EVANGELISATIE GEMENGDE BERICHTEN. imSüii APVERTEIMTIËIM. Schoonhoven. (13U) J- STORTENBEKER. TE KOOP KALE HOOFDEN i. vos sinoss, zal bijdragen. lutussclieu ia een en ander nog niet genoeg om eene harddraverij naar eiach te doen plaat* hebben, en zal de commissie zich tot den gemeenteraad wenden, met verzoek hare pogingendie ook van groot belang voor de gemeente zijnfinancieel te ondersteunen. t Maandag heeft Z. M. de Koning de beide Kamers der Staten-Generaal met eene troonrede geopend. Tot voorzitter der Tweede Kamer is door Z. M. benoemd Mr. W. H. Dullert. Aan den heer J. Loudon, Com missaris des Konings in deze provincie, be noemd Gouverneur-Generaal \an Nederlandsch- Indië, is eergisteren door de 'leden der Pro vinciale Staten en den griffier een sierlijk geschenk aangeboden. Dit geschenk doet ook den kunstsmaak en het talent des heeren van Kempen, van wier fabriek het afkomstig is, ten volle eer aan. Het stelt voor, in gedre ven zilver, de Nederlandsche maagd, dragende eene kristallen soucoupe en is geplaatst op een zwart marmeren piëdestal, voorzien van zilveren versierselen en toepasselijke opschriften. Op Zaterdag den CO Sept. a. s. zal te Gorinchem in den Doelen eene veree- nigde vergadering gehouden worden van het Hoogheemraadschap »de Alblasserwaard met Ar- kel beneden de Zonwe", ter behandeling der volgende onderwerpen: 1. Voorstel tot het leggen van een rijs- en rietbeslag tegen de in dit jaar verzwaarde ge deelten dijk, onder Hardinxveld. 2. Praeadvies van Dijkgraaf en Hoogheem raden, omtrent de in de vorige vergadering van 29 Juli 11. besproken tegemoetkoming in de reis kosten der dijkopzichter8. 8. Nieuw ontworpen keur, houdende rege ling der samenstelling van het dijkleger, enz. 4. Begrooting dienstjaar 1871/72. Bij hoofd stuk 18, volgnommer 994 te voegenKosten vau aankoop en overdracht san een perceel land onder Streefkerk, voor het bouwen van een dijk- magazijn f 270,50, en van hoofdstuk 11, volgn. 79, af te schrijven: onvoorziene uitgaven. 5. Benoeming van 12 Nood heem raden. Te Gorinchem werd Maaudag 11. publiek verkocht */7 hectare weiland, gelegen bij de kerk te Schelluiden, voor ongeveer elf honderd gulden. Dit is veel, vooral als men weet dat het geen best land is en voor vijftig jaren als een geschenk werd weggegeven; een ge jaren later kon het nauwelijks honderd gulden opbrengen. Maandag 11., des avonds om streeks half zeven ore, brak te Oudewater brand uit iu de timmermanswerkplaats van J. H., welke eerst een dreigend aanzien had. Door het spoedig in werking brengen vau drie brand spuiten en doeltreffende maatregelen van den heer Burgemeester, die met het personeel der brnndweer schielijk ter plaatse des onheils was toegesneld, is men den brand gelukkig mees ter geworden, die zicb alleen bepaald heeft tot het gedeeltelijk verbranden van bet gebouw en den inboedel, welke tegen brandschade waren ver zekerd. Den 14 en 15 dezer is te Nieuwer- kerk a/d IJsd het vergelijkend examen afge nomen voor de betrekking van hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school. Van de 42 sollicitanten waren er 28 opgekomen. De voor dracht bestaat uit de heeren Brouwer, van Krimpen a/d Lek, Posthumus, van Moordrecht, Van Pelt, van Bleiswijk, Göbel, van Utrecht, Kruine, van Brielle, en De Jong, van 's-llage. Onder de vele offers, die de heerschende