SCHOONHOVENSCHE COURANT. A té WEEKBLAD VOOR DE KRIMPENER-, ALBLASSER- EN LOPIKERWAARD. T 7 r. 133. 1872. IHANDEL ZONDAG 14 JANUARI ‘1LLEN. 4 5 5 5 5 u 5 5 5 5 5 5 5 3 1EN. z* I kantoor NMEID BUITENLAND. tZoon. BINNENLAND. 'k *1 PRIJS DEZER COURANT Voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,60. Franco per poat0,70. «I 3 3 I 3 3 5 5 5 5 5 4» 4 5 4 >ECK, in Effecten. (8375) PRIJS DER ADVERTENTIE Van 1 tot 5 regels0^0. Iedere regel meer- 0,10. 'Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco GEN. pC. 5 Jaa. 58} 66?, 88 87} 27H 38A 38 38 38} 974 6V| b4 97 96} 88 78 256} 248 53/. 53} C2J 62|J 536 147 68} 48 H feil 97| 99} 94} 2284 2181 90 89} 89} 88} 89 835 122 94} 74} 75 75} 1 95 een wereld- M 9. W. N. van NOOTEN te Schoonhovsn, mijnen. -f -- iSTELLEB, een e 15 jaren. Goed Salaris drie Gnl- nige verhooging. laat, heeft men bezig te bonden, ‘ecteur van voor- GELBREGT. (*M») dt ten spoedigste te Schoonhoven. (2376) Mt het besla |«»olg terksnd gelnükt sverterin< «eer •get} de gal ea Mar cent hst doosje, uur by da navolgends rky A. den Ouditaa. «4 (Nïvw), A. Stam, ra, B. Kruithof. P.U.van Hamelsa. •M, Q. H. Po*. van Santen Kolf, tloofditeeg. «m, Wed. Wolf*Zn. A. Zyderlaarf. P. Altena, op den Steaa- vr do Donkentr., S7S. Wed. Florir, gsb. den K. («Ml id volgen» het echt* ONHOVXN -r- Den Ssten dezer is in Frankrijk voor den krijgsraad in behandeling gekomen het proces in de zaak van den moord (in de gevangenis la Roquette) van den Aartsbisschop van Parijsden President van het Hof van.cassatie en vier andere gijzelaar?. 23 beschuldigdenwaaronder twee vrouwen, staan te dezer zake te recht. Francois, directeur der gevangenis la Roquet/tedie doof de commissie aan die betrekking geholpen was werd het eerst ondervraagd. De beschuldiging luidtdat bij deeigendtnen heeft aan den moord der zes slachtoffers en zich een deel der waarde, dis deze in bun bezit hadden, als buit heeft toegeëigend. Die waarde bedroeg aan goud en andere kostbaarheden omstreeks 25,000 fr. Op de vraag vanUen President van den krijgsraad, wie hem het bevel tot de executiën had gegeven was zyn antwoord: niemand dien ik niet ken.” Hij loochende voorts telkens in de cellen geko men te zijnom de ongelukkigen te beleedigen en hunnen sqnalssndsii dood «an te-«eggen. Verder ontkende hij in den buit gedeeld te hebben en trachtte zich van de beschuldiging af te maken door de beweringdat hij uit onmacht de execu tiën heeft moeten laten voltrekken. *t Was hem onmogelijk weerstand te bieden. De beschuldigde Ramainambtenaar ip de ge vangenis, werd vervolgens gehoord. Deze ver klaarde dat Francois een ieder dreigde met zijn revolverzpodat men aan zijne bevelen wel moest gehoorzamen. Verder verklaarde hij dat hij den directeur de kostbaarheden gebracht haddie bij de slachtoffers waren gevonden, en 't was in het kabinet des directeurs, dat de buit verdeeld werd. Een der beschuldigdenzekt re Langbeinbekwam eenige gouden horlogesdie als bewijsstukken op de tafel voor den President lagen. De afloop van dit proces deelen wij later mede. - Men wil te Brussel in 1874 tentoonstelling houden. De hoop, dat de runderpest zich in de omstreken van Audenarde in België niet zou uitbreidenis teleurgesteld. Verleden week zijn in de naburige dorpen nieuwe gevallen gecon stateerd en 31 beesten afgemaakt. In Frankrijk blijft de ziekte voortdurend groote verwoestingen aanrichten. De hr. Fwkde