gemengde be r ic 111 e n. premTe-leenTngen. fiLOEMIllUD 01ER V.\1)EIIEX BINNENLAND. ADVERTENTIËN. tegen Spanje, Twee ondeioffiti reu van het garnizoen te Gotlia (Saksen) zijn gedegradeerd en tot drie 1 maanden vestingstraf veroordeeldomdat zij 1 midden in den nacht de soldaten in onderklee- ding, blootshoofds en blootsvoets hebben doen exeiceeren eu vervolgens de trappen en vloeren der kazerne hebben do>n schoonmaken. De Prins van Wallis wordt aanmerkelijk beter. Te Stainz, een stad in Oostenrijk, is de aldaar algemeen geachte Burgemeester ver raderlijk vermoord. Den lilden dezer 's na middags ten 8 ure zat hij aan zijn schrijftafel, met den rug naar de deur gekeerd, toen on verwachts een boer binncntiad, en een pistool op hem loste, met h*t gevolg, dat de burge meester dood op den grond viel. De dader poogde haastig te ontvluchten, maar wtrd bij de huisdeur tegengehouden, door een paar per sonen, die» den knal van hot schot hadden ge hoord, zich van hem meester maakten en hem aan de politie overleverden. Ju het verhoor, bekende hij terstond zijn misdrijf. Op de vraag, wat hem daartoe had aangedreven, gaf hij op een brutalen toon ten antwoord, dat hij het alleen had gedaanomdat de Burgemeester tegen de geestelijkheid was, en dus, als een vijand van den godsdienst, dm dood verdiende. De laatste dagen van November is Llali, de stad der Mormonen (Amerika;door ver schrikkelijke sneeuwstormen geteisterd stormen, waarvan men zich in Europa geen denkbeeld kan maken. Vele personen zijn daarbij omgekomen. Twee coinpagniën soldaten op marscli naar He lena, zijn door den storm, die zich mijlen ver uitstrekte, ovtrvallen en slechts weinigen hunner zijn den dood ontkomen. De meesten zijn dood gevroren. De thermometer van Fahrenheit stond den 25sten November op 8U graden onder nul. Geheele kudden vee bleven in de prairiën dood liggen de herders vonden hetzelfde kille graf. Te Salt Lake City lag de sneeuw op een plaats, die geheel voor den wind was beveiligd, zes voet hoog. SCHOONHOVEN, 28 Dec. In de Raadsvergadering van gis teren zijn herbenoemdtot li l der Plaatselijke Schoolcommissie, de heer S. E. van N ooi en; tot lid van liet Burgerlijk Armbestuur, de heer J. M. Lazonder; tot Regent van liet Gere formeerde Weeshuis, de heer W. Kooiman Jzn. in de verschillende commis iën zijn benoemd de vol gende ia»dsledenComm. vojr fabnkuge, de heereu van den Braak Denckamp en Greup Comm. voor strafverordeningende loeren Deuefcampen (ireup; - Comm. voer financiën, de heereu van den Braak Denekamp en Greup; Comm. voor verzoekschriften de heereu Groerievtldtvan deu Braak en Denekamp; Comm. voor veroi deBingenwaarbij geen straf is be dreigd, de heeren van den Braak, Denekamp cn Greup; Comm. voor de muziek- eu zaug-choolde heereu van den Braak Hoogh winkel on hreup Comm. voor de schutterijde heereu van deu Braak en Denekamp. in dezelfde vergadering is besloten om bij de aanstaande vermindering vnn de belasting op het gemaal, den bakkers binnen deze ge meente restitute te vereemn. In de op jl. Zondag-avond gehou den Volksvoordracht trad de heer L. Akker hu ij s JEz. als spreker op, en hield het talrijk opgekomen publiek hoogst aangenaam en nuttig bezig door de voordracht van zijne voor tleze gelezenheid zoo recht geschikte lezing//Over koetjes en kalfjes." Ook een viertal bijdragen, door denzelfden spreker ten beste gegeven, ver wierven