r. POSTERIJEN. somtt ausiMU MOM SLIJM- HUMIH AANBESTEDING. I I I I öeneesftunfc. go«ift<uring. Ik attesteer bij deze, dat de STOLLWERCK’aöhe BORST-BONBONS bij ligte catarchale, keel- en borst aandoeningen benevens daaruit ontstaande heeschheid en drooge hoest zeer aan te bevelen zijn. Overigens moet nog in het bijzonder daar op oplettend gemaakt wordendat in deze BorsC- Bonbons, met wier Samenstelling ik bekénd ben geene voor de gezondheid nadeeligeStoffëh aanWzig zijn. Dr. Leuks, koninkl. Opper Staf-arts. Eene enkele Trekking! k. mmaukscHK PffllELOm WN IBS TKBKlilNG 1SENTHAL Co. KEIZ.TURK8CHE PREMIE-LOTEN V.A !N 1870. TE KOOP: (1307) j (1300) '"S«t Nom of Voor Franc k, rai attent 1 Hoofdprijs van Fra. 2 Prijsen A 10,000 6 2,000 12 1260 28 1000 300 400 De Keizerlijk Turkoohe R< verbonden alle bove,’"“-m“1 mien, na den afloop der L». korting, uit te betalen. De d Nederla dag. Meni van dei feest vt der Sts zien. Enkt van hel posteert plaatsje een of bewijs tig te De logt maten, achitten toilette» zaal zii miniate in hun ten, wat het pal geopenc de kon In mi straat i men di straat, Een over di paardei van he het gej de grot Zood genome en lees digers Weii straten trekken eenskla papierei stuiven straks alle det Zood straat gen, hi schillen staat, i het not te lezei Gij gevoel schien die de daarna Eeni meerde: Kamen den, d De Stollwerck’sche Borst-Boribons zijn in ver zegelde pakjes, met gebruiksaanwijzing, steeds te verkrijgen: te Schoonhoven bij Wed, WOLFF Zn.; te Haastrecht by K. OOSTERLING: te Oudewater bij F. J. v. VREUMiNGEN. (WW) Volgens de zamènstelliug van dén Geheimen Hofraad en Professor in de medicijnen Dr. Hab- lkss, vervaardigd, zyn de Stollwerek'sohe BORSQ.- BONBONS sedert 3U jaren als genèzend en ver zachtend bij hoesten, heeschheid, luchtpijp-, keelknobbel- en Chronische longenontsteking heil zaam bevonden. Dezelve zijn in alle steden verkrijgbaar. (2096) -wiLu A Snelperadrukkarü 8. A W. N. v» Nootaa, Mowtem. De Ondergeteekrtide betuigt door deze zijn welgemeendeh dénk aan allen, die iijn établisse ment gedurende de laatst verloopen weien zoo ruimschoots met een bezoek hebben vereerd, en neemt de vrijheid zich bij voortduring be leefdelijk te blijven aanbevelen. L VAN 2llilW. SCHOONHOVEN, S2 Sept. 1871. (13W) 2 OCTOBER187L Op dien dug moeten de navolgende Pnjifen uitgetrokken .worden 1 HOOFDPKIJS Tan ƒ200,000 1 Prjjs Tan f 40,000 1 20,000 2 Prjjzen van/5000. 10,000 2 >2000 4,000 3 1500 4JW0 8 >1000 8,000 32 400. 12,800 1450 180 >201,000 Den laten Juli 1858 hebben de Trekkingen van deze Premien-Verloting een aan vang ge nomen 53 Trekkingen, van even groot bedrag als do bovengenoemde op 2 October, hebben reeds plaats gehaddaardoor is het aantal der nog ingebleven seriën zoodanig verminderd, dat de N ommen, die nog aan de Trekking deelnemen, doordien zij nog slechts in geringen gctalle zijn, een zeer aanzienlijke kans van winst aanbieden. Wij verkoopen voor de Trekking op 2 Oc tober, op welken dag alle bovehgenoemde groot- Prijzen moeten uitgeloot wordfen. Heele Loten f 8, -Halve f 4,—. Kwart A 2, en Achtste N.O. Tegen franco toezending van het bedrag in Contanten of in Postwissels (geene Postzegels). Zij, die de toezending der Loten franco ver langen, worden verzocht de vereischte Post zegels bij hun bestelling te voegen. Na den afloop