rm SCHOONHOVEN» COURANT. WEEKBLAD ZONDA& Aïï&usm “I •f VOOR DE KRIMPENER-, ALBLASSER- EN LOPIKERWAARO. 1 l I B 691 69 240j 243| 47» 46H 66 BINNENLAND. buitenland. I lid de gezondheid S. W. N. van NOOTEN te Schoonhoven, UiiftMrt. PRIJS KIER COURANT Voor Sohooebd’en per drie ruMuilen ƒ0,60. Franco prt port 0,70. 4.0 1871. ersluia en C. 62f 84A 861 32f 82 erstöL 29 Juli; 282 zal- B 8t. Jacobs ial- pC. 28 Jtii. 3 5 5 8 5 5 8 5 8 5 6 5 5 5 6 5 4 694 70f 84 ooien, Schoonhoven. I." ct., wéibo- af 20 tot 32 5 kóp. I 112 partijen: istus zal alhier ioeboter ƒ1,40 ;ens 23 a 26 ct., per half kilo, p20 A 30. i van het vee: 6ot., kalveren chapen 78 ct., n 44 tot 46 ct. 3de qud f 66. 12,30 a 13,30, 12,60, mindere Vlaamache en en Noord-Bra ird Brabautaohe nwsche winter- f5,4J)i 6,40. - 8.60 A 5,40 4.M) Muks We mindere qual. X), pinken ƒ36 iren J 7.60 a 11. do 48 4 50 ct., ir kilo, overloo 8 weken ƒ3,00 Q,16 1,20 het uks. irige Vlaamscbe ike Nieuwe dilo f 11,40 412,40. blauwe f 9,00 a she f.b.60A*J,10, Zeeuwsche en 0 a 7,00, gestort keeache (6,00 4 zakmaat f6,10, laasache en Flak voeder f 3.80 a deboonen. Puike 794 94 127i a 77* 213 88Ï f 88} I 881 85} 743 121 SCHOONHOVEN, 5 Aog. Bij de herstemming voor een l van den gemeentenad alhier zijn opgeko men 230 stemgerechtigden, terwijl bij de ope ning 1 biljet te veel h de stembus werd ge vonden. V ijf biljetten waren blanco. De heer C; Hoogh winkel verkreg 115 en de heer O. van. Geldereu Pz. 111 stemmen, zoodat eerst genoemde als lid van len gemeenteraad is her kozen. Door den he«r 8. W. van Buuren is aan den gemeenterad tegen 1° Septembér ontslag aan gevraagd ai hulponderwijzer alhier. Naar-wij vernemen zal gnoemde heer alsdan eene betrekking buiten het ciderwijs aanvaarden. Ten gevolge <er verbouwing van het schoollokaal zal gedrende de volgende week ook in de school van en heer Akkerhüijs geen onderwijs wordeh gegeep. Eenjve be^^ara Locker» 'straat alhier nebben'ëei adres aan den gemeen teraad gericht, met veroek, de zeer diepe, on doelmatige en onsierlijk gotenjn die straat te doen verbeteren. Door p verlegging diqr, straat is in de afwatepngn<; gropter stennis gekp- imen. De uitwasfemingdiér goten mag niet al leen hinderlijk, maarook voor de gezondheid zeer nad,eelig genoemd Porden. Z. M. heeftrfauoemd t,ot rechter .in de arrond.-rechtban te Gorinchem Mr. A. lij yan Tienhoxqn, tharprocureur bij die rechtbu, zijnde, hem uit laatstgnelde betrekking eervol ontslag verleend. Z. M. hecftbeDemd bij het korps, I Igevormd. int de weerbaheids-vereen iging vBur- Het duurde twee ureneer de politie ir gevaar de fabriek kob dóén ree® Velé arrestptiên plaats een brief uit Te- openbaar waarin.' hartverscheurende bij - rheden voorkomenAomtrent den toestand cholera en typhus <m- zonder dat iets ge- i ellende te verzachten, mlindén de inwoners heeft de overheid wach tte kerkhoven, ten einde dat dp aartsbisschop van brqnd van zijn paleis heeft _j een half inillioeu .geschat, in gebouwen bedraagt omstreeks PRIJS KR ADVERTEimEN’ Van 1 tot 5 regelsf 0,50. I Iedere regel meer- 0,10. I Groote letters naar plaatsruimte. Inzending