r. 600,00(1 FRANCS, benevens nog vele andere Prijzen, als: ƒ850,000 ISENTHAL C. PBEMIE-LEE)ilNGEN. HetN 2 5,0 0 0 15,000 10,000 sso JAC. VAN GEELEN, Ez. Lopikorstraat2do huis van da markt. D D P Snelpersdrukken) S. St W. N. van Nooten, Schoonhoven, Voor S Franco Schoonhoven Huastr. chi. 3 6 15 30 2000 1000 500 400 0,000. 6,000. 7,500. 12,000. fc zamen 2 Prijzen V u cHZ. 700 voor i de Kerk van DE HOOFDPRIJS Van (2230) 1 Prijs van Frs. 60,000. 2 Prijsen 20,000 40,000. 6 h wh Ö.OOO 36,000. 12 3,000 36,000. 28 1,000 28,000. enz. enz., te zamen PRIJZEN 1 DECEMBER e. k. plaats c Turksche De Notaris J.P. MAHLSTEDE te Bergambachtis voornemens op Woensdag den 22. Novembah 1871 des voormiddag» ten 10 ure, in het Gemeen tehuis te BERKKNWOUDE, in het openbaar te verkoopenongeveer l Hectaren WEI-, HOOI- en BOUWLAND, gelegen in de gemeente Berkenwoude. Breeder bij biljetten omschreven en nadere in lichtingen te bekomen ten kantore van genoem den Notaris. (2221) .f- 6,000 =z 3,000 als Hoofdprijzen benevens nog vele andere Prijzenals: van f 5000 f 10,000. i) worden bij de op 1 DECEMBER e. hebbende Hoofdtrekking der Keizerlijk Premieloten ponder fout uitgeloot en na de trek king aan de gelukkige Winüers uitbetaald. De kleinite Prijs bedraagt 400 Frs. Tegen overmaking van het bedrag zenden wij Heele Loten 4*/j, Halve a 21/4, Vijfde a f 1,Ned. Ct. Na afloop der trekking ontvangt ieder kooper de uitvoerige Trekkingslijst franco en gratis. Commissionairs in Effecten. AMSTERDAM, ROTTERDAM (Filiaalhsts), WarmoesBtraat, Wezlu Wagenstraat, J, 574. Wyk 5, 5o. 681. Bovengenoemde Loten zijn geregeld voorhanden en verkrijgbaar bij onzen Hoofdagent voor Schoenhoven en omstreken, den fleer H.A. BOECK, enz., PRIJZEN m er aanvulling van het KIESCOLLEGIE X der Hervormde Gemeente worden aanbevo len de Heeren F. Tieler. ,1. P. Sfterna Weiland. J. H. Heijl. De Stembriefjes moeten Maandag 20 Novem ber, des morgens van 9 tot 12 uren, worden afgehaald; en denzelfden dag, van 1 tot 3 uur, en des avonds van 7 tot 9 uur, in de bus gebraet. (2226) RUHRKjLENj terstond verwacht. Uit het SCHIP af te halen h 1,per Mud, lontant, en bij 5 Mudden te gelijkbezorgen binnen de Gemeente vrij. Nad.-re informatie Kantoor der Gas- Fabriek te Schoonhoven. (2237) K.K. OOSTEN RIJ KSC HE 1864. K TURKSCHE. WEERBAARHEIDS. LOTEN voor de Vergrootmg en Torenbouw van de Kerk van den H. JOSEPH te Gouda. Enz. Enz. Steeds verkrijgbaar bij H. A. BOECK, L. BLANKEN, D VAN DER LEEDEN, Bergambacht. M. MOLENAAR, Berkenwoude. P. BLANKEN, Ammerslol. H. TELLENERS, Alblasserdam. (2239) In de derhndscl plaats gel land, èn bracht. Wij ve lezers die loovig Ka schijiilijk verdraagzn heeft zich mmg dooi gezantscha draagzame Daarom beurtenis die deze i vrede doer Aan de vr schien hm zaamheid Sinds di Nederlandi aan het 1- behalve h< vorst, wer welke te s den Kirke Mit die goed in int» anderen st een gezanl veneen i langen der pvut-elijke dere inter staten onz Dit vooi In de gelijk hij Katholieke de toeslanc met de Ke gezant teve de regeerin; niet zooals naamd com kelijke aan toch vroege hier nog te de regeerin; belangen d gouverneme gevoerd. W hier geldent schriften k toestem nin< wisseling tu perhoofd te mocht wora nister van k dit verbod v Maar de T n belang van Kerk en Armen worden de j X Leden onzer Gemeente uitgenoodtgdbij de Stemming op aanstaanden Maandag 20 November, hunne stem uit te brengen op de I Deren (2233) J. P. Sperna Weiland. J. H. Heijl. F. Tieter. moeten bij de op 1 I lecember e k. plaats hebbende H-'ofdt rekking der K.K. Ooatenr. PREMIELOTEN van 1864 bepaald uitgeloot en in de trekking aan de 1 gelukkige winners uitbetaald worden. De kleinste Prijs badraagt f 170. Te>en overmaking van het he.lrai? zenden wij HEELE LOTEN a 5,- HALVE A 2,50, VIJFDE u 1,— Ned. Ct, Na afloop der Trekking ontvangt veder kooper de uitvoerige trekkingslijst