SCHOONHOVENSCHE COURANT n°. us. WEEKBLAD ZONDAG 1 OCTOBER. 1871. M Z' VOOR DE KRIMPENER-, ALRIASSER- EN LOPIKERWAARD. ng! tvsng. SRCK’wh. le, keel- en ontstaande te bevelen ander daar- deze Borst eend ben ‘hWw&ig r Staf-arts. zijn in ver- steeds te WOLIT LUNG: te m. Pnjien Een Constitutionneele Beleefdheid. E u te handel lil (iwb) PRIJS DEZER COURANT Voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,60. Franco per po»t- 0,70. deze zijn étüWiie- reken zoo vereerd luring be* S. W. N. van NOOtEN te Schoonhoven, Uitgevers. de aan- kllhuii), rut, (2092) igenaam id van PRIJS DER ADVERTENTIES Van 1 tot 5 regel»Oj5ö. Iedere regel meer- 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco. een be«chei- IN. (1MB) Geheimen Dr. Han is BORS1- end en ver- luchtpijp- taking heil- alle steden (S096) ),000 ),000 1,000 A.ÖO0 1,600 4,000 2,800 1,000 Itmgeu ‘«S als de reeds Ier nog dat de nemen, lie zijn, bieden. 2 Ge noemde Sn. f 4,—. -N.O. drag in zegels), ico ver- B P0St- t Iedere roerige De derde Maandag in September wordt in Nederland steeds beschouwd als een bijzondere dag. Menigeen, die inden Haag of in de buurt van den Haag woont, maakt er zich dan een feest van, de opening van de gewone zitting der Staten-Generaal door den Koning te gaan zien. Enkelen, die zich vroegtijdig aan de deuren van het gebouw der Tweede Kamer hebben ge posteerd, vinden met duwen en dringen een plaatsje op de publieke, of, wanneer zij door een of ander hunner bekenden een bijzonder bewijs van toegang daartoe hebben weten mach tig te wordenop de gereserveerde tribune. De loges der ministers, kamerleden en diplo maten, zijn door de vreemde gezanten in hun schitterende uniformen en door een rij rijk ge- toiletteerde dames dicht bezet. Beneden in de zaal zitten de leden der Staten-Generaalde ministers en de leden van den Raad van State in hun galacostuum het oogenblik af te wach ten, waarop voor den opperceremoniemeester van het paleis in zijn roode kleedij de deur wordt geopend, en deze met den uitroep //de Koning” de komst van Zijne Majesteit aankondigt. Inmiddels verdringt zich daarbuiten op de straat een bonte menigte, en kijken voor de ra men der huizen aan het Noord-Einde, de Hoog straat, de Plaats enz. duizenden oogen. Een breede stoet van prachtige rijtuigen rolt over die straten heen. In een koets, met zes paarden bespannen, gezeten, wordt de Koning van het paleis naar het Binnenhof gevoerd en het gejuich en gewuif der menigte wordt door de groeten van den vorst beantwoord. Zoodra de Koning op den troon heeft plaats genomen, wordt hem een rol papier overhandigd en leest hij een rede voor, tot de vertegenwoor digers van zijn volk gericht. Weinige oogeublikken daarna loopen op de straten de venters der dagbladen om u heen trekken u bij de panden der jas of gaan zich eensklaps voor uwe voeten posteeren, een pak papieren‘in de hand houdende, en voor een paar stuivers of centen koopt gij de Troonrede, die straks bij duizenden exemplaren per post naar alle deelen des lands wordt gezonden. Zoodra gij het papier van den venter op de straat of van den brievenbesteller hebt oiuvan gen, haast gij u het te doorloopen en de ver schillende korte zinsneden, waaruit de rede be staat, na te lezen. Gij keert het blad, gij keert het nog eens, gij tracht tusschen de regels in te lezen en al de korte gezegden te ontcijferen. Gij legt het stuk eindelijk ter zijde met een gevoel van teleursteltthg. Gij neemt mis schien nog eens ken.iis van de bescKbuwingen, die de verschillende bladen er over leveren, en daarna denkt gij er niet meer aan. Eenige dagen later echter volgt gij met eenige meerdere oplettendheid de discussieén in de Kamers, wanneer men daar over de antwoor den, die op de troonrede des Konings zullen worden gegeven, berafilslaagt; gij leest mis schien toevallig ook nog onder de couranten berichten, dat de com®issieën uit de Kamers Koning hebben over gebracht, dat die com^issieën met het gewone zijn ontvangendat de Koning 1 de Kamers mede te dee- ens op prijs stelt en dat bet gewone ceremonieel ONHOVKN bestaande te geven Nrsftöqï: La. Heermet sr 20 Cts. «re. BTEI. de antwoorden van d( gcuraciiL, u ceremonieel haar heeft verzocht aan i len, dat hij hare gevoste zij daarna weder met h zijn teruggekeerd. En wanneer dan dat alles binnen ééne week, hoogstens binnen twee weken is afgeloopen, dan denkt gij niet meer om den derden Maandag in September, dan vrajgt gij u misschien wel af, of er wel rede vc weest. Maar gij denk en den derden Maand September doet gij w hetzelfde, denkt gij h Wij sprakeu van dt gij na dZ, u“* J“ van de troonrede naamt. Dat is ook zoo natuurlijk. De Koning: Het is mij aanf kunnen mededeelen, dat de toestam en nijverheid gunstig is. De KamersHet was ons aangenaam van uwe Majesteit te vernemen, dat de toestand van handel en