SCHOONHOVENSCHE COUHANT. T WEEKBLAD 0. 3 MM 229 a 96 F. 135. ZOKDAfi 28 MUAB1 1872. NECHTS. ITHEEK JKNECHT, letter B, aan de VOOR DE KRIMPENER-, ALBLASSER- EN lOPIKERWAARD. ■id in t i‘ P: SS» 90 BUITENLAND. DE. BINNENLAND. DE, I 1 i tegen February Middelburg 76 7*4 97 EN. pC. 2| 3 NU* Wtt COURANT: Voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,60. Franco per poet0,70. 3 3 8 8 3 3 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 f 5 5 7 6 5 5 6 5 5 5 5 3 4 HVTWAGEN n bij J. (iROE- tahoonhoven, ■n twee (MIS) IEID. lel te üjeueD. GOOKISSEN (MU) PRIJS DER ADVERTENTIEN’ Van 1 tot 5 regels0,50. Iedere regel meer- 0,10. Groote lettere naar plaatsruimte, fInzending franco. 89 73A 247 251 53 a 52} 62 ®li 557 156 6U BSf, 89J Ml 913 122i onder lettere Courant. (1403) nerntol. r in vollen gang. >t 20 Januan: 24 per half kilo, ook voor devisschenj Daar werk 19 Jan. 67t «M 88* 89 ?7li 371} 374 981. Na eene hevige discussie in de Nat. Ver gadenng in Frankrijk over eene belasting op de grondstoffen heeft Thiers zijn ontslag ingediend als President. Later w hijeven als de Mi nisters op dat besluit weder teruggekomen. De ontzachelijke rijkdommendie de <Jia- mant-velden in Zuid Afrika opleverengrenzen schier aan het wonderbare en nemen met den aanwas der bevolking eer toe dan af. En niet alleen is het aantal diamanten verbazend groot, maar de verhouding van zware steenen gut alles te boven, wat in de geschiedenis tot nog toe bekend was, Die beneden de 10 karaten worden Wegens de menigvuldigheid nauwelijks geteld daarboven tot 50 karaten worden er met eiken dag te voorschijn gebracht en van 50 tot 100 en zelfe daarboven zijn ze gansch geene zeldzaamheden. Verreweg de grootste waarde der lading van de veertiendaagscne mailbooten bestut uit diamanten, en alleen de bootdie den Iden dezer naar En-* geland vertrok, had voor niet minder dan 200.000 u. st. 2.400.000) edelgesteenten aan boord. De heeren de Smidt en Co., de Amsterdamsche diamantkooperszijn van de diamant-velden terug gekeerd en hebben kapitale zaken gedaan. Zij hadden meer dan vijfduizend karaten diamanten bij zich. In Maart zullen zij weder de velden gaan bezoeken. Volgens bun opinie zullen diamanten over geheel Afrika gevonden worden. De directeur der gevangenis la Roquette te Parijs, waarin de aartsbisschop tijdens de commune vermoord werd, is veroordeeld tot levenslangen dwangarbeid. De Keizer van Rusland is aan een gevaar gelukkig ontsnapt. Op de jacht zijnde, kwam er een beer op hem af. Met veel koelbloedigheid en tegenwoordigheid ven geest schoot hij echter het dier neder, eer het hem bereikt had. De Keizer van Oostenrijk heeft reeds per telegraaf een ge- lukwensch gezonden. In een krankzinnigen-gesticht te Evere bij Brussel zijn verschillende schandalen betreffende de verpleging der ongelukkigenaan het licht gekomen. Sedert langen tijd vermoedde men, dat ’t in dit gesticht niet, toeging zoo als 't behoorde. Verleden jaar werd de directeur van dat etablis sement wegens gepleegde mishandelingen veroor deeld, en de justitie drong er op aan dat het zou gesloten worden. De toenmalige Minister gaf hieraan echter geen gevolg. Intusschen heeft de tegenwoordige Minister van Justitie zich aan de zaak laten gelegen liggen. Ofschoon men in het gesticht er op bedacht was, om de autoriteit om den tnin te leidenmocht dit niet gelukken. Op zekeren dag trad de Procureur des Konings het gesticht binnen. Hij sprak een der krank zinnigen un, die hem mededeelde, in het gesticht twee meuschen te hebben vermoord. De dame, die den procureur begeleiddezeide hierop glim lachend dat 't een manie van dien krankzinnige was dergelijke zaken te vertellen. De patient was hiermede evenwel niet tevredenen verklaarde dat, als de procureur zekerheid wilde hebben, hij slechts Jérome moest ondervragen. //Jérome waar is Jérome?” vroeg de magistraat; waarop ongehuwd 4 te Schoonhoven- (8411) terg ambacht ver- ra me (9412) EPP te Sckook- jen, goed loon, veroordeeld tot eene gevangenisstraf van een jaar. In tegenwoordigheid van den heer BegramAmbachtsheer van Jaarsveldden heer Strick van LinschotenDijkgraaf van den Lekdijk benedendams en van den Useldam, het Polderbestuur der polders onder Jaarsveld en van vele belangstellendenis 11. Donderdag te Jaars veld de eerste pul geslagenvoor het te bouwen stoomgemaal der polders Vogelzang en Wiel. De collecte voor hst monument te Brielle heeft te Öoudersk de som van ruim /43 opgebracht. Te Krimpen a/d IJsel heeft pich op verzoek van den heer Burgemeester eene sub commissie gevormd, bestaande uit de heeren J. D. HolsteijnA. van WalsumL. Kooij en J. W« van Hoogstraten. De te Oudewater door de sub commissie gehouden collecte ter oprichting van eeu.«wuument te. Brielle heeft opgebracht/ 8O.