SCHOONHOVENSCHE COURANT WEEKBLAD -1- ZONDAG 13 AUGUSTUS. 1871 1864. VOOR OE KRIMPENER-, ALBLASSER- EN LOPIKERWAARD. BIFT. CHTS 200,000 y UITEN LA ND. BINNENLAND. 8 halve geantwoord, te len overal ver- b>i! I vader, die hem met een I m, Schoonhov^B. lat er honderden ólïlie-a^enten ge- PRJJS DE2ER COURANT Vóór Schoonhoven per drie maanden ƒ0,60. Franco per port 0,70. Cents per uur, bekomen bij r. Schilder te (W) ageji,: >OST. RMT. 50,000 154000 10,000 5,000 1 September e een van der AA L (1988) adag had te Igemeene vergadering plaats der Nut vap ’t Algemeen, onder van den hoogleeraar Mr. G. van Artikel lette men rel degrootato unmeiijdo ge- IBORW» nacbe Priparate. Te Chicago is het ylicbrecht toegepast op een man, die zijn 1 Ojari| handeld had dat bet ai de gevolgen overleed, terwijl zijne vrouw juist etter dam, Hof vaar Schoon» j stellen. Aan- atiën, franco JNTHAL&O., trdam. (1959) S. W. N. van NOOTmN' te Schoonhoven, Uitgt »r«. MÓSCK- bij den Heer (IMS) den Geheimen tienDr. Hab- YtcheBORSl- inezend en ver- d, luchtpijp-, mtsteking heil- in alle steden (1949) ahorn te Grijpakerk, leien van ond«- xrn, dat ay Üw t gunstig gevolg EE, Geneesheer. lachte Uai- s allergunstigst uitwerking bij I pakken &60, recht: J. Krim; kena; J. P..La> enk. Oudewa- lotterdam: C. Jf. a-Kol ff, A po th. iia; M. Cioos, Westnieuwlaad, Rinkh- He»- Hamburger- tr.; J. J. L. v. itxager, Apoth.-, leiligew. Via- v. d. Km, talcaohrtften zoontje zoodanig mis- a.i—:j. n het kraambed lag. Na den vorigen dag ree s vreereiijk gestage» te zijn, vluchtte de knaap, den dag dat het feit voorviel, in de kraamkam r, achtervolgd door zijn karwats op het naakte lichaam sloeg. De hart ir bad het kind zich \.i, Ofschoon nog overal ia bare blijken waren va* vorigen dag, sloeg de gelastte daaro alen knaap zijn hemd ekken. /rik ki niet zien, ik kan niet >d i twoord. //Kunt ge uw vt< g de vader. vNeeu,” niet zien, ik kan niet alsof ik sterven ga/’ flesch sterken drank, :ien deed hem iets De cholera maakt riiet ajleen in Petersburg en Moskon, maar ook in de Provinciën m Rus land vele offers. Te Rijbinsk aan de Wolga staat de handel bijna geheel stil; meer dan 8000 per sonen zijn gevlucht, In Tambow, eene gouver- netnento-hoofdplaats van omstreeks 33,000 inwo ners, werden binnen zes dagen 917. personen door de cholera aangetast, waarvan binnen denzelfden tijd 458 stierven. Op een dag, 13 Juli, werden 238 aangetast en stierven er 182. Ook in Riga woedt de ziekte hevig. In Russische steden laat de gezondheidspolitie, alsmede de openbare rein heid en het drinkwater,zeer veel te weuschen over. Uit Dublin schrijft men: Zondagnamid dag beproefde het genootschap, dat zich het ver krijgen van amnestie Voor de gevangen Fenians ten doel stelt, dóór veel volk ondersteund, hier eene bijeenkomst te houdendie door de politie werd verboden. Daardoor ontstond eene ernstige beweging. Het schijnt, dat de politie met groote strengheid heeft gehandeld, mannen, vrouwen en kinderen heeft geslagen^ zo’ -* gewond zijn. Ook zijn vele wond. De orde is hersteld. - Van de 2000 Berlijnsche studenten zijn er 700 uitgetrokken in den laatsten oorlog, en slechts 28 gesneuveld. Ongelukkiger waren de Leipziger studentenvan de 400 uitgetrok- kenen sneuvelden er 62. Te Berlijn is een