pokziekte, vooral in de laatste da gen, te* Leksmond geëisoht heeft, behoort ook de heer B. Lemmen, organist der Herv. Gem. aldaar. Hoewel zwak van lichaam was hij nog- tans sterk van geest en uitmuntend berekend voor de taak, die hem slechts een jaar geleden was toevertrouwd, en waartoe hij zich, onder de leiding van den heer T A. Berckenhoff te Ameide, met veel vlijt en inspanning, in betrekkelijk korten tijd, bekwaamd had. Algemeen was hij bemind en wordt door velen betreurd.Moge de hope des wederziens balsem storten in het hart zijner diep bedroefde ouders, wien in een tijdsverloop van 8 weken drie kinderen door den dood ontnomen werden. Zaterdag 11. werden te Haast recht door liet dagelijkschbcetuur van het water- sohap de Hoogeu boezem, achter Haastrecht, aan besteed de gebouwen en inrichtingen voor het stoomgemaal iu het kunstwerk de Hoogenboezem. Op dit werk, dat begroot was op de som van f 85775, werd ingeschreven door A. vau den Berg te Boskoop voor 81990; P. Verbruggen te VVaddinxveen voor 88221P. J. Blauw te Hoorn voor f 88890; K. Hollander te Utrecht voor 86704 j P. A. Burgbout te Gouda voor ƒ36800; J. Kooter te Woguum voor 38312; A. Bijueveld te Ouderkerk a/d Ainstel voor f 38886N. A. Swanen burg te Woerden voor 89470 G. A. Oudijk te Gouda voor f 89900; J. j W. Bijl te Hardiuxveid voor 48.588; zooc|at de minste inschrijver was A. van den Berg te Boskoop voor 8199U, aan wien ook het Werk ia gegund. Wanneer in aanmerkiug wordt genomen dat de Directie der fabriek '/de Hollandsche Stoom bootmaatschappij Feijenoord" te Rotterdam het leveren der muchines heeft aangenomen voor f 19800, blijkt dat het leveren van het geheele stoomgemaal met toebehooren is aangenomen voor de som van 51790. Eergisteren had te Bodegraven het vergelijkend examen plaats naar de betrek king van hoofdonderwijzer aan de openbare bij school in de Meije. Van de 26 sollicitanten waren er 20 opgekomen, waarvan er ééu zich bij den aanvang aan het onderzoek onttrok. Des avonds werden door den schoolopziener, in overleg met het gemeentebestuur, de vier hoogst aangeschrevenen op de voordracht geplaatst. Dit viertal bestaat uit de heeren: W. Meijer, van ScheveningeuP. van der Loo, van Zeven huizen; J. van Wamelen, van Rijsoord eu Y. Boers, van Krimpen a/d Lek. Bij de dezer dagen gehoüden acte-examens voor het middelbaar onderwijs is o. a. eene acte voor wiskunde verkregen door de heeren C. A. Bekker en W. de Mooij van Gouda en eene acte voor de Hoogduitsche taal en letterkunde door Mej. M. van der üurg van Gouda én Mej. G. A. E. Gort van 's Gravennage. Als een bewijs,wat eensgezind heid en goeden wil vermogen, verdient melding op welke wyze de IsraëliliAlie synagoge te Go rinchem met de kostbaarste sieraden is voorzien geworden. Voor eenige jaren kwam de heer L. de Hartog aldaar op hét denkbeeld, om door wekelijksche bijdragen in geld eene som bij elk ander te krijgen, groot genoeg om daarmede die sieraden te bekostigen. Veertig huisgezin nen verbonden zich, ieder naar zijn vermogen, tot zoodanige geringe of ruime bijdrage, en nau welijks had men twee jaren gecontribueerd, of meu zag zich reeds in staat gesteld twee prach tig bewerkte zilveren siertorens aan te schaffen. Later werd nog de synagoge met eene wetsrol verrijkt, en deze week weder uit dezelfde bijdra gen begiftigd mei een