SI I I i laaxvHvaioi m -mijm 1500 l’HIJZEN moeten bij de IO HOU WHE MAATSCHAPPIJ Landbouw. VOLKSYO3KDIAGT. •Moaoa v -ii WEI-, HOOI- EN BOUWLAND, alles in de Gemeenten PIIEIIIELOTEN VIN O van BLAAUWE f I I 8| Openbare Verkooping GRIEND- OF HOEPHOUT. !S| 974 99,’, 94 225} 21/} 1 rt i voerige best steenten, d Londen ter De waarde Eugénie af veer 8ÜÜ0Ü zins al de tooiden. D gesteenten, boorte en v kunnen gec der keizern Rusland. oqasud.ioquooipg ZAKJES TWEE WOONHUIZEN, Stoomboot „Schoonhoven” mankt bekend, dat de Boot op den len KERS DAG en op NIEUWJAARSDAG niet zal varen. DINGSDAG. den 'Zen Kersdag, bij open waler, gewone dienst. (2333) Urbanus-Pillen 200,000 40,000 20,000 Iprijzen. l»-nevens nmr v,-1p Waarschuwing, Borstpastillen Rabarber, Slijm- cn Maag- nillan 8 ttvonds l5 stuk in te nemen, per doos puien met 60 pl||en 30 Cis. Wormpatronen en volwassenen, per stuk 6 Cts. Sepots: Ie Kchoonhoocti WED. WOLFF ZOON. op 2 Januarij e. k. ISENTHAL&C. 9 <ier 99 •252 ’.e> Nootcn, Schoonhoven. Voor Sch< Franco pe Werk. Schuld. dito. dito. 891} '9i 83 89} 72 r’. 95 7. 8 4 Openbare VER HOOPING 3 3 5 5 HEERE.X-LOGEMENT. 1 lingsdag 26 December, 's avonds b ure precies. Sprekers: de Heeren II. A. BOECK. (2335) en D. A. JONKERS. door HH. Doctoren tegen hoest, h eseh- oin beroemde V BEURSTIJ DINGEN. PG. 2} 3 3 3 5 5 4* 4 5 bnelper^rukkery S. W. N. van 5 5 7 6 5 f andere 2 a f 3 000, 4 a a f 400, ei.-z. euz 5 5 5 5 OL. .F XV Haven, A, 252, te Schoonhoven. («328) van (2329) BURGEMEESTER en WETHOU DERS van Gouda (rijn van mee rling, óp Donderdag den 28en Du- Maatschappij ckmBer 1871, des voormiddag* ten 11 ure, ten Raadhuize te verkoopen Hei GRIEN D- of HOEPHOUT, staan de aan den Goejanvervv elschen Djjk, onder de gemeente Reeuwyk* Waarvan de voorwoorden dagelijks (de Zonda gen uitgezonderd), des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure, ter plaatselijke Secretarie en aan de Stads-Ti turner werf ter lezing zullen liggen. 51} 5o;i 59(1 5 l 517 UI} 61 Dito tiuskou-Sinolen>>8 186J. Aaud Oosteur nat. batik. illiu, Centr. spoorw. eert. Aaud. dito const), oblig Dito dito Deoenturcs. Oblig St Paul dl l’ac. Ie sectie Dito dito 2e sectie Dito dito 1869. óuid-ltxl. Spoorw Oblig. 82} 95} 95} s7!l 71} 1 9} 93} De s (Frankrijk) selijk onhe heeft natnel van de spi omvergehaa de nabijgel k brijzeld we arbeidsters blikken wr vaar, het lukkigen te bedolven v overging, werksters v De schade berekend. In maatschap] van person) heeft en 2 De te bett te betalen le kla«se; 3e klasse, francs bed een spoorv van den v een jiensic geschikt hei lange ond< sp-iorweget ongelukkei jaarlijks c Uit van het v stad in u man belt e meest alle geinetsildt hebben g< ken en t zoodat zij gen en zt kasten he De moeten o] den, drul doenden, huren en tevredenhi verdrijving der bij kiuderen 92 Dec. 57} 65} 87} 86} 27} 32,‘t 3« !i 36} 36} 97}. dito Febr -Aug in zilver, Jau -Juil. dito April-Oct. pet. fl. 50o 1,60 100 18i4. rt. en insch Oblig Alg Sch. Egypte Oblig. pd st L 0 leen 1861 N. Amerika, Oblig. V. St. 1882. Dito dito 1ö85. Brazil Oblig. 