een ongemeenen bijval. #Befla Roel," de nieuwste Schep ping van den genialen novellist Cremer, werd 11. Dinsdag door den heer G. 11. Westbroi-k in de Nuts-Vergadering met veel suctè* voor gedragen. De kennismaking mpt de/.e uitne mende novelle was voor het publiek hoogst aangenaam, te inter daar de heer Westbioek de moeiel' klieden, aan de voordracht van Cre- iner's novellen verbonden, op zoo voortreffelijke wijze weet te overwinnen. Naar wij vernemen, bestaat bij eenige lei en der Herv. gemeente alhier hei vqnrnc uienbij den kerkerand een protest in te dienen tegen dc benoeming (door het kies college) van J C. Kuijieuburg en F. Tieter als ouderlingen en Noteboom als diaken, op grond, dat genoemde personen niet zouden behooren tot de voorstanders der open bare gotls- dienst-oefei ingeti en tegenstrevers zouden zijn der kerkelijke vernrtleningei Spraken wij onlangs in ons blad den wensch uit, dat alhier ecne afdeeling der Hollandscbe Maatschappij van Landbouw zou worden opgericht, thans blijkt uit achterstaande advertentiedat binnen kort eene vergadering van belangstellenden zal worden gehouden, tot verwezenlijking van dit plan. Wij vei trouwen, dat deze vergadering een druk bezoek, zoowel van hier als uit de omstrekenten deel zal vallen. Op de verschillende plaatsen, \taar af deel inzen gevtstigd zijn, worden niet alleen somwijlen harddraverijen georganiseerdma>r ook van tijd tot tijd landbouw-tentoonstellingen gehouden. Wij behoeven niet te zeggen, van hoe groot belang eene zoodanige tentoonstelling én voor den landbouwer én voor den stedeling zijn kan, en willen er tevens op wijzen, hoe uitnemend onze stad voor eene dergelijke zaak geschikt is. Tot toelichting diene, dat de con tribute als lid der maatschappij f 2,50 per jaar bedraagt, en dut men dam voor de uit gaven der maatschappij bovendien ten geschenke .ontvangt. Moge onze korte aanbeveling velen opwekkendeze zaak met kracht te onder steunen Er moet, volgens gerucht. U. Zon dagavond albitr eene vechtpartij hebben plaats gehad, waarbij aan een der tietrokken perso nen eene wonde aan het oog s toegebracht. De schuldige, hoewel deze be end moet zijn, is naar men zegtnog niet in handen der policie. Z. M. nrcH tol plnat.-vervan gende leden van den geneeskundigen raad in Zuid-Holland o. a. la-noem.I de lieeieu v. van S herpenzeel allner, ^Dr. 11 J. Lulofa te llar- xlinxvelcl eu 'J. F. Schuld te Meerkerk. De Tweede Kamer Reeft II. jfater- dag de Wet, waarbij bepaald wordt, dat in de gemeente >choonh«»ven vooralsnog eene be lasting op bet gemaal mag worden gelieven, aangenomen met 55 tegen 2 stemmen. Het wetsontwerp t"t inkoop en amortisatie van reufegevende nationale seliuld lot een Bedrag van l<> iniilioen guldenis door de Tweede Earner aangenomen. Ook vie wet tot afkoopbnarstelliiig der tien den is met 62 stemmen legen l stem aange nomen. 1i- Tweede Kamer heeft het voor stel tier heen n liegt urn U.S., lot nt«< ijfiitg iari de regels der gemeentewet uopi-us plaatselijke belastingen voor de gemeente Gortuchemver worpen met 88 trgmi 29 sti muien. Bij de herstemming ter verkiezing vaneen lid der Provinciale Stalen in liet looi I- kiesdistrict IJsiDtein zijn ingeleverd 698 bil - jellen; de heer F. IJ. C'. tan den Bioeke ver kreeg 884. en de lieer Mr. G. (j. de Bulb.an van Doorn 8U7 stemmen, zoodat eerstgenoemde gekozen is. De twee hofsteden met 51 bun ders