SCHOONHOVENSCHE COURANT WEEKBLAD r. 130. 1871. DEL ZONDAG 24DECEMBER. Ecn Saturnus? K, beten. VOOR DE KRIMPENER-, ALBLASSER- EN LOPIKERWAARD, 8. W. N. van NOOTEN te Schoonhoven, Uilgeftn. BUH'E.XLAM). Ct. wat een zijner liefste en schoonste j flinke e r. n Heer ten der stellen oedrijk K. (>308) PRIJS DEZER COURANT Voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0.60. Franco per post0,70. 'ATEN jvolen T. undige^ >UB- efkerk, Goude- PRE- (2321) rzocht, rk enz., 3, niets en door PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 tot 5 regelst 0,50. Iedere regel meer- 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. In/ending franco. hulp of irieven. <2320) 1RIEK emeen- INTZEN pen bij rouwen 3 jaren ■n hun i zegen ladheid ien van i danr- vruch. (23i4 ■,50.§ ,00. Aijkache ledigen lestand- aakt- de daaruit m, op- 5 goede lemend- die, bij noutge- le Huid n de ens liet (2306) ben zij er mei aan gedachtdat hunne jongens nieuwe twistappel geworpen en meisjes wei inogéu saiuenkomen op kinderbalsI meen-C-iappelijk i.._ of op de stads* antiei plaatsenui’bij allerlei andere zou tol allerlei i gezocnle im ongezochte gelegenheden meer. Daarin schen Engeland immers ziet men niets geen gevaar, doch dan Rusland Wat wij aan den tegenwoordigen Minister van Binneninndachc Z>ken, den heer Thorbecke, te danken hebben vo»r het Middelbaar Onder wijs in ons vadeilabdis u Meermalen hebt «ij int uelioord, hoe de Wet van 1863, welke dit onderwerp regeltdoor dien Minister is ontworpen en in praktijk gebracht. «Al had hij mets meer gedaan dan dat zeide onlangs een der Kamerleden, «dan reeds zoude hij zijne nagedachtenis oi.sterfelijk hebben ge maakt.” Waar dit zoo is, spreekt het o>k wel van zelf, dat dezen Minister de voortdurende bloei van dat ondeiwi;» bij uitstek ter harte moet gaan. H't middelbaar onderwijs is voor hem als.••en kind, aan welks toekomst hij zno gaarne een* groot deel zijner werkzaamheid wij/,It, een kind vol scho, ne verwachtingen een ki .d welks jeugdige schreden nog met zorg moeten worden geleid. Met bijzondere aandacht gaan dan ook allen, die in deze zaak belangstellen, de houding na, welke de hier Tliorbtcke, tegenwoordig in zijn derde ministerie, in zake dat onderwijs aan neemt. Iedere beslissing, die van hem uitgaat, wordt breedvoerig besproken en beoordeeld. Nu is onder die beslissingen van den laat sten tijd ééne geweest, welke al bijzonder veel sensatie het ft gemaaktd' toelating van mei-jes op de Hoogere Burgerscholen voor jongens, liet gelieele bind door is deze maatregel goed- of afgekeurd en het was dan ook Ie voorzien, dat bij d begrootings-debatlen in de Tweede Kamer dat juist mét onaangeroerd zoude blijven. Hetgeeh men verwachtte is geschied. De heer Jonckbloet voornamelijk heeft zijne bezwaren tegen dien maatiegel uitvoerig ont wikkeld. Hij meende dat de Minister door den gedanen stap het middelbaar onderwijs groote lijks zoude benadeelen en g> loofde dat de Mi nister, de vader van dal onderwijs, voor zijn kind niet meer was gebleven de oude. //Ik zal nu wel met zeggen/’ zeide de heer Jonckbloet «dat de Minister de rol van Saturnus vervult en zijn eigen kind verslindt, maar in ieder geval geloof ik dat hij van een vader- een st.efvader is ’geworden.” De heer Thorbecke een Saturnus! De oude fabelleer verhaalt dat de God Sa turnus zijn eigen kinderen verslond. Van daar dat hij bij de dichters der oude legenden als de beschermer is besclnjuwd van den kindermoord. Misschien kent gij de tragedie van Mtdea. Medea.de ongelukkige vrouw van Jason, die ter wille van haren hartstocht voer dien man zelfs har» n vader en haren broeder vermcoidde, is door dien man verlaten. Met hare oeide kinderen zwerft zij ron I om den trouw elooze te zoeken. Z.j vindt liein te Co'- rinthe, maar hoe? Aan den vooravond van zijn huwelijk met de dochter des Komugs, de jeugdige, zachte en rchoone Cieusa. O, Jason Zigt Int haar Zelf. Haar, Medea heeft hij nood liefgehad; zij was hem te misdadig, te woest hij heeft haar alleen gevreesd; thans heeft hij i 4 11» vo.jr het eeist erv iren wflt vrouwenliefde belee- kenl. Dal moet zij houten. Hoe groot haar hartstocht voor Jason geweest is, haar haat wordt nog sterker. Alles wraak zucht raapt zij samen om ze over het hlofd van den echtbre ker lift te storten. EcrsjT vergiftigt zijCreusi, en wanneer men haar daarop wil gevangen ne- zeker allen bekend, i men, wanneer men haar wan hare kin leren wil brnioven, dan wil zij z Ifs haar moederlijk ge voel •optifferen aan hare ’wraakzucht, dan wil zij Jason het schrik kei ij leste leed aan lo m dat zij verzinnen kan, dan zal zij hare kinderen (louden. Zij aarzelt. Natuurlijk. Maar d iar staal het beeld van SiiuAius en bij dat beel 1 pul zij kracht, op het v^et-tuk van dat beeld dóórsteekt zj hire beide kinderen. Zulke schrikkelijke denkbeelden heeft de le gende Sten allen tijde aan den GjI Saturnus gelieclu.. En nu rijst de gedachte aan dieii- zellilen hloedigen Saturnus bij een der Kamer leden op, wanneer hij nagaat de houding van den heer Thorbecke tegeuBver zijn kind, het middelbaar o dervvijs. -1*‘ Het was inderdaad nog al erg en het was dan ook met geheel te verwonderen dat de he r Thorbicke zich eenigszins gevoelig, eenigszins geraakt loonde. Hoe! Had hij niet altijd ge toond voor dat middelbaar onderwijs zijne beste kmc.itrn over te hebben en had men d.m zoo weinig vertrouwen op hem, on nu te durven vreezee d-it h i de toekomst van dat kind be derven, diens leven verkorten zou! M.ur die meisjes op de jongensscholen dat kan toch niet goed zijn. Had niet de Minister zelf indertijd gezegddat middelbaar ouderwijs voor in isjes iets anders moest wezen dan dat voor jongens, en hoe kan hij dan nu op dergélijke verzoeken van ouders, die hunne dochters lu-schen de jongens op de b nken wilden plaatsen, zijne to stem ning ge ven. Want, bf de mei-jes konden het onderwijs niet volgen en dan hadden zij er niets aan bf het onderwijs moest voor haar ge-c.ukt worden •geinmat en dan werd dat onderwijs be lurven en hadden de jongens er niet genoeg aan. D e bezwaren waren niet n.euw en menigeen onder u zal ze hebben gedeeld. Pvog verscheiden andere bezwaren kwamen daarbij bezwaren waarvan vooral buiten de Kamer nog veel meer diukte is genaakt. Hoe nu, heeft men geroepen, mei-jes en jon gens naast elkaar op de schoolbanken Maar weet de Minister dan niet meer hoe hel behoort; en wanneer sommige ouders zoo dwaas zijn, om hunne dochters daaraan te wagen, dm moest de Minister