SGHOONHCVENSCHE COURANT. WEEKBLAD ZONDAG 19 NOVEMBER. N’. 125, 1871. VOOR DE KRIMPENER-, ALBLASSER- EN LOPIKERWAARD. en, ;ren /<wo. - 0,10. BUITENLAND. BINNENLAND. geldswaarde uit ONG. grcdis. S. W. N. van NOOTEN te Schoonhovin, Uitgevers. TEDE mens op km 187) Gemeen- FlICUM INDERDAO vonds ten J” aldaar, ifldere in- genoetn- (2213) PRIJS DEZER COURANT: Voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,60. Franco per post 0,70. DB, Hectaren LAND, IXBN vau if 8,— 30,— ENEN. iING. is een per- IOUW- iarde, als- t 56 Aren, d, in het en daarna lange en Jchoren. agen om jaar gua- prijzenbij enmakers reeds 100 lengte tot adressen (JAARS VAN (2195) i van het lypotheek ren. lichtingen (2214), "ostst oom boot rk, gedurende iet doodelijken •n door bij ons angen. tot de [0.681. ire van ii Heer (2209) Vrucht- is TUIN- 90 Ceu- de stad PRIJS DER ADVERTENTIE!! Van 1 tot 5 regel» Iedere regel meer Groote letters naar plaatsruimte. Intending franco. s) ver- Het Amerikaan-ch driemastschip Europa, met spoorstaven enz. naar New-York bevracht, is Maandag-morgen bij het ’verlaten van het bassin te Antwerpen in brand geraakthet schip was totaal verloren De masten kwamen in hun val op eene sleepboot te laiftldie gezonken is. Men telt vijf gekwetsten en een doode. De cholera vertoont zich weder te Konstan- tinopel. Men meldt ook dat een pos van Stettin (Pruisen) naar New-York, de reis 41 gevallen van cholera me. afloop aan boord heeft gehad. De ex-koningin van Hannover zalnaar bericht wordt, tot den Katholieken godsdienst overgaan. Maandag heeft een ontzettende brand te Genève (Zwitserland) plaats gehad. Bijna is een ganschs straat vernield. In het Noorden van ’Frankrijk heeft de run derpest aich weder belangrijk uitgebreidde Bel gische grenzen worden bedreigd, zoodat de Bel gische regeernig het noodig heeft geoordeeld een militair cordon te doen trekken tot aan de grrnzcn van West Vlaanderen. Op het laatst der vorige week wandelde een student van Charlottenburg, bij het vallen van den avond naar Berlijn. Op dezen weg trof hij eene jonge welgekleedc dame aan, die hem heel vrien delijk verzocht haar zijn gezelschap te gunnen tot aan een buis, hetwelk achter de diergaarde gelegen was, daar zij alleen met meer onder die houge schaduwrijke boomen durfde doorgaan. Hoffelijk bood hij-de jonge (lame den arm aanmaar nauwe lijks was het paar eert Vijftigtal stappen tusschen de boomen voortgewandeld of de kortzichtige student werd door twee mannen vastgegrepen. Een derde ontdeed hem op een oogenblik van zijn gild, uurwerken ketting, w a irna de schur ken hem verzochten zijn jas uit te trekken. Op het hulpgeschrei van den student kwamen men- schen toesnellen en de straatroovers met hunne lieftallige, vreesachtige juffer verdwenen tusschen de duistere, dikbeplnnte bosschcn. Woensdng-n vond is ten huize van den directeur van het Postkantoor te Rotterdam door de politie aangehouden een der conducteur» der posterijendie sedert eenigen tijd den post dienst op de treinen waarnam tusschen Rotterdam en Amsterdam, en verdacht wordt gehouden ge durende de reis papieren van geldswaarde uit brieven te lichten. Het Prov. Gerechtshof te Utrecht heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen D. A. Du Mosch. Met hof heeft het vonnis der air. recht bank te Utrecht bevestigd, waarbij hij is schuldig verklaard aan het wan bed rijf van het cjllecteeren voor loterijen buiten ’s lands aangelegden is ver oordeeld tot betaling eener geldboete van drie hon derd vijtien gulden enz. De op Zaterdag 11 Nov. 11. te Berg-Ambacht gehouden griendverpachting bracht dc aanzienlijke som van f 4249 op. Voor eenige dagen heeft te Lau- gerak bez. de Lek de gewone jaarlijksche ver pachting van teen-, riet- en ti j «ge was onder de gemeenten Laugerak, Gelkenes en Groot-Ammers plaats gehad. Door veel graagte waren de besteedt prijzen aanzienlijk honger dan in het vorige jaar. Mocht dv pok ken-épidemie se dert eenigen tijd Ie Ouderkerk a/d [Jssel schijnen geweken te zijn, in de laatste wekenzijn/r in vijf verschillende huisgezinne i weder verscheidene ge vallen waaronder van ernstigen aard en zelfs een met doodelijken afloopvóórgekomen. De v re eselijke kinderziekte blijft te Leksmond nog altijd zware offers eischen. Reeds is het geheele sterftecijfer in 1871 ge klommen tot 15 k Ook hebben zich in den laatsteu tijd enkele hevige gevallen yan typhus voorgedaan. Ook de echtgenoot van den booggvachten hoofd onderwijzer is in de vorige week hevig door zooge naamde bloedpokken aangetasten daaraan plotse ling bezweken, zoodat hut gemeentebestuur de sluiting van de openbare school onmiddellijk heeft bevolen. *iDoor de duurte van het hoep hout, de latten en werkpaleh is het