der Trekking ontvangt iedere beLnghebbende gratis en franco de uitvoerige 'Irekkingshjst. I Commissionairs in Effecten, AMSTERDAM, ROTT£RDAMvFiliaalhuis), Waruioesstraat, Wette Wagenstraat, i i J, 574. Wjjk 5, No. «81. (2092) in het Heeren-Logement te Schoonhoven, op VRIJDAG 29 SEPTEMBER 1871, bestaande uit Komieke Scène», Romances, enz. enz te geven duor een goedGtzelschan AUTISTENNoflöqï: GRÓÓT «AI,. Entrée: voor een Heer 25 Cts., voor een Heer met Dame 40 Cis., voor elke Dame meer 20 Ct». Aanvang half acht we. K DEN BESTEN. D DIRECTEUR van het Postkantoor te SCHOONHOVEN brengt ter kenniwe: lp. dal er eene bestelling plaats heelt des avonds ten 9 Ure van de brievendie ten 88/4 des avonds aankomen 2°. dat er gelegenheid bestaat tot het koste loos al halen der bri ven, die ’s nachts ten 12 ure aankomendeze afgifte zal echter slechts bij uit- zondering geschieden en zich alleen bepalen tot die personen, welke zich daartoe bij aankomst van die post aan melden of het verlangen daartoe vooraf te kennen geven. De Directeur voornoemd, NAHTJU8. SCHOONHOVEN, 22 September 1871. RUHRKOLEN aangekomen Uit het SCHIP at te halen h 95 Cents per Mud, kontant, en bij 5 Mudden tegelijk, bezor gen binnen de Gemeente vrij. Nadere informa tie Kantoor der Gas-Fabriek te Schoonhoven. (1308) Uitgegeven door do Société Impériale doe Chemins de Fer de la Turquie d’Europe, geautoriseerd door en staaude oud. rco tróleder Keiz Turksohe Kegeerlng, Tm,» I mm imi. Op dien dag moeten de volgende groote Premiên en Amortisalie-Pnjzen uitgeloot worden 26 000. 20000. 12,000. 16.000. 28.000. wu 120,000. Keizerlijk Turktxjbe Regeenng heeft zich I '“rbonden alle bovenvermelde Prijzen en Pre- niên, na den afloop der trekking, zonder eenige sorting, uit te beluien. Alle Prijzen, die gevallen zijn op bij ons gekochte Loten, wordeu dadelijk ook door ons uitbetaald. i Tevens wordt nan iederen Kooper, zoodra de trekking is ufgeloopen, de volledige Trek- kinglyst franco en gratis toegezo. den. i U ij verkoopen vooi deze Trekking Heek Loten i 4,- Helve kf 1,-, Kwart u 1,— N. Ct. tegen overzending van het Bedrag in Contanten of Postwissels (geene Postzegels). Al degenen die verlangen dat hun de Loten Franco worden toegezoudeu, wordeu verz chl de noudige Postzegels bij hunne Bestelling te voegen. ISWNTHAL C°., AMSTERDAM, ROTTERDAM(F>baalhui>), Waruioesstraat, Weate Wagenstraat, Wijk 5, J, 57. No. 681. (1805) Deze Pillen, die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de slijm en ah maagVersterkend gebruikt worden, door hare werking de spijsvertering zeer bevorderenzijn bijzonder goed legen de gal en zeer zacht laxerend, en zijn tegen 827, cent het doosje, met bengt van het gebruik, verkrijgbaar bij de navolgende Heeren, te; AmtterdamMCléban Co. LekkerkerkA. den Oudsten. Droogiet. Heilige weg, D.821. Lekkerland flieuió-), A. Stam. Bleiswyk, 8. van der Kratts. Linechoten, B. Kruithof. Bodegraven, B. Versloot. Bommel (Zalt-), J. v. d. Vegte. Onlemborg, A. Njeesen. Dordrecht, H. J. Giltayl Qorinchem, J. P. Lasonder. Gouda, L.Schenk op delloogatr 'e Bage, Vitter in de Spuietr Haaetrecht, K. Oosterling. Leiden, J.T. Ter burgh, Hai lemmerstraat. De SLIJM- en MAAGPIJ recept, zyu door mij en uiHluitend T ,;-v Wed. WOLFF Zoon. T Om ®lk dootje der echte, en einde on- W Cl. heuge|yke jaren gebruikte