land onder Stolwijk z ,n gisteren door den notaris J G Brouwer Nijlidf publiek verkocht voor de som van 80687,zonder de kosten. Naur men meldt, is er officieel bericht ontvangen, dat de Spoorweg Moerdijk- DorJrecht op l Januari aanstaande zal wor den geopend. Aan liet provinciaal bestuur van Zuid-Holland is aanbesteed: liet afbreken van de bestaande houten, en het bouwen eeuer n euwe ijzeren draa.brug over de U illielminasluis te Vi.iiit-ii. De laagste iusclirijv« r was de lu-er I). K ruse man, administrateur van de Utreciit- sche ijzergieterij, voor /'«blUÜ. Zon dug-a vond II. bad op den dijk tu-scheu Nieuw-Lekk«rlaml en S.reelkerk eei.e orntule iianr.indnig plaats. De heer v. d. Ih, van Putin shockz.cii op reis bevindende, in formeerde te Nieuw Lek Herland naar ten rijtuig om liern naar Streefkerk te brengen. Li die lierbt-rg bevonden zich 8 manspersonen, waar onder één op krukken. Geen g.-legeiiheiif tot rijden vindende, zet de heer v. d. B. zijne reis te voet voort. Aldra werd hij achtervolgd door genoemde 8 personenwelke hem aanvatteden op den gro.id wierpen en dwongen zijn geld over te geven, ter vijl hij daarenboven mishan deld werd. Gelukkig had hij zijn ban papier in zijn onderjvs zitten, zoodat h«t niet in de handen der onverlaten viel. Het gelukte hem zich los te rukken en op den loop te gaan: hoewel nog steeds achtervolgd door de no» meer begierende afzetters. Hij ontkwam evenwel en heeft den volgenden morgen aan de politie aan gifte van de aanranding gedaan. J). Gisteren, Vrijdag - morgen wer den" Jan Goedhart en P. den Har togheiden woonachtig te Groot- Vinmers, eene in deze streek zeldzame verschijning gewaar. In den polder Amipers Graafland zagen zij tot hunne niet ge ringe veib -zing eene ree I open van een goede grootte eit een sclmouen bouw. Aanstonds haal den zij een trekhond en deze ging op liet scliuch- ttre dier af. .Zonder het eenig leed te doen, sprong de houd heen en weer voor de ponten der ree en hield haar aldus staande, waardoor genoemde personen het dier levend konden vat ten. D<- ree irorilt thans bewaard iw den stal van f. Vonk iu het Achterland onder Groot- Am uiers. - T,e Schel I uinen zijn de pokken op nieuw in twee huisgezinnen uitgebroken. Eeu braaf en vlijtig werkman d,e niet alle n de steun en verzorger was van zijne zwakke vrouw maar ook va» zijne, behoeftige en gebrekkige ouders, is aan He gevolgen reeds overleden. Te Lange rak b/z de Lek heerscheu in eige mate de pokken. Ter bevordering en aanbeveling der inenting meldt men ons van daar het volgende Merkwaardige feit. In zeker gezin heerscht'en dezer dagen de pokken zeer lievig, zóó zelfs, dat drie van de vier daaraan lijdende kinderen i ezweken. De dienstmaagd had zich voor eenige maanden la ten vaccineeren en slup, daarop steunende, zelfs bij de lievig aangi taste kinderen al-ineue in de ouderlijke woning, toen ook dddr He in deze gemeente vreeselijk heertellende zier»t« hare moeder aantastte en ten grave sleepte. Niet tegenstaande genoemde jonge dochter zoowel daar, waar zij diende, als in de ouderlijke woning allen naar haar vermogen heelt verzorgd en opgepast, «>'»ek de besmetting op haar van geen invloed te zijn. Mochten velendoor zulke voorbeelden tot nadenken gebracht, zlcli gedrongen gevoelen,om de mid eien welke de wetenschap zo.» dringend aanbeveelt, Ie beproeven. In de week van 15 tot 22. Dec. zijn le ti'>rinchem door de pokken aangetast 7, overleden genie en daarvan herste.d 10 personen. Sedert.het begin der- ziekte bedraagt thans het gelal aangt ta-ten .492, overledenen 129 en her-tel l< n 26 4, terwijl nog 9 lijders onder behandeling beven. In de II. Maandag-avond te Leer dam eboudcj) vergulding va,i ha Departement der M mlsc uppij tot ut van 't Algemeen trad als spreker op de heer Zimmerman n olfi.