beruchte directeur van den Eriè-spoorweg, is te Nieuw-York vermoord door iemandStokes genaamddie driemaal een pistool op hem afschoot en hem doodelijk trof. Fisk was een echte Yankee, die begon als marskramer, vervolgens bediende werd in eene gruttenj, inaar daafop zich als makelaar in geld neerzette en spoedig naam maakte. Bij *t eindigen van den oorlog in Amerika wist hij zich tot directeur van den Érie-spoorweg te doen benoemen; hij moest zijne directie met geweld handhaven, kocht de rechters om, bouwde een prachtige» schouwburg, waarboven zijne prachtiger bureaux werden ge vestigd, kocht nog een schouwburg, richtte een stoombootdienét op naar Bostonbleef financie- held maar een schurk in ’t groot, terwijl hij eerlijk was in 't klein. Hij bracht den Ene-spoor- weg bijna ten val en behoorde tot de groote dieven, die Noord-Amenka en vooral N.-York tot schande strekken. Hij leefde daarbij zeer losbandig en zou dartftl/*, aab»Bd»oa- en gebruikte SUJm- men met d» handtee- ^othekcr, welke baad- gellak, waaimeda het wel attent op te aya ran een nnmaakael, dat Voor eenige dagen is iu de on. middellijke nabijheid van de haven van Stavoren een schip, met ongebluschte kalk-geladenzoo danig tegên de steenen gestootendat het lek geworden -en geheel verbrand is. De opvarenden zijn er ongedeerd afgekomen. .*-• Te Hasselt (Overijsel) is een po ging tot moord gepleegdwaarvan men de vol gende bijzonderheden mededeelt. De bakker Wen- tink, weduwnaar met twee kinderen, liet zijn huishouden besturen door eene 9jarige dienstmeid, in den morgen van den 9. dezer was W. met zyu zoon bezig brood te bakkentoen de meid in de bakkerij kwamals wanneer W. de meid aangreep, op den grond wierp en trachtte haar met een mes den hals af te snijden, hebbende hij haar dan ook diepe wonden in den hals toegebracht, waarna hn dood bedaard voortging met bakken. De meid had nog genoeg bewustzijn om het huis te ontvluchten eu bevindt zich thans in zeer bedenkelijken toe* stand. De dader is iu hechtenis genomen; hy L~ 5 opgR^vwrdat ‘demeid met deu duivelfdli* ging, dat zij altijd in het koffiedik keek, en waW rjA neer ze naar den schoorsteen zag,.de broodjes in deu oven verbrandden, dat ook zijn vuur in den oven uitging eu dat de meid niet uit den hals heeft gebloed maar uit een rood doekje dat zij om had. Ofschoon er in dit jaar te Ou derkerk a/l IJsel nog geene sterfgevallen van pokltjders hebben plaats gehad, is de pokziekte toch belangrijk in om vang toegenomenzoodat zij thans in tien huisgezinnen heerscht. De longziekte is te Berkenwoude nog heeracheude. Weder is bij C. Donk een 'beest, aan die ziekte lijdende, afgemaakt, De zalmvangst te Hardinxveld is dezen winter nog niet gunstig geweest. Maandag waren er 2, Dinsdag echter 7 zalmen aan den afslag. De prijs was/2.15 tot/2.30 per half kilo. -- Fransche paardenhandelaars rei zen de verschillende gemeenten van de provincie Utrecht af om bij de landlieden paarden te koo- pen. De meeste landlieden heb ien echter hunne paarden reeds van de band gedaan de, kooplie den nemen nu nog al wat zij krijgen kunnen. Hooge prijzen van 500 600 per stuk worden besteed het aangekochte wordt bij koppels naar België vervo?rd. De Deventer Stoomboot-Maat- schappij heeft baren dienst weder hervat. Op het groote bal, dezer dagen te ’s Hage aan het bof gehouden verloor de Ko ningin een prachtigen diamant van 10 duizend gulden waarde. Een