Slijm en Maagpillen, een bilji-tvoenitti met 3e Kkudtéê- keuiug van t. J. SCHREUDERapothekerwelke hapd- teekening zich ook bevindt op het Zegellak, waarmede net dooeje verzegeld ia. Mea gelieve daar we) attent op te zijn Pe NctlBÜ- (13W) W. 4. van ROOSENDAAL, céveslwl t" Gorinchem, zal op Vau- j D40 29 S.mnaKB 18)1, dra voormió'lag» ten 10 uur, in hel Hegtbuis te HOOHTVA-AB. ten verzoeke van deu Heer G. or BKUIJ S te Ifoamaar-, bij afalag definitief verkoopen: 1. Een perceel WEILAND, op z«(feewerr/ geland ouder NMrdeloo.groot 1 H., 81 A„ 90 C., ingezet op 1500, 4 Een perceel HOOILAND,,»P Groolexaard onder AWrfclr»*grod|r8 H., 8 A., 23 C. ingezet en verhoogd tot 8000, Nadere ioformatiën bij voornoeniden Nolans. m DeNotarisC.A. vu BLARICUM 4L^te Ovkwuler, zal op Vauoao den 29. 1871, des morgeus ten 10 ure, aan de Timmermanswerkplaats van «ijlen CHBISTIAAN VEBGOUW, te OüDEWATEB, aan de Capellestraalverkoopen: Eene partij Timmermansgereedschappen almede eenige KOZIJNEN, eene MES1V AALT, eene partij KALK PUIN en eenige BOUW- en MELKGEREEDSCHAPPEN. 2 uren vóór den Verkoop te zien. Breeder bij billetten. (1308) .Z.iytbiki uÊ -J, 2-- NNfl Openbare Verkooping ^MHB ÜP Woensdag den 4. Ooronsalbfl, de. voortniddags ten 11 ure, in het Koffijhuis van VAN ZUSSEN te Schoonhovenvan: Een MUIS en ERVE, Inet BOUW LAND, Dijk, Weg en Watering, nan den Hoogemlijk onder BERGAM BACHT; strekt van halver Kerkweg, deels tot dén Dijk en deel» tot in deLek, bele.nd oo»t B. Hofland, weet S. Stalenburg; Kad. Sectie C, No. 810, 811, 1089, 1090 en 2334, groot 52 vierkante Roeden, 61 vierkante Ellen. Éérst in f Wee perbeïen en dan gecombineerd. Inlichtingen geeft de Notaris MAHti» 8TEDE te Bmgainbacht. O303) Een open AAK zoo goed als nieuw, groot 6 Ton. Te bevragen bij C. V. d. AA te Schixmhoveii. O302) Het K. K. PARDCflrAAL'KEKEÏlESTEUR van den H. Bartholomeus te SCHOONHO» ▼EN, is voornemens aan te besteden, op MAANDAG 9 OCTOBER a. s., des middags ten 12 nre, in het Koffijhuis van deh Heer A. J.VaN DÉN BERGH, Stalhouder aldaar: HET BOUWEN eèner nieuwe KERK, met TOREN en PASTORIE. De teckeningen met détails en Bestek liggen ter inzage te Schoonhoven bij A. J. van okn BERGH, en de Bestekken te Gouda in rdeZalm”, te Ltrechl in *de Liggende Os”, te Amsterdam in rhet Vosje”, te Hoge bij HARTMAN (Z Hull. Koffijhuis) en te Rotterdam in rhet Nederlandscb Wapen”. De aflnwifting in loco zal geschieden op Maan- dag 2 Getover, des middags ten 12 ure. Het Bestek is it f 1,— vefkrijgbear bij den Boekhandelaar E. DÉ BONT te Rotterdam, ter wijl inlichtingen te bekomen zyo bij den Ar- cbitekt E. J. MARGBY te RoUerdtm. d3W) onder Hoornaar, groot 1 H., 70 A., 75 C.» ingezeten verhoogd tot ƒ3300,—. 2. Een perceel HOOILAND, naast het vo rige perceel, groot 1 H, 9 A., 40 C„ inge zet op 1700,—. 8. Een perceel HOOILAND» op Over-Slin- ■king jzondt »nd, en zünt hut gebruik, Co. Lekkerkerk, L- den Ouditen. A. 8t«-n. ithof. Maateluu, P.C.van Harmelen. Moordrecht, G. H. Po*t. Botterdam, van Santen Kolff, korte Hoofdsteeg. Schoonhoven, Wed. Wolff&Zn. Stolwijk, A. Zijderlean. Utrecht, F. Altena, op den Steen weg over de Donkeratr., 872 Ktanen, Wed. Florie, geb.deo llartog. (2091) ILLEN,beiyid vqlgw»het echte te ttabOMTOVEN alleen verkrijgbaar gesteld by de

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 3