-.ier d«r1 fmlerie te Gouda. In levend ge tivk«eu schelste ZEd. de gewoonten en zeden der In dianen iu West Inilië, waar ZEd. zeven jaren ve'rke<rl', veil gezien en ondervonden imd. Werd deze rede met onverdeelde, belangstelling door de in grooten geiale opgekomen verga lering aangeboordniet minder boeiden bare aandacht de verschillende ged chlen d or de heeren llolda- nus, mede officier der In.'aulerie, en F >rtuijn Droog' bever, beiden van Gouda, daarna voorgedtagen. Vooral in dc voordracht van Schim nel's vb'ran- ce>ca di Rnnuii" toonden bei Ie heeren voor hunne taak wel berekend te zijn. En 'twas dan ook Zeker eeu wo »rd uit veler hart, als de voorzitter deze vergadering sloot met boveiig. itoemtlen drie heeren hartelijken dank te beluien voor deu genotvolle i avond, het Lemlauisc.ie departement geschonken. LI. Zaterdag overleed te Gorin- chetn. ten linze zijner ouders, de heer F. AI. van Liostee, sedert I November II. rustend onderwijzer der gemeente Arkel Gedurende 17 jaren was hij alda-ir met ijver werkzaam en ge.mot deswege, als o k o n zijn edelaardig karakter" en vele goede hoedanigheden als ou derwijzer de achting en lietde van ouders en leerlingen. Het omgraven en verhoogen van het terrein »or de algemeene begraafplaats te Leksmond is jl. zaterdag door Burgemeester en Wethouders aanbesteed voor f 1328,50 aan J. de Jong al laar. wat liet graafwerk en aan P. 'Ket te Vreeswijk, wat de verhooging van het terrein betreft. In de bijeenkomst der volksvoor drachten te Noordeloos werd d»- aandacht gis- teien-avond zerr nuttig bezig gehouden jiiet eene lezing van deu lieer A. A. in t Vel I over het bijgeloof van vroegere eu ook nog van onze tegenwoordige dagen alsmede duor on derscheidene bijdragen van de heeren Graniljejin Kouwenbergvan I-peren, Brede, van Beek urn, Brouwer de Koning e.i üeijboer. Te Gouda en te Goriticuem zijn sub-commissiën voor liet Brn Dclie monument i opgericht, en reeds vele bijdragen ingekoujén. Het ij« in de rivieren i nage noeg overal opgebroken, en de sclieepvaait her steld. Ook bmgs de WnaD hebben de meeste atoombooten deu dienst hervat. Langs de stranden van Texel zijn vele vaten palmolie aangespoeld, als ook vaten wijn en «enige kistj-.sdie vijgen bevat heb-, benzoomede twee booten. De pasiselnppcr heelt zien driiv.n een gaffel, waanau was be vestigd een nieu v zeil en een roo laclitige vl «g, doch kon 'i. door de holle zee en den hevigen wind niet bergen. Vee] wrakhout was er drij vende, zoodat men vermoedt dat er een schip vergaan is, waarvan de manschappen zijn om gekomen. Lit de o dist re k e n van Asperen schrijft men: Nauwelijks zijn de suikerwortelen in de fabriek, ot de agenten'loopen bij de boe ren om nieuw land te buren, voor de teelt 1872. Men verneukt dat zij geen 19 zoo als in 1871, maar nu f U besteden voor de 1000 kilo. 1)(» pokziek te, die, eenige maan den geleden, in de gemeente N oordeloos heerselite, is tlians weder in één huisgezin uitgebroken. KERK- .EN