SCHOONHOVENSCHE COURANT. WEEKBLAD VOOR DE KRIMPENER-, ALBUSSER- EN LOPIKERWAARO. wn Sr 124 >18* 88| 88J 88* 88 BUITEN LAND. binnenland. •tak» tm f\ M> MihaTw. aal ƒ15» n^-pinke» W 7O| SÓf de de PRIJS DEZER COURANT Voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,60. Franco per poet- 0,70. 72/r 1431 2<*J *7.7 ♦7>i 56 7 56 50 1381 78 971 en schij- daar den 13 «K. 53>; «3* 84| 85* 9'| 334 344 364 353 9'4 8M Sli 95 m het vet kalveren en 80 et, tot 40 ot., pifcl./ÖG. he 12,50 OK 12,26, OK 13,80, n inde re en 12,50. rmaats. ha :h« 8,75 8,25 Zeeuw- r- /fl.SO a 5,10. a 3,75 - aT.bO. leeuw whe Ikammera e /eeuw- to g ede teuwsehe, 10, eocde 4 11 70, Zeeuw- o f 8,20 4 Winter 7,80, ge- Akkeeache n Vlaam- X). Over- - Haver, kt f3,'O Paarde- a 52 et., 65 K ,7» an 8 8 per week PRIJS DER ADVERTENTIE^ Van 1 tot 5 regel»0,60. Iedere regel meer- 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Intending franco. 2 partyM, Den latea uden wor- 15 4 1,60. 'eland, 19 16, vatte De Duitsche Rijksdag heeft zich bezig gehouden met. het regvenngs-voorstel om een Rijks-oorlogstchat van 40 millioen te,vormen, die onaangeroerd moet blijven liggen om bij 't uitbarsten van «enigen oorlog dadelijk de voor- loopige uitgaven te kunnen dekken. Waar schijnlijk zal de voordracht vrij eenparig worden aangenomen. Hoewel de helft van het bedrag wellicht in fondsen zal worden belegd, blijft het rentegemis, aan dit reservefonds verbonden, toch nog zeer aanzienlijk. [Je avooruitgangs-" partij betreurt dit ten zéérste en dringt er bij de regeenng op aan, om wat van de 500Ö millioen Franc oorlogscontnbutie overblijft in rentege- vende fondsen te beleggen, en met de opbrengst daarvan geleidelijk de stSats'chufil te delgen. üit Beieren wordt gemeld, dat de ko- ning dezer dagen gratie vun de doodstraf heeft verleend aan den 2deti luitenant baron von Waldenfels, die door den krijgsraad tot den kogel was veroordeeld wegens lafhartigheid en desertie, tijdens hij in het vuur tegen den vij and werd aangevoerd. De straf, hem thans op gelegd, is löjarige vestingstraf. Het gebrek aan contant geld wordt in Frankrijk hoe langer hoe grooter. Het valt zelfs zeer moeielijk om een bankbiljet van 20 francs te wisselen. Hiermede weten de geld wisselaars hun voordeel te doen. Deze wisse len al het goud- en zilvergeld bij de restaura teurs. kofliehuishoudcrs en kooplieden in, en geven daarvoor zelfs eenige winst, maar daar entegen is dan ook het publiek genoodzaakt weder bij hen te komen om kleingeld te krij gen en hun dan eene nog grootere winst af te staan. Naar men zegt zal de bant binnen kort 35,000,000 frs. zilvergeld in omloop brengen, om dezen onlioudbaren toestand te verbeteren. - Uit Rome schrijft men: Voor de jury te Potenza werd onlangs een aanklacht behan deld tegen eene uit 40 personen, ineereu deels nog jongelieden, bestaande rooverbende, waar onder eene vrouw en een monnik. Het aantal misdaden, waarvan zij beschuldigd worden, grenst aan het ongeloofelijke. Een hunner staat wegens 10b misdaden voor de vierschaar, waaronder 28 moorden; zijn kameraden zijn be schuldigd van b4, 73, 69, 68, 67, 59 enz. misdaden en geen hunner heeft er minder dan 80“ten zijnen laste. Verscheidene moorden wer den noch uit wraak, noch uit hebzucht, maar uitsluitend uit moordlust zonder eenige neven bedoeling gepleegd; zoo werd onder and< ren een boer, alleen om een grap te hebben, van een boom geschoten, dien hij beklimmen wilde om ooft te plukken. Er zijn niet minder dan 866 getuigen gedaagd, terwijl de 40 beschuldigden in een ijzeren kooi opgesloten, een voor een sterk geboeid voor den rechter worden gevoerd. Intusschen wordt de omtrek van Maïda ift. Ka- labrië door eene andere groote rooverbende af- geloopendie daar schrik en ontzetting onder de bewoners verspreidt. De keizer van Oostenrijk heeft in een eigenhandig geschreven brief aan vier ministers bun ontslag verleend. 8. W. N. van NOOTjN te Schoonhoven, UitMr». In België volgt de eene werkstaking andere Te Gent hebban de arbeiders m machinefabrieken liet werk gestaakt, omdat zij minder Werkuren en méér loon verlangenzij hebben de bemiddeling Mgeroepen van den bur gemeester om dit te verkrijgen. Dt-ze heeft zich tot de patroons gewend, inaar zij willen aan de eischen der wejrkHedeu niet toegeven. Ook de smidsknechts te Antwerpen trekken ia groote troepen door die stad, en eischen hoo- ger betaling voor het uvwerk. Te Chemnitz, eene groote fabriekplaats in- Saksen, staan 20 fabnektn stil. De werkstaking aldaar is niet veroorzaakt doordien de werk lieden weggebkven zijn, maar de fabrikanten hebben, toen de werkliefe, op ééne fabriek den arbeid staakten, alle werkplaatsen tegelijk gesloten. De werklieden hebben in den laatsten tijd de manier, om slechte van ééne werkplaats te gelijk