SCHOONHOVENSCHE COURANT WEEKBLAD ZONDAG 27 AUGUSTUS. 1871 B113. 1861 VOOR OE KRIMPENER-, ALBLA8SER- EN LOPIKERWAARD. igen >ST. NI, OOO BÜITfeNLAND. BINNENBAND. SCHOONHOVEN, 26 Aug. 5,hal ven ntwoordte- Schoouhoven, 8. W. N. van NOOTEN te Schoonhoven, Uilffevert, 50,000 15,000 10,000 5,000 l September overal ver- (1991) [O8CH. FAN DüIJL, age Westeiede. HAAGENS, (Keizerstraat. IE, Sehefferap}. BOECK. maanden. a. -» J. Ka- Sterk. J. PRIJS DER ADVERTENTlCr Van 1 tot 5 regels0,50. Iedere regel meer- 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Intending franco. s diepte heeft voeten. Onmiddellijk inge- door de bedienden van het b tot het resultaat, dat men PRIJS DEZER COURANT: Voor Schoonhoven. per drie maanden ƒ0,60. Franco p^r post0,70. leeling. ich) te Berlijn, SMAMN tegen- es te leveren in en versprei- oijn zout soha- o te Berlijn in )eze Attesten eehng wegens Iardemann m er de namen t, en rent en getuigd «1c nten van Ne- n Roggen en wring verzeke- iing van zijn nu misbruik Ilbban le’Am- de in Berlijn zonder dat hij vrvan de hee- nom mij en rentie te ma ande bet hun un leverancier daarvoor, dat zoo vele arti- G voor de ge- vinden is. ;er H. SaBDE- entiën gemis- I, Droogisl, .an den Heer iben gegeven RANTlN te Apotheker. JUT is alleen A 1? Cta. ht; J. Krim; is; J. P. La- Oudewa- erdam: C 3. :olff, Apoth. M. Cloos jstnieuwland, tohoonhovent inkh- Her- Hamburger- J. J. L. v. a iger, Apotb.; igew. Via- d. Kas. ORW, be Praparate. overleden 4 personen, Se- met 25 Augustus worden aangetast 269, hersteld uder behandeling ge- Ook ditmaal zijn de na- van huisgezinnen, waarin lijders voorkomen, niet vermeld. Bij de hier en daar te vroege wegneming der briefjes van de huisdeuren, gelijk reeds een en andermaal heeft plaats gehadkan de vermelding dier na men niet overbodig geacht worden. De Hollandse he maatschappij van landbouw is voornemens, bij gelegenheid der viering van haar 25-jarig bestaan, van 21 tot en met 30 September 1872, te 's Graven - hage eene nationale tentoonstelling te houden van paarden, rundvee, schapen, varkens, pluimvee en voortbrengselen van den land- en tuinbouw, zoomede eene internationale tentoonstelling van werktuigen voor den land- en tuinbouw. Het 'hoofdbestuur heeft gemeend op eene algemeene medewerking te mogen rekenen, waarom het dan ook niet heeft geaarzeld tot een bedrag van meer dan ƒ21,000 aan prijzen uit te loven. Het heeft eene circulaire uitgevaardigd, waarbij men wordt uitgenoodigd de pogingen van het bestuur te willen schragen, door gou den, zilveren of bronzen medailles voor die tentoonstelling beschikbaar te stellen. Gewis zullen velen daartoenaar hun vermogenwillen medewerken. Den 20en October a. s. worden in werkelijken dienst opgeroepen al de miliciens, behoorende tot, de troepen te paarddie in de maand Mei 11. tot nadere oproeping met verlof zijn gezonden, ten einde gekleed en geoefend te worden. In Zuid-Holland is de opening der jacht op klein wild bepaald op 9 Sept, e. k. De korte jacht zal dagelijks, de lange jacht slechts drie malen 's weeks, en wel des Woensdags, Vrijdags en Zaterdags, mogen wor den uitgeoefend. De werkstakingen te Berlijn nemen da gelijks in omvang toe; behalve de 6000 met- i sehangenllenhebben ook allengs deels uit neódmelijkheiddeels ten gevolge van op ruiingde behangers, timmerlieden, sloten