WEEKBLAD F. 103. ZOFDAG 18 J1JE 187L VOOR 0E KRIMPENER-, RLBtASSER- EH LOPIKERWAARD. BUITENLAND 8. W. N. van NOOTEN te Schoonhovkn raus deriadvertentiEn BINNENLAND. SCH00NH0VENSCHE COURANT. - 0,70. PRIJS DEZER COURANT Voor Schoonhoven per drie meenden f 0,80. Franco per poet In de herken ran Versailles is een ma nifest van den graaf van Chambord van den kan sel afgelezen. In dit document wordt verzekerd, dnt met het herstel der Bourbons op den troon van Frankrijk heil en vrede, geluk en welvaart, rijkdom en overvloed in lands hutten en pa leizen terugkeert. De geestelijkheid is in al de departementen werkzaam om met dit mid del de bevolking aan te sporen de troonsbestij ging van Hendrik V te bevorderen. In een der eerstvolgende zittingen zal van wege de linkerzijde de regee.ring hierover geïnterpelleerd worden'; men wil n. 1. weten, of zij dezen kruis tocht goedkeurten zoo niet, of zij dan met open oog «topt. Hot feit, dat van den kan- sel in de kerken in den zêtel van de regeenng een manifest wordt afgelezen, waarin de om- verwerping van het beataande bewind verlangd wordt, wordt als van ernstigen aard beschouwd. De graaf van Chambord ia te Bourdeaux aangekomenen de prinsen van Aumale en Join; villè hebben van de intrekking der verbannings- wetten gebruik gemaakt, om hun doorzichtig incognito af te leggen,en officiëele bezoeken te brengen aan Thiers, aan den president der na tionale vergadering, Grevy, en aan den nieuwen minister van oorlog.^ De Times zegt dat de toelating der Bour bons in Frankrijk nog lang niet beteekentdat zij den troon zullen beklimmen, al kan er dit uit volgen. Voorlooplg is er veel kans, dat de regeering van Thiers verlangd wordt. Men is sinds eenige dagen bezig met de voorloopig bedolven lijken te Parijs op te gra ven; eerst wilde men ze naar de begraafplaats, buiten de stad brengen, maar de hoeveelheid was te groot; nu heeft men ze in de bogen onder den verbindingsspoorweg met teer bego ten en verbrand. Meer dan 50.000 menscheil zijn tengevolge van den opstand gevallen. Non vierde daarvan behoorde tot hel leger. Onder de gevangenen te Parijs bevinden zicll verscheidene vrouwen, die officieren en sol- dsten met vitriool begoten hadden. Bene wordt beschuldigd vergiftigde sigaren uitgedeeld te heb ben. Men berekent, dat nog een lOOOOtel vreemdelingen in de stad zijn die op de hand der Commnne waren. De regeenng zal alle vagebonden en allen, die geen middelen van be staan hebben, uit Parijs verwijderen. Daardoor zou de stad van «0000 gevaarlijke individuen bevrijd worden. Ook is aan de prefecten en maires last gegeven zeef voorzichtig te zijn met het uitreiken van passen naar Parijs aan werklieden. Dat vaak ook onschuldigen te Parijs voor opstandelingen werden aangezien en daarop ge dood, blijkt oit het volgende Den 26sten Mei verdrong zich een woeste menigte om een als beer gekleed man op de avenue Bourdonnaye. »üat is Billioray, de commune-man nep de wilde hoop. Eene patrouille van het zesde li nie-regiment nam daarop den persoon gevan gen. De menigte volgde en riep al brullende .Het is Billioray." De ongelukkige protesteerde, Uiigntn Van 1 tot 5 regels Iedere regel meer- O.IO. Groote letter» n«ar plaatsruimte, litending freaoo. maar zijne stem Werd verdoofd. De -officier, voor wien hij gebracht weed, geloofde de woest- aards en gaf hevel den nin te fusilleeren. »lk zweer u," zeide deze, dat ik niet Billioray ben. Ik ben Constant en woon in de nabijheid van Gros Ceillou. Gaat daarheen en vraagt mijne bnurlieden." "Hij liegt, de schurk," brulde de menigte op nieuw; »wij weten het zeker, dat het Billioray is.'' De officier herhaalde het bevel om lie'm te fusilleeren. Daar hij zich als, een wanhopige verdedigde, werd hij gebonden en toen doodgeschoten. Thans is de waarheid van zijne verzekering aan 't licht gekomen. De man heette werkelijk Constantwas huisvader en bemoeide zich volstreft niet met de politiek. De echte Billipray is ttyns gevonden en gevau- gen genomen. Een brief uit Parijs schat bet getal hui zen, die te Parijs moeten herbouwd worden op 2000. Aan "meubels en huisraad moet de schade 200 A 300 mill, beloopen. Ten huize van deh heer Rothschild heb ben de Parijsche makelaars ,in effecten beraad slaagd over de plaatsing der nieuwe leening van e1/,' milliard. Rothschild meende te kun nen verzekeren, dat in Engeland en Duitach- land minstens voor 1200 millioen zal ingeschreven worden. De makelaars wnren er zeker van, dat dan Parijs en de provinciën de overige 1300 millioen voor hunne rekening zouden nemen. Parijs alleen zalondanks zijne rampen800 millioen plaatsen. De vermoedelijke koers der uitgifte zou meende menniet hooger ijn dan 51 A 52. 