1 J f WEK SCHOONHOVEfSCHE COURANT. M4P1 M DBIIt IIEB ARWEBTCSrril I ji 1871. 1 EMITS. N°. 105. VOOR DE KRIHPENER-, 1 lri -U ffi 8.4W.N.v*<»0 ZONDIG 2 f ASSER-1 EN LOPIlhwMRD. U I steking heil- alle steden 1 Xjkwm- I BINNENLAND. Ifr- 'I BUKMAN*.! IM IjLA|) 1 'lil I, i- n Geheimen waarvan ik zullen Voor'8 Franco I in Oud szend en ver- (1818) BN. Juni 1871. s J. Murk en ouders B. J. ■gh. Marga- iders A. J. P. san ouders C. ,eT itotht geen m té heli len zeker le hospiti ...At ideelnat |lei geheel» zJW. et' vóórheel Méqtehe hebben schap van Land- I. IJselstein, zal in tentoonstelling van «heer. ek handelaren nek Wolven- men J. A. i werkje ver- voor gehuw- als gezon- op ervaring geheime ge minderde le- nderd geheu- e herstellen. t voor ieder psqhreven is, volen. niet anders m postwissel (1326) tikel lette men I de grootste imezijde ge- IORBT, che Preparate. nis-/ u.viwu .«mrfer- tJciw niet gewedijverd nbd- h'td verkwikken, 'dan’was»' A 90, Cent. el, «nieten 18T01 beide illahdsch, arahuizen rijn. Pros- (1828) CH, in Effecten. [IFT. i o r n Grijpakerk, en van onder- dat sij Uw funstig gevolg i, Geneesheer, ohte Uni- allergunstigst dtwerking bij pakken a 60, oht: J. Krim; as; J. P.La- k. Oudewa- terdam: C. J. Kolff, Apoth.; M. viooe, 'estnieuwiand, linkh- Her- Hamburger- 5 J. J. L. V. f. d. Kas. ügachriften SCHOONHOVEN, 1 Juli. Maandag werd alhier aanbe steed het maken van steenen glooiingen, aanvul len en gelijk’ brengen van de Waard, alsmede het aanleggen en bestraten van een oprid voor de veerpont, gelegen langs de rivier de Lek te Schoonhoven. Inschrijvers waren: H. Zaanen Pz. te Ammerstol, 1850; P. van der Leeden te Berg-Ambacht, J 1840; H. Dubbeldam te Go- rinchem, f 1889; J. A. van der Straaten te Berg-Ambacht, 1839; J. Verschoor te Am merstol f 1525H. J. Scholten te Ammerstol, f 1800C. Streefkerk te Ameide, ƒ1290J. P. Verschoor te Ammerstol /1284. Aan den laag- sten inschrijver, J. P. Verschoor is het werk gegund. Op Dinsdag, 18 Juli, zal de ver kiezing van leden voor den Gemeenteraad plaats hebben. Alhier zijn de heeren C. Hooghwinkel en P. Greup aan de beurt van aftreding. Z. M, heeft L. R. van Sandick, thans ontvanger der dirl belastingen en accijnsen en van den waarborg en de bel. op de gouden en zilveren werken te Schoonhoven c. a., benoemd tot ontvanger der dir. bel. en acc. te Hoogeveen c. a. De heer Dr. H. P. van Praag’heeft zijn ontslag genomen als lid van den raad der gemeente Oude water. De verkiezing voor een nieuw lid is bepaald op 18 Juli e. k. Bij de op Dinsdag 20 Juni j.l. plaats gehad hebbende aanbesteding van oen’ steenen balie-windwatormolen te Berg-Ambacht, werd ingeschreven door de volgende bh.i A. de Geus, te Hardinxveld, /42S30; A. Tolk, te Haastrecht, ƒ42000; K. Broere, te Streel kerk, middel vapetrojjsuiwj tijdig is het evenwel! ken, dé vlammen te' ners in hechtenis te i hierbij gedacht rnoet tot wraakoefening va patroons.J 1De groote wapenschouwing te Parijs heeft Donderdag, begunstigd door prachtig weder, plaats gehad. De waarde der giften aan den Paus, ter ge- legenheid van zyn jubelfeest toegezonden, wordt geschat op 25 milhoen francs. De koningin van Wurtemberg zond den jubilaris 200000 francs in goud, en uit Amerika ontving hij 600000 gld., mede in goud. PRIJS DER ADVERTENTlCN M Van 1 'tot 5 regels0,50. "V Iedere regel meer 0,10. '\j Groots letters naar plaatsruimte. Inzending franco. JLlbW; ifuldar, te Gouda,’.