makers, schrijnwerkers, schilders enz. den ar beid gestaakt, zoodat het getal der leégloopers, behalve de talrijke bedelaarsreeds ver over de 10,000 bedraagt. Er is een besluit der Regeering van Spanje verschenen, waarbij eene openbare in schrijving geopend Wordt Voor eene 3 pCts. lee- ning van 15Ó millioen pesetas werkelijk kapitaal. Aan de oud-katholieken te München (Beieren) is door den gemeenteraad de St. Ni- kolaïkerx ten gebruike aangewezen. Daar heeft prof. Friedrich reeds een huwelijk ingezegend. Nauwelijks was dit geschied, of de aartsbisschop deed de kerk sluiten. Daar zij echter stads eigendom ia, deed de raad haar onmiddellijk weder openen, en den koster gelasten zijn ge wonen dienst te blijven verrichten. Men bericht, dat zich ook te Berlijn 4 gevallen van cholera hebben voorgedaanwaar van twee met doodelijken afloop. De aardappelziekte openbaart zich in Ier land met zoo groote hevigheid, dat men voor 't geheele mislukken van den oogst vreest. De Zwitsersche bladen verhalen bet vol gend verschrikkelijk ongeluk, dat dezer dagen op (Jen berg de Rigi heeft plaats gehad. Mej. Louise Bucheler, nauwelijks 20 jaar oud, uit Bazelland die sedert eenigen tijd in het hótel Klösterli vertoefde, had zieb, in gezelschap van eene oudere dame, naar Rigi-Kul m begeven om er rhododendrons bijeen te garen, bestemd voor haar vrienden te huis. Boven op den top van den berg gekomen, in de onmiddellijke nabij heid van het hótel, gevoelde zij zich aange trokkén door een prachtig perk alpenrozenheer lijk uitgespreid op de helling van Rigi-Kulm. Ondanks de waarschuwingen van hare gezellin en van een vreemdeling, die haar te vergeefs smeekten niet te ver te gaan op die gevaarlijke héllingen, waagde zij zich, als ’t ware betooverd doör den aanblik van die schoone bloemenal verder en verder, totdat haar voet plotseling uitgleed en zij op hetzelfde oogenblik onder het uiten van een angstkreet, in den afgrond neer stortte, die op dat punt eene diepte heeft van eenige honderden voeten. Onmiddellijk inge- steWe nasporingen door de bedienden van het hótel leidden sléchts tot het resultaat, dat men een vreest lijk verminkt lijk terugvond. Tijdens de Commune is ook het schavot op het plein Voltaire te Parijs verbrand. De beul Hendrecht houdt zich bezig met een nieuw te ontwerpen. Het zal geheel van ijzer en dus bestand zijn tegen de petroleum eener eventueel nienwé1 Commune! Op de beurs te Parijs verhaalde mendat er een moordaanslag op den koning van Spanje had plaats gehad. Men vertelde er bij, dat hij niet getroffen was. Tot nog toe er echter nit Madrid geen depêche ontvangenwaardoor het gerucht bevestigd is. plechtige handeling niet tegenwoordig kon zijn. In 1878 zal waarschijnlijk het stoffelijk over schot der overige militairen, die hun leven op de Citadel lieten, worden overgebracht. Naar men verneemt zullen de meeste polderbesturen van de Al blasser waard enz. bedenkingen tegen het ontwerp van wij ziging van het algemeen reglement voor de pol ders in de prov. Zuid-Holland indianen. Zij meenen dat door de toevoeging van artikel Öl« de macht van heeren Gedeputeerde Staten be langrijk wordt uitgebreid en zij zich daardoor kunnen mengen in zaken, die steeds geheol hebben behoord tot de macht der polderbestu ren en waardoor dus hun beheer zeer zou kun nen worden bemoeielijkt. Door den