SCHOONHOVENSCHE COURANT. WEEKBLAD ZONDAG 3 DECEMBER. 1871. N°. 127. EIN, re betim- VOOR DE KRIMPENER-, ALBLAS^ER- EN LOPIKERWAARD. Zn. (2202) ■N. BINNENLAND. BUITEN LAM>. Ez. van Har- herk an de jOoR, n neef, oor (2256) PERS. ler->tem- ESCOL- muntende BOUW-, N mede dat zij ikt met LAS- lim be- PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 tot 5 regelst 0,50. Iedere regel meer- 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco. erkoops- Nutaris irkdageu (2249) ENTEN FEMS- dat bij 1 gratu dat d gratis ebt jaar f24,—. nhandig en ou- P.R.T., (2255 IADEE erdam en ■arsgraaf, December dierzelfde s 10 uur, 1EIDE, S. W. N. ^an'NOQTEN te Schoonhoven, Uitgever». eelen en rdeu der zijn om- ten kau- .SCHA- ijnhaven <IEIJN *n inlicb- oner der een haankoper voor de officieren en good Jn oorlogstijd zal de vervangen worden door Het grasgewas door verschillende personen ƒ395. Het haven-, fluis- Gerrit Okhuijzen, vg^ door Hendrik de Jongj rechten door A. D. Klip, halen der haardasch ar van Binnenl. Zaken in den is op ver- Q Heer tot het wde ge- (2261) van ’t V erlaat ende Led© 'PEL- en BOUW-, SN alles ruim 28 PRIJS DEZER COURANT Voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,60. Franco per postf meentekas. Alles pi ra In de openbare vergadering van den Gemeenteraad, op Maandag II., is met alge- meene stemmen besioim de belasting op het gemaal gedurende nog. 5 juten zoo mogelijk te behouden, en van tarwe 1.per 100 kilo te hellen. De directie van den Stoomboot- dienst op de Lek is, naar wij vernemenernstig bedacht op den aankoop eener derde passagiers* boot. Overtuigd dat de Stoomboot Langstraat, die vooral ’s winters zoo dikwijls in dienst is, niet goede bedoeling beantwoordt, wil zij goede reserve-boot. Eere, wien eere gemeente in den rege niet veel belangstellende hoorders eh hoorderea en tellen mogen. Na de pauze gaf de heer Bot ik nog een paar komische bijdragen ten beste. Uitslag der verpachting van G'e- meente Eigendommen, op 28 Nov. 1871, voor den tijd van 6 jaren: liet bouwland, gepacht door verschillende personen tot een bedrag van ƒ631. De droge gracht door Pieter Koster, voor f2ül. jjrisuurï) VOOr en kadengeld door oor ƒ485. liet inarktgeld igl voor ƒ176. De waag- |:7, voor t 195. Hetvisch- water door Th. Spooriivoor ƒ71. Het op- vuilnis door J. de Jong tegen eene tegemoetkoming van 100 uit de ge- laar berekend. aan erne eene eigene, toekoint 1 Aan heeren Hoog- en Noodheem raden van en de Polderbesturen in het Hoogheem raadschap ffde Alblasserwaard met Arkel beneden de Zou we” is heden kennisgegeven, dat ingeval van dijklegering aan de VI aal- en Lekdijken de navolgende dijk posten zullen worden bezetals W A.vLZiJDE Te Hardinxveld of daar waar de omstandig .eden zulks mochten vereischen door de H>>og-en Nood heem iaden: H. Schram de Jong, C. van Houweling, A. VethJz. en P. Schakel. Te Schel tuinen of als boven, door de Nood- heemraden A. Kooijman en D. de Knijper. Te Gorinchem of als boven, door de Hoog- en Nood heem raden J. van Haatten en H. Poli liet. Lekzijdk: Te Ameide of als boven door de Hoog- en Noodheemraden; K. Verlek, W.C. M. Begram P. Hartog en A. Hansum. Ie Langerak of als boven door de Hoog- en Nood heem iaden T. Hagendijk m V. Brandwijk. Aan het Schoonhovensche Veer of als boven door den N oódheemraad J. A van der Stok. 1 Te Giont-Ainmers of ah boven, door de Nood heemraden C. de Ruijter en N. Vonk. Te Streefkerk of als boven dcor den Nood- heernraad A. Bons. Dijkgraaf en Secr Pen ningmeester A. H. van 'Denhoven en D. Ver- hage zullen ddar aanwezig zijn waar de omstan digheden dit het mee<i gebiedend zullen vorderen. Als Dijkbazen, zoowel voorde Lek als voor de aal/.ijde hebben .zich verbondenP. Bos Adz. en J. van der VliesTz., beiden van Sliedrecht, Ba rend Swets Tz. van Hardinxveld en G.de Hoog van Gorinchem, welke oij afwezigheid zullen ver vangen worden door Ane Schoonderwoerd van Streefkerk en P. van ’t Verlaat van Hardinxveld. I Aan de Hoog- en Noodheemra- den van de Polderbesturen in de Hoogheemraad schappen wde Alblasserwaard met Arkel beneden de Zo uwe” en de //Vijf-Heerenlanden” is kennis gegeven, dat door Dijkgraaf en Hoogheemraden van genoemde Hoogheemraadschappen is bepaald, dat zij in de verdediging der aan hunne zorg toe vertrouwde werken, bij dringend of dreigend ge vaar zullen worden bijgestaan door de na te mel den Hoog- en Noodheemraden 1" Tot opening der overlaten te Dalem de Hoog- en Noodheemraden J. van Haaflen H. de Vor Cz. en A. Hansum; drie dijkbazen P. Vlot én P. van ’t Verlaat van Hardinxveld en J. T. Stuij van Sliedrecht en 700 manschappen. 