voorhangsel van rood zijdeu fluweel met gouden versierselen geborduurd, ter waarde van ongeveer f 890. In den vroegeó morgen van den 15den dezer ontstond er te Krimpen a/d IJsel brand in eene schuur, dienende tot werkplaats van den smid Bonte, welke in een oogenblik tijds, niettegenstaande spoedig aangebrachte hulp, in lichte laaie vlam gezet werd en totaal af- brandde. Van den. inboedel, welke niet geas sureerd was, is bijkans niets geUed geworden, zoodat B. geheel beroofd is van de middelen zijner broodwinning. De schuur was tegen brandschade verzekerd en het eigendom van H. Kuster, timmerman aldaar, bij wieu voor en kele maanden nog eene loods en een paar ar beiderswoningen afgebrand zijn. Ook bij dezen laatsten brand heeft zich het treurige verschijusel voorgedaan, dat er voor vrij belangrijke waarde aan goederen gestoleu is. De gemeenteraad van Ameide heeft besloten de kernes, welke in de tnam.d October moet plaata hebben, dit jaar niet te la ten doorgaan. De prys der kaas ia in de laat- siM 8 dagen zoodanig gestegen, dat deze te Hoornaar en omstreken reeds voor f 27,59 4 j 28,25 de 69 kilo wordt opgekocht. Voor de kleine kaas wordt reeds 22 k f 22,50 be steed. Naar men uit Woerdek meldt,X» aldaar de officieele kennisgeving ontvangen der verplaatsing van de gevangenis voor veroor deelde vrouwen naar 's Hertogenbosch, tegen Mei a. s. Te Meppel zijn Woensdag in den krrmisuacht bij den borgemeester en eenige leden van den gemeenteraad de glazen inge worpen 't welk men toeschrijft aan de hand having van 't raadsbesluit tot het niet houden van kermisvermakelijkheden, meer bepaald het doen sluiten van een carouasel, op een stuk land buiten de bebouwde kom det gemeente staande. Men maakt melding vau een cho lerageval met doodelijken afloop, dat te Wijck (Limburg) zou zijn voorgekomen. In den nacht van 20 op 21 Sept. is te Ainmerstol eene door drie gezinngn be woonde huizinge door brand vernield. Vaii de inboedels is shchts zeer weinig gered kunnen worden. Gedeeltelijk waren zij, hoewel (naar men verneemt) laag tegen brandschade verze kerd. Behalve de spuit van het dorp Ammen- tol zelf, kwam ook die van het over de Lak liggende Qroót-Ammers te hulp. De oorzaak van den brand is nog onbekend, Te Giesen-Oudekerk heerscheu ook sedert eenigen tijd de pokken. Gelukkig blijven zij zich echter nog tot één huisgezin bepalen. De prijzen van het vierjarig rijsgewas zijn in de laatate jaren erg gerezen; maar men verwacht het nu uog" hoogerdaar er buiten niet te bakken is. Maaudag heeft de heer Diemont, te Gorinchem, ruim drie hec tares, gelegen in den polder Schelluinen, ver pacht voor 1590. De sterfte aan het miltvuur on der bet rundvee van den bouwman T. Kooij- man te Peuraum neemt toe. Ook de bouwman P. de Kreuk aldaar heeft reeds een paar beet-, ten aan die ziekte verloren. Voor «ke rechtbank te Botterdam wordt eene zaak behandeld, die veel besproken zal worden. Een doctor in de genees-, heel- en verloskunde, G. H. L. V., had den 2deu Augustus 11. de vrouw van den hoedenmaker H. als verloskundige bij hare bevalling bijgestaanwaarna die vrouw denzelf den nacht was overleden. Tegen den geneesheer werd een strafproces ingesteld ter zake van door onbedrevenheidonhandigheid en gemis aan voorzorg onwillig ernstige beleedigingen en verwondingen te hebben aangebracht aan de inwendige