ftiééUJ- gerplicht” te Gouda, tot kapt, kommandant J. F. C. Prince, thans le luit, kommandant Het stoomschip mP rins van Oranje/* kapt. M. C. Braat, van de Maatschappij ’oor Stoomvaart «Nederland,” bestemd naan Java doer het Suez-Kanaal, is Zondag van ’ttNieuw^hep in zee gestoomd. Met algemeene stemmen op één na heeft de gemeenteraad van Leiden het'voon stel aangenomen, om tot een bfdrag van 200000 deel te nemen in de geldleening voor den spoor- i weg-Leiden^Utreolit. .1 .n ,ii -'.M'prxJ dw*» In de vergadering van' btel Hoog heemraadschap «de Alblasserwaard met Arkd beneden de Zouwe”, lli Zaterdag te Gorinchem gehouden, is met 10 tegen 5 stemmen besloten in cassatie te komen tegen het Arrest' Vin het Prov. Gerechtshof in Z. Holland in zake hét Hoogheemraadschap tegen de gemeente Alblas- serdam, betrekkelijk het graven van grond ten behoeve van het Rijkstelegraafkantoor aldaar. Door de Hollandsche maatschappij van landbouw, aftl. Woerdert en omstreken, zullen den Oden van de volgende inihiid' ïWSé harddraverijen gehouden worden; de afd. heeft voor de morgen-harddraverij een zilveren voor werp, ter waarde van f 75, en vöor die van den middag een prijs van f 200 en premie van 50 -’bétehikbdar gesteld'. WoenidAg baJte ten overstaan van den notaris Mahlstede, de jötolijksche verpachting plaats der tiériden yan heli Kroondomein, alsmede van dié dés <tti- bachtaheers, van den Polder enz. Die van het Kroondomein braeht 1219,50 op, zijnde 31 minder dan in 1870en die det overigte f 986, zijnde $0 minder dan in hét vorige jaar. De lagere prijzen van den hennep zijn van deze mindere opbrengst de oor Baak. Maandag-bchtend zijn indé om streken van Groningen vijf personen tegelijk door fjen bliksem getroffenwaarvan drie ge- hW .bmquateloo* lagen. .Bij twee zijn de. Ie- vensgeesteu weder opgewekt, doch dé derde, uit1 Giewuda» afkomstig, waatjealyk. Eene hoogst- zwangere vrpu» met drie kinderen worden daar door in den diepeten rouw gedompeld. Hoe groot bij den veehouder de vrees voor gebrek aan veevoeder is, bleek op nieuw bij de twee4e grasverhuriug te Qudwkw a/d IJsel. waar dp poldej;gqederpn van Kromme en Geer ƒ529, of f 195 meer dan verleden jaar opbrachten. Die van den polder de Zijde brach ten 357 op, tegen 179 in 1870, dus ƒ178 of op gld. na 100 pet. meer dan verleden jaar. En toch zegt men dat zij, over hei al gemeen, slecht staan. Maandag-morgen had de zoon van den bouwman T. de B„.., te Hoornaar, het volgende ongeluk. Door te schielijke draaiing viel de zwaar béladen hooiwagen omver en gingen, dè paarden door. Hoewel eerst bewusteloos op- gènomen, bleek het spoedig dat bedoelde zoon nóg met den schrik vrijgekomen was, terwijl de pkarden een kwartier verder gegrepen werden. Van afstand tót afstand vond men echter dee- len van den verbrijzelden wagen. Het'Journal Offiöiel vermeldt, dat aan Jules Favre op zijn jerzoek ontslag is verleend als miuisier van buiieul. zaken. - De brandstichters in Frankrijk zetten met een ijver, eene bote^^ak Waardig,.