nijverheid gunstig is. De KoningIk acht mij gelukkig er op te kunnen wijzen, dat onze verhouding tot de ver schillende vreemde staten zeer vredelievend is. De Kamers: Wij achten ons met Uwe Ma jesteit gelukkigdat onze verhouding tot de verschillende vreemde staten zeer vredelievend is. De Koning: De verschillende instellingen van onderwijs voldoen over het geheel aan hare bestemming, Aanvulling of nieuwe regeling, die voor enkele takken worden vereischt, worden voorbereid. De Kamers: Wij stellen er prijs op, dat de verschillende instellingen van onderwijs over het geheel aan hare bestemming voldoén, en zullen gaarne de voorstellen tot aanvulling of nieuwe regeling, waar deze vereischt worden, afwachten. De Koning: Ik kan er met genoegen op wijzen, enz. enz. De Kamers: Wij vernamen met genoegen, dat Uwe Majesteit er op kon wijzen, enz. en». Dat alles te zamen noemt men een Troonrede en Adressen van antwoord op die rede. Zulke neutrale adressen, weerklanken op de troonrede, gelijk men ze noemt, onschuldige constitu tionneele beleefdheden, gelijk men ze zoude kun nen noemenvallen hoe langer zoo meer in den smaak. Daar hebt ge b. v. de laatste troonrede. Vele leden van de kamers hebben zeer zeker verschil lende aanmerkingen op het regeenngsbeleid van he^. tegenwoordige ministerie, over hetgeen het doet, zoowel als over hetgeen bet met gedaan heeft, en toch is met algemeene stemmen in beide kamers beslist, dat de adressen van ant-, woord mets zouden wezen dan een weerklank.' Men schijnt algemeen die gelegenheid niet ge schikt te beschouwen tot het openen van een parlementair debat, niet geschikt, om merkingen, die men heeft, te formuleeren. Waarom niet? Wat daarvan zij, zeker niet omdat men aan soortgelijke troonredes en hare beantwoording bijzonder veel gewicht heent. Dat ten minste mag men er gerust uit af leiden. Wij zijn het in die opvatting met de kamers volkomen eens, maar juist daarom zouden wij wenseben, dat die wisseling van constitutionneele beleefdheden niet zoo ieder jaar terugkwamen. Wij hebben te veel eerbied voor den koning en voor de vertegenwoordiging, dan dat wij het kun nen toejuichen, dat beiden ieder jaar, ook zonder dat zij elkaar iets bijzonders hebben mede te deelen, eenvoudig tot een dergelijke wisseling van beleefdheden overgaan. De grondwet, dit weet men, schrijft niet de opening van de zitting der kamers door den ko ning zelven, en dus ook niet het houden eener troonrede voor. De koning kan die opening ook opdragen aan eene commissie. Wij hebben er niet in het algemeen iets te- gen, dat ook de koning persoonlijk een enkele keer voor de vertegenwoordiging zijns volks verschijnt Daarentegen, wij meenen, dat, wanneer de koning in wien de eenheid der natie wordt verpersoon lijkt, zelf naar buiten optreedt en zijn volk toe spreekt, dat dan het gevoel der eenheid, de grondslag van een krachtig volksbestaan, meer dan ooit wordt gevoeld. Maar zal die invloed van dat optreden werk zaam blijven, dan moet dat optreden niet worden een gewoonteeen sleurdat zal niemand te genspreken. En op de tegenwoordige wijze, nu alles een voudiger wordt, een constitutionneele beleefdheid, nu is het een sleur. Een opening der kamers door den koning zel ven met een rede, kunnep wij in een constitu tion neelen staat, op genoemden grond, alleen dan toejuichen, wanneer aan opwekking van dat ge voel van eenheid behoefte bestaat, wanneer b. v. een gespannen toestand met een andere mogend heid, een oorlog, door andere staten onderling gevoerd (zooals verleden jaar), de oplossing van een ministerieele crisis, die de oorzaak was van vurigen partijstrijd of een algemeen .politiek ma laise dat gevoel van eenheid in gevaar brengt. Dan zal de stem des konings, de gansebe natie oproepende om in binnenlandsche of buitenland- sche politiek de handen inéén te slaan, een mach tigen invloed hebben ten goede. Maar nog eens, daarom juist moet er gewaakt worden tegen sleur. De Koning van Nederland is, goddank I geen Napoleon, geen Keizer Wilhelm, naar wier woorden gansch Europa gelnisterd heeft of luis teren zalomdat helaas van die vorsten het lot van het werelddeel voor een goed deel af hing of afhangt. De Koning van Nederland heeft dener, een edeler werkkring. Maar juisfc^orndat wij dien werkkring in zijn hooge. waarde willen behoudenzeggen wij hij dale met tot een voldoen aan beleefdheids vormen tot een toegeveu aan, zij het dan ook constitutionneele, sleur. Het zoude inderdaad op de zuivere opvat ting der constitutionneele beginselen, ook bui- waarmede gRRAÏIlgü, spmiuiug antwoorden kennis i den dera».. gt gij u misschien wel r al die drukte is ge- ook daarover niet lang, j van den volgenden r hetzelfde, voelt gij zelfde. eleurs telling, die, zij het da^ ook geringe, spanning

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1