lichaamadeelen der kraamvrouw, ten gevolge waarvan verbloeding is ontstaan en de dood dier vrouw \9 veroorzaakt. Twee des kundigen, die eene lijkschouwing van de over ledene hadden gedaan, beweerden, dat de dood van de vrouw werkelijk moest worden toege schreven aan verbloeding ten gevolge van in wendige mrchaniaclie beleedigingen, onmiddel lijk na de bevalling. De officier van justitie oordeelde dan ook, dat aau het bewijs niets ont brak. Wat de strafbaarheid aangaat, merkte hij op, dat hier een onwillige manslag is ge pleegd onder zulke zware omstandigheden, dat hij meende te moeten eiacheu eene gevangenis straf van twee jaren en eene boete vui 2t». De advokaat van den beschuldigde trachtte de n iet-strafbaarheid van bet feit aan te töo- nen. Aanstaanden Dinsdag zal de rechtbank uitspraak doen. Op nieuw heerschen de pokken in de gemeente Langerak. Het daaraaa lijdende kind is echter reeds herstellende. Bij de Woensdag te VH.ge ge- houden stemming voor 4 leden van het pro vinciaal college van toezicht op het bestuur der kerkelijke goedereu van de Hervormde gemeen ten zijn herbenoemd de hb. E. H. Baron Ben- gers van Warmeuhuijzeu en Mr. L. G, Greve, beide met 64 stemmen, en benoemd de hh. J. W. Hein Sr. met 53 en A. Moens qiet 42 stemmen. Nog werden uitgebracht 9 stemmen op Ds. Ham, 4 op den hr. S. A. van Hoog straten 6 op den hr.' Mr. van der Velde, 2 op de hh. H. Graaf van Hogendorp en J. Esser en 1 stem op den hr. Huijgens. Ds. H. Bax te Waarder heeft voor bet beroep naar Póbbroak bedankt. -ui 3.. 1* U t ujj; '4* Ds. Trooate nbnrg de Bruin, van Oudeschoot, iu friesland, heeft de beroeping naar Benschop aaljenomen. Bedankt voor het beroep naar Uselstein door Ds. E. J. van WisseViugh te Haarlemmermeer. Woensdag-morgen vervoegden tioh twee teer elegant gekleeds heeren uau de hui/en te Hoornaar De een koopman, de andere diens tolk of bediende. Door het overlijden van den |>apa des koopman» zag deze zich verplicht zijne goederen tot eiken prijs op te ruimen. Iedar kon nn van die schoone gelegenheid profiteeren. Zuiver linnen theedoekjes f 0,50,— zakdoeken 4/1 het dozgn, 1 stel damast tafelgoed 4 J 4, linnen, la ken, enz. werden met een flux de bouche aangeprezen, dat menige huismoeder begon te watertanden. Onge lukkig vbor den koopman viel aller keuze op de thee- en sakdoeken, terwijl het duurdere linnen en laken onverkocht bleef. Hierover ontevreden, hebben de heeren bet dorp verlaten zonder de genoemde thee en zaJpdpekeu af te leverenwaarschijnlijk om in andere gemeenten de huismoeders in de gelegenheid te stellen haar-tfordeel te doen. Op de markt te Hoorn van 18 jL, wareit -tfc koop aangebracht 18 000 kilogram baaelaoten- Op een dorp nabij Gouda sou voor eenigen tijd de predikant eener andere gemeente in de vacatur* optreden. Hij kwam J eenige oo-ienblikken te laat, van welke omstandigheid i de fnngeerende ou derling gebruik maakte om den sleutel van de kast, waarin de toga hing, in zijn salj te steken, waarna hij in de ouderlingenbank plaats nam. De predikant vroeg om de toga en zond iemand naar den onderling om den sleutel te vragen, doch dozl riep tamelijk luid; H|j krijgt de Mo niet De persocjn, die 't verzoek had gedaan, verwijderde zich door de deur, die van de kerk toegang geeft lot de consistorie Nauwelijks was die deur geopendof de ouderling richtte