ten miusle zoo verstandig wezen van die ou Iers in die onbehoorlijke denkbeelden niet te stijven. Meisjes bij meisj. s en jongens bij jongens; dal is ou l-H dlanüsch en «amnerde neer Jonckbloet roest dat de M mstrzijn kind, hel middi lu.iar onderwijs, wr-hnden zd, dan vicvzen wij nog veel meer, dat hij de Holland- sche mciSjCS er bij zal verslinden. Er is weder sprake van, dat de heer de Lesseps In t Suez kanaal aan de daarbij belang hebbende slaien wil verko ipe.n. De Times is met het plan volstrekt met ingenomen, omdat „v... d- verhouding van de groole Mogendheden on- Zoo hebben veltn geredeneerd. Natuurlijk heb- derhng niet lijden kan, dat tusschen hun een i....1.. ii ......i h.vu>) worije, en het ge meenschappelijk eigendom van 't Suezkauaal tot allerlei oneenigheid en wangunst tus- gcland, Frankrijk, Duitschland eu aanleiding geven. vragen wij, waarom samen dansen samen wan delen samen spelen geen kwaad maar samen leéteii wel kwaad zal kunnen. En bovendien, dit is eene zaak van de ouders. De ouders m ieten vo >r de karakterontwikkeling hu iner docnlers zorgen. De Slaat heeft toch da irme.de met te maken. Gij wilt toch niet van Ien Staat maken den grooten voogd van alle landskin leren. Mij dunktgij alle i die kinderen hebt, beschouwt het als ten uwer eerste vooirech- ten dat gij vrij zijt in de opvoeding dier kin deren, dat gij naar uwe wenschen en uwe inzich ten de tdeko nstdier kinderen ku it voorbereiden. Gij kunt de opvoeding verkeerd inzien, dat is zoo, maar dit kan de Staat ook. En wat gij bezit en de Staat mistdat is de liefdeniet wair? Neen, uwe vrijheid is uw voorrecht. Wat nu aangaat Let an-lere gedeelte der quaes- tiehet belang van h.-t ondbrio'jsdal naar veler vrees onder dien m latregel zou 1.1 lijden en waarom de M uister bijna een Svtumus is genoe nd, moe ten wij opmerken dat de Minister T lorbecze nog meer kinderen heeft, behalve het m.ddeloaar ou derwijs alleen. En weet gj kinderen is? De vrijheid. Zij is zeker het kind van het iranscha Ncderlandse.ie volk en niet van den Munster alleen, miar toch hij heeft bij (men deuke aan 1813) veel, zeer veel voor dit kind gedaan. En wat wil nu de Minister? Hij wil met de opriclitinvan afzonderljkv middelbare mei-jesscaoleu belemmeren, neen, mair hij wd dat eerst olijke of dergelijKe scnolen door paruculie e i en gemeenten worden opge- rient, of er behoefte aan blijkt te bestaan en vo >r de voldoening dier benoeften staatssubn- dieën noj.lig zijn. D.»Ci waaro nz/gt de Mi nister nu, daar waar zoodanige scnolen nog niet zijn, de meisjes van de j tageiisscholen te verwijde ren en alzoo b iiten ahu mi l.lcloiar on lerwijs te hou Ien, wanneer de on Iers lit vragen en de direc teuren en leeraren der schooi daar met legen heb i.-n. Want alleen in die gevahen beeft de Minister de verzoeken toegeslaan. Middelbiar onderwijs en vrijli -i.l, het zijn twee veelbelovende kinderen vin de Ne lerlaudsche natie. Zij hou Ien ze beiden in eere. Zij laten ze samen hun weg miken De twee kinderen kun ien elkaar zoover! goeddoen. Beider Ocko »rlijkhcden zullen bij dien Wcderzijdscnen omgang verhoogd worden. Maar dan is ook hijdie ze beiden samen doet opgroeien geen Saturnus.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1