vierjarig njs- gewas te Hardinxveljl en te Schelluinen duur ver pacht. De behoefte aan latten was voor eenige weken zoo grootdat men dikwerf meer dan twin tig gulden voor de honderd bossen gaf. De hak kers van Schelluinen zoowel als die van Hardinx- veid zijn nu al druk bezig om werkpalen te hakken -en staken den veldarbeiddaar zij nu in de grien den meer kunnen verdienen. Men meldt ons, dat het niet al leen den vee boeren, maar ook den kooi-boeren goed gaat. In de vorige week zijn in de twee eendenkooien te Bcrkenwou Ie zooveel eendvogels gevangen dat men veel drukte met verzenden had, hetwelk bij de houge prijzen goede winsten oplevert. Op de Donderdag te Lopik ge- houlen verkooping van hakhouten teongewassen werdeneven als elders, buitengewoon houge prij zen besteed. Hei hakhout werd verkocht van ƒ500 tul ƒ615 per hectare, terwijl men niet schroomde voor de teeu voor 't mes af f Öb te besteden. SCHOONHOVEN, 18 Nov. Donderdag e. k. zal de verkiezing vhn een lid voer de Kamer van Koophandel cn Fabrieken plaats hebben, en wel in plaats van den heer Q. J. F. van den Braakdie voor ge noemde betrekking bedankt heeft. Werden de volksvoordrachten den vorigen winter gesloten met ee.fie tooncelvoor stelling, II. Maandag werden zij voor dit saisoen geope d met een volks-concettgegeven door de Zangvereeniging en het muziekgezelschap //Apollo”, beide onder directie van den heer W. van Bossum Dz. De welwillendheid, waarmede deze gezelschappen zich hadden aangeboden, om ten genoegen van het publiek nog eens het prograuima hunner uitvoering van 9 Nov. te herhalenwaarvan wij in het vorig nommer van dit blad melding maakten, verdient zeer te wór den gewaardeerd. Evenzoö mag bet voo r de com missie die op nieuw de organisatie van volks voordrachten met zooveel ijver op zich nam, eene voldoening zijndat deze eerste bijeenkomst zoo druk werd bezocht en zooveel genoegen gegeven heeft. Wij hopen, dak zij bij de volgende voor drachten niet minder bewijzen van belangstelling zal ondervindenzoo we) door medewerking van de zijde der spreker» als van hen voor wie deze bijeenkomsten voornamelijk bestemd zijn. Z. M. Keeft benoemd tot Commis saris des Konings in de provincie Zuidholland Mr. C. Fock. Z. M. heeft benoemd tot kanton rechter te Oudenbosch Mr. W. G. Loeff, thans griffier bij het kantongerecht te Schoonhovenen tot griffier bij het kantongerecht te Schoonhoven Mr. D. de Blccq van Ilaersma Buma, advocaat te Leeuwarden. De Kamera van Koophandel te Gorinchem en te Zwolle hebben bij de Tweede Kamer een ‘adres ingfdivnd tot aanbeveling van het wetsontwerp tot vervanging van de patent belasting door eene inkomstenbelasting. Onder begunstiging van heerlijk weder werd Maandag te Gorinchem de groote of St. Maartens paarden markt gehouden. De a.invoer was groottr dan verleden jaar en bedroeg naar schatting ongeveer 2300 stuks. Reeds den middag en avond te voren werden vele schoone paarden verkochten men wil zelfs, dat de handel toen wel zoo vlug van de hand ging als Maandag, ofschoon deze ook nu weinig te renschen overliet. Vier- en meerjarige paarden deden naar qual. ƒ400 i 700 I terwijl zelfs een span voor IbvO verkocht werd. Van een ander span keurige zwarte paarden werd ecu dezer onder het afdrjven kreupel en moest onverkocht blijven. Twee- en 21/8jarige ruins werden door de Pruisische kooplieden voor 180 a 250 in menigte medegenomen. De handel in varkens was minder levendigzware deden 50 a 51 c., die van 100 u 125 kilo 46 h 48 c., en die van 60 i 70 kilo 40 a 42 c. het kilo. Fukvarkens golden 3.50 a 6.50 per stuk. De prijs der goe- boter was bij afloopende markt 1.60 1.48, der wei boter 1.42 1.38 het kilo. Kipeieren 1.60 h 1.70- de 26 stuks. Ouk de Dinsdag aldaar gehouden St. Maarten» of groote beestenmarkt was druk bezocht en ruim van vee voorzien. Even als met St. Huibertsmarkt stonden ook de Maarstraat, Kruisstraat, Bpere- straat, Arkclstraat en de daarop uitkomende sto- gen, ja Zelfs een gedeelte-van de iiu(»gstraat vol vee, maar thans meer ineengedrongen, zoodat men het aantal veilig op ruim vijf duizend stuks kan schatten. Vette en puike rijpe koeien vonden gretig koopers, maar het jonge vee ging niet don tegen lager prijzen van de hand. Prijzenpuike utle koeien ƒ230 8i0 dito kalfdragende f 180 a 200voor eene werd /400 gevraagd en te ver geefs/380 geboden; dito vaarzen ƒ80 il 140, vaark leien f 130 190, 4jatige ossen met wei- n gaan voer lbO a 210, 21/2jarigp 135h175, 1’/jarige 70 N 120, kalveren f 25 50. Üudanks de vele honderden vreemdelingen, die zich op beide marktdagen in de traten bewogen heeft men geene ongelukken te Letre 'ren en is alles in de beste orde afgeloopen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1