zich tot den predikant, die zieh in de consistorie bevond en riep uit: *Jta krijgt de toko niet, hóór!" De predikant vu verstandig genoeg om zotader toko op te treden, doch de onderling moet naderhand van den president ouder ling een# duohtigie reprimande hebben ontvangen. Te Dordrecht is een gas werker, die door twee agen ten of straat slapende gevonden (en versooht werd hen te volgen't geen bij weigerdedoor de beide dappere mannen, die later versterking ontvingen, aan handen en voeten met touw en ijzer gebonden en met het aangeaicht naar dea grond voortgesleept naar de be waarplaat*. Ean burgerdie de wakkere politie ried deu maa niet te mishandelen, aee'de bijna diens lot. Men denkt in Dordrecht aan eene vereeniging tot be scherming Van mensehea. Op den weg van Arkel naar Hoog-Bloklaud is Woensdag morgen reeds een troep ganzen gemen, vliegende n den vorm eener V. Het is te hopen dat deze wee'voorspellers zich nog ditmaal vergist mogen hebben Te Sliedrecht is, zegt men, een slang gevangen Te Gorinchem voor eenige weken, bij het uitgravenl aan eene sluis, zelfs eene waterslang. Bij nader onderzoek bleek het echter een enorme paling te zijn. *si= Onder het afdrukken vernemen wjjdat te Sliedrecht htden morgen een felle brina heeft gewoed. t)rie heerenhuizen en een schip zouden in aen asch zijn gelegd. Nadere bijzon derheden ontbreken. Zalmviaucharij ta Ammerstol. Aan den afslag geweest van 18 tot 50 Sept it al- men, winter-zalm van 2,00 tot 2,75, e.i oude zalm van ƒ1,00 tot ƒ1,80 per half kilo. IIUUBKHICUTKN. Schoonhoven20 September. Goeboja» f* ct. en weiboter 00 ct. per half kun; meikaas «Vb f 29,00 per 50 kilo; vette kalveren 24 k 27 ct. en vui.Aw.varkens 26 k 28 ct. per half kilo; aardappelen 3, 3,50 4 4, beste roode f 2,50 k 3, beste poters f 2,50 4 3 per hectoliter. Priis van de hennep 16,25 per 60 kilo; niet aangevoerd. Goudai 21 Sept. Kaas. Aangevoerd 62 partijen; prijs: 26,00 4 30,00 naar wicht en qual. Op 27 Sep tember zal alhier groote kaasmarkt gehouden worden. Goeboter 1.44 kl,60, weiboter f 1,24 41,30 per kilo. Rotterdam18 en 19 Sept. Prijzen van het vee: Runderen lzte qual 75 it., 2de qual. 56 ct.kalveren late qual. 90 ct., 2de qua). 70 ct schapen 80 ct.; weivarkens 46 tot 53 ct., voor Londen 45 tot 48 ct., alles per kilo Tarwe. Jarige, puike VlaamscheenZeeuwsche/T2,70 4 13 40, mindere alsmede Klakkeesche en Overmaaascbe 11,80 4 12,50, mindere 10,00 4 10,50, geringe ƒ11,00411,60, Nieuwe, beste t lxamsche, Zecuwsche, ïlakkeesche en Overmaassche 12,00 413,Op, mindere en blauwe 10,GO4 11 60; nieuwe Zomertarwe van/10,60 5 12. Rogge. Jarige Vlaamsche en /.eeuwsche 8 40 48,80. Overmaaaacheen Noord- Brabant sche 7,5048,60, nieuwe 8,25 4 9,50. Boekweit. Noord Brabant sche /207 tot 215 per 2100 kilo. Gerst. Nieuwe Vlaam sche, Zeeuwscne, Flakkeesche en Overmaassche win- ter- 6,80 4 7,60dito zomer f 6,00 4 6,40, mindere m geringe van f5,60 4 5,90. Haver. Korte 3,50 4 4,75, lange f 8,00 4 4,00 Nieuwe Paardeboooea 8,00 4 %Jü. BURGKKLUKE STAND. Ingeschreven van den 15. tot den 22. September 1871. Geboren: Saartje, ouders J. M. van Goch en J. Berkeley. Jan, onder» J Valk en R. van de Bunt. Anna Adnana, ouders H. P. van der Aa en E. P. van den Bergh. Arnoldus Anthonie, ouders C. van de Bunt en A. M. Sperna Weiland. Overleden: S. van Dam, oud zeven dagen. De Directeur van het Postkantoor te Schoonhoven bericht, dat onderstaande brieven, verzonien in de 2de helft van Augustas, wegens onduidelijkheid van adressen of onbekendheid van personen, niut aan de geadresseerden konden worden bezorgd: G. Molenaar te Grave. N. J. Montijn Rotterdam. De Directeur, NAHUIJS. pG. 22 Sept. Aedorl. 