ƒ40896; Luijral' [RBik, Goüda, ƒ40875; 'J. Luijendijlct te i aw addipxveenf 40889Lomanj te Deventer J $«40300,; P. van der ’Leeden en J. A. van 'der straaten, te 'Berg-Ambacht, f 39398. I Daar (Uze laagstejinschrijvingssom nog hoven 'l 'de begroting ginf|i heeft Het Polderbestuur de Uptedijih (piet gegknd.” (j TTHrar men ?i»l H. K. H. IBrinsasJMarie, dochter van Prim Frederik, op 'jWoeniqkgpden bden- Juli e. k/ met ZL D. H. Prins kyon Wied1 in ondertrouw worden opge- Mmen'DDe huwelijksvoltrekking jdl te Wassenaar jdadts Rebbenfvahr de Hervormae kerk daartoe ihwendi^ eene vèfnieuwing ondergaat de kosten door Zi K. H. Prins Fred gedragen worden.1 Ben vpör de toekomst van Rot* terdam belangrijk besluit is door den gemeente- mmd aldaar ganmncaj Op «en afstand van 20 meters tén westen van de aanstaande spoorweg brug, zal eene brag voor rijtuigen en voetgangers over de Maas worden gelegddie deze stad zal verbinden met Fijenoordzoodat de Maas met tertijd als het ware eene binnenhaven der stad zal worden. De bouw der brag wordt berekend op 2,500,000 en 4 jaren arbeid te staan te komenM Noot de vacante hoofdonderwij- zers-betrekking te Gouda hebben zich 32 solli citanten aangemeld. Vrijdag en Zaterdag is het vergelijkend examen gehouden, waarvan de uit slag zal medegedeeld worden. Zondag-morgen ov«®leed te Gie- sen-Oudekerk de heer D. C. van der Voort, sedert msmeae 1 ^25 openbaar onderwijzer te dier plaatse.De rid voor de- verliest in hem een bekwaam en ijverig onderwijzer, zijne twee nog overige kinderen een teederminnend vader en zijne talrijke vereerders een oprecht vriehd. Trots het vooroordeel tegen hem als vrijmetselaar, wist hij door minzamen om gang en door zijn edel karakter ieders achting te winnen. Zijn naain zal dan ook lang in zege nend aandenken blijven. Door de aardbeziën-compagnie te Boskoop zijn Vrijdag, 23 Juni, de eerste aard beziën naar 's Gravenhage verzonden, bestaande- in ongeveer 450 potten. Door het bevriezen der eerste bloemen komt deze vrucht dit jaar zeer laat en het op nieuw ingevallen Aoude weder be let het rijp worden. Overigens beloven de planten eene ruime opbrengst. Door het Genootsch bouw en Kruidkunde, afd. de maand Augustus, eene vee enz. gehouden worden. Als een nieuw bewijs van het nut der koepokinenting en herinenting kan men uit Ouderkerk a/d IJselhet volgende berichten: Aan een der scheepswerven ligt een schipper te tim meren, wiens huisgezin, negen in getal, tijdens de pokkenepidemie in het voorjaar te Amsterdam is ingeënt, op den oudsten zoon na en de beide jongste kinderen. De beide kleine kinderen heeft hij toen aan de pokken verloren, terwijl de oudste er gevaarlijk aan gelegen heeft; niemand dér in- geënten echter heeft iet’ van de besmetting ge weten. H PRIJS DEZER COÜRANT l’ öBbonho^en per drie maanden ƒ0,10. In dOationale Verdft^ring|fya|ffi^ran deelde de minister van fiiiffllcfën (jep'uitslag vSm de inschrijvingen voor déffleenu^ nuflle. zeidq, daf/iWoensdag binneilffdeu (1)4 vfln 6 iuwwII 4.5010.000^1)0 francs bijeen WM8 5ad 2’A) milliard ingeschreven, ^Mepurt^inenten meer dan een milliardhet Wtlitenland voor tink milliard. Van sommige pletsen is daarenbo^wi hè» bedrag der