SCHOONHOVENSC.HE COURANT. WEEKBLAD 1871. ZONDAG 17 SEPTEMBER. -- ËL SEN. srdrij- nuizen VOOR DE KRIMPENER-, ALWASSER- EN LOPIKERWAARD. ONTSLAG ONDER BORGTOCHT BIJ PRABVENTIEVE HECHTENIS. oven BUITENLAND. - - sing van dat kwaad te beperken, de gevolgen er van te verzachten, f 'EN te Schoonhoven, NZ. r den Heer nhoven. ;de 'Foo- op he- jtie Zaal «oo spoe- 3EI) ptreden >n uit te tl schuld, ledwezen PIUS DEZER COURANT Voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,60. Franco per poet- 0,70. S.&W. N. vanNCXJ «I te treden, i persoon of (2062) (5073) ter dam, ff 9 ure. ahoonho- vrijliet, zijn waarin de prae- Niemand PRIJS DER ADVERTENTtéN Van 1 tot 5 regels0,50. Iedere regel meer0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco. van 80 Cts. inde om het n alle ratten, ij te houden. Preventieve hechtenis, d. w. z. gevangenzet ting van iemand, dje van misdrijf wordt aan geklaagd, doch die door den rechter nog niet wegens misdrijf is veroordeeld. Heeft hij het hem ten laste gelegde feit gepleegd, of heeft hij het niet gepleegd? Is dat feit strafbaar of niet strafbaar? Dat zal nog moeten blijken. Een onpartijdig rechter zal na een nauwgezet onderzoek te hebben ingesteld, daarover uitspraak doen. Dan zal die rechter uitmaken, of hij schuldig is, of zyne schuld groot is, welke om standigheden hem tot de misdaad hebben ge bracht, hoe hij zich in den regel in de maat- schappij gedraagt en naar dat alles zal de rech ter de zwaarte afmeten der straf, welke hij op legt. t x ON. ht.J.KRIM; 8TÜFKEN8; ELTER; L. 1DENBERG, LIE, Apoth.; Jebr. LEDE- )OS, Apoth. iwlaad; C. J. Utrecht viiest.Wed. (SEN, Witte redeburg?45; T. P. v. d. J. C. STU- (2034) \nwijiinff. enz. zijn de [■-BONBONS iker en zuiver 'en sKjmopios- liddellijk kal- leschheid doen Trtreffelijkheid ksels uit out- De heer Thiers is met 430 tegen 93 stemmen door de Nationale Vergadering te Ver sailles tot President der Fransche republiek voor onbepaalden tijd benoemd. Vrij algemeen is de vreugde, die allerwege daarover in Frankrijk heerscht. Ook in bet bnitenlapd heeft die be noeming een gunstigen indrük gemaakt. De Parijscbe forten en de vier departe menten in de nabijheid van Parijs worden door de Duitsche troepen ^ontruimd. Dit zal in de Fransche hooldstad groote vreugde wekken, de rechter er toe zal overgaan ontslag te be velen omdat er een borgtocht gesteld is dat alles doet niets ter zake. De vrijheid van één mensen i.« even g»»rd de hervurmiug tier wet geving waafd, als die van tien of honderd men schel». Dergelijke bezwaren bekekenen niets. Toch zijn er bezwaren, en op twee daarvan moeten wij even wijzen, vooral ook omdat zij op de junsteuvergadering zeer hebben gewogen en omdat het publiek, die bezwaren niet ken nende, anders wellicht zoude meenen dat de 50 tegenstemmers aldaar, de vrijheid der menschen niet genoeg eerbiedigden, om in het belang dier vrijheid hervormiug der wetgeving te wen- scheu. Vooreerst zag men in de instelling eene groote ongelijkheid. De rijke kau geld storten, de arme niet.. De eene persoon heeft vrienden en kennissen, die borg willen staande ander, even eerlijk, even weinig geneigd tot ontvluchting, heeft ze niet. De een is slim genoeg door al lerlei mooie woorden een borgtocht machtig te worden, zyn eenvoudige eerlijke medeplichtige kan