SCHOONHOVENSCHE COURANT. WEEKBLAD 8, 1871. ZONDAG 8 OCTOBER. VOOR OE KRIMPENER-, ALBLASSER- EN LOPIKERWAARD. i I h. 5." 1 BINNENLAND. h BUITENLAND. rich te I •l de Loire doen De 4 8. W. N. van'NOÖTEN te Schoonhoven, 4 Uitgerert. ïn het achter ui») (3120) ure. )OU, van noetnd, rzitter. XPEN, 1 PRIJS DEZER COURANT Voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,60. Franco per post- 0,70. zen r.d ver- ost- met s-Peu- I. >- den: ur van Ofdge- Zuid- Julij ?rleend n laste tegen i) hon- lossing oo,-, inuing- idoelde 9'. tot an der inzage ^maten gekozen de heer J. van Z. M<. heeft C. S. van veearts te Ameide, benoeuiu *tot A en de muziek staande t PRIJS DER AD.VERTENTIËN Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer .f j - 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco. dere irige SCHOONHOVEN, 7 Oct. ij wel onderricht, dan zal i van beoordeeling, bij de Hard- s. Woensdag, bestaan uit de V1 Hoogenboezem Kleijburg 00 00 00 00 00 00 00 00 Igen ge- s de seds ■nog t de oen, sijn, den. Oc- mde Tndien in Londen de cholera mocht uit breken, zal een in de Theems voor anker lie gend onttakeld oorlogschip tot opname van zie ker dienen. Gedurende de pokkenepidemie werden op dit schip 4021 patiënten verpleegd, waarvan slechts drie stierven. De ontploffing in eene steenkolenmijn bij Hornu, in België, waarvan wij in het vorig nommer spraken, heeft aan bijna 40 mijnwer kers 'het leven gekost. Het ongeluk is veroor zaakt doordien twee mijnwerkers, hoewel men hen nog waarschuwde, eene kruidladmg te vroeg hebben aangestoken. De arbeiderdie hen ge waarschuwd had, heeft nog den tijd gehad ziet uit de voeten te maken. Z ij n w i de commissie draverij op a. heeren Blom van Gouda Hoogenboezem van Kethel bij Schiedam en Kleijburgveearts te Lekkerkerk. Benige heeren te dezer stede zijn door de regelings-commissie uitgenoodigdals commissarissen werkzaam te zijn. Verder ver nemen wijdat het muziekgezelschap/Appollo”, onder directie van den heer W. van Rossum, verschillende muziekstukken .bij gelegenheid van dit feest zal doen hooren. Bij eenigszins gun stig weder wordt een buitengewone toevloed vap vreemdelingen verwacht. De Kaiper van Kodjihandel en Fa brieken alhier heeft in nare vergadering van, II. Donderdag de navolgende besluiten ge nomen als I. Naar zijdeningekomen standplaats is aangewezen. Z. M. heeft benoemd tot direc teur van het postkantoor te Purmerend H. W. Heyman, thans dir. van het postk. teVianen; te Vianen W. C. Wijnmalen, thans te For merend. .De Kapt, der artill. R. van Mans- velt, thans te Woerden, is overgeplaatst bij het 2e 'regiment vest.-artill. en belast met het kom mando over de 9e compagnie te Utrecht. De heeren H. Hagen te Schoon hoven en A. Scheer te Oudewater hebben eene acte verkregen voor het onderwijs in de Fran- sche taal. Van de 16 geëxamineerden zijn er 12 afgewezen en slechts 4 toegelaten. Als een staaltje van verregaan de brutaliteit, meldt men ons het volgende: LI. Vrijdag was Leendert Benschop, bouwman te VÜst, bij den heer Brouwer Nijhoff, Nota ris te Haastrecht, ontboden, om in der minne te worden herinnerd aan de betaling van ach terstallige rente en aflossing éener schuld die bij eenzijdige onderhandsche schuldbekentenis door Benschop ten behoeve van een derde was aangegaan. Aanvankelijk ontkende B. alle schuld, doch toen de notaris hem het liewijs toonde en hom dit voorlas,’ verzocht hij het stuk zelf ééns te mogen inzien, waarin gereedelijk werd toegestemd. Nauwelijks had Benschop echter het papier in handen, of hij frommelde het in elkander en verborg het in zijne jas De nota ris greep hem bij de kraag en thans ontstond eene worsteling, die misschien met het ontsnap pen van den dief zou geëindigd zijn, ware er met spoedig door het angstgeschrei der huisge- nooten hulp van buiten komen opdagendie zich onmiddellijk van den brutalen gast mees ter maakte. Up herhaalde aanmaning bleef deze halstarrig ontkennen het document in zijn be zit te hebben, doch toen de politie gewaarschuwd waskwam de bewuste schuldbekentenis uit zijne mouw te voorschijn. Van een en ander tevervoerenwaartoe elders toestellen met vrucht worden aangewend. Na eenige deliberatiën ge- ‘ven de overige leden der Kamer dat lid te kennendat, in Weerwil Van de ‘wenschelijkheid daarvan, naar hunne meenmg, dit punt buiten hare bevoegdheid ligt, en meer behoort tot den werkkring der gezotidheids-commissie. Dr. A. jJ. Oort, predikant alhier» heeft, een beroep naar Meppel ontvangen. De dezer dagen gehouden bui ten gewone collecte voor de Hervormde Diaconie Armen heeft de belangrijke som van 