o. zome SCHOONHOVENSCHE COURANT. V <ST- voorge- heesch- de niet :hts uit het lig- jsverte- >k door de uit* If door de hoe- WEEKBLAD VOOR DE KRIMPENÉR-, AL IT. Iff?. iSSER- EN LOPIEERWRARD. Ou<i I J U.LLL h I. BINNENLAND. BUITENLAND. I an 6N te Schoonhoven, 8.&W.N. vanN< bodrag 15,000 Klasse (1877) sler etc. zegelde aar ge- Wed. STEty- JGËN. 8,000 Klasse wij door ggen. nhoven. er op ie Prijzen. Bruns- ,25. Co. bereid (I860) zijn, te vergunnen >p de permis dit jaar net genoemde’.kramen itstallingenvfeor hunne gemaal Vuren ier. pdelaren. Wolven en J. A. rkje ver- gehuw- gezon- - ervaring sivne* ge- lerde le- d geheu- irstellen. or ieder reven is, n. it anders oetwisee!' (1878) bum van er dit bij i Verma le Dépots 4,40. 28 5 cents terugge- o Bloem Depute: IWÏUOl. «CHIP- - oogstraat Ooutta ONDER. HOFF’s (1872) tie van m.’ïfFfïdlMa ne I heeft in zijne v'er- t stedelijk geneesheer, jk, benoemd F de. heer i Arts. dsvergadering is school voor meer uit- enoemd de heer H. ijzer op de school voor» e heer K. van Noort- icmep b sbtoivjfnl T «34)904"" Jiilvwml iu Lid -7” T\ nsh n»V MÜI MIER COMMIT Voor Schoenhoven pór drie maanden ƒ0,80. Franco per poat- 0,70. Voor de eerste storting gtpft dat een van 25000.-' J r lijk van verwachtte, mag zeer morden betwijfeld. Over ,'t algemeen is dien er niet •zeer mede ingenomen. Men heeft gepoogd het „hoofd der poli- tie te Dublin (IprJapd) te yermoprdeu. Een agent liwam hem te hulp; Dij is licht gewond; de moordenaar is gearresteerd. n- Men meldt dat de Pruisische regeering binnen kort gewichtige besluiten zal nemen te genover het dogma der onfeilbaarheidof. lie- v<w ten opzichte van de hieruit voor het prac- tiuohe leven voortvloeiende gevolgen. Een ge* nicht wil, dat er tusschen Weenen en Berlijn eene vertrouwelijke gedachtenwisseling plaats heeft, over de vraag, of men niet gemeenschap pelijk de noodige maatregelen zou kunnen nemen. -*-■ D» Bykskanselier von Bismarck heeft aan den pompQpiat der uWacht am Rhein,” den heer Carl W ilhelrn, een brief gezondenwaarbij hij hem J00O thaler aanbiedt en de hoop uit, dat hij hem ieder jaar eene dergelijke som uit *s Lands kas zal kunnen doen toekomen. h— Naar gemeld wordt, heerscht thans in de puntte Parijs eene voórbeeldelooze bedrijvigheid. Twintig machines zijn onophoudelijk bezigv en elke machine slaat een goudstuk in eene se conde. In een uur verkrijgt jnen dus door middel .van de 20 madpnes 72000 goudstuk ken. Rekent men nu dat deze dooreen de waarde hebben van 20 fn, dan wordt in een uur aan gemunt geld vervaardigd voor eene som van 1,<40.000 <fr. Al dit geld is echter niet voor Frankrijk bestemd. Tal -van vreemde .'Staten wenden zich tot de Munt te Parijs om er geld te laten slaan; zplfs China en Japan. Men ziet daarin het bewijs, dat hpt vertrouweu in het gehalte der door die instelling afgoitverde geldstukken groot.is. Frankrijk eisdlit bij de uitbetaling der oorlogsvergoeding 5 cent voor, lederen -geldzak. -SCHOojlHOVEN,’ 16 Juli. De gemeeuteraadf gadering van 10 dezer ta belast met de armen prakt! Dr. J. A. Gallandat lluc^ In dezelfde rai tot hulponderwijzer op da gebreid lager ouderwijs Hagen, en tot hulponderi gewoon lager onderwijs o wijk. J Tot .lid der gerjindheidscqmmissie alhier is benpeind de heer J. J. liellendoorn, Off. van Gez. Do ij de rdag-a v ond gafdeheej Ma ju te dezer stede eene zeef interessante voorstel ling met zijn hydro-oiygeen-gas microscoop. Benige duizenden umkuiuvergjoot, gaf dit imT crpscoop de voorwerpen ophet witfe doek te aanschouwen. In de eerste p|qpte Waren tyet insecten, welke tot in de kleinste deelep wer den vertoond. Vooral een kijkjevin de levende dierenwereld, welke zicfa in de kaas en in het water bevindt, trok in grqotp mate de aandacht,. De vertooning van eemge zeer verdienstelijke glas-photographitm van statueffen en stadsge zichten besloot deze zeer aangename en leer zame avopd- To,t leden der Eerste Kamer der StatennGeneroal zijn door de Prov. Staten van Zuid-Holland gekozen; de heeren Mr. G. A. de Bïïadt, burgemeester van Dordrecht, en J. W. Hein, aftredend lid. De Botterda insche, kermis zou dit jaar, zooals men weet, niet plaats hebben. Thans hgeft echter de gemeenteraad aldaar be sloten, jdat Burg, en WeUi. worden gemach tigd om uitsluitend aan. «de ingezetenen der gemeente^welke op de kermis van het vorig jaar met kramen, teiifen enz. plaats hebben verkregen en die thans, blijkens de bevolking registers of andere degelijke bewijzen, nog steeds ingezetenen der gemeente zijn, te vergunnen, gedurende de dagen, waaroj anders zoude invallen, met enz. te mogen staan en uit huizen te hebben. Door wijlen den heer A. ‘Montijn, te 