volksoploop ontstaan door de ontruiming van een huis, waaruit de huurders niet wilden vertrekkende politie heeft met blanke sabel de straat doen ruimen; een aantal glazen rijn bij die gelegenheid ingewor- pen en andere schade aangericht. Te Poligny in Frankrijk zijn Pruisen op gehangen gevonden. Hunne kameradendaardoor verbitterd, bezetten de stad. Er werd op hen geschoten, terwijl zij met hunne sabels een twin tigtal personen wondden. Aan hunne bedreiging om de stad in brand te steken gaven zij geen gevolgdaar de autoriteiten beloofden onmiddel- lijk de schuldigen te doen gevangen zetten. Het aantal Duitsche bezettingstroepen, dat in Frankrijk blijft, bedraagt 65,000, terwijl in Elzas-Lotharingen 40,000 man in garnizoen zijn. Twee maanden geleden stonden nog 500,000 Duitschers in Frankrijk. De Engeteche regeering heeft het noodig geacht te waarschuwen, om alle mogelijke voor zorgsmaatregelen te nemen tegen de in aantocht zijnde cholera. Naar aanleiding daarvan wordt in de groote steden, vooral te Londen, veel werk gemaakt van zuiver drinkwater, reiniging der grachten, opruiming van mestvaalten enz. Zou het, nu het misschien nog tijd is, niet wenschelijk zijn dat de gemeen te-besturen en gezondheidscom- missiën in ons land eveneens handelden? Naar men verneemt, vormt zich te Rome eene commissieom den Paus, bij gelegenheid van het 8t. Pietersfeest in 1872, een gouden troon aan te bieden. Point-i-Pitre, de hoofdstad van Guade loupe, met eene bevolking van 30,000 zielen, is door een verechrikkelijken brand geteisterd geworden. Bijna al de gebouwen zijn vernield. PRIJS DER ADVERTENTIE* *- Van 1 tot 5 regels0,50. Iedere regel meer0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franqo. Dinsdag en Woensdag bad tg *4 sterdam de 86e al^ Maatschappij tots voorzitterschap Tienhoven. Het Achtste Algemeen Evange lisch Nationaal ZendingsfeeslWoensdag op het landgoed Houdejingen, onder de Bilt, gevierd, is tot groot genoegen der duizenden feestgangers, aft alle oorden des lands samengevloeid, afgelpo- pen, Het prachtigst zomerweder begunstigde deze feestviering. Naar men verneemt, zijn er ruim 36,600 feestprogramma’s uitgereikt, zoodat het aantal feestelingen zonder overdrijving op minstens 40,000 kan begroot worden Te S.cfrev «pingen groeit het agntal vreemdelingen en ‘badgasten dagelijks aap, waar- toe het prachtige zomerweder met weinig bij draagt. Op Zaterdag 5 Aug. hebben de onderwijzers uit bet 6de schooldistrict van Zuid- Holland, (Schiedam en omstreken), met, bun* schoolopziener, Dr. J« peretoom- boot Schoonhoven een tochtje gemaakt naar den Moerdijk, om aldaar de merkwaardige spoor wegbrug te bezichtigen. Donderdag werd te Schellijnen bet fruitgewas verpacht van elf boomgaarden. Benige, waarvan de oogst zoo gering zal zijn, dat zij geen 25 gulden konden opbrengenzijn, opgehoudea. De grootste boomgaard, die an ders ruim f 400 deed, is nu verpacht voor 156, hetwelk nog veel mag genoemd worden, als men in aanmerking neemt dat de opbrengst geen veertig hectoliter bedragen zal. Dinsdag in den vroegen morgen brak te Gouderak, in de onmiddellijke nabijheid der kom van de gemeente, een hevige brand uit, die op ’t eerste gezicht noodlottige gevolgen deed vreezen. Het gebouw, waarin de brand was ont staan, hoe is