SCHOONHOVENSCHE COURANT WEEKBLAD 1871 ZONDAG 10 SEPTEMBER. F. 115. ÜIS NUL SSF VOOR DE KRIMPENER-, ALBLftSSER- EN LOPIKERWAARD. OVEN X 1T. EN. ap. ED, 32X25. itgebretden minzaam gespaard i vleit zich Jen. J“. IZ. EN, «Gouda, spreken *e atleden be. ie nieuwe BUITENLAND. BINNENLAND. S.&W.N. vanNOO' te Schoonhoven, m van k-zangere des mid- vonds ten De liest zich kermis is rtisten. ds 7 prp. gratia. Persoon. PRIJS DEZER COURANT Voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,60. Franco per post0,70. M HOED rteOudo- (1WM) aan zijne hij vopr heeft een ireven. te te spa an aange- (2050) WIJK. (2Ó45) rd/im, den Heet hoven. SIX 71/, (SOM) PRIJS DER ADVERTENTKN: Van 1 tot 5 regels0,50. Iedere regel meer- 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending 'franco. gunstig geweest de Nieuwe Mer- 4 en 't Haringvliet lier, doch niet zoo l,80„ m 2,50. r 2,50. IKBITOW g 9 Sep- trorden (É049) lts tractement steekt de handelwijze van vele ker- keraden in de Alblasserwaarudie de tracte- menten der predikanten bijna algemeen, sommige zelfs met ƒ200 A ƒ300, verhoogd hebben, gunstig af. In de vereenigde vergadering dijkgraaf en hoogheemraden met hoofdin gelanden van de Krirnpenerwanrdop Vrijdag 26 Aug. jl. te Stolwijkersluis gehouden, is de rekening van het hoogheemraadschap, dienpt 1870/71,«goedgekeurd. Zij bedraagt in ontvangst 77934,44% in uitgaaf 62078,98» en sluit dus met een batig saldo van 15855,46. Sedert eenigen tijd hoorde men steeds klachten van de verschillende diaconiën te Kampendat zij, tengevolge van verminderde giften cn subsidjën, niet in staat waren naar beho.iren hunne bedeelden te ondersteunen, zoo zelfs dat enkele besturen van diaconiën reeds eenigen tijd voorschotten deden. Dientengevolge heeft het diaconie-bestuur der R. K. gemeente een adres gericht aan het Gemeentebestuurtot aanwijzing van hulpmiddelen ter bedeeling der armen. De behandeling van dat adres is bij besluit van den gemeenteraad uitgesteld tot bij het behandelen der begrooting voor 1872. Ten gevolge van dat besluit heeft genoemde diaconie thans hare armen ter bedeeling verwezen naar het burgerlijk armbestuur. Te Vianen is tot lid van den ge meenteraad gekozen de heer J. Vos van Za- linge. -—Te Boskoop is het nieuw gebouw de post-, en telegraafkantoor gereed. Men is druk bezig met het plaatsen van telegraafpa len en het spannen van lijnen, om die gemeente aan het algemeene net te verbinden. De steurvisscherij- op de Merwede bij Hardinxveld, is niet zeer gunstig geweest in ’t afgeloopen saizoen. Op wede, op 't Hollandsch Diep was de vangst beter dan hit goed als op andere jaren. Zondag-avond is de werkman Voormolen te Öorinchem, waarschijnlijk door de duisternis misleid, even buiten de Water poort in de rivier de Merwede gestort en ver dronken. Eerst Woensdag namiddag heeft men zijn lijk gevonden. De ongelukkige laat eene zwangere vrouw en drie kinderen na. In de vergadering van hetOver- waardsbestuur, op Vrijdag den löden dezer, ten huize van den heer W. Kuoijipan te Neder- S1 ingeland te houden, zullende naamlijsten der stemgerechtigde ingelanden vastgesteld en tien aandeelen in de geldleening uitgeloot worden. Bedroeg voor een 'tiental jaren het aantal sollicitanten voor de betrekking van hoofdonderwijzer in de Bodegravensche Meije slechts 8, thans bedraagt bet 18, ofschoon het tractement in dien tijd slechts met f 100 ver- meerderd is, en nog maar f 550 beloopt. Het onderwijs in de Chr. Geref. school te Lopik (onderwijzer de heer H. Frugte) is hervat. De staking van het onderwijs was een gevolg van de liend having der verordening van pqhtie tegen de uitbreiding van - besmet- De keizers van Duitschland en Oostenrijk hebben elkander weder te Salzburg ontmoet. Uit goede bron wordt verzekerd, dat de vriend schappelijke verhouding tussehen Pruisen en Oostenrijk deze beide mogendheden tot het be sluit geleid heeft om gemeenschappelijk elke staatkundige quaestie te onderzoeken, die zich mocht kunnen voordoen. Men is op ’t oogenblik bezig om door middel van photographic op zeer verkleinde schaal afdrukken te nemen van het grootboek der Fran- sche rente. Deze verzameling, aldus gephoto- grafeerd en waarvan verscheidene honderden exemplaren worden getrokken cn verspreid, kan voortaan in tijden van oproer of brand onmo gelijk verloren gaan, zooals in Mei dezes jaars het geval was. Op den spoorweg naar Rijsel (Frankrijk) heeft den 5den dezer een groot ongeluk plaats gehad Een^n, die uit Parijs vertrok, heetU men vieet niet waardoor, 49 minuten ovei dgR tijd het station Douai verlaten. Deze trein werd gevolgd door een sneltreindien men niet de voorzichtigheid heeft gehad te Douai op te houden. Het gevolg daarvan was, dat