kapitein der infanterie, ’s avonds van dat bal thuiskomendedeed zijn sjerp afen o wonderde d.amant viel uit de sjerp op den grond Zondag avond bemerkten eenige boeren te Ol- delammer (Friesland), die uit avondpraten waren ge weest, dat het water, dat no< voor weinige uren zeer laag had gestaan, aanmerkelijk was gerezen. Ter stond besloten zij onderzoek te doen aan den Soheen- dijkwaarin zij dad ook spoedig efen vijftiental gaten vonden. Met het zestiende te graven vouden zij een man bezig, die op huime aankomst het op een loopen zette. De vrienden achtervolgden hembereikten hom eindelijk en herkenden hem. Van deze zaak ia aan gifte gedaan en nu zal de man weldra de ernstige gevolgen van zijne handelwijze moeten ondervinden. 1 zijn roem weflra hebbewverleefd-, als ’t laatste drama hem niet te juisterpre van ’t wereldtooneel had gesloten. 1 y Een zekere Edwiird Power, civiel-inge- neur te Chicago heeft bij het congres van Washington een request ingezonden waarin hij ondersteuning vraagt voof zijne ontdekking,’om 't op kunstmatig wijze te laten regenen. Vóór zijn proeven zou hij noodig hebben 300 stukken geschut30,000 pondenjiruitom ze te laden en te lossenen bovendien een electrische bat terij plus eenige andere toestellen welke den irregenmttker” in staat motten stellen alle stukken te gelijker tijd af te stsken. Zooals bekend isheeft men reeds meermalen beweerd, dat op een «Waar kanonvuur, door twee legers te^en elkander onderhouden, steeds overvloedige regen gevolgd is. Te ’s H age ts d<iiee r Graves aan- gwkoaeii, die door der Ehninezett heeft is belast met de overbrenging van een adres aan de Eerste Kamfer der Staten Generaal om te protestveren tegen den voorgenomen afstand van onze bezittingen aan de kust van Guinea. In 1860 waren te Amsterdam van de J00 personen, die huwden, 13 die niet konden schrijven; in 1871 bedroeg dat getal op de honderd maar 6. Wel een bewijsdat het onderwijs in dien tijd vooruit gegaan is. Te Oudewater bestaat de sub commissie voor de Brielsche feestviering uit de heeren A. van AelstR W. Haentjens Dekker E. C. LangerakT. A. N. Lorentz en J. A. Montijn. Het bericht, in sommige dagbla den vermeldals zoude de afdamming in het kunstwerk de Hoogen-Boezem achter Haastrecht, ten dienste der stichting van het stoomgemaal zoo zwak zijn daargestelddat die dam door gebroken is, kan met zekerheid worden tegen gesproken. De proefbemaling van het nieuw gestichte stoomgemaal te Benschop is naar wensch geslaagd. Het polderbestuur te Molenaars graaf heeft tot Waardsman van den polder be noemd den heer B. Bakkerin plaats van den heer G. Trapman Sr., die om het klimmen zijner jaren voor deze betrekking bedankt had en aan wien dank werd gezegd voor zijne langdurige eu trouwe diensten, aan den polder bewezen. ♦.—•Een vreeselijke brand heeft Woens- dag-avond te S iedr°cht plaats gehadeen ge bouw, bewoond door 16 huisgezinnen, is in korten tijd afgebrand. Gelukkig zijn geen per soonlijke ongelukken gebeurd. Men zegt, dat door het omvallen van een lamp de brand is ontstaan. De timmermans- en verversba- zen te Giesendmn en Neder-Hardinxveld hebben beslotenwegens de duurte der levensmiddelen het arbeidsloon te verhoogen en te brengen op 16 cents per uur. De pokken-epidemie te Leks- mond, die in bet afgeloopen jaar aldaar 132 offers eischteis nu zoo goed als geweken.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1