SCHOONHOVEN» COURANT m, WEEKBLAD ZONDAG 23 JULI r. tos. UI). ST Praparate. VOOR OE KRIMPENER-, ILRLASSER- EN LOPIKERWMRO. - -^r-- --r-4r1, ♦Bij de verkiezingjiyoor v»n den Gemeenteraad zijn ingekc. biljetten, waarvan 2 in Manco waarde. Gekozen werd de hee: tredend lid) met 125 stemmen heeren C. Hooghwiukel (trftredi rr L I. Öog- irking van ieiis oogen dead leien te bevelen. 1 GU aft. 1,50. emakkeiijk larat, door te verteren overeaat. BUITENLAND. BINNENLAND. 'i- ten. I Zoonhoven. len rolgei. een. O beschikt. s. (1889) •getour- hunwijk. D°. je Loterij vangat te (1800)- FRIJS DEZER COURANT Voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,60. Franco per poet 0,70. Dinsdai bet huwelijk i het Bu- (1897) gunstigste lan eetlust, lende long- ihilooómeL :d van de haren, en ren groei te het fijnste u pomaden n kleine a iging en twee leden ikomeu 230 stem- j en 2 van on- heer P. Greup (ai- :u. TusscheiP de Jend lid), die 112 DCU iü, Apoth.; ir.' Lb.DE- S, Apoth.; and; C. J. - Utrecht-, sst.; Wed. EN, Witte Q STU- (1884) I. (1895) NIJD DER AiYERTENTltM Van 1 tot 5 regel. MO. Iedere regel neer - (U0. Groot* lettors naar pkatarumte. Ininüag fcaneo. In het Lagerhuis van Engeland hei ft de minister Gladstone medegedeeld, dat hij ain de koningin voorgesteld heeft, het verlof tot het koopen van officiersrangen in 'het leger af te schaffen. H. M. had besloten, te beginnen met 1 Nu*. 1871, het koopen van officivrsplaatsen te doen ophouden. Men schrijft uit Manilla, dat men den laten Mei *s avonds ten 5 uw uit een berg, die zich bij htt dorp Catarman verhefteen dof gerommel hoorde, dat steeds tóenam in hevig heid tot op eens met een luid gekraak de bo- dein spleet en er eene opening ontstond van 1500 voet lengte, waaruit rook en asch, aarde en steenen voortkwamen, die de omliggende dor pen overdekten. Om 7 uur volgde eene nieuwe uitbarsting en nu werden helaas! bijna 200 per sonen, die de nieuwsgierigheid naar den krater gedreven had, onder een vuurregen bedolven en verstikt. Uft, Berlijn wordt gemeld dat de meeste metselaars eensklaps den arbeid hebben gt staakt. Deze maatregel is in de grootste stilte voorbe reid. Talrijke werklieden, voor het meereudeel dronken, bewogen zich luid schreeuwende langs de straten en maakten het hunne kameraden, die de werkzaamheden voortzetten, zoo lastig, dat de politie herhaaldelijk tusschen beiden moest komen. De patroons zijn onmiddellijk bij elk ander gekomen en hebben het vast besluit geno men geen concessiën meer te doeii. Te Vincennes (Frankrijk) heeft eene ont ploffing plaats gehad in een gebouw der artil lerie, waar patronen en projectielen werden geborgen. De meesten der werklieden konden Zich nog bij tijds verwijderen; slechts een hun ner is gedood, terwijl zes personen min of meer ernstige brandwonden hebben bekomen, liet onheil wordt toegeschreven aan de onop lettendheid der personen, die met het ledigen der patronen belast waren. Van kwaadwillig opzet is niets gebleken. Maatregelen zijn ge nomen om een nieuw onheil van dien aard te verhoeden. Men bericht uit Berlijndat tot ’s avonds van 15 dezer van Frankrijk aan oorlogsvergoe ding ontvangen is eene som van 409,600,000 fr. Buitendien liggen 12 millioen in Dmtsche zilvermunt ter aanneming gereed, die echter nog niet konden worden ontvangen, daar de som nageteld moet worden, van 15 tot 19 dezer ’s avonds zijn nog 521/8 millioen ont vangen. I —Dinsdag II. werd te Which*} bet huwelijk voltrokken toarohen Z. D. H. dat Prins von Wied en H. K. H. Princes Maris dochter van Z. K. H. Prins Frederik dar Ne derlanden. De plechtigheid werd door afood en toespraak ingeleid door Ds. van Bhjn U Wassenaar, waarna de kerkelijke iaayning geschiedde door den hofprediker Da, Suite»* schild. Langs den wég van *s Hags tot aa» het buitenverblijf v*n Z. K. H. Print frterib en te Wassenaar wapperde van elke woning, zelfs van de hut van den nederigen landbouwer, de nationale vlag ter M» van bet vurotalyk Andermaal i* onder degem een to Berkenwoude de longziekte uitpteokeu. den landbouwer Donk m den Aehtorbroek is een beest door die riekte aangetast. Op de onlang* gebonden mari tieme tentoonstelling te Ns pels rijn o. a. be kroond: met een zilveren medaille: B. C. va» Galeu te Gouda, voor garens; meteen bronteu medaille: van der Waai Co. to Gouda, vote pijpen; Sehooneveld en Wteterbaan te Goodly voor med; met eene eervolle melding: W. d» GruijUr te LJselsteiu, root touwwerk; T» R Viruïy Co. te Gouda, voor zeep, Naar wy van goeder hand men, zal het postwezen te Stolwijk Storilung- legeerde verbetering ondergaan. Door