SCH00NH0 VENSGHE COURANT WEEKBLAD m F. 117. 1871. ZONDAG 24 SEPTEMBER. -- s. VOOR DE KRIMPENER-, ALBLASSER- EN LOPIKERWAARD. 1 BINnJs’LaND. :n Maag- nemenper doos Buitenland. i ZESSEN dirootio van m Streefkerk dat, ingevolge ermis alhier dit i van Woensdag x len 29sten dezer net Kramen of k, zullen worden ais Ingezetenen sregister zijn in- ens, Straatkun- rs en Bedelaais Mrd. September 1871. Burttemeester GAUTIER. ANN HOFFncnt lEZONDittLDS- S. 4k W. N. vanNOO^EN tè Schoonhoven, Uitlevert. PRIJS DER ADVERTENTl£N: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer0,10. Groote letters naar plaatsruimte, 1 «zending franco. nummer dijk een kort len, ter ge- 25-jarig jubilé roekthans ki PRIJS DEZER COURANT: Vóór Schoonhoven per drie maanden ƒ0,60. Franco per post 0,70. t 8 Sept. 11. in le Voorstelling. i het ENTRÉE 71/, «re. EN. uhoucu ZOON. in»1"*- J. KRIM; N. 8TUTKKN8; WELTER; L. SR-IDENBBRfl, IBIL1E, Apoth.; 1.; Gebr. LEDE- CLGO8, Apotb. meuwiand; C. J. 38. Utrecht: Twnest.; Wed. ERKSeN, Witte Vredeburg 745 1st.; T. P. V. d. en: J. O. 8TU- 3. (2077) ‘taa*Kijnng. BORN. *n, Sohjeabw». meensche spoorwegendaooveel van zich deed spreken, en die te Bellijn op zoo grooten voet leefde, (trouwens zijn inkomen werd op f400,000 geschat,) dreigt plotseling een arm man te wor den. Hij bezit mets meer; bij den aankoop van een groot eigendom in Westpbalen trad hij slechts op als gemachtigde zijner vrouw, voor wie hij echter in contanten betaalde. Het is nu maar te hopen, dat de vrouw den verarm den man niet zal verldten, en hem ook wel willend ter zijde zal staan, als Dr. Strousberg veroordeeld werd tot betalingen, waartoe hij niet meer bij machte is. Bij het openmaken van de kolenmijn te Wigan, in Engeland; heeft eergisteren eene verschrikkelijke ontploffing plaats gehad, waarbij vijf personen gedood en velen gewond zijn. De opening van de mijn brandt, men zal haar onmiddellijk onder water zetten. SCHCtóNHOVEN, 83 Sept. Do or rte schiei4«ree n igin g der Ón- derofficieren alhier, is 11. Maandag een wedstrijd gehouden. De prijzen, bij die gelegenheid uit geloofd, werden deels door de leden onderling aangekocht, waartoe «ij eene geregelde contri butie afzonderden, deels waren zij blijken van be langstelling in de vereemgiug, verleend door den kapitein-kommandant der Art. Instr. Komp., den heer J. J. Collard, en door den voorzit ter der Weerbaarheids vereenigjng, den heer H. A. Boeck, die ieder twee prijzen hadden aangeboden. De uitslag was als volgt: op 200 pas le prijs, sergt. van Hooijdonk: 2e prijs sergt. van Erkel3e prijs, sergt.-uiaj.-vuurw. Jans. Op 150 pas: le prijs, sergt. Staal; 2e prijs, sergt. Guerani; Se prijs, sergt. Bos- sard. Op 100 paa: le prijs, sergt. Staal; 2e prijs, sergt. Flöcker; 3e prijs, sergt.-maj. Vliek. Des avonds werden de prijzen door den kftpitein-komm. onder eene gepaste toespraak aan de winners uitgereikt. Met voldoening kan gewezen worden op de kameraadschappelijke eensgezindheid, welke het corps onderofficieren in dit garnizoen kenmerkt, en waarvan deze vereeniging, die thans 1Ö leden telt, de duide lijkste blijken geeft. *De uitmuntende naam, welke het toonee)gezelschap van den Rotterdamschen stads schouwburg onder directie van de heeren Al- bregt en van Oilefen heeft, maakt het overbodig veel omtrent de voorstelling, op 11. Woensdag avond in do paal van den heer van Zessen gegeven te zeggen. Nog nimmer hebben wij, na<r onze meening zulk een in alle opzichten