1865 Gr. Russ. spoorw 5 pet. aaud. Russ. spoorw (Je'ez)5 Russ Poti T flis a 10 05 Ross spoorw Jeez-Orel 1868.. 5 Dito Kursk Cha kow5 D to Charkow- azow pd st. 100. 5 5 3 (2330) (2i‘gg) •sfudajnjq ua&»i U2& dooipa^ ua -uj spoo^ 91 ar.IHHVVfJHTdtó Z aHOSSCIHMSJSOO ■fu.nu.f t (|1M.|VWP“)S on mid hoest ‘_.j ver- v. - verkoudheid x 3 a 4 bonbons in een kop 'y* jbruiken JOH IIOI Fs Bloeuiniarkt bij ie Stil- 8'eeg, 154, en verder bij den lieer L.0K HU IJZEN te SCHOONHOVEN. van KOElJENbTAL, SCHUUR en HOOIBERG en ruim 14 Hectaren best Hekendorp en Langeruigeweide, toebehoorende aan de Erven Cs. en P. van ZIJLL. Alsmede van ruim ö’/s Bunder uitmun tend WEI- en HOOILANDj i» de Ge meente Langer uigeweide, toebehoorende aan den Heer P. M. MONTIJ N. Te aanvaarden het Land aanstonds en de Woningen met 1°. Met aanstaande. Op Wobxsdag den 27. December 1871des morgt-ns 10 uur, ten herbrrge van LEENDERT DE BRU IN te Driebrugge. Inlichtingen geven de Notarissen J, G. BROUWER NIJHOFF te Haastrecht en 8. LAG ER WEIJ te Woerden. (2327) Zijdie genggen zijn Lid te worden van eene alhier te vestigen Afdeeling van bovengenoemde 1 j voor SCHOONHOVEN en Omstreken, worden beleefdelijk uilgenoodigd tot het houden eener Vergadering en be- noeming van een Bestuur, op Vrijdag den Wen dezer maand, des avonds ten 8 ure, iu het Koffijhuis van L. van ZESSEN alhier. Namens de Regelings-Commissie der onlangs alhier gehouden Harddraverij C. B. van BA AREN. SCHOONHOVEN, 22 December 1871.» Dito Dito Dito Dito 1864 5 Dito dito Uostenr., Ubi pap. Mei-Nov. Dito 1 Dito Dito Aaud. 5 Dito Italic Cert furktje. Ob Egypte Obli Aederl. I Dito Dito Loteu Rotterdam Spauje, Obligation Dito Builenl. 1867 I Portugal, Oolig. Ib53 Dito 18U6-1863 Dito 1867 Rusland, Obl. Hope 1798 en 18i6. Dito Hope, 5de Serie. Dito dito 6de Serie Obl.-leenihg 1861 a 1000. 186(1 a 1000. i860 2de leen. 1867^ Ib69. pcf Rs. 100. 1866. DE DIRECTIE der i Ken onfeib>ar, aanbevolen middel heid en- zij" de aloin beroemde MALZ J r' BORST-BONBOxSvauJUHANHUFF. /T, Bij het gebiuik bespeurt men A del lijk de sbjinoplossende, den O kalmerende werking en is bet bij .- ouderde hoest of zwaïe v raad-aam,>3 O lieete melk te gel Centraal Dépot 4 4 4 bereid volgens het aloude en echte Recept, waarop men in het bijzonder attent maakt, ziju zeer nuttig m ongesUiiihedt n der MAAG, (2334) i en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING. Zij I zijn uitmuntend tegen de GAL, SCHERPTE in het - BLOED en UITSLAG der HUID; zij zijn ZACHT, LAXEREND en SLIJMAFDRIJVEND. Verzegelde doozen van 37} Centen dubbele doo- I zen zijn verkrijgbaar bij de na.: AlblaiierdamM. Punt ''Ni.\LeHerkerkK, AiutlerilamM. Clêbau CoLeksmond, H droo juten,heilige «eg 11,321.1, I Bleuwijk8 van der Kraats BodeyravenB Versloot. Cu/emborgA. Nlessen. Dordrecht, II J Gillaij. Gonr.chem, J. I’ Lasondor. Gouda. L. Schenk, op de Hoog straat. HaastrechtI Leiden JT. lemmerstr LeerdamJ I j Het jmen i ons I geplaatst bij de 2 a 5000 a 1 1.000, 32 den Oi d-ten. ^...aondH Ghudennao. 