'A erk. Schuld2| 53J Dito dito3 634 Dito dito4 84/, Loten Rotterdam3 87 Spanje, Obligatiën.3 Dito Buiteni. 1867.3 Portugal, Oblig. 18583 Dito 1856-18633 Dito 18673 Rusland, Obl. Hope 1798 en 18ifl. 5 Dito Hope, 5de Serie. 5 Dito dito 6de Serie. b Obl.-leeniug 1864 4 10005 Dito 1866 4 f 1000..5 Dito 1860 2de leen41 Dito 18674 Dito 18695 Aand. 1864 5 pet. R». 100 Dito dito 1866 üostenr., Obl. pap. Mei-Nov. 5 Dito dito Febr.-Aug.5 Dito in zilver, Jan.-Juli. 5 Dito dito April-Oct. 5 Aand. 6 pot. fl. 500 la60 Dito fl. 100 1864. Italië Cert. en insch. 5 Turkije, Oblig Aig Soh5 Egypte Oblig. pd »t loO leén. 1868. 7 N. Amerika, Oblig. V. St. 1882. 6 Dito dito 1&85. 6 Brazil Oblig. 1865. 5 Gr. Russ. spoorw. 5 pet. 'aand. Buss, spoorw. (Jelez). 5 lluss -Poti T'flit 4 1000? 5 Kusa. spoorw. Jelez-Orel 1868.. 5 Dito Kursk Cbarkow. 5 Dito Ckarkow-Azow pd »t. 100. 5 Dito Moakou-Smolenks 1869. 5 Aand. Oostenr. nat. bank3 lllin, Centr. spoorw. certf Aand. dito constr. oblig 7 Dito dito Debentures8 Oblig. St. Paul Pao. Ie sectie. 7 69j Dito dito 2e sectie. 7 694 Dito dito 1869. 7 70j Zuid-Ital. Spoorw. Oblig4 89 Bevallen van een Zoon R. VALK, geborin VAN I)E BUNT. Bevallen van een Zoon A. M. VAN DE BUNT, geboren SPERNA WEILAND. SCHOONHOVEN, 20 September 1871. (2095) Eenige kennitgeving. Na een langdurig lijden overleed hedenin den ouderdom van 04 jarenvoorzien van de laat ste H. H. Sacramenten der stervenden, onze innig geliefde Moeder en Behuwdmoeder MAROARE THA KENT H.ERICHWeduwe den Welfcldelen ZeerGel. Heer Dr. WOLFF. Uit aller naam, F. H. A. WOLFF. GOUDA, 21 Sept. 1871. (1313) Familie, vrienden en bekenden gelieven deze algemeene kennisgeving tevens voor bijzoudere aan te nemen. Korten Dam, hoek Veersteegl Oudergeteekende geeft kennis, dat hij weder ontvangen heeft eene ruime collectie PBTRO» LEUM-LAMP Elf, voorts vele sodrten van GLAS-, AARDEWERK en PORCKLEIN- ARTIKELEN. Zich minzaam aanbevelen4e, Pen HIT met KARRETJE en Tl>IG. Te bevragen bij L. VONK te Bergambaoht Brieven franco. (1301) TE SCHOONHOVEN. Op Zondag 24 September a. des namid dags ten 6 ure. Voorganger: de WelEerw. Z.Gel. Heer Ds. H. BAX, van Waarder. (2097) ~De COMMISSIE der VOLKSBIBLIOTHEEK van de Maatschappij »Tot Nut van 't Algemeen" maakt bekend, dat de wekelijksche uitgifte van Boekendie gratis worden ter lezing gegeven, weder zal aanvangen op Vrijdag den 6e* Octo ber e. k., des morgens van half één tot half twee, in het Heeren-Logement. Beleefdelijk wordeu belangstellendendie nog gebruikte Boekwerken ten gesohenke kun nen afetaan r uitgeuoodigd zulks nog vóór 1° Oc tober te willen doen. Namens de Commissie, L. AKKERHUIJS, JE*. SCHOONHOVENden 23 Sept. 1871. (131») Geen geheim middel niet belo.end! om in 35 4 weken een KAAL HOOFD met de schoonste lokken te doen prijken eohter een zoo niet. onmiddellijk—toch zeker werkend middel om bet Uitvallen der haren direot te beletten en waar de haai wortels nog niet geheel zijn afgestorven, het haar op nieuw te doen groeijea, is de JOHANN HOFFsche