£O. De steenfabriek de Schans on der Ouderkerk a/d IJsel is Woensdag jl, 4500 boven den inzet afgemijud door den heer Beggars van Delfshavenzoodat hij met onkosten rttim ƒ42000 zal kosten. Dezer dagen is te Meerkerk, doo den landbouwer A. Wink, een stuk hooiland, nog geen drie bunders groot, uit de hand ver kocht un A. de Wit in Meerkerksbroekvoor de buitengewoon hooge som van ƒ10.000, behalve de transportkosten. Zondag jl. werd er te Gouda we der eene volksvoordracht gehouden waarvoor de Rederijkers-kamer «Vooruitgang” te Stolwijk uit- genoodigd was. Met zeer veel succès voerde zij 3 stukjes ten tooneele Goede Harten, Jocrisse de Vondeling en Napoleon of de ontvluchting uit Ham. Niettegenstunde de entreé van 10 ets., was de zaal overvol met personen uit het volk zoodat in dit opzicht de voordracht wel doel trof. Jammer evenwel dat ook hier weder, even als bij alle publieke vermakelijkheden, de jeneverflescli dapper in het rond moest gaan, om genoegen te smaken. Waarlijk, men had geen bijzondere op wekking noodig, daar het spel der rederijkers uitmuntend was en de stukjes wel aauleiding gaven om zich te vermaken. De Utreobtsche Beetwortel-sui- ker-fabriek is ongeveer gereed met het sluiten van contracten voor verbouw van beetwortelen vgor het volgende saisoeu. Voor de teelt op wicht wordt besteed van löf tot li j per 1000 kilo, terwijl den landbouwer reeds thans een voorschot van ƒ100 per hectare wordt verstrekt. Vrijdag 19 dezer had te Noor- deloos eene druk bezochte bijeenkomst van «On derling Nut” plaats. Door eene uitgewerkte lezing van den heer Briedé, over eene episode uit de geschiedenis van den tachtigjarigen oorlog, en voornamelijk over het jaar 1572, benevens door de bijdragen van de heeren Sigmond van der Haven Kouwenberg, F. de Bruin Jr., Woutmau en In't Veld, werden de aanwezigen aangenaam bazig gehouden. In de vergadering der afdeeling Z. M. heeft benoemd tot ontvan ger der registratie en domeinen te Middelburg den heer E. A. van Trigtthans ontv. te Vianen. Naar men verneemt heeft de heer A. K. Kemper, den 17 Jan. 11. te Gouda overleden twee belangrijke legaten vermukt aan het Weeshuis en aan de Luthersche Gemeente aldaar. Naar men bericht is er voor de leening van den spoorweg Utrecht-Leidenwaar voor de inschrijving nog tot 31 Januari openstaat, bij den heer Ch. Oortman Zoon te Utrecht, reeds voor p. m. f 90.000 ingeschreven. Men maakt over den eenigszins tragengang, welke bij de inschrijving voor dezen spoorweg is waar te nemen, de volgende juiste en behartigens- waardige opmerking. «Terwijl voor duizenden en duizenden guldens bp eene eenvoudige advertentie wordt deelgenomen óf in ongegarandeerde Kus- sische spoorwegwaardenzooals dezer dagen is gebleken bij de inschrijving voor de leening Bresl- Grajewo, waarin ‘(5 miliioen voor Nederland be schikbaar) voor 32 miliioen is ingeschreven, óf wel in actiën en obligation van Amerikaansche spoorwegendie als eeu zondvloed onze beurs overstroomerien waarvan men niet eens weet of ze werkelijk bestaan wordt bet prospectus Van de hh. Knijff en Kaptijn ontlrea met eene zorg en behendigheiddie den ontleder eer aan zou doenwanneer hij niet op hetzelfde oogen- blik zonder nader onderzoek in onbekende geld- leeningen ging deelnemen.” De spoorweg van Vlissingen over Middelburg naar Goes is Zaterdag jl. voor het eerst over de geheele lengte bereden. De Schoonhovepsche koopman, van wien in de vorige week werd melding ge maakt, is door de rechtbank te Rotterdam, we gens het stelen van eene geit te Berg-Ambacht, S. W. N. van NOKTEN te Schoonhoven, Uitgever». vqoral helder en ïd kan koken. ieven. (2416) de dame verklaardedat deze reeds sedert lang het gesticht verlaten had. De procureur liet zich echter geen rad voor dfe oogen draaienen met luider stemme riep hij in den gang: «Jérome!” De persoon in quaestie gaf onmiddellijk antwoord, en daarna werden vreselijke geheimen onthuld. Zoo vernam men, dat‘twee krankzinnigen, die zich zonder opzicht in een vertrek bevonden door een derde waren Geworgd. De lijken waren in stilte ter aarde besteld. Een Italiaan van goede familie, die voor zijne verzorging betaalde, was aan handen en voelen gebonden iq een kelder geworpen. Het vertrek was niet verwarmd, eu dientengevolge zijn deu ongelukkige de «oefen afgevroren. Er loopen zelf! geruchten, d*t men den zinnelooze voor dood zou hebben verklaard, en dat er een lijkdienst voor hem zou zijn ge houden. Om deze en dergelijke schandalen mo ge lijk te maken, was natuurlijk de medeplichtig heid van den dokter noodzakelijk. Hel geheele gesticht is thans ontruilpd, De mannen ziju naar Froidmont en de vrouwen naar Sairit-Trond over gebracht. De vreugde van de krankzinnigen, toen ’t hun medegedeeld werd dat zij het gesticht Evere zouden verlatenwas onbeschrijfelijk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1