1/tkkerland (Nieuto}, A. btain. l.inschoten, B Kruithof. Maassluis, P C. van llarmelen. Moordrecht G. H. Post. NieuiosoopA. Bots. Rotterdam, A van der Toorn, I Weste Wagciisl. IUtrecht, F. Altena, op hel K Oosterling I Sleeuw, over de Donkerstr. TerburghHaar-I nu 372. hoek Bakkerst ik'/anen. Wed. L Fiona. H van Thiel. \H/oerden, L Ruijten. depot dezer echte Urbanus-Pillen, sinds zoovele mei roem V>ek»-'-'t. n in a'uenieen,,gebruikis door te SCHOONHOVEN alleen en uitsluitend 1233») Wed. WOLFF Zoon. I willen zijn, dat door ons, bij niemand anders, de Urbairis- pillen, bereid volgens het oude en echte llectp*iu Depot j zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven ojiyeyeven Steden entaatsen dan bij de hierboven genoemde Depothouders In elk doosje is ten biljet, voorzien met de eiyenhandiye naaiu- teekening van de vervaardigers tved kvEaaN Zoon, Apothekers, welke Handteekeniug zich ook bevindt op het Zegellak, waarmede de Doosjes verzegeld zijn. Wij ver zoeken de gebruikers mstanfel'ik daar wel op le letten, en raden hun aau wel toe te Zien bij wien men de Doos jes l’llleu haalt Adeeu die Doosjes, waarin een biljet met onze Handteekening is, zich aan te schaffen, en zich le wachten voor het gebruik van de vele namaaksels. uit extract van slaapbollen zamenge-te den goed van smaak zijnde, worden algemeen bev-nde» het beste middel tegen hoest, schorheid, keel en b rstpijn te gijn. Tn en doozen a 4p en 25 en in proefzak- jes a 15 Cts. Alblusserdam G.'MAAT Ez Dordrecht J. KRIM; LEON PHXNOCH. Goriuchem: N STUIKENS, J. P. LASOXDER Gouda: L WELTER. L SCHENK üudewater F. JONKER-.DENBEHG, Apoth. Rotterdam-. C. J WSNABILIE. Apoth.; T E van SANTEN KOLFF, Apoth -, Gehr. LEDE- BOER. vis a vis ’t Stadhuis; M. CL<>08. Apoth Hang 441 S. J. G. WULFF, Westnieuwlaud; C. J. HERTS'EIN, Apoth., Goudsehe -t. 38. Utrecht: t. RINKH- HERMINGHUU/.EN Twijest.; Wed. J. PuRTON, llamburgerbrug; J. DERKS N,"i'te VrouwenMr; J J. L v. HAARLEM, Vredeburg 745 K W. HOU I ZAGER, Apoth., Sadelst T P v d BERGH Zn Heiltgew. Vinnen: J. C. STU- I ART. Woerden: N C. v d K (S. (23-18) Bg elk artikel is eeuè gebruiksaanwijzing. H. VON CIMIlORN, Apoth. en’ Fabrik. van Chemisch-technische Praparate EMMERIK. als Hoofd] f 1,500, 7 te zs.iii n plaats hebbeudi- Eioofdtrokicing d r K. K. Oost. bepaald uitgeloot en na de Trekking aau dc geluk- I kige winners uitbelaald wordi o. lit HH\STR l'HIJi BEIHIlAGTIViGILDEt. Teiren owrinakim; vau he' brdrag zenden wn: HEELE LOTEN f 8 HALVE a f 4 KWAKT a 1 2 en ACHfalTE a I 1, Ned. Crt. Aa ufloop der trrkk.iie ontvangt ieb-r kou per de uitvoerige Tiekkimrslijsi franco en gratis. I Commissionairs in Eftecten. AMSTERDAM^ ROTTEKDAMfF.h.alhui.), WHruioessiraat, Vieste Wagri.struai, J, 574. W. 5, No. 681. P.8. Op 1 July 1858 zijn de trekkingen dezer Lee- nuig reed» begonu u 54 aroote trekkingen, even als die van 2 January e. k hebben re-da plaats gehad, daardoor heeft zich hel aaulul d> r neg uit te loteu Nouiini-rs zoodanig verminderd, dat de nog incebleveu byzonder groole kauseu van winst aanbieden. I Bovepgeih.einde Loten zijn geregeld voor handen en verkriigbanr' hij onzen llo«»f»l- agent voor SohOOüllOVOQ en Omstreken, den lieer II. IIOICOK.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 3