1 Paus Pifis IX, wiens 25>jarig jubilé men thans viert, werd den 13 Mei 1702 te Sina- gaglia, in den kerkdijken staat, geboren. Zijn vader was de graaf Hiernnymus Mastai Ferretti. Te Rome tot priester gewijd, werd hem de zorg opgedragen voor armen en ongelukkigen en hij geplaatst aan het hoofd van een hos pitaalopgericht ten behoeve van arme en zieke werklieden. Nadat hijabbé Mastaidoor den Paus in 1823 als zendeling naar Amerika waa gezonden, schonk Leo XII hem in 1827 bet aartsbisdom 8pol,eto; door Paus GregoriusXVl werd bij overgeplaatst naar Imola, welk bisdom hij 14 jaren bestuurde, en daar talrijke in richtingen van wetenschap en kunst stichtte. In 1840 benoemde Paus Gregorius XVI Mgr. Mastai tot Kardinaal. Zes jaren later stierf genoemde Paus, tengevolge waarvan op den 16den Juni 1846 het conclave der Kar dinalen Mgr. Mastai tot den Panselijken troon benoemdewaartoe hij den 21sten daaropvol gende gekroond werd, onder den naam van Pius IX. De grootste handelszaak der wereld is volgens de /rlndustr. u. G«w. Zeitung" zonder twijfel die van A. T. Stewart Co., in modes, zijde, linnen en handschoenen te New-York. In die zaak zijn sedert verscheiden jaren onge veer 1700 personen werkzaam, nl. 1 opperdi- recieur, 19 opzichters voor de verschillende tak ken, 1 opper- en 9 andere kassiers, 1 opper en 23 gewone boekhouders, 9 correspondenten, 470 verkoopers en verkoopsters, 1 kastelein, 2 hofmeesters en 27 portier», 880 knipsters, modisten en linnemnaaisters55 knechten en 190 loopjongens. Tegen kerstmis versterkt dien, om de vele bestellingen en afleveringen, het personeel in alle takken en dan klimt het to taal van hendie in deze reuzenzaak werkzaam zijn, over 2200 personen. In het midden en tegen het einde van De cember lied raagt de znivere winst op rêderen werkdag gemiddeld 80,000 dollars en stijgt op enkele dagen nog tot bijna 100,000. Gedu rende het' winterhalfjaar bedraagt de winat ge middeld 62,000 dollars iederen werkdag en ge durende bet halfjaar van den Isteu April tot den 30. September zoowat 64,000 dollars. De gezamenlijke omzet in een jaar van deze reu- zenzaak wordt op 17 tot 18 millioen dollar» geschat en overtreft dus den omzet van menige middelmatige handelsplaats. SCHOONHOVEN, 17 Juni. De verjaardag van H. M. de Ko ningin wordt heden alhier op de gebruikelijke wijze gevierd. Heden middag ten 1 ure heeft het garnizoen en de schutterij eene groote pa rade gehouden op het exoercitie-plein. Het 25-jarig jubilé van Pau» Pin» IX wordt ook te dezer stede door de meeste R. K. ingezetenen door het uitsteken van vlag gen herdacht. Weder zijn alhier valsche guldens en halve guldens in omloop. Ieder waclite zich voor schade I Zondag-middag viel een zesjarig knaapje al spelende in het water, vlak bij een duiker, welke open stond. Met allerlei midde len werd beproefd het kind, op de plaata waar het in 't water gevallen was, te redden, doch men zocht te vergeefs. Door den sterken stroom was liet kind in den dniker geraakt en mede- gevoerd onder de straat dóór, tot in een water tje, dat zich in de bergplaats van steenkolen der stoomboot bevindt. Daar werd het einde lijk levenloos opgehaald. - In het kiesdistrict Gouda zijn bij de verkiezing van een lid voor de Tweede Kamer der Stateri-Generaal op 11. Dinsdag uitgebracht 1707 stemmen, waarvan 20 van onwaarde. De volstrekte meerderheid was 844. Gekozen werd het aftredend lid, M. A. P. H. Hoffman, met 985 stemmen. Mr, J. B. L. Wentholt bekwam 657Dr. A. Knijper 26, Mr. L. W. C. Keuchenius 12, W. J. Knoop 5(< M. D. van Otterloo 3 stemmenterwijl op nóg eenige andere personen ééne stem werd uitge bracht. In het district Dordrecht werden niigebracht 1235 geldige stemmen. Gekozen Jhr. Mr. W. T. Gevers Deijnoot, met 892 stemmen; bet aftredend lid Mr. M. Bichonvan Ysselmondc bekwam 269, Ds, Koyper 271 en Mr. Keuchenius 15 stemmen. Tè Utrecht werden 1254 geldige stemmen uitgebraóht, Mr. W. R. Boer bekwam 563, Mr. N. P. J. Kien 337Graaf van Zuylen. van Nijevelt 308 stemmen. Tusschen beide eerstgenoemden moet alzoo- eene herstemming plaata hebben. I

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1