418,17% opgebracht. Dit bedrag is ruim 100 meer dan bij de vorige buitengewone collecte^ vóór vier jaren werd ingezameld. De thans bijeen gebrachte som geeft op nieuw een krachtig blijk van den liefdadigheidszin van de leden der Herv. gemeente alhier. Tot notabel bij'de Hervormde ge meente alhier is door de stemgerechtigde lid- Ipenburg. Klaver en, plaatsvervan- ger. van den districtsveearts, wien Haarlem als aanleiding der van verschillende i aanmerkingen, dat de bui tenhaven niet op zoodanige diepte gehouden wordt, dat eenigszins diepgaande schepen bij lagen waterstand aan de bazaltkade kunnen lossen, heeft de Kamer met eenparige stemmen gemeend den Gemeenteraad daarvan te moeten .kennis geven, en deze aangelegenheid, in het belang van schippers en kopplieden in de aan dacht van den Raad beleefdelijk te moeten aan bevelen. 2. De Kamer in overweging genomen heb bende, dat er zich wellicht jongelieden in deze gemeente bevindendie gaarne gebruik zouden willen maken van het.onderwijs in hel teekenen nuziekmaar, onbekend met de be- gelegenheid, daartoe gegeven van ge meentewege, van bedoeld onderwijs verstoken blijven, heeft met-eenparige stemmen goedgep vondenden Gemeenteraad beleefd te verzoeken van tijd tot tijd, of wel elke drie maanden, door middel van de Schoonhovensche Courant, den belanghebbenden kennis te geven van de bestaande gelegenheid, om van dit onderwijs kosteloos te kunnen gebruik ma^en. 3. Een lid der Kamer geeft in overweging, in hoeverre van de zijde der Kamer pogingen bij den Gemeenteraad zouden kunnen worden aangewend tot het daarstellen oi in het leven roepen van eene gelegenheid om de fcecale stoften uit privaatputten reukeloos te doen ruimen en Volgens het Franscbe dagblad Le Siècle had Dinsdag jl. in een kamp een groot diner plaats, waaraan een ieker aantal officieren van het oude keizerlijke leger déelnamen. Bij het dessert werd er op de, gezondheid van den held van Sedan gedronken en te middernacht gingen de dischgenootén uiteen onder het aanheffen van den kreet: rieve,de Keizer!” De Fran- sche regeering had den volgenden dag een der regimenten in het kamp naar de Loire doen vertrekken. Thans wordt dit verhaal officieel tegengespro ken en na een ernstig Onderzoek verklaart Mac- Mahon in zijn eigen naam eri“dien van het leger te protesteeren tegen deze ongegronde geruchten. Eene verschrikkelijke gebeurtenis houdt de aandacht van het Russische publiek reeds eeni- gen tijd bezig. In een district van het gou vernement Moscou werden verscheidene lijken van kinderen en vrouwen gevonden, die door een wild djer gedeeltelijk opgevreten en ver scheurd waren* Kort daarna werd ook de ont dekking van -een groot aantal op gelijke wijze misvormde en vernielde lijken in andere dis tricten van hetzelfde gouvernement gemeld. Op omstreeks twee mijlen van Moscou vond men op onderscheidene plaatsen 13 menscnelijk'f ge raamten die bijna geheel van vleesch» ontdaan waren en allen hier en daar versche sporen van bloed vertoonden. De geheimzinnige moor- denaar bewoog zich met eene buitengewone snel heid, 'overal bloedige sporen zijner woede na-^ latende. Aanvankelijk hoorde men, dat eenigë wolven eensklaps eene drijfjacht op menschen hadden gehouden, toen eindelijk uit de stad Zaryzyn bet bericht kwam, dat een bloeddor stige vijand daar gezien was, althans volgens de beschrijving hield med hem voor een tijger. Uit het politie-onderzoek bleek toen, dat het een der jonge tijgers uit den zoölogischen tuin te Krakau was, die door het bestuur aan eene vrouw, welke er eene menagerie op nahield, was verkochten dat het dier op reis, niet ver van Moscou, uit zijne kooi ontsnapte. Vrouw Heidenreich, v.oor straf bevreesd, had aan de politie van de vlucht van den tijger geen kehnis gegevent De tijger werd door den heer Rabe- neck, den beroemden jager uit Moskou, ge dood. Met tranen in de oogen kwamen de boeren den heer liabeneck hunnen dank betui gen vopr de bevrijding van het geduchte ge vaar. De heer liabeneck had, om het dier in den val te lokkenin. de nabijheid van de plaats, waar men den tijger het laatst gezien had, warm ossenbloed op den grond doen gie ten, waarna hij op den loer ging staan. Dc tijger kwam op den reuk van het bloed af en zoo rioende onder het bereik van den jager, wien het mocht gelukken het dier onschadelijk te maken. g"’Uit München wordt geschreven, dat de Oud-Katholieke gemeenten, die thans in Duitschland worden opgericht, zich in' betrek king zullen stellen met den Aartsbisschop der Oud-Bisschoppelijke Clerezy te Utrecht.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1