goede tooneelvoorslelling in orfze stad bijge woond. Zóówel de keuze der stukken als de uitvoering verdient hoog te worden geroemd. De heeren Albregt, Moor, vanZuijlen en Soeter, de dames Albregt-EngelmanHeilbron en Sandroch-ten Hagen, die door ongesteldheid van Mevr. 8. de Vries hars rol vervulde, zijn voor het Schoonhovenscbe publiek welkome gas ten geweest, die wijhaar wij harteiijk hopen nog menigmaal ten onzent zullen zien. Wij roepen hun daarom geen vaarwel, maar een welgemeend /tot woderzient” toe. de laatste tijd we lig resultaat door ct verkregen. Hoilerdam.” 'ensebsppen uwer •elieve wederom te EYR. OW lerhtaldelijk dank elling van Asthma :tract. - Sdwoeningtn." -Extract goede verzoek enz. 7 Augustus 1871. fl. ƒ4,40: (ledigt i tegen dien pnjs t, Smalle Bloem- Uerdam Depóts OKHXJIJÏEN. Hand; A. SCHIP- nkel, Hoogstraat TTON. Qoutla J. P.LA8ONDER. □HANN HOm (2078) p, saimiakzout mijsswavel en leid, od goed van ronden het beste en borstpijn te en in proefzak- verdrijving der ien bij kinderen Door den Mtfnt-Cenis, een hoogen berg op de grefizen van Frankrijk en Italië heeft men, zooals then weet, een tunnel gemaakt, waardoor dezer dagen de eerste spoortrein ge- loopen beeft. Omtrent dit reusachtige werk leest men het volgende: Een kunstig uitgevonden machine beeft dag en nacht, langer dan dertien jaren gewerkt; zij heeft in dien tijd een tüh- nel geboord door de breedste der Europeesche bergketenen een tunnel, groot genoeg om er een dubbel spoor in te leggen. Natüurlijk koos men de geschiktste plaats; maar niettemin blijft bet feit bestaan, dat er een tunnel door de Alpeu is gelegd. Dat is een gedenkwaardig, een buitengewoon feit De Alpen bieden voor de passage geen hinderpaal meer aan. 'l Is du ever) gemakkelijk om die breede bergketen te passeeren als eene effen vlakte. Zoo lang de weg over de met sneeuw bedekte bergtoppen voerde, bestonden er voor reizigers en handelaars groote hinderpalen, die thans evenwel voor altijd zijn weggenomen. Uit de geschiedenis van de doorgraving oni- leenen wij nog het volgende: Het is reeds 28 jaren geleden, dat de in genieur Medail het eerste denkbeeld opperde om de Alpen te doorboren, inaar zijn plan werd destijds eene dwaasheid beschouwd. Even wel bleef de aandacht van deskundigen op dit punt gevestigd. Onderscheidene ingenieurs be studeerden het terrein, maar allen stuitten af op de moeielijkheidhoe den tunnel te graven. Eindelijk kwam de Franscbe ing nieur Som- meiller met eene uitvinding voor den dag, die in alle opzichten het vraagstuk scheen op te lossen. Hij had eene boormachine uitgedacht, die door samengeperste lucht in beweging werd gebracht. De lucht, die tot op zeer hooge drukking wordt samengeperst, dwingt de boor om tegen de rota aan te bonsen, waardoor met ongelooflnke snelheid een boorgat van 80 cen timeter diepte wordt gevormd. Voort werkende kon men, doót een gedeelte van de samenge perste lucht uit te laten, binnen in den tunnel, op elke diepte, altijd frissche lucht krijgen. In 1850 deelde Somineiller zijne plannen mede aan de ingenieurs G ran dis en G rat toni, die zich terstond bij hem aansloten en nu ge zamenlijk het voorstel lot rijpheid brachten. Het Merd aan de Sardmische regeermg voorge legd en nadat eene commissie van deskundigen een gunstig rapport daarover had uitgebracht, ondervond het de krachtige ondersteuning van de minister Cavout, Paleocapa en Sella, en werd dóór hunne bemoeiingen het wetsontwerp in