SGH00NH0V2NSGHE COURANT h WEEKBLAD ZOKDA 'DECEMBER. 1871. VOOR DE KRIMPENER-, ALBLASSER- EN LOPIKERWAARO. 4 '7i. en” LERS- t zal <g. bij (2333) BINNENLAND. BUITENLAND. e doo- ne. op L btaui. uf. iriuelen. 72 r’, 95 mhovaa. PRIJS DEZER COURANT Voor Schoonhoven per drie maanden /0,60. Franco per post- 0,70. en dien uit te zoovele >b door i ito nd (2339) e ge- ververs- eene ge il hunner te rige- deze J jcept, makt, 1AAU, Ki. Zij in het ACHT, vrij voor een van het >g een Moge de talrijke opkomst lantdijk it tent te rbairiti - u Depot i Steden dert In ■/e naaiu- Zoon. op het Wij ver- ïtteueu de Dooa- Ijet met zich ie Toorn, op het m kerst r. PRIJS DER ADVERTENTIE!* Van 1 tot 5 regels0,50. Iedere regel meer- 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco. S. W. N. VAN NOOT IN te Schoonhoven, Uitgei 2 Dec. i7i >5| io| !7i I2t‘< Ui! 4 hij '64 '5i •7*4 rli 252 >U iOfi >9 !l U1J BI PU -()’ 97} Bvr« !)4 2254 21/i 89 |i •94 83 89} f 9} 93} Z. M. heeft aa| G. Lazonder op zijn verzoek eervol ontslag verleend als Kaptein- Kommandant der dienstd( Schutterij te Schoon hoven en benoemd totlKapitein-Kommandant der dd. Schutterij te SwoonhovenG. Grvup, thans le Luitenant. Z.(M. heeft benpemd tot lid der commissie van administratie over d? gevangenis voor jeugdige vrouwelijkt veroor teelden tevens huis vanjverbetering en ^voeding voor meisjes, te MdntjoortL. A. van; den Bergsteenfabri- kantjaldaar. fl)e Eerste Kam»r heeft het Hoofd stuk} landsche Zakeh der Staatsbegroting waarwjSde post voor deu gezant bij den Paus '”as|gescliraptaangenomen met 23 tegen 12 f jhntren. (W„„. 8 "npfcTe Rotterdam zal, van we ge de Co. 'afd teling Rotterdam, Schiedam en omstreken der op' ejHoli. Maatschappj van Landbouw, op 19 Maart 1 872 eene lejituonstHIinX gehouden worden van rundvee,, schapen en varkens, waarvoor belang rijke prijzen zijn vastgesteld terwijl m Mei 1872, op een nader te bepalen dag, eene afzonderlijke tentoonstelling van honden en pluimgedierte zal plaats hebben. Aan eerstgenoemde tentoonstel ling wordt eene verloting van vee verbonden. Den 22 December werd te Bos koop een vergadering der Pomologische vereen i- gmg gehouden, waarin tot bestuursleden zijn herkozen de heeren K. J. W. Otlolander en J. van Groos Jz., en in plaits van den heer C. <G. Chereynderdie mededeelmg gedaan had zich niet meer verkiesbaar te stellen de heer’ A. Alberts. Voorts weid tot voorzitter benoemd de heer T. Ko«leren werden 18 voorgestelde leden bij acclamatie aangenomen, terwijl nog mededee- ling werd gedaan,' dal 15 begunstigers tot de Vereeniging zijn toegetreden. Naar men verneemt, heeft de heer A. J. van de Water c. s. voorloopige concessie gevraagd voor een buurtspoorweg van Gurinchem naar Waardenburg (station van den Ótaats-spuor- wig. tussihen Utrecht en’sB >scb). De kosten zouden geraamd zijn op 2 h 3 mil- lioen gulden. Te Gouderak heeft zich eene sub commissie gevormd voor de nationale feestvie ring op 1 April 1872. Zij bestaat uit de heeren M. Bron, J. Smits, P. Molenaar, J. A. van Wijk, J. A. van Bochove en W. Smits. Ook te Ouderkerk a/d IJsel heeft zich eene subcommissie gevormd, om gelden in te zamelen voor het gedenkteeken te Brielle ter herinnering van l April 1572. Ten gevolge van het verzanden van hel vaarwater in de Lek nabij de kerk te Langerak zullen dour den waterstaat de aldaar liggende kribben worden verlengd. De k^ten van dit werk, dat den 3Üen dezer zal worden aanbeslted, worden begroot op ƒ9000. De koopers van het hooi gras op de Puntwaard bij .Vinnen, hebben van den eige naar den heer Rooijaards te Utrecht, eene ver mindering van 30 pe^ent’op de koopsom ver kregen, en wel omdat na de verknoping van dat gras, het water in de Lek zeer hoog werdzoodat die lage gedeelten vol liepen met kwelwater waardoor de qualiteit van het hooi minder en de arbeid zeer bemoeielijkt werd. Het Depart. Meerkerk c. a. der Maatsch. tot N. v ’t Alg. wenschendezoo mo- gelijk, in meer uitgebreiden kring nuttig werk zaam te zijn, tracht dit doel te bereiken door het hinden van volksvoorlezingen. Had- de eerste vergadering bij wijze van proefneming in de vorige maand plaats te Meerkerk, de tweede werd Woens dag-avond te Aineide gehouden in het schoolge bouw. De heer Schuld, uit Meerkerktrad ook hier op met eene lezing, en ditmial over opvoe ding en onderwijs, ten aanhoore van een talrijk publiek; zoo als natuurlijk is, groot deel opgeko nen, door den prikkel nieuwe gedreven. Na den spreker gaven noi drietal heeren elk eene bijdrage ten beste. J men om genoemde reden in <*- ‘-'-j' al geen bewijs zien van het welslagen der onder nomen taak