2° Tot opening der overlaten naar den Zuider- Lingedijk de Hoog- en NoodheemradenH. Schram de Jong, A. Kooijman, J. A. van der Stok en J. de Koster Lz.; drie diikbazen J. A. Dekker van Hardinxveld, M. 't Hoen van Alblas- serdam en C. A. Swets van Hardinxveld en 600 manschappen. 8° Bij Dijklegering aan de Nieuwe Dijken tus- schen Lek en Waal zullen worden gesierd 300 manschappen. 4’ De navolgende dijkposten zullen bezet worden Het Viaansche-Huis of de Zwarte Kraai aan den Diefdijk door de Hoog- en Noodheemraden T. Hagendijk en W. Rooseboom. Het Alblasserwaards-Huis aan den Diefdijk, door de Hoog- en Noodheemraden C. van Hou weling, Joan Cambier en V. Brandwijk. Te Asperen, door de Hoog- en Noodheem raden H. Schram de Jong, A. Kooijman, J. A. van der Slok en J. de Koster Lz. Aan den Gaddam, door de Hoog- en Nood heemraden K. Verlek, A. Hansum en J. de Leeuw. Te Spijk, door de Hoog- en Noodheemraden C. Sterk, A. Bons en P. Schakel. Te Gorinchem, door de Hoog-en Noodheem raden J. van Haaflen, H. de Vor Cz. en H. Polvliet. 5°. Wijders zullen nog worden geplaatst elf dijkbazen op de navolgende dijkposten, als: Aan het Viaansche Huis of de Zwarte Kraai aan den DiefdijkP. Bos Az.y van Sliedrecht. Tusschen het Viaansche- ën Alblasserwaards- Huis, Adriaan Schram Wz., van Sliedrecht. Aan het Alblasserwaards-Huis aan den Dief dijk, P. Kalis, van Sliedrecht. Aan den Horn, M. ’t Hoen, van Alblas- serdam. Ie Asperen, J. A. Dekker, van Hardinxveld. Aan de Heukelumsche Zeevangst' of Zijve P. Koedamvan Gorinchem Aan den Gaddam, C. A. Swets, van Har- dinxveld. Aan de Broeksche Sluis, S. van Hardinxveld. Te Spijk, P. Vlot, van Hardinxveld. Te Sprokkelen burg, A. Hofman Az., van Sliedrecht, en Te Gorinchem, B. Swets, Tz. dinxveld. De Minister I heeft vastgesteld de lijst der stations voor de SCHOONHOVEN, 2 Dcc. *J1. Dinsdag werd op de November- vergadering onzer afdeeling d< r Maatsch. wiet Nut van 't Algemeen” de leesbeurt vervuld dour onzen stadgenoot, den heer H. A. Boeck, die eene voorlezing hield over Arbeid en Voedsel, door Dr. Stokvis. De lezing was ten volle aller belangstelling waardig, door de zeer nuttige en populaire wenken, welke zij bevatte. Jammer, dat ook ditmaal, hoewel niet zoo duidelijk als vroeger, moest blijken dat lezers uit onze eigene Nadat de Heer Dedecker verzocht had dat zijne benoeming tot gouverneur van Limburg zou worden ingetrokken, is het niet veel rus tiger te Brussel geworden. Het volk laat geene gelegenheid voorbijgaan, om aan te’dringen op de aftreding van het Clericale Ministerie. Gedu rig hebben nog oploopen plaats en worden gla zen ingeworpenintusschen trachten de militaire macht en de burgergarde de orde zoo gded mo- gelijk te bewaren. Bij de leestelijke opening van een nieuwen boulevard ri< pen eenigenLeve de Clerikalen! anderen: Weg met het Minis terie! waardoor het tot eene vechtpartij kwam. Het V( Ik trok naar het paleis des konings, waar allerlei kreten werdui geslaakt. Een zest^tal burgergardes staken de kolven van het geweer omhoog, ten teeken dat zij zich met het volk verbroederden. Er is officieel bekend gemaakt, dat de garnizoenen van CharleroiBergen en Namen in den omtrek van Brussel bijeengetrok ken worden. De heer Bara, die in het parlement tegen de benoeming van d»n heer Dedecker opkwam, heeft van zeer vele plaatsen blijken van instem ming ontvangen. Volgens het in den Rijksdag genomen besluit, zullen in Duitschland alle geestelijken, die misbruik maken van hun ambt, en zich in hunné betrekking met staatkunde bemoeien worden gestraft. Het Frftnsche leger zal nu ook den helm aannemen, evenals het Duitsche. liet hoofd verschil met de Duitsche helmen bestaat daarin dat zij versierd zijn met de soldaten, zilver voor voor de hoofdofficieren, haan worden afgelegd en ^eene granaat. De pokken hebben in den laatsten ?ijd te Gotha (Duitschland) zulk eene uitbreldii'g verkregen, dat de regeeiingvan het hertogdom de inënting van alle inwoners der stad gelast heeft. Daartoe zullen eenige geneeskundigen, vergezeld van politieageptenvoor het geval van mogelijk verzit, alle woningen rondgaan. Men deelt mede, dat de Paus geen plan heeft om Rome te verlaten. De Paus is vol komen gezond; er is niet de minste kans, dat hij tegenover Italië zal toegeven. Te Bergen in België is b’j den agent der nationale bank een bedrag van 4300(10 francs gestulen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1