-bun hand werk vuurt. Tbamhwor# berjeht dat in een paw ujen de St. Maartenskerk te Périgueu» geheel Verwoest werd. Letterlijk niet* bleef behpudeu.. De «Jjibqrtfé”deeft verder mede, dal, (¥>k tel bisschoppelijk paleis te Tours door hen werd pange^st en slechts met moeite ge deeltelijk werd gered, Pe schade, zou aanzien- „Het. vepjps, Bourges door den 1 sitoM ft. De verzameling zeldzame plantpp, die uit den plantentuin te Parijs intijds was over gebracht naar Antwerpen, is dezer dagen te- ieggeoMlfiXLj^ het lSde ..Pa,- rijsche arrondissement op te richten openbare scholen heeft ipen, volgens de verzekering van dferi oer Parfjtehe bladeneene som van b1/* millioen fr. in verschillende waarden gevonden, dié, naar mep meent, uit d6 kaa vafr het de- purtAPfpt ^w .ftnuttc^i .putyrrem^ Na de vele eo groote transporten Frau- spbe,gevangenen, gedqréntfe de laatste «acht dn- 8^ 'f P“>,schlWflW »Wt« z‘4e en wKWrt JkÜSfflda gmpgwsn. Het »«u- tal eteke»! bedraagt. 4- officieren en 800 man. Het aantal derznlkendie in eene Pruisische of Béiérsche vesting straf ondergaanbedraagt 10 oflicieren ep ongeveer 70 man. In de vorige week had te Bonn een zqn- derjjpgp kloppartij plaats, tengevolge van een miavmteud. Een processie, paar de Apoftinaris- kerk te Remagen trok door de stad. Een der bedevaartgangers -viel in onmacht en terstond scholen eepigé burgert toe, om den man te hqj^éu, Ite yoepiijM)^ &e pet een kar voor in- vabdwi. de izchierhoede uitmaakte, dacht dat de processie aangevallen werd en hieuw met zijn zweep duchtig op de menschlievend^ helpers los. De wp^apders. keerden zich pu tegen den voer man,. de bedevaartgangers trokken pprtjj voor hun »eis!genooit en sloegen er mede dapper op in, tetwijl eindelijk, om de verwarring volkomen te mafenx de aanvoerder van de processie zijn heWffilfc en rechts, op 4e hoofden, dabLachwHLvenunvechtende menigte deed nederdalam EeizL-aam de inmiddels gewaar schuwde militaire wacht gelukte het, de verwóede Het aapte! bebloede h<. den *aa gropk...feW tot veler on, gêluk de politiede zaak aan een nadere kritiek onderwerpt; ik heeft een ongeluk op den onderaard» sohem spoorweg te Londen plaats gehad, door dat‘tWeet reinen in botsing kwamen. Men ge- looft, dit 50 perqopen ernstig gewond rijp. —- Men schrijft uit tonden: Naar men ge looft, maakt de regeerieg toebereidselen voor eene verblijfplaats van den PbüS op een der Briteche eilanden. Te Antwerpen 'bleven de Belgische siga renmakers trapten aanj( de HoIJapdsche. werk lieden te beletten, den arbeid voort te zetten. De politie heeft de grootste moeite om de Hol landers te beschermen, i Dinsdag avond werden een aantal Hollanders door een 500 onruststo kers in de fabriek van den heer Hampohn in gesloten. Het duurde twee ureneer de politie de Hollanden zonder verlaten. Et hebben i géhad. De Levant Times, heran zondert in Perzië. Hongersnood d^rdrukken de bevolking daan kan worden om Te Ispahan en Shiraz j hun eigen kinderen;zeil ten moeten plaeUou ojF te beletten dat de lijken door de ongelukkige landlieden zouden worden opgegraven en gege ten. De leden van dp Britsche ambassade en de telegrafisten hebben de wijk genpqen naai; de bergen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1