's Hage overleden^, zijn aan de diaconie der t herv. gemeente te Öudewater gelegateerd twee certificaten 81/, pCt.N. W.S., elk groot/1000. Het polderbestuur vanGie- sen-Nieuwkerk heeft voor db polders Muisbroek, Doet en Neerpolder een voordracht voor een penningmeester opgemaakt, welke bestaat uit de hh. A. Kooijman en A. van Houwelingen Az., waaruit door de ingelanden spoedig gekozen, zal worden. De aanbesteding Van het stoom voer de drooginaling der polders onder en Dalem zal morgen (Zaterdag) teGo- rinchem in het openbaar plaats hebbek Den -'|'e New;York (Noord-Amerika) '4ijn zeer ernstige ongeregeldheden voorgevallen. Et zou een opto^lit van Protestanten plaats* hebbed waartegen zich vel&Roomsch-Katholieken, méostal lefen, verzetten. Deze optocht was op 11. Wpejis- dttg bepaald. T^oen hij op dien da^, deS na middags ten 2 ure, onder bescherming der mi litaire macht 'en der politie plaats hadvielen de Katholieken de troepen aan. Deze gaven vuur, zoodat er 60 menschen gedood en on geveer 1W gekwetst werdem. Ook worden 10 soldaten en 6 politie-agenten gedood. Te mid dernacht was de orde dn de stad hersteldna dat 150 personen gearresteerd waren. De graaf van Cbstaibord, die sedert lang uit Frankrijk gebannen was, omdat hij 'tot het vroegere regeéringsgeslacht der Bourbons behoort, heeft van de vergunning, hem door de Natio nale Vergadering verleend, gebruik gemaakt, en i in Frankrijk, voor korten tijd. aUhnns teruggekeerd. Hij heeft nv een manifest aan Twt J«>aiwcb« gericht, wmninjto het vWl schoons voorspiegejtnli hij He» Finmacnen troon beklimutoh mocht* Of dit stuk den. in vloed zal hebben, wélke d« Graaf er waarschijn- y PRIJI DU kWUWIfl: - Van l’tot 5 regale Iedere regel meer OJfr Grocte lettere naar plaatsruimte. lawqdipg frapw. uitslag daarvan zullen wij in volgend nommer médedeelen. Bij de verkiezing van ledén voör den Gemeenteraad op 18 Juli a. s’., geeft de Friesche Courant o. a. de volgende; wenkaiu »De ledqn van den raad moeten zijn man nen ►van stavast, maar die niet zoo vaat op hun stuk staan, dat zij voor geene overtuiging '’vatbaar aijn. <De leden van den raad ntoeten steeds in het oog houden, dat het algepeefl belang bo ven-de partipi)|iere belpngeu gaat; U^zij moeten pooit uit het oog verliezen dat liet algeippen belang bestaat uit de som der pa|rty culicre belangen. *Dc leden van den raad moeten zijn man nen, die de belangen van de gemeente ip hunne personen vereenigpnpn toch is het goed, dat niet ellw deze pejeow. worden geleien nit dien stand, welke net hoofdbolrijf m dp( ge meente uitoefent, opdat niet de addere standen onwillekeurig wpjd0n achteruit gesteld. n Kor toto, het is Vdn het hoogst belang zulkeh ’personen zijn vertrouwen te scnonKen, ure <nu verttoutfen waard 'zijn van #ié böt Gekénd is, dat s^e öeriijk, bekwaam en flink in zaken zijn, die wat over hebben voor de ontwik keling van de stoffelijke eh zedelijke krachten der gemeente en die duidelijk weten te deggeh 1 1 wat ze meenen en willenf h Wie één werkelijk bekwaam lid aan dea ge meenteraad toevöègt, doet voor de gemeente al licht eene aanwinst van eenige dpizendegulotena, hetzij in pene wijze besparing van de algemeene fondsen, hetzij in eene Wijze aanwending dier fondsen tot produqtieve doeleindenhetzij in epue wijze regeling der gemeentelijke adminn- tfatio.” In de raadsvergadering der gi> meente Gorinchem van gisteren, Vrijdag avond, zijn op hun verzoek eervol ontslagen: de heeten C. van Driel, als hoofdonderwijzer aan de bur gerschool voor jongens, wegens zijne benoeming tot leeraar in de wiskunde aan de hoogere burgerschool aldaar, en O. Moudersoon ai» hoofd- onderwijzer aan de armenschoolwegen» ziels gebreken. In dié zelfde Vergadering is benoemd tot kamerbewaarder van het atadhuia den heer *W. F. Brack, in de plaats van de heer L. van 't Sant, die wegens ouderdom zijn ontslag had gevraagd. TeVens waren ingekomen- acht missives van de in de vorige vergadering be noemde directeur en leeraren voor de hoogere burgerschool, inhoiudende inededeeling dat zij hunne benoeming aannamen. De pokkenepidemie breidt ziéh te Waddinxvcén steeds uit. Op eene bevolking vaiu circa 4500 zielen zijn m het verldopen halfjaar (1 Jan.1 Juli) reeds 187 poklydefrs1 overleden. De epidemie heerscht nu vooïnhine- lijk in het zoogenaamde Oude Dorp, na eersti het zuidelijk deel der gemeente, hing* de Gouwe liggende, deerlijk geteisterd te hebben. Men is begonn'en met hét wegne men van de slotorug over het Zederikkanual aan den Bazeldijk, onder rHoogblokiand. Zij zal worden vervangendoor pen ijzeren draai brug met stceneu landhoofd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1