gereedheid gebracht, dat den 29sten Juni 18b7 dóór de Shrdinisclie kamer werd aauge- nonfién. Dten Sisten Augustus van het volgende jaar ontbrandde Victor Emanuel de eerste mijn voor den tuimel. De geheele tunnel 12220 me ter» (origeveer 7 Engelsèhe mijlen) lang was op dfeh 2Östen of 26»ten December 1870, dus in 13 jaren en bijna maanden, dóór boord. De bekende Dr. Strousbwg, die 40 den laat ste tyd, maar vooral sinds de quaeaUe der Ru- bij den aankoop heer G. H. Westbroek Laatstleden Zaterdag namiddag be- ingeveer een district van den jubilaris, Hebben wij in het vorig der courant reeds zooveel mogelij] verslag gegeven van de feestelij khedt legenheid van het ?r I van den neer u. a. nesvuruca. mans kunnen wij eenige nadere bijzonderheden daaromtrent me- dedeelen. I w gaven zich de schoolopziener en o; veertigtal onderwijzers uit het 7 de Znid-Holland naar het huis van t t om hem geluk te wenschen en hem als i»n- denken een kostbaar gouden horloge (remon toir) aan te bieden. Dien avond vereen igde de heer Westbroek hen allen, benevens eenige genoodigden, waaronder leden van den gemeen teraad en eene députatie van oud leerlingen, aan een feestdisch, die in het sierlijk gedéco- reerde schoolgebouw was aangericht. In die feestzaal wachtte den jubilaris eene verrassing van de afdeeling Schoonhoven van hel Ned. onderwijzers genootschap, bestaande in de por tretten van alle leden dier afdeeling, gegroe peerd in één cadre, rondom het portrelD- van hunnen voorzitter, den gastheer. Eene gulle vroolijkheid kenmerkte dezen feestavonddie nog verhoogd werd door eene verrassing ^an liet muziekgezelschap uHarmonie,’’ dat aan dei. jubilaris eene séiénade bracht en van tijd tot tijd het feest door hunne tonen opluisterde. De morgen daagde reeds, toen de gasten scheid den, en voorzeker namen allen een indruk mede, zoo opwekkend en zoo aangenaam als elke jubilaris den heer VVestbroek schier benij den zou. Maandag werd den leerlingen een prettige avond bereid, die zeer doelmatig door enkele voordrachten en een tooneelstukje werd afge wisseld, terwijl Donderdag-avond de oud-leerlin gen van den heer Wostbroek werden uitgenoo- digd. Een getal van ruim dertig was m de zaal van den heer van Zessen dien avond tegen woordig en verzamelden zich om hunnen vroe- geren^ leermeester, wien hel goed was zijne oud- leerliugen rondom zich te zien. Vroohjkheid en opgeruimdheid kenmerkte dezen avond; me nige welgemeende wensch werd geuit, menig harteiijk, vriendschappelijk woord gesproken. Ook thans gaf de /Harmonie” weder eenige uitvoe ringen, waaronder een stuk van den jubilaris zelven en door hem ook gedirigeerd, ten beste. Veie uren bleef men gezellig bijeen en voor allen, zo ider onderscheid, liet deze avond een al! eraan gen aam sten indruk achter. Nog langen tijd zullen de oud-leerlingen van den heer West broek gedenken aan het genoegen, dat hij hun op dien Donderdagavond heeft bereid! Op V October e. k. zal het R. K. kerkbestuur alhier doen aan bes leden: het bou wen van eene nieuwe kerk mei toren en van eene pastorie. Door een tiental heeren te dezer stede worden pogingen aangewend, om op Woensdag 11 Oct. e. k., ter gelegenheid der jaarlyksche paardenmarkt, eene groote harddra verij te organiseeren. Op de lijkten voor bij dragen tot dit doel is door de ingezetenen voor ruim f 15U ingeschreven, terwijl oe commissie zelve daarenboven de belangrijke som van {40

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1