gemeenteraad te Berg- Ainbachtis besloten de beide veemarktenwelke in .October en November gehouden wordendoor nog ééne te doen voorafgaan, welke vastgesteld is ^worden op den eersten Vrijdag in de maand Van' 18 tot en met 25 Augusti)#, zijn te Gorinchem door de pokken aangetast 19, hersteld 15 en dert 4 April tot en opgcgeveri als te zijn w 161, overleden 81, en om bleven 27 personen. men der hoofde i 1 N. igustus 1871. cam en N. s en F. Aai- J. van Vliet Door den gemeenteraad is beslo ten de kermis alhier, die op 4 Sept. e. k. invalt, te doen doorgaan, doch eenigszins te beperken. Alléén aan personendie thans als ingezetenen der gemeente békend zijn, zal ver gunning worden verleend Jupine tenten en kra men te mogen opslaan, terwijl alle draaiorgels enz. zullen worden geweerd. *Op de school vQórnieer uitgebreid lager onderwijs zal eene ^ulp onderwijzeresse worden benoemd op eene jaarwedde van 600. *Aau de gezond heids-cotnm issie al hier is door den raad een crediet.van ƒ100 verleend, om bij eventueel ontstaan van épidemi- sche riekten voorloopig te worden aangewend. *Wij maken onze siadgenooten nog maals opmerkzaam op de pogingen der com missie, die zich ten doelstelt met werklieden nit deze gemeente de Tentóbnsteiling en andere merkwaardigheden te ’s Hage te bezoeken. Tot heden ontving die commissie tot onze groote verwondering nog maar weinig blijken van sym pathie; dit is te meet te bejammeren omdat de voorgenomen reis in de kertnisweek was bepaald en dus daardoor aan de werklieden tevens eene zeer geschikte uitspanning in die dagen werd verschaft. Het plan der Schoonbovensche com missie is elders tot voorbeeld voor andere ge meenten gesteld, men zorge nu ten minste, dat de zaak ook uitvoering kunne erlangen. De lijst ligt nog tot heden (Zaterdag-avond) negen ure bij de boekhandelaren S. W. N. van Nooten ter teekening. —•In het regeerings-verslag betrek kelijk het onderwijs komt o, a. het volgende omtrent de Art.-Instr.-Kompagnie alhier voor De getalsterkte bij de Art’-Instr.-Kompagnie te Schoonhoven was op 1 Nov. 1870, 175. Tot 1 Nov. 1870 waren 55 jongelingen bijgekomen en hebben 75 de kompagnie als korporaal ver laten. De uitkomsten van het onderwijs bij de kompagnie zijn alleszins bevedigend. Het stoffelijk overschot van de op de Citadel van Antwerpen gesneuvelde Ne- derlandsche officieren werd 11. Dinsdag met groote' plechtigheid te Ginniken bij Breda ter aarde besteld. In acht kistjes waren die over blijfselen besloten, die, van Antwerpen naar Moerdijk overgebracht, van daar in een expres selijk vervaardigden spoor lijkwagen naar Breda werden vervoerd. Aan het graf hield de gen. majoor van Limburg Stirum eene gevoelvolle rede, waarin hij de gebeurtenissen schetste van 1831 en 1832, en daartegenover deed uitko men door welk een loyalen geest zich de plech tigheid te Antwerpen bij lands- en stads au toriteiten zoowel als bij de bevolking had ge kenmerkt. Spr. hoopte dat dit samenzijn zou strekken tot verhooging van het zelfvertrouwen der natie en den moed van hen, die ten strijde worden geroepen. Nadat hij vervolgens eene korte levensbeschrijving bad gegeven van de mannen, wier gebeente hier in de groeve zou worden nedergelateneindigde hij met een vers van den bekenden dichter Burlage, die bij deze

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1