ¥00» DE KRIMPENER-, ALBLASSER- EN LOPIKERWAARD. Mr. J. B. L Wenthplt Jhr. Mr. TV.T. Gevers Deynoot BUITENBAND. BINNENLAND. Bij de verkiezing voor leden van de TWEEDE KAMER DER STATEN-GE- NERA-AX, op Dinsdag 13 Juni e. Je., worden aanbevolen Voor het Hoofd-kiesdistrict GOUDA: Voor het Hoofd-kiesdistrict DORDRECHT: 8. W. N. van NOQTEN te Schoonhoven, SCHOONHOVENSCHE COURANT PRIJS DEZER COURANT: Voor Schoonhoven per drie maanden f 0,60. Franco per poet 0,70. Uit Parijs wordt gemeld, dat de opstand thans geheel bedwongen is. Mac-M ah on hand haaft met sterken arm de. orde en heeft bij pro clamatie bekend gemaaktdat de stad voorloo- pig ju vier militaire kommand «aan ton ia verdeeld. De nationale garde wórdt geheel ontwapend. De aartsbisschop Vvan ParijsDarboy is door de opstandelingen doodgeschoten. Hij stierf met den moed van een martelaar. In antwoord op de beleedigingen van hen, die met zijne executie waren belastzeide hij«Ont heilig het woord vrijheid nietwij alleen mo gen het-bezigen, want wij zullen sterven voor de vrijheid en het geloof." Bij de groote hitte, welke thans in Pa rijs heerscht, vreest men zeer, dat de lucht der spoedig tot ontbinding overgaande lijken tot ziekten aanleiding zal geven. Men neemt de meeste voorzorgsmaatregelen in acht. Door de zorg der begrafenis-vereenigingen worden de ljjken in karren opgehaald en naar de wijk begraafplaatsen vervoerd. Voor dat die lijken ter aarde besteld, of, om waarheid te spreken in den grond gestopt wordeDnemen stedelijke ambtenaren alle papieren of voorwerpen onder hunne berusting, die de identiteit van den overledene zonden kunnen aanwijzen. Er zijn vele vrouwen onder, mesrendeels in mannen kleederen. Priesters zeggen de gebeden op bij de grafkuilen, elke bereid voor 100 of 150 lij ken. Een dikke laag kalk is bestemd om de sjiadelijk e uitdamping weg te nemen. De Ma- deleine-kerk ligt vol lijkenkarren met opeen gestapelde lijken worden naar de vestingwerken gevoerd) aan den kant van Passy, in de loop graaf geworpen en haastig met aarde bedekt. Toen de troepen van Versailles binnen de stad kwamen, vonden zij de lijken der menschen, die door het bombardement gedood waren, ver laten op de wallen. Een nieuw blad is te Parijs versobenen, dat de candidatnur van den hertog van Aumale voor het voorzitterschap van de Nationale Ver gadering ondersteunt. Het blad zegt dat de Republiek de regeeringsvorm zal blijven als noodzakelijk voor Frankrijk. Het land kan «een hoofd voor de Bepuhliek kiezen dan uit de Prinsen van Orleans. Dit hoofd zal een al tijddurende bedreiging zijn voor Pruisen, en de hoopgeven dat de geroofde provinciën zullen teruggeëischt worden. m Onder de opatai delingen te Parijs be vonden zich vele vrou' en. Men meldt de vol gende staaltjes van de woede, die haar bezielde. Eene vrouw werd doo 10 soldaten weggevoerd. Zij droeg een pntalo* vau een nationale garde en had niets auders 1 sn dan een hemd. Zij was groot,' met breed schouders; haar weelde rig haar golfde haaf irdeloos langs den rug; haar oog vonkelde en haar gelaat en handen waren zwart van het «ruit. Om haar te ar resteeren waren eerst «1 echts vjer man gecom mandeerd. Toen die 'bij haar kwamenloste het wijf een revolver met zes loopen op hen. Drie soldaten werden di oordeelde het verstan haar niet nit het sterking kwam o ten, als zij poogde meer soldaten kw lelijk gewondde vierde het hazenpad te kiezen, verliezende, tot er ver- en op haar te schie- ontvlnchten. Toen er kon zij bij gebrek aan kruit geen gebruik van haar wapen maken. Een weinig later warden 15 gevangen vrouwen weggevoerd. Eene tw haar had een lultmht van een linie-regiment gedood; 2 andere wa ren in kelders, 'die zij poogden in brand te stoken, gevondennog eene was betrapt, terwijl zij een ontvlambare bom in een keldergat wierp. De meeste waren van flesschen met petroleum voorzien. De woede van de menigte tegen die vrouwen was grenzeloos. Deze, verre van ont moedigd te zijn, antwoordden met bedreigingen, zeggendedat gansch Parijs zon verwoest worden. Volgens de bevelen, die thans door den Keizer van Dnitschland zijn uitgevaardigdzal de feestelijke intocht der troepen den 16den Juni, en de