SCHOOLNiEUvVS. Dg. H. J.den Boer tc Giesen-Oudkerk heeft, be- bal e een beroep naar UUoiaiid ook eeu beroep uaar Hoog-Blokland ontvangen De be r Kleiju, Cuud., heeft voor Meerkerk en Ds H J. den Roer te i.iesen-Uudkern oor Ultölaud bedankt. Ds C Uield E Werkhoven heeft bet beroep naar A.lbla8Berdain aangenomen DS- jl V tlogerzeil te ür dbergeii heeft voor bet beroep uaar Gorinebeui bedan-«t je Berkenwon ie is lot 1'resident-Kerkvoogd met ulgkmeene alenmifu herkozen »le b er C. de Jong. Gedure de de 3 jaren dat Ds. E. A. Lazonder te Berket eu Rodeurijs as predikant is gevestigd ge weest beeft b.j met imuiier dan 4U beroepen gelmd. Door het colege van Notabelen te S reef kerk is. bij du gewone afireding van een kerkvoogd, met algemeene stemmen herkozen J. Boel Gisteren bad te Berg Ambacht de stemming p'aats door stembevoegde inauslidinatcu voor «utabelen iu de Ned. Herv. gemeen!e De altreden len C. van der Hee Jz. P. vai «1 ijnguarden Az. en D Boel li uwer vereeuigd.n al de 23 uitgebrachte stemmen op neb. In plaats van den overleden notabele Manjlius van Vlietwerd .«.et 24 slem «e» gekozen Arie Biaukeu Pz. Door den ra.d der gemee te »V ageningeu is tot lecraar lu de wiskunde en bet boekhouden aan de Hoogere Burgerschool aldaar benoemd de neer A.Ahn- derboud Kz le Amslctdain Bij den brand, die dezer dagen in de vermaalde manufaetijur m -gasijueu «du ]jou»re le Parijs uit brak, gaf eeu der directeuren de l.eur liuriot, ten merkwaardig voo beeld van koel bloed ge beraleubed. Hij woont met aun b t- magazijn eu ee der bedienden rg hein derhalve a u zijn buis do ram,a veikou ligeu. liet achnjlvertrek van deu beer Hériut loegelateu, deelde bij liern in de giooisie ontslehenis mt-il -dal de aldeelmg der zijde- sloffen No. 47 iu'lichtelaaie vlam stond! .Zoouo. 47"' w s al wm de directeur antwoordde, lerwij b.j bedaard eeu pen opnam en bet volgeude t-leirram schreef»Aau le Lvou Zend 'oiuni t >ellijk per eersten Siielireiu al -w.t gij van -ijde No. i7 besemkb :<r beat." Breng die dépêche dndel.jk aan bel telegraaf kuuluorloegde Inj er bijeu de bediende wrliuk De Iweede jou-bude, die spoedig volgde eu hern deu braud van een ander deel uer mag zijlicu kwam mededceen, vve.d op dezellde wijze aangeboo d ea met de i xpeditie van eeu lelegran be- la-t. l'.u zoo vervolgens, toen de braad geblu-clit was. wareu inmiddels de sneltreinen met de bestelde goedereu aangekomen de balen oulpakt, al bet ver melde was geremplaceerd en de zukeu ondervonden geen ooge blik opomboud. dank zij de echt pructi- scbe handelwijze van den koelbloedigen directeur. Als eeu bijzouderbeid meldt ineu ons, dat de Sfijarige lzak'Creveld te Bodegraven die vóór jaren zijn gouileu bruilolt vleide de*ei tn u iet zijne eclit- geuoou eeu bruiioltspartij tnj f. CaJiu bijvvuoinie, waarop'bij, mt vervvoudering van een aanzienlijk pu bliek, zij. e oude iiel lieuoer.j in Uea dans niet kou velgelen eu ue ouderwelsuiie hor epijp met hel meeste sneu-s uilvtnrde. Vouizehir eeu bewys dal de büjurige grijs .uid- nog ecu jon, hart eu nog ttii.ke bedien necti! 