de snel trein aan het station van Seclin kwam, terwijl de vorige trein aldaar nog op de rails was. De schok was verschrikkelijk. Drie wagens van den eersten trein werden door de locomotief van den sneltrein als ’t ware tot splinters geslagen. Tengevolge van den schok werd de as van een der verpletterde wagens krom gebogen; maar door den terugstoot kwam zij met naar punt tegen de locomotief, waardoor deze gespleten werd en haar kokend water uitstortte op eenige ongelukkigendie in de nabijheid stonden en door den schok niet getroffen waren geworden. Toen de eerste schrik voorbij was, werd aan het toebrengen van hulp gedacht. Onder de drie aan stuk geslagen wagens zag men een hoop vaneengescheurde en deerlijk verminkte le dematen; voorts lijken, die onmogelijk te her kennen waren, terwijl op eene andere plek hart verscheurende kreten opgingen van de ongeluk kige en zieltogehdenop wie de locomotief het kokende water had uitgegoten. In ’t geheel zijn vier personen onmiddellijk gedoodzes zijn weinige oogenblikken later overleden; zwaar ge kwetst werden tussehen 70 en 80 personen, om niet van hen te spreken die gekneusd zijn. De stoker en de machinist zijn op den kant van den weg geworpenzonder zich noemens- waardig bezeerd te hebben. Gelijk gewoonlijk, zijn ook bij deze ramp verscheidene personen als door een wonder gered. Op verschillende plaatsen in Duitschland is Zaterdag de* veijaardag van den slag bij Sé dan met eenige feestelijkheid gevierd. Te Berlijn waren de huizen met vlaggen getooid, werden openbare concerten gegeven en had de school jeugd vacantie. De keizer had den dag ook niet vergeten en zond aan den minister von Roon uit Gastein een brief van dankzegging voor de uitnemende wijze, waarop hij het leger had ingericht, met de belofte hem als aanden- 1 ken twee veroverde kanonnen te zullen geven. De heer Lisler, geneesheer te Marseille, heeft aan den geneeskundigen raad aldaar een brief gezonden, waarin hij beweert een onfeilbaar geneesmiddel tegen cholerische aandoeningen té hebben ontdekt. Het middel, bestaande in eene oplossing van sulphas cupri vermengd met laudanum Sydenh., zou gedu- rende de epidemie van 1865 in eenige honder den gevallen, waarin bij het toegepast heeft, hooit zijne uitwerking geiqist hebben, daar geene enkele zieke, die het gebruikte, aan de ziekte tyezweken is. SCHOENHOVEN, Sept, oorsprong der kermissen ver in de oudheid, maar een wbeperkte” eene uitvinding van onze dagen. De kermis, welke men deze week te dezer stede heeft gevierd, behoort tot deze laatste soort, doch was evenwel zeer druk bezocht. De ver- tRchillende koffiehuizen levérden hoofdzakelijk eene vergoeding voor de gewone spellen en tooueel- voorstellingen, welke op eene ouderwetsche ker mis niet ontbreken, en lokten een groot publiek. Wij zullen in geen beoordeeling treden van het gehalte der muziekgezelschappen, die hier optra den; alleen willen wij aanstippen, dat tot te leurstelling van het groote en gedistingueerde publiekdat gister-avond de zaal van den heer van Zessen bezocht, en niet minder tot teleurstelling van den ondernemer zelvende voorstelling van hat tooneelgezelschap ongeluk kig is uitgevallen. De heer van Zessen is voor nemens zoo spoedig mogelijk eene vergoeding voor dien avond aan de talrijke bezoekers aan te bieden. Vooral aan eene schoone inrichting, als die van den heer van Zessen, stelt men bil lijke eischen, en het //noblesse oblige” geldt ook van eene zaal als de zijne. Gelukkig besloot een geanimeerd bal den avond, en dit deed het tooneelgezelschap, waarvan wij, met uitzondering van Mevr. Larondelleniet veel goeds kunnen zeggen, weldra vergeten. Woensdag hadden te Woerden de aangekondigde harddraverijen der Hollandsche maatschappij van landbouw, afdeeling Woerden en omstreken, plaats. Aau die voor paarden, welke nimmer een prijs gewonnen hebben, na men er zeven deel, en werd de prijs, eeii fraaie zilveren tabakspot ,xbehaald door Mina, van den heer J. van Dijk, te Barwoutswaarder bereden door H. van Dijk. Bij de namiddug- harddraverijvoor paarden van zessen klaar, dongen er tien naar den prijs, zijnde een bank biljet van ƒ200, ’t welk behaald werd door Koningin, van den heer G. Barendrecht, te Barendrecht, bereden door den pikeur J. deu Boer, en de premie ƒ50, doot de Marianne, van denzelfden eigenaar, bereden door den pi keur J. den Boer. Door den raad der gemeente Giesen-Oudkerk is de jaarwedde van den te benoemen onderwijzer bepaald op ƒ705, met 45 veranderlijk inkomenbenevens 50 als directeur van de begraafplaats. De vorige titularis had, behalve deze en nog andere ëïho-1 lumentqn, 800^»**-Bij deze vermindering van

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1