MALZ-POMADE, die door bare moutgchalte en verdere ingrediënten de hoofd huid verfrischt en de groeikracht der haren bevordert, resp. hernieuwt. Prijs per flacon 0,70 en 1,—. JOHVNN HOFF's Cent raai-Depót, Mnalle Bloem- markt bij de Stilsteeg, F 154, Amterdmm Depóts: te Schoonhoven bij den Heer L. OKHU1JZEN. Rnttrr-tam, S J. G.W ULF, Westnieuwlaud, A. SCHIP- PERIJN Co Blaauwe PorceleinwinkelHoogstraat bij het Stadhuis. Utrecht, M. J. PORTON. Ooude.J. C. vzn VREUMINGKN Gorinchem, J P. LASONDER. Aanvrage om Depóts, franco, aan JOHANN HOFF's Centraal Depót te Amsterdam. (2094) imT" Geregteiyite VoroordeoHflg De heer Asskann (in Firma C. W. Bulnrk) te Berliju, die het voorrecht heeft, den heer Ssbdsmzsn tegen woordig het ZOUT voor zijne tooverpakjes te leveren is door mij wegens taster eu bet vervaardigen en versprei den van vaUohe attesten, volgens welke myu zout scha delijk zou werken, gere lilelijk vervolgd e-i te Beri(ju in twee instantien veroordeeld geworden. Deze Attesten nu, die den heer Assmann eene veroordeeltng wegens laster berokkend hebben heeft de heer SakdiiICaiin te 't Ne/rrlandëck verlaotd of doen vertalen, er de namen van Roggen en Bakkek onder geplaatst, en rent en holt nu, met die fraaije bewijzstukkea getuigd, ala aen kolderig karrepaard door alle couranten van {Va derland. 't Is jammerdal de Ueereu van Roggen en Bakker mij in ae hieronderstannde verklaring verzeke ren, dat Sardemanv als getrouw volgeling van zijn Berlijnsch leermeestervan hunnen naam misbruiV heelt gemaaktZQOdat thans t ter A-ar Clehan te Am sterdam de eervolle taak op zich neemt, de in Berlijn gefabriceerde attesten te vmficerenzonder dat hij ooit zout van Sabdkmann verkocht heeft. Dat zijn de rampzalige middelen, waarvan de hee ren As.shann en Sarhemann zich bedienen, om mij en hun vroeger patroon in Nederland coucurrentie te ma ken en de loef af te steken. Veel beter zoude het hun staanals zij zich jegens n ijdie vroeger hun leverancier van zout was, dankbaar betoonden ook daarvoor, dat ik aan hunne tegenwoordige apkabroedeva zoo vele arti kelen geleverd heb, in wier N «lAKiNG voor de ge heele bende altijd nog een broodje ta vinden is. De ondergeteekende verklaart dat de Heer H. Sarde- mann mijnen naam onder zijne advertentiën gemis- bruikt beeft. 's Hoge. J. va» ROGGEN, Droogiet. Ik ondergeteekende verklaar bij deze aan den Heer H. SardehaNN nimmer eenig regt te hebben g geren gebruik van MIJNEN NAAM uN COURANTEN fm Allernaar, W J. BAKKER, Apotkekef Mijn UNIVER8EF.L ZUI V£RING3-ZOUT is alleen echt in 1 pakjes 4 60, in 4 33 en in xjk 418 Cta. verkrijgbaar gesteld in volgenae Depots Albla.*erdamG. Maat Ez. Dordrecht: J/Krim, Leon Pennooh Gorinchem: N. Stufkeus; J. P. La- sonder. GoudaL. Welt er; L. Schenk. Oudeww- ter: F. Jonker Idenberg, Apoth. Rotterdam: C J. W. Snabilié, Apoth T. E. v. Santen KoifT, Apoth. Gebr. Ledeboer, vis 4 vis 't Stadhuis; M. C'oos, Apoth Hang 441 8. J. G. Wulff, Westnienwland, C J Hertstein. Apoth-, Goudschest. 38. Schoonhoven, Wed. WOLFF Zn. Utrecht: v. Riukh- Her- mingbugzen, Twijist.; Wed. J". Porton, Hamburger- brug; J. Derksen, Witte Vrouweus'r.; J. J. L. v. Haarlem, Vredeburg 746; K. W. Houtzager. Apoth., Sadelst.; T. P. v. a. Bergh A Zn., Heiligew. Vin nen: J. C. Staart.Woerden: N. C. d. Kas,

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 2