SCHOONHOVENSCHE COMMIT. WEEKBLAD 1872. ZONDAG 11 FEBKUAKL F. 137. VOOR DE KRIMPENER-, ALBUSSER- EN lOPIKERWAARD. I - 1 binnenland. BUITENLAND., I <1 S.&W.N. van NOOTEN te Schoonhoven, Vitfever». 3 N FC Perl h< blad rde >nale feest- PRIJS DEZER COURANT Voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,60. Franco per poot 0,70. PRIJS DER APVERWICH Van 1 tot 5 regels0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco. M •1< dige kledingstukken aan, greep een naast mij liggend voorwerp en sprong in ’t water, von Rocta volgde mij. Na drie uren te hebben rond gedobberd en doodelijk vermoeidnadat wij reeds menigeen in de diepte hidden zien verdwijnen daagde eindelijk hulp op. Een andere stoom boot had het schijnsel van den brand uit de verte gezien en kwam nog tijdig genoeg om tachtig menschen te redden. De overigen waren of aan boord gestikt of verbrand of verdronken. Geheel^ gezinnen werden vermist, andere had den vajder, moeder of alle kinderen verloren. Von Hoon bevond zich reeds aan boordtoen ik meer dood dan levend opgevischt werd. Wij werden allerliefderijkst verzorgd en kwamen des morgen|s te 9 ure te Montevideo aan. De ont zetting! die hier ontstond bij ’t vernemen van den raiap laat zich niet beschrijvenonder de omgekomenen behoorden veleq tot de aanzien lij kste |familién dezer stad. Z. M. heèft benoemd met ingang van 1 Maart a. s.: tot CQjnm. van politie te Am sterdam J. H. F. Gelpke, thans comm, van po litie en comm, van rijkspolitie te Vlaardingen. Z. M, heeft, met ingang van 1 April 1872, een pensiöen van 1200 ’8 jaars verleend aan J. H. Holwerdapredikant bij de Hervormde gemeente te Gorinchem. Z. M. de Koning heeft ƒ1000 ge schonken aan de commissie tot oprichting van het monument te Brielle, en ook ƒ1000 aafl de commissie voor het stichten van een asyl voor zeelieden. De, sub-commissie te Krimpen a/d IJsel, voor het feest te Brielle, heeft door middel van een inschrijving ruim /50 verkregen. Door de sub-commissie te Ouder kerk a/d IJsel is in den loop der vorige week de som van ƒ141.10 aan de Hoofdcommissie tè Brielle overgemaakt, als ƒ128.60 voor het mo nument ep 12.50 voor het Oranje-Nassau weeshuis. Te Krimpen a/d Lek is door de aldaar gevormde sub-commissie voor het nationaal gedenkteeken in den Briel eene collecte gehouden.welke eene som van ƒ71.20 opbracht, waarvan 46.70 bestemd waren voor het nationaal monument en 24.50 voor eene later te stichten nuttige inrichting. Algemeen is men er zeer voor gestemdhet feest van 1 April a. s. ook in die gemeente feestelijk te vieren, waarvoor zich reeds eene commissie heeft gevormd. i Ook te Leksmond is eene sub commissie samengesteld voor de feestelijke her denking van 1 April 1572. Die Commissie bestaat uit de heeren W. N. J. van Slijpe, J. Vink, K. van der Heiden, N. de Jonge en J. M. Muylingh. Wanneer het juiste doel van de Hoofdcommissie te Bjielle bekend zal zijn zal vermoedelijk met de inzameling alhier wor den voortgegaan. Door het Gemeentebestuur is besloten, aan de schoolleerlingen boekjes en platen uit te reikendoch aan het door enkelen geopperde denkbeeld van eene plaatselijke feest viering zal geen gevolg worden gegeven aange zien zulks in deze gemeente, welke tengevolge der vreeselijke sterfte van de laatste maanden van 1871 als het ware nóg in een algemeenen rouw verkeertbij zeer weinigen ingang zouden vinden. Te Langeruigeweide is de som van ƒ6.30 verzameld voor het Brielsche mo nument. Dr. Nuijens en het dag! Tijd” hebben zich thans vóór eene natioi viering op 1* April 1872 verklaard. Te Berg-Ambacht wórdt met in gang van 1 Maart a. s. een hulpkantoor der brievenpost gevestigd. Als brievengaarder is be noemd de heer A. T. van der Leedenbeambte ter Gemeente-Secretarie aldaar. De Hooge Raad heeft een beslis sing genomen op het beroep in Cassatie van D. A. Du Moschte Utrechttegen een arrest van het Hof aldaarwaarbij hij tot een geldboete van 315 of twee maanden gevangenisstraf is veroordeeld, wegens het collecteeren in buiten ’s lands aangelegde loterijen. De Hooge Raad heeft geoordeeld dat èn vonnis èn arrest zeer juist warep gewezen, en derhalve de voorgestelde mid delen van cassatie ongegrond zijn, De fcaftd heeft mitsdien het beroep verworpen. Maandag is de Officier van Justfrv tie te Gorinchem naar Bliedrecht vertrokkenten einde een onderzoek in te stellen naat een aldaar plaats gehad hebbenden brand Waarvan vermoe- den bestond dat hij moedwillig zou zijn gesticht. Dienzelfden avond is de beschuldigde te Gorin- chem gevankelijk binnengebracht. Het is een meisje van 17jaar, dat Uit wraak tegen "haren meester'diens woning in brand gestoken en dit feit reeds bekend heeft. De leening ten behoeve van den spoorweg UtrechtWoeden—Leiden is niet vol- tcekend. Men verneemt echterdat de ontwer pers bezig zijp met de ontbrekende aai idee len in het buitenland te plaatsen en wel met