inschrijving niét bekend. Wf De minister zeide, dat deze stand Van z^k|rh in' staat stelt de verplichtingen tegènover DuiWftU land na te komen; de verlossing der provintiëpI zal er door bespoedigd worden, want om de Pruï-} sen te betalen, zu|len de gestelde termijnen niet' worden afgewocht. De vrees, die nog onlangs in DuitWjland uitgesproken werd, dat Frankrijk (dti oorlogschat-1 ting niet zou kunnen betalen. Js sedertüe mtee- keningen op de leening gebleken ijdel te zijn. De dagbladen houden zich nu met de vraag tezig, welk voordeel Duitschland van die ontzaglijke som zal ttekken en het resultaat, waartoe zij komen, verdient alleszins de aandacht. Het eerst verkondigde de Berliner Volksztg. dat uit een staathuishoudkundig oogpunt het Fransche geld Duitschland geen zegen zon brengen. Het Frankf. Journ. toont hetzelfde aan. Het schrijft: rHet is waar, dat wij onze directe uitgaven terug krij gen, en dat Frankrijk zoowel zijn eigen als de onze betalen moet; in zoover hebben wij een dub bel voordeel, bij Frankrijk vergeleken. Maar dat wij onze uitgaven terug krijgen, is nog geen winst en niemand zal beweren, dat uit de oorlogsschat ting ook maar ten deele ons verlies aan arbeids kracht en persoonlijke waarde vergoed kan wor den om van de vergoten tranen en van de veelvuldige zedelijke schade maar te zwijgen. Nu komen wij tot de eigenaardige staathuis houdkundige gevolgen, die de betaling der vijf milliarden hebben moet. Vooreerst wordt Frank rijk natuurlijk zooveel nrmer en kan dus langen tijd zooveel niet meer van ons koopen als vroeger. Onze industrie zal dit wel gevoelen. Van bijna nog grooter belang is een ander punt. Onze geldvoorraad zal aanzienlijk vermeerderd worden; dientengevolge zal de geldswaarde dalen, of met andere woorden, alles zal duurder worden. In Frankrijk zal daarentegen de vermindering van den geldvoorraad de prijzen doen dalen. Het noodwendig gevolg daarvan isdat het vbor Duitschland voortaan veel moeielijker zal zijn dan vroeger, om met Frankryk te eoncvrreereu, want wij zullen voortaan duurder, de Franschen goed- kooper produceeren. In plaats van voordeel is het nadeel, in plaats van zegen een zware schade, die voor ons uit de betaling der oorlogsschatting zal voortvloeien.” De soldaten, die aan den intocht der Duit- sche troepen te Berlijn deelnamen, moesten eerst een uur marcheeren om op de verzamelplaats te komen, daar drie uur in de brandende zon wach ten op de komst des keizers en vervolgens uren lang, belast en beladen, door de stad marcheeren. Bij de Brandenburgerpoort bezweek reeds dadelijk een onderofficier, die stierf voor men hem kon weg voeren. Eene menigte anderen vielen in zwijm en masstifts kfijgW seü doorstonden, fn wijder^n,|n, als den on) h het rpet vt zim baar X' daij de-m-i sctiynt m gewerkt Am hebl4i| daar getrafeht e^ middel vaé petrd^t ke»," dé vlin. ners in hecht SN te Schoonhoven, li zwaarste vermoe ipich uit den t^eii e verkwikken,'danfwa&i' Ufgeloépen .’J H ondefleng ■ahbt en allen, dip |an7 ij gehad. f o dJ Parijssche Communej (Eageland) aanstekelijlJ enige werklieden hebben >nbeloonde huizen door u brand te steken. Nog er politie mogen geluk- Busschen en de boosdoe- Imeul. Men gelooftdat torden aan eene poging arbeiders tegen hunne

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1