niemand vinden. In die ongelijkheid op het gebied der strafrechtspleging bestaat' groot - gevaar, vooral in den tegenwoordigen tijd, nu de armeren meer dan ooit gevoelen, dat zij te genover de rijkeren in menig opzicht een el lendiger) toestand innemen. Het tweede bezwaar weegt o. i. nog meer. Wanneer men goede waarborgen in de wet stelt, dat dc rechter niet lichtvaardig tot het prae- ventipf inhecbtenisstellen overgaut, wanneer de magistratuur gevoelt, dat het van hire toepas sing der wet afhangt, of dit noodzakelijk kwaad binnen zijne juiste grenzen wordt gehouden, dan zal men oneindig meer tegen misbruik zijn gevrijwaard, dan wanneer men een middel aan de hand geeft, waarvan menig rechter gebruik zal kunnen maken ou» zich de verantwoorde lijkheid iets lichter te maken. Niet zelden zoude het gebeuren dat een rechter in twijfel iemand praeveniief zette, wanneer hij het an ders met zoude hebben gedaan, onder het zeggen: w.elnu, wil de man vrij, hij kan im mers altijd nog borgstellen. In zulke gevallen, die, het is zoo natuurlijk, niet tot de zeld zaamheden zouden behooren, zou de instelling van het ontslag onder borgtocht aan de vrij heid veel meer nadeelig dan voordeeiig wezen. Daarom wachte men er zich voor op den naarn af een maatregel toe te juichen, die den schijn heeft van liberaal te wezen, maar die in den grond de vrijheid iu groot gevaar kan brengen. T-BONBON8 de overtuiging u aangeboden chts gebrande Arnke»” deelen, dat ik .ziekte aan het nken bebenz. Dordrecht.’* bedunken, die BOR8T-BON- anhorstigheid, ■adikaal gene- lertogeahotch” kje.” >malle Bloem- lam Depóts-. KHUIJZEN. Ad; A. SCHIP- d, Hoogstraat )N. Gouda, J. LASONDER. ANN HOFF’s (2065) Schoonhoven, Si op: r oordeel zijn zoo menigmaal gebleken nauw aan elkaftr verwant te wezen. Toch veroorlooft de wet, dat de beklaagde, alvorens dat alles is nitgemaaktreeds voor loopig van zijne vrijheid wordt beroofd, dat reeds voorlöoptg de deuren der gevangenis ach ter hem worden gesloten, dat reeds vöorloopjg zijn gezin zijne verdiensten en zijne zorgen ont beert, dat reeds voorloopig de wereld hem met de vingers kan nawijzen als iemand die //geze ten” heeft. diet is natuurlijk, dut, zoodra de voortgaande beschaving de aandacht der volken gevestigd heeft bij zóóvele verouderde wreede instellingen der strafrechtspleging, die uit vroegere tijden waren overgebleven, dat toen ook de instelling der praevcutievfe hechtenis aan een zeer ernstig onderzoek is onderworpen. Men heeft zich afgevraagd: kunnen wij haar missen? En men heeft geantwoord: neen. Men heeft ook gevraagd: kunnen wij hare toepassing beperken? En men heeft geant woord: ja. Kunnen wij haar missen? Nog niet. Wat beleekeuen strafbedreiging en gerechte lijk onderzoek, wanneer men geen middel in de hand hielt om den misdadiger, die het land en de justitie wil ontvluchten, tegen t? houden en te waken dat bet mogelijk bhjve hem de op gelegde straf te doen ondergaan? Wat beteekent het aanvangen eener vervol ging, wanneer men geen middel in de hand heeft om den beschuldigde, die door allerlei afspraken en. overleggingen met deelgenooten en vrienden de sporen van het misdrijf tracht te verduisteren, af te zonderen en alzooto maken, dat niet eindelijk het onderzoek moet worden epgegeven, omdat alle aanwijzingen van schuld