aast ge wijzigde postroute Gouda-Scbooubovenaal.nma daar eerstdaags tweemaal per dag brieven ont vangen en verzendende behoefte hieraan dtod zich sinds lang bij den handel sterk gevoelen. Laatstleden Zaterdag heeft t» Gorinchem de aanbesteding plaats gehad van het leveren en maken van een gebouw met ko- I en bergplaats enz., tot het plaatsen van «at stoomwerktuig, bestemd tot het droogmolen van de polders onder Dalem en Vurqn. Voor dit werk waren ingekomOu twee inachriiviugsbiljet- ten van de heeren Jansen en de Holland* to Utrecht voor 21483 en van den heer Je. Exalto, te Gonnchetn, voor 26969. Niette genstaande dit aanzienlijke verschil bedt de arito besteder, de heer Mr. J. Viruly van Varna au Dalem, gisteren dit werk den heer Kxalto g» gund. Door den heer Jansen te Gofiu- chein is de zoogenaamde Bagijnenwaard aange kocht, gelegen onder de gemeenten Spyk en Dalem, om daarop eene uitgebreide steenbak kerij aan te leggen. Tot secretaris der gemeetito Vi- anen is benoemd Mr. H. W, Waardenburg, vroeger burgemeester dier gemeente, en aulka in de plaats van den beer Berkey, die tot secretaris der gemeente Voorburg Iwwwwl ia, Volgens officieele opgave zijn to Gorinchem sedert bet begin der pokriekte, dag is van den 4den April tot den léden Juli, aan gegeven als door die riekte te zijn aangetast 140 personen; overleden 36, hersteld 70, te zamen 106, in behandeling gebleven 34. Van 14 tot en myt 20 Juli zyn nog aaiigegpven 19 lijders, waarbij echter niet vermeld wordt hoe veel overledenenwelk getal nog al aanzienlek moet zijn. 1 is dat n hunne -en met ;er loon dié voor op a. s. ons tot SCHOONHOVEN, 22 Juli. Dinsdag-avond gaf de heer B. van der Kaa, élève van het Blinden-Instituut te Amsterdam, in de Berv. kerk alhier «en or- gel-concert. Deze man, geheel van het gezicht beroofd, speelde al de nommers van het pro gramma geheel uit het hoofd en wel met eene vlugheid, die zeker, voor een blinde inzonder heid, verdienstelijk mag genoemd worden. 8. W. N. van NOOTEN te Schoonhovw, en C. van Gelderen Pz., die 104 stemmen ver kreeg, zal eene herstemming moeten plaats Leb ben. Verder bekwamen de- heeren G. Lszonder 90, D Brassen 2, G. ten Ewijk 2, H. A. Boeck, 8. Adelaar, C. va» Willenswaard, Ds. UitterdijkA. Moes, A.«J. van den Bergh, G. Okhuijaen en P. Grosueveld ieder 1 stem. De herstemming is bepaald op Dinsdag 1 Augustus. Bij Kon. besluit is aan Mr. P. Mijer, onder dankbetuiging voor de door hem aan den lande bewezen diensten, op rijn ver zoek, verleend een eervol ontslag als Gouver- ueur-Generaal van Nederlandsch-Indié en is ’s Konings Commissaris iü de provincie Zuid- ILlland, Mr. J. Loudon, benoemd tot Gou- vrneur-Generaal van N^Khmdsch-ludië. Op Zaterdag den 29. Juli a. s. zal te Gorinchem, in den Doelen eene verga dering worden gehouden van bet Hoogheemraad schap »de Alblasserwaard met Arkel benedeu de Zouwe”, ter behandeling van de volgende on derwerpen 1°. Begrooting dienstjaar 1870/71, bedra gende, m tóegestane af-en <>v< rscl irij ving, voor ontvangol en uitgaaf f 81^91,991/*. 2°. Vaststelling der ^tening van 1870/71, welke voor ontvangst f 94Aïib,82,l/aen voor uitgaaf 71426,671/g heeft en alzoo met een batig saldo van 23009,15 sluit. 3". Begrooting dienstjaar 1871/72. 4°. Voorstel omop een door hel Polder bestuur van Papend recht gedaan verzoek om over een eigendom Van het Hoogheem raadschap tegen den dijk een rijstoep te mogen aanleggeil, om te dienen tot uilpad uit den Longen boe zem, bedoeld eigendom aan het Polderbestuur in huur af te staan voor 2.50 per jaar, of wel in koop voor f 50. 5°. Voorstel van den Secretaris-Penningmees ter om zijne acte van borgtocht te mogen wij zigen, door het opheffen van het hypothecair verband op onroerende goederen onder Giesen- Oudekerk, en dit te mogen overbreugen tot gelijke waarde1°. op onroerende goederen on der Arkel; 2°. op rnschryvingen op het Groot boek. 6°. Voorstel om tegen bet Arrest vau liet Prov. gerechtshof in Z.Holland, in zake het Hoogheemraadschap, tegen de gemeente Alblas- serdam, te komen in cassatie. 7°. Voorstel tot goedkeuring van den aan koop vau een perceel land onder Streefkerk, ad 250, tot het bouwen vaa een dijkmagazijn. 8°. Benoeming van een lid der commissie, bedoeld bij art. 25 van het regiemeut van orde, ter vervanging van den heer J. Verheij Adz., overleden. 9°. Het in de vergadering van den 28. April dezes jaars gedaagde verzoek van Burg, en Wetli, van Meerkerk en van Ameide, be treffende het in begrinden staat onderhou den van den Zouwendyk.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1