te meer met, daar iu dit geval de beginselen gemakkehjk zijn, (in tegenoverstelling van verreweg de meeste andere zaken)de toe komst moge leerendat ook het doelhetwelk men zich moet voorstellen kan worden bereikt; namelijk een nuttigen, ontwikkelenden, ten gevolge een beschavenden invloed Oefenen. Donderdag-avond hebben d zamenlijke timmerman*-. metselaars-, en rietdekkersbazen te Gouderakin e houden vergadering besloten het loon knechten, te beginnen met Januari 1872, verhougen en bij T uur vast te stellen. De pokken hebben zich te Groot- Ainmers nu in drie huisgez nnen geopenbaard, en een slachtoffer geêischtnamelijk eeu knaap van 13 jaren, die laatstl. Zondag aan deze ziekte is overleden. In het huisgezin, waar zij liet eerst inviel, zijn de aangetasten weder hersteld, en in het derde huisgezin schijnt de ziekte tot heden niet hevig te zijn. Den 23. dezer hield de heer Mr. P. J. Snel van Gouda eene volksvoordracht in de zaal van het Nutte Berkenwoude. Zijne lezing over den Oorlog werd door de groote menigte toehoorders met belangstelling aa' hoord. Een tal van bijdragen besloot i bijeenkomst. Woensdag had de beproeving der groote spoorwegoverbrugging te Moerdijk plaats. Die beproeving is zoo goed geslaagd, dat. zij op een enkelen dag kon afloopen. De brug toonde noch bij va*t, noch oij beweegbaar be laften, het minste verschijnsel, dat kon doen vermoeden, dat eenig gebrek aanwezig was. Onder- en bovenbouw bewezen integendeel de soliditeit der constructie volkomen. Het blijft waarschijnlijk, dat de brug met 1 Jan. e. k. in gebruik zal komen. Bij Kon. besluit van 14 Dec. 11. No 19 is goedgekeurd het raadsbesluit, waarbij met 1 Januari a. s. in de gemeente Willige-Langerak eèhe belasting op de honden wordt ingevoerd. IÉ Engelsche bladen tavatten zeer uit voerige beschrijvingen van de collectie edelge steenten, die door de firma Emanuel Co. te Londen ten verkoop zal worden aangeboden. De waarde dezer collectie, welke van keizerin Eugénie afkomstig is, wordt geschat op onge veer 89009 p st. Zij bevat intusschen geens zins al de juweelen, die eenmaal de vorstin tooiden. Deze verzameling bevat slechts die gesteenten, welke door dames van hooge ge boorte en wier beurs ruim genoeg voorzien is, kunnen gedragen worden. De prachtige robijnen der keizerin zijn gekocht door de keizerin van Rusland. De stormdie den 22sten dezer te H me (Frankrijk) heeft gewoed, he^ft aldaar een vree- selijk onheil veroorzaïkt. Een hevige windvlaag 1 heeft namelijk den 11 meters hoogen schoorstee^*1 van de spinnerij van de hh. Courant omvergehaald. Het gevaarte plofte neder op de nabijgelegen werkpl latsen, die geheel V',p- k brijzeld werden, terwijl er nog een veertigtal arbeidsters bezig waren. In de eerste oogen- blikken was het ónmogelijkzonder levensge vaar, het puin weg te ruimen, om de onge lukkige» te voorschijn te brengen, die eronder bedolven varen. Toen men er eindelijk toe overging, vond men 4 doodenzestien der werksters waren meer of minder zwaar gekwetst. De schade wordt op ongeveer 300,900 fis. berekend. In België bestaat het plan, om eene maatschappij op te richtendie de verzekering van personen tegen spoorwegongelukken ten doel heeft en zich tot alle landen zal uitstrekken. De te betalen premie zal 3 centimes bedragen, te betalen bij het nemen van een plaatsbiljet le klasse; 2 centimes 2e klasse en J centime 3e klasse. Het waarborgkapitaal zal 3 millioen francs bedragen. Bij overlijden, ten gevolge van een spoorwegongeluk, ontvangt de nalatenschap van den verongelukten en verzekerden reiziger een jiensioen, en bij verwonding, waaruit on geschiktheid tot werken ontstaat, een levens lange ondersteuning. Aan de beambten van de spoorwegen, waarop geene of slechts geringe ongelukken voorvallen, keert de maatschappij jaarlijks eene gratificatie uit. - Uit Chicago meldt men, dat de herbouw van het verbrande gedeelte goed vordert en de stad in uiterlijk aanzien zal winnen. De werk man belieft goede dagen. De bankiers zijn er meest allen zeer goed afgekomen, daar hunne gemetselde brandkelders uitmuntende diensten hebben gedaanen al de daarin geborgen boe ken en waarden onbeschadigd zijn gebleven, zoodat zij dadelijk na de ramp hunne betalin gen en zaken konden hervatten. De brand kasten hebben niets uitgewerkt. De hooge lastendie thans te Parijs moeten opgibtachten nog zullen verhoogd wor den, drukken voornamelijk de kleine nering doenden, die buitendien nog de achterstallige huren en wissels hebben te voldoen. De on tevredenheid neemt dagelijks toe.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1871 | | pagina 1