4 voet 2 duim. jxLüLtiA 22 Dec. Rijnboogie in wasp, uea duun.» Talmi-goud. In «le Ned. Indusiiicel leest nieu net volgende: Dr. W tuk Kr Ueeit iu de ludüsine Ziellui g iu enige artiseten de aandacht ge esligd op bel u isotuik üai van dil zoogeuaamOegoy«( gemaakt wonu In U .sleu- iijkscue Uugülaücn woidl bet met grooie letlers aange prezen omler de opseurjWeu sieu\v uitgevonaen edel metaal 1 ol tebt gedegen Tui mi guuvleene ge^ateuteerae ua« ulging vau teut 13 kaïuuls goud versierselen Vau Thiu.i goud duren Uok wordt liet genoemde vaai'Ulgd uil cclil Duïua zilvi - ten dezer aankondigers voeg werklieden, al.een voor deze dienst heelt, eu deze uedeiig En geen lia-. is uil is uueü goud zweemt, itr («a. öf va., ged. -prachtige sieraad ver- ir ot uil echt lalmi-goud. l erjiij, dai. hij reeds 120(J soort vun oruameuleu m e man is eeu luüneklooze beier dun zijne eoncuireuleu. lini goud noen iels dal uaar edel metaal geen sprake zijn öl vau io karatig koper ziuk goud knoopen, bij Giattan gekocht, bleken te Dekplaat. Eigenlijke knop. 'JU,-9 ba.iö 3.97 11,42 0,Uo U yu7i 99.58 Dergelijke knoopen,gekocht bij Anton Nix, den man, die spreekt van 13 karatig gedegen Talmi-goudbe stonden uit 1 Onderste deel van den koper zink guild Bovenste pin at. 37,43 12 44 U.U3 eigenlijken kuop. 63,13 115,97, U en mindere f lU.50 a puike Nieuwe Zeeuwsche, laams» he en .Óvermaassche f 11,40 k 12,10, goede f 10 50 a 11 00. mindere en blauwe f 3.50 k 10 50 Zomer tarwe f 10,00a 11 20 Hogge. Nieuwe Zeeuw - selie, Vlaamscbe f 7.70 a 8 50, Óvermaassche f 7 - 0 a 8,30 Gerst Zeeuwsche en Vlaamsche Winter zak maat f (>.20 iv '.60, gestort f6.50 k 7.20, Over mnassclie en Flakkeesche f 5,80 ii 6,20, Zeeuwsche en V aamsclie Zomer zakn aat f 5.30 a 5,50, gestort 5,50 a 5,70, )venimassche en Flakkeesclie f4,80 a 5 20. llaver. Nieuwe lui. voeder, f2.4' k3 2ü, dito (I kke f 3.00a 400, p. 100 kilo J rise Int. Voe der f9 eu Nieuwe fa'. Haardeboonen t'uike Hard»- f7,50, mindere-f 6,50 k 7,20. 99,95 Luii.tU En gelijke knoopen van Trangot Feilcl, te Weenen, die wa. rscuuwl vuor namaaksels, eu zegt 12UU werk lieden te hebbedbleke» le beslaan uit Dekplaat Eigenlijke knop. koper 93,46 D4.55 zmk. h.60 lu,7ü goud 0,05 0_ 1UJ.11 100,34 Uplig'erij dus in 't groot, want de dekpla.tjes der knoopen zijn eenvoudig galvanisch veiguid' BU KG ERJilJ KE STAN D. Geboren. .VJunuus, ou.lers C. .Ueijer en .M. Metz- per He«.n«a .viargaretba llermiuu, eraeude do b-- ter" van E. B. (Jucr-m eu O. van uumeu Jan Frederik. ouders A de Uooij en j. E. .vau Baaien Bieler Jan Dirk, oudeis L rl B. l'eleiier eu M de oier Jantje Gernarda .-ileida, ouders A ivuijlen- bc.rg eu J. il. Bcrcndseu. betrouw d: J. A. van lleijl uiet A.T. van Puiten. Overleden: J Valkoud 3 maau e.i. B. vl es- terw«aln oun (»U jaren, evbigenojt vuu G. Rietveld M. vau v laardingcu oui 2b jaren M A RKTBERIGH 1 b«N. ScboonBoven, 2U D.cem .er. Aangevoerd 160 bos- sen gelling; prijs op de markt aan. G .eboter 57 c eu wel boter -0 per ba.l kilp, kaas 30 a 35 per 50 kilo; velt* vai keus 23 k 26 et. eu vette kalveren 25 k - 0 cl. per lulf kil». Gouda, 2l December. Kaas. Aangevoerd35 partijen; prijs. 30,00 a 33,UU. bueüoler i 20 u 1,30. el Ie varkens van :'5 a 20 cl., biggen tooi' Eng. tand 18 a 20 c. per half kilo; magere uito 8 a 14; scüa- pe.i IS k 26; nuchtere kalveren 8 k 1-4. Rottordam. lb eu .9 Decern bei. Prijzen van bel vee: RMitlu'cii late (jual 75 «l., 2e (jual. 60 ct.; kalveren ls<Ti|uul. l.v.O, 2»le qiuu. 80 cl aeliapeu 75 ct.; weivarkens 52 tut 58 ct., voor Londen 42 ct., alles per kilo Bytei lslc qual. f 63, 2de (pial. 60, 3de quul. J 56. iarvVe. Puike nieuwe Vlaamsclie en Zet-uwsciie 12,40 k 1- 80, miudere alsmede Flakkeesche eu ÜVcr nansselie 11,2/ ft 12,1'J, mindere eu bl»uwe 8,50 k li 00; Zomer lu 00 k 11,50, Jarige 9,50 a 12 UU. itugge. Nieuwe Vlaamscbe, /.eeuws- he en Uvermanss. lie 3.6U u 9, >0, mindere 7,8Ua 8, JU Jarige 7. 