onbekend, bevatte de huizingen voor vijf gezinnen, waarvan echter een niet be woond was, terwijl een ander, waarvan de be woners, een schipper met zijn gezin, op reis zijn, alleen diens huismeubeien en wat kleederen in hield, Het geheele gebouw brandde af, zonder dat er veel belangrijks gered is. Door den groo- ten ijver, zoowel van de spuitgasten van Moord recht als van Gouderakvan welke beide plaatsen de burgemeesters en meer autoriteiten dadelijk op de plaats des onheils tegenwoordig warenalsmede door de moedige hulpvaardigheid van sommige particulieren, gelukte het den brand tot dit eene gebouw te doen bepalen. Slechts met moeite konden twee bejaarde vrouwen door een tamelijk hoog vensterraam gered worden. Was de wind naar de zijde van bet dorp ge keerd de gevolgen waren zeker ontzettend ge weest, vooral daar zich in die richting een blok huizen met rieten daken bevindt Zoowel het huis als al de inboedels, op eeu na, waren ver zekerd. Op Maandag, den 14. dezer, zul len te Gorinchem de zomer- en wintertienden, in het tand van Arkel, in het openbaar worden verpacht. Verleden jaar hebben die tienden de som van f 3526 opgebracht. geheel laten ontkleeden, gezwollen striemen en 1 de mishandeling van de ontaarde vader 10 h 15. ninuten onoph< dooren aan te (rel. zienwas bet klageni hemd niet vinden?” riep het kind, rik kan zien, ik heb een gevo De vader haalde toen eei wreef er den knaap mei ineu uetu nem ie» drinken inaar na eenig<b*tuiptrekkingen was de arme jongen een lijkv SCHOONHOVEN, 12 Aag. Het hennepgewas staat hier in den omtrek dit Jaar zeer gunstig; ook de beet wortelen beloven eed goeden oogst. Met de aardappelen gaat het op verre na zoo voorspoe dig niet: de ziekte in dat gewas neemt sterk toe. De noten zijn zeer schraal en klein van stuk; zij hebben bij de verpachting ook weinig opgebracht. De peren beloven slechts op enkele plaatsen iets goeds. Met de appelen is het nog veel ongunstiger; dit blijkt o. a. daaruit, dat hier in de afgeloopen week appelen werden ver pacht, waarvan de prijs 'wel 7 per hectoliter zal moeten bedragen, als men nog aanneemt, dat die bootnen door storm enz. niet meer te lijden zullen hebben. Onze stadgenoot, de heer G. H. Westbroek, hoopt op Zaterdag, den 16 Sept, e. k., zijn 25-jarig jubilé als instituteur en openbaar onderwijzer te vieren. De Hooge Raad heeft verworpen het beroep in cassatie, ingesteld door A. A. van Krimpen Az., wonende te Ameide, tegen een arrest van het Hof in Zuid-Hollandwaarbij deze tot 1 jaar eenzame opsluiting is veroor deeld wegens1vooswaardelijke bedreiging van manslagmondeling geschied en 2. gewelddadig heid tegen een bedienend beambte in de waarne ming van zijn dienst. De lijken der Nederlandsche Mi litairen, tijdens de belegering der Citadel van Antwerpen aldaar begraven, zullen eerstdaags van daar overgebracht en te Ginniken in Noord- Brabant worden begraven. Bij de opruiming der oude Citadel zouden die stoffelijke overblijf selen anders verstrooid worden. Een of meer onzer oorlogschepen zullen met het overbrengen der lijken worden belast. Naar men verneemt, zullen de schako’s bij het leger hier te lande vervallen, en vervangen woeden door de zoogenaamde kepi's, naar Fransch model.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1