door die overleggingen, welke men uitgewischt? Daar kunnen gevallen zijn, waarin ventieve hechtenis noodzakelijk is. ontkent dat. Doch al blijft zij een noodzakelijk kwaad, dan W)1 ipeu ten minste zijn best doen de toepas- Op dat gebied is ook uuze tijd, is ook ons volk werkzaam. De^olommen onzer dagbla den zijn voor de bespreking dier vragen geopend, onze populaire tijdschriften en wetenschappelijke werken bevatten uaaiflfer meer dan ééue studie, onze minister van Justitie richt tot zijne amb tenaren eene circulaire, waarin hij hun aanbe veelt, oui mede te werken tot eeu zeer matig en niet dan bepaalde noodzakelijk, gebruik van het bedoelde middel^ onze juristen vereen iging plaatst de bespreking1 dier quaestie op haar pro gramma. Ook wij schreven daarover in deze kolommen reeds vroeger. Een .hoogst belangrijk gedeelte van het vraagstuk, liet ontslag onder borgtocht, bespraken wij toen nog niet, omdat het krijgs- gedruisch indertijd den loop onzer beschouwingen afbrak. Wij betreuren legt. Wij betreuren di^Kiet. Immers het ontslag Doch «óór dieu ftd«tateW'"‘O1" borgtocht «unohijnlijk thu» deer op.- Een voorbarig oordeel^ en een onjuist meer nog dan vroeger de belangstelling wekken, nu hel eenige weken geleden op de tweede ver gadering der juristenvereeuiging breedvoerig is besproken en nu aldaar, waarschijnlijk tot met geringe verbazing van het niet juridisch publiek, ónder de 95 leden, die stemden, 50 tegenstanders van het ontslag bleken te zijn. Deze stemming moet te meer hebben ver baasd, omdat het besproken middel in de meeste wetgevingen van Europa en Amenka is opge nomen, ja omdat men zelfs de Nederlanders, op grond van den exceptioneelen toestand hun ner wetgeving in dit opzicht, de Chmeezen van Europa heeft genoemd Eu de Nederlanders denken over bet geheel te hoog van hunne natie, dan dat ze er niet bijzonder op tegen zouden hebben uitgelachen te worden. Waarin bestaat bet ontslag onder borgtocht? Hierm dat men den beschuldigde laat, storten eene som gelds of hem laat stellen eeu per soonlij keu borg, die op zich neemt eene som gelds te zullen betalen, alles voor bet geval de beschuldigde zich door vlucht aan de ver volging zijner zaak tracht tè onttrekken. Kali hij die som gelds storten of een gegoed en vertrouwd persoon tot borg stellen, dan blijft hij in vrijheid, kan hij hieraan niet voldoen, dan wordt hij voorloopig iu hechtenis gesteld eu gehouden. Het middel is dus van toepas sing voor die gevallen, waarin men anders uit vreee vuor ontvluchtinff een beklaagde voorloo pig zoude hebben gevangeu gezet. Deze instelling heeft veel dat naar aanbeveelt veel ook dat tegen haar pleit. Terecht wordt er door hare voorstanders op gewezen, dat zelfs wanneer slechts hoogst zel den, slechts één enkele maal een beschuldigde, achter wien de d uren der gevangenis zouden gesloten worden, tengevolge der borgtocht iu vrij heid mocht blijven, dat dau reeds om dien éénen mau het nul vau het middel moest worden erkeud. Inderdaad, of men al zegt dat het toch uiet veel voor zal komen, dat slechts zel den iemand die ontvluchten wil zich door het verlies van eene geldsom daarvau zal laten af houden, dal daarom, wanneer er werkelijk vrees voor ontvluchting bestaat, slechts hoogstzelden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1