0 k b,50. Uoek-eit 245 Gerst. V laumselie, Zeeuwsche J 6,6Ua7,O0, .mindere, alsmede Flakkeesenc eu Uvermausselie 5,8 i a 6,óU zomer- 5 -4U u 5,30. miudcre f l,3ü (i 5,20. H/iv. r Korle 3 5U il 4 SU, lange 2.7U ft 3 80 l'uardeboouen 7 5U a b UU, mindere i OU ii 7 40. I December Ter aardappel markt van heden waren Be-allen van een welgeschapen Zoon JOIIAKNA BERKHOF-lasonder. OUDE vVAl KR, 21 December 1371. (2342) Keiin sqeving uan Familie en Bekenden. Heilt-n overleed oti| jongste Zoontje JAN uu den leeftipl vun 0 inaauden. «T. W. VALK. R. VALK - van dk BUNT. SCHOONHOVEN. 17 December 1S7Ï. (2340) Hellen overleed, tot dirpe droefheid van liare kinderen beliuwd-kimlerenkleinkinderen, achter-klem kinderen en achter-nchter-kleinkin- derenMejufvrouw JANNIGJE BOS, Weduwe van wijlen den Heer DIRK VU1JK, in tien gezegeuderi ouderdom van 91 jaren en 9 maanden. Corn. VUIJK. L. VUIJK - db JONGH. J. AANEN. (2331) M. AANEN - VUIJK. LANGERAK b/z. de LEK, den I8en December 1871. Heden, den 23. December, heeft ten mijnen huize ^en plegtislieid plaats: wij mogen het voor- regt genieten, door des Heeren onverdiende goed- I heul) van twee bejaarde menschende man is I 84jnaroud, geboren te Ammerstol den 23. Dec. van liet jaar 1787 hij is 65 jaar visscher ge- i weest en moest tot zijn hedwezen nog ondervin- I den, dat zijn kleinzoon, te Ammerstol in hetzelfde vak werkzaam, den 3. April dezes jaars in het wa- I ter ziin leven heelt verloren, waaruit hij ook is opgehaald en waarover de oude man nog treurt; en de oude vrouw, die er bij inwoont, geboren te Schoonhoven in het jaar 1785, is nu reeds 86 jiar oud. Nu zal deze gedenkdag bijge- j wound worden duor een ouden grijsaard van 88 jaardos deze drie zijn te zamen 258 jaren oud. Er zijn er bij, de den Heere nog met toebe hoor n; mogt dat nog eens gebeuren dat ze ter^ elfder ure eens geroepen m 'gfen worden, opdat die gedenkdag ten geboortedag mogt zijn voor de eeuwigheid! '2 Svmitkl VII, vers 12. Ilunne dankbare Kinderen en Kleinkinderen. (23 2) J. |)E JONG. OOSlENRlJ kSCIIE, trekking 2 Januarij. WEERBAARHEIDS-, u i 15 Januarij. Verkrijgbaar bij H. A. BOECKf Schoonhoven. F. BLANKEN, Ammerstol. D. van der LEEDEN, Bergambacht. L. WEST BROEKBerkenwoude. L. BLANKEN, Haastrecht. (2336) i }>ri}z. i als volgt Dm. zand 5, Zeeuwsche «la 4.UUu4,5U, Ucldcrsche roi.de V\ olkammers j 3 ii 3.5U Gormohetn13 December. Varkens van 150 a 160 kilo.- 52 k 56 cl, die van 1()U a 12ü kilo, 43 u 50 cl., die van (>U a 75 kilo, 43 a 4s liet kilo. Goeboter l ,18 a l,3u bet kilo. Kipeieren 1,50 a 11,0 de 26 stuks. Dordrecht, 21 Dec Tarwe. Jarige puike Zeeuw sche en v laamsche f 12,50 k 13,00, dito goede 1 )oor J. C. v aN SCH EN K B RILL te Doesborgh is uitgegeten, eu in den B ickhandel van 8. W. N. van NOOT EN te Schoonhooen^t inteekening opengesteld op het werk W l'e beschreven en «ngt neeld vn«»r i et NeJerlandsche volk, duor P. VERGERS. Mi t i: Platen. Dit werk verschijnt in 12 afleveringen, elk nnt eene fraaije gekleurde plaat, 4 45 Cents de aflevering. - De le aflevering is in bovengenoeünden boek handel, ook ter inzage, voorhauden. (2341)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 2