weg te blijvaA, terwijl dan hunne kameraden elders voortwrken en hen onderhou den. Zoo worden achtereenvolgens alle patroons tot toegeven gedwongen. Dit nu hebben de fabrikanten van Chemnitz willen voorkomen. Zij hadden daartoe te meer recht, daar zij geenszins ongenegen waren aan de billijke ei schen hunner werklieden te voldoen. De toestand, waarin Perzië verkeert, mott vreesehjk zijn. Drie jaren droogte heeft elk grasscheutje en elk kruidje in een land doen verdorren, dat zoo groot is als Engeland en Frankrijk tezamen. Eene bevolking van 4 mil lioen zielen, die grootendeels een zwervend le ven leiden, en wier vee een hoofdmiddel van bestaan is, worden nu bij duizenden en tien duizenden weggevaagd, want de verschraalde en uitgemergelde grond kan den bewoner en zijn vee uiet meer voeden. Te Ispahan zijn 12000 menschen van gebrek omgekomen en op het platteland zijn er stel lig tweemaal meer doodgehongerd. Te Kaze- roon zijn er op eene bevolking van 10000 men- sclien 4000 personen van honger omgekomen, en 4000 anderen hebben de vlucht genomen. Het land is eene wildernis geworden, waarin al wat leeft zal sterven, zoo er mét spoedig hulp opdaagt, want zelfs de transportmiddelen om eene lading graan van bet eene dntnet naar het andere te verzenden, ontbreken. SCHOONHOVEN, 4 Nov. De Kamer van Koophandel en Fa brieken alhier heeft met eenparige stemmen be sloten, pogingen aan te wenden bij den Inspec teur der Posterijen te ’s Hage, om de vertrek uren van den postdienst tusschen Schoonhoven en Gouda gedurende den winterdienst op de spoor wegen te doen plaats hebbenvan Schoonhoven ten 5 en 11 ure voorm. en ten 4 ure nam., en van Gouda ten l<P/8 ure voorm. en ten 5 en 9 ure namiddags. In de laatste dagen liepen te de zer stede geruchten van diefstal en pogingen tot inbraak bij sommige ingezetenen. Hoewel eenige dier geruchten bij onderzoek blijken uit de lucht gegrepen of overdreven te zijn, hebben toch eenige diefstallen plaats gehad nen ongenoode gasten zich hier en toegang hebben willen verschaffen. Van eenige dezer .gevallen is aangifte bij de politie gedaan, en wij twijfelen niet, of zij heeft krachtige maat regelen genomen, om de veiligheid van de in gezetenen zooveel mogelijk te waarborgen. De heer D. H. Greup heeït, naar men ons mededeelt, de benoeming tbt gemachtigde voor het kiescollege der Herv. gem. niet aangenomen. De verkiezing van een uieuw lid zal alsou op a. s. Dinsdag, tegelijk met de herstemming, door middel van een afzon derlijk stembiljet plaats hebben. *Naar wij vernemen zullen morgen op de alhier bestaande Zondagsschoolonder het bestdür der beide heeren Predikanten, aan de leerlingen, die gedurende den vorigen wiöter een getrouw gebruik van de lessen heb ben gemaakt, een aantal fraaie en doelmatige prijsjes worden uitgereikt Nadat de heer D. J. de Krui] ff, als voorzitter, de eerste Nutsvergadering in dit saizoen op 11. Dinsdag met eene toespraak had geopend, trad de beer L. F. J. Hassels van Amsterdam als spreker op. Deze, als dichter on der den pseudoniem Slessah, en vooral als dé- clamator bekendschonk door de voordracht van een aantal dichtstukkenzoowel van hem zelven als van anderen, aan het vrij talrijk opgekomen publiek een zeer aangenamen avond. De heer C. van den Dool, gea- greëerd klerk aan het belastingkantoor Berg- Ambacht, is, met ingang van 1 Nov., door zijne Exc. den Minister van Financiën tot deurwaar der bij ’s Rijks belastingen aangesteld, voor <le kantoren SchoonhovenBerg-Ambacht en Krimpen a/d IJsel. Te Woubrugge heeft de quaestie vau de voorschotten der onteigeningssommen voor longziek vee uitf de gemeentekas tot een zonderling conflict geleid. De ontvanger heeft geweigerd om uit de gemeentekas den burge meester in staat te stellen de gelden vodr het sedert 1 October onteigend vee uit te betalen, omdat hem daarvoor geen gewoon betalmgsman- daat, door een wethouder mede ondprteekend gegeven wordt. Daar de wet van 20 Juli I87ü echter bepaalt, dat de voorschotten voor de vee- onteigening zonder mandaat geschieden, is de ontvanger wederspannig en heeft de burgemees ter in de raadsvergadering van Dinsdag hem tot ontslag voorgedragen. De gemeenteraad heeft daarentegen dat voorstel niet aangenomen. De begroeting der gemöente Streefkerk voor het jaar 1872 is thans vast gesteld, behoudens goedkeuring van Gedepu teerde Staten, op f 7157,56s in ontvangst en uitgaaf. Voor bet lager onderwijs wordt uit getrokken f 1645. Ten bewijze van den bloei der financiën dient, dat in plaats van de ver plichte aflossing eener geldleeuing tot f 500 voor 1872 gerekend wordt op l|00. Voor het jaar 1874 hoopt het gemeentebestuur te kunnen overgaan tot eene belangrijke verlaging van den hoofdelijken omslag.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1