onthulling vsn het gedenkteeken ter eere van koning Frederik Wilhelm III, op 17 Juni plaats grijpen. Daarop zal Zondag den 18den Juni een algemeene kerkelijke dankzeg ging volgen. Aan den intocht zal het geheele korps der garde deel nemen, terwijl al de ove rige troepenkorpsen van het Duitsche leger door depotatiën zullen vertegenwoordigd worden. Op den 16. Jnni e. k. zal het 25-jarig pontificaat van Z. H. Pius IX gevierd worden. Op dien dag zullen in alle kerken plechtige godsdienstoefeningen plaats hebbenterwijl al- lerwege toebereidselen worden gemaakt om het- gedenkwaardig feest grooten bister bij te zetten. De pokken-epidemfe, die in 1870 door ge heel Europa zoo hevig heerschte, heeft in dat jaar in Schotland, waar de inenting binnen zes maanden na de geboorte verplicht gesteld is, niet meer dan 110 slachtoffers geëischt en wel allen oningeënte kinderen. Men wil daar thans, dat de termijn van 6 maanden tot 3 maanden beperkt worde. De overblijfselen der Vendómekolom, met z»rg bijeen verzameldworden thans overgebracht naar het paleis de TIndustrie, om tot model te dienen voor de wederoprichting. SCHOONHOVEN, 3 Juni. Deze week zijn geene poklijders aangegeven. PRIJS DER'ADVERTENTlEN: 'Van 1 tot 5 regelsOJ5C. Iedere regel meer- 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco. *De heer Dr. J. Th. van der Cbijs, onlangs benoemd tot stedelijk genees-, heel- en verloskundige alhier, en deze benoeming aange nomen hebbende, heeft, naar wij vernemen, ge meend, op zijn besluit te moeten terngkomen, en zal in zijne tegenwoordige woonplaats Go- rinchem gevestigd blijven. Bij de alhier gevestigde sub-com missie voorden Nationalen Wedstrijd van Werk lieden met daaraan verbonden Tentoonstelling, te houden te 's Gravenhage, ia ingescoreveu door den heer G. L. v. O. S. als gift f 2.50. door het depart. Schoonhoven der maat schappij «Tot Nut van 't Algemeen" voor eene zilveren medaille van f 3.70 en een bronzen van 1.10; door de Kamer van Koophandel en Fabrie ken alhier, voor een verguld zilveren medaille van 4.70; door de Nijverheids-Vereeniging voor goud en zilversmeden alhier, voor een vergnla zil veren medaille van 4.70. De inschrijving staat nog bij genoemde sub commissie open, terwijl deze zaak voortdurend wordt aanbevolen. De rijks-hakenmeester F. Scher mers alhier is in die betrekking overgeplaatst naar Ameide. Te dezer stede zal de hulp-ba ken meester J. W. Meijer gestationnecrd blijven. Donderdag-avond is de persoon van P., koopman in gouden en zilveren wer ken alhier,' op de Onde Haven door een man aangevallen, die hem met een steeu of ander zwaar voorwerp een geduchten slag op het hoofd heeft toegebracht. Men zegt, dat iemand met wien P. eene quaestie van finautieelen aard had, niet vreemd aan deze mishandeling zou zijn. Van deze. zaak is proces-verbaal .opgemaakt. ♦Heden voormiddag bij deaaukomsl van den postwagen uit Gouda is deze in de Koestraat omgeslagen. De passagiers hadden gelukkig juist den wagen verlaten, terwijl de koetsier en twee kinderen, die op den bok za ten, er zonder letsel zijn afgekomen. ♦In de Dinsdag-avond gehpuden ver gadering van bet departement Schoonhoven der maatschappij «Tot Nut van 't Algemeen," brach ten o. a. heeren commissarissen der Spaarbank verslag uit van-hun kosteloos beheer over het boekjaar 1870. Daaruit bleekdat deze hoogst nuttige inlichting uitmuntend aan haar doek be antwoordt. Immers verdient het opmerking, dat in eene gemeente als deze eene som van ruim f 11,000 in de Bank werd gedeponeerd; dat het getal deelnemers bij het einde van 1870 niet minder dan 283 bedroegwaaronder 28 nieuwe inschrijvingen in dat boekjaar; dat 1060 posten, te zamen ƒ4973,591/,, in 1870 zijn ingebracht, en 99 posten, te zamen f 3644,30, werden te rugbetaald. De gunstige toestand van het fonds maakt het dan ook mogelijk, om dit jaar op nog meer onbekrompen wijze gevolg te geven aan de loffelijke gewoonte, om een gedeelte vpn de jaarlijksche overwinst te bezigen tot onder steuning van andere nuttige instellingen van het departementmet name -. de herhalingsschool, de breischoolde volksvoordrachten en de volks-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1