franco en gratis. ISENTHAL C. AMSTERDAM, Wartnoentraat, J, 574- ROTTERDAM (Filiaalhui.)Wette W*gen- (2231) straat, Wijk 5, No. 681. Bovengenot inue Loten zijn geregeld voor handen en verkriigbaar bij onzen Hoofd agent vo<r Schoonhoven en omstre ken, den lieer II A RDFfE RAVEN. A. 952. in DVlAj IV SCHOONHOVEN. ift/kiifin v Dingsdag en Woensdag, 21 en 22 November e.k., 7VILCIHH p. BUITENGEWONE groote najaars opruiming, waaronder verschillende goederen tot zeer lage prijzen sullen aangeboden worden. TV op te ruimen artikelen zuil™breeder bij biljetten ontschrevennader worden bekend gemaakt. Tevens _L‘.-A-I-jEi UI CVKIIKOOI3 van alle JAPONSTOFFEN, waaronder een fraai assortiment van SCHOl’SCHK RUITENgekleurde KIPS, CRETONS, gekleurde SATIN DE LAINE enz. tot spotprijzen. B’ij contante betaling: genieten de Koopers, uitsluitend bovengenoemde dagen, 27. korting, boven de 10 Gulden 3 7. en boven de 25 Gulden 5°/. korting. Stalen zullen niet gegeven worden. Aller wordt verkocht per <19 CerdiiMter. JAOOUES VAIM DANTZIC. SCHOONHOVEN» Trfinikorat.mAt. Sdn hu ia van da ma>‘ gdMBM Openbare Verkooping op Woensdag den 29.November 1871, des morgens ten 11 uur, in het Oude Rechthuis Ie BEROEM B ACHT, van een onlangs nieuw gebouwd HUIS een GEBOUW daarneven, en twee WOONHUIZEN onder één dak, met ERVEN en TUIN, in de ïo i van het dorp. Ii chtingen geeft de Notaris MAALSTEDE aldaar. W Openbare - Verknoping (bij Executie.) De Deurwaarder C. B. VAN BAAREN te Schoonhoven, zal op Dinsdag 21 November 1871, voormiddags elf ure, ten verzoeke van H EN DRIK v an WIJ NG A A RDEN Rietdekker, wonende te Haastrecht, vooi; de Hof stede bewoond door LEENDERT BENSCHOP, Bouwman in de Gemeente Vlist bij Haastrecht, in het openbaar, om contant geld, verkoopen 8 meest kalfdragende MELKKOEUEN. 8 PINKVAARZEN. 2 KALVEREN. 2 VARKENS. 39 Zoetemelksche KAZEN en ongeveer 20,000 Kilogram best gewon nen HOOI. Voorts BOUW-en MELKGEREEDSCHAP- PEN, MEUBELEN en HUISRAAD, benevens eenig gemaakt GOUD en ZILVER enz. Breeder bij billetten. (2235) Te zien één uur voor de Verkooping. A Is Lid voorde KAMER VAN KOOP- HANDEL EN FABRIEKEN wordt, op Donderdag 23 November 1871, door vele Kiezers aanltevolen de Heer (2234) De Notarissen BURGERSCHADES en VAN DEN BERG te Rotterdam en Z. H. DE KLEIJN te Molenaarsgraaf, zijn voornemens, om op Zatürdag 2 December 1871 bij in ieten op Zvtürdag 9 dierzelfde maand bij toeslagtelkens des morgens 10 uur, in het Logement nHet Fortuin" te AMEIDE, in het openbaar te verkoopen De rentegevende Ridderhofstede LANGESTEIN, bestaande in WOONHUIS en verdere betim mering, uitmuntende KERSEN-, APPEL- en PEREN-BOOMGAARDEN, TUIN-, BOUW-, WEI-, HOOI- en GRIENDLANDENalles onder Langerak en ter grootte van ruim 28 Bunders. En voorts ruim 15 Bunders uitmuntende APPEL-en PEREN-BOOMGAARD-, BOUW-, WEI-, HOOI- en GRIENDLANDEN, mede onder Langerak. Een en ander in zoodanige perceelen en combinatiën als met de hoofdvoorwaarden der verkooping in het breede bij catalogus zijn om schreven, die kosteloos te verkrijgen is ten kan tore van genoemde Notar'.’sen BI KG ER, SCHA- DEE en VAN DEN BERG, aan de Wijnhaven te Rotterdam, en van den Notaris DE KLEIJN te Molenaarsgraafterwijl aanwijzing en inlich tingen te bekomen zijn bij den bewoner der Hotstede, H. VAN ZESSEN. Van de cigendoms-bewijzen en verkoops- voorwaardm kan ten kantore van den Notaris DE KLEIJN voornoemd, op alle werkdagen inzage worden genomen. (2222) T) ij de aanstaande Verkiezing, op Maandag X) den iOsten Novembervan DRIE GEMAG- 11GDEN voor het KIESCOLLEGE wor den ten sterkste aanbevolen de. 11.11. Jac. van Geelen Ezoon. F. Tieter. F. Turk. NB. De biljetten moeten afgehaald worden aanst. Maandag, ’s morgens van 912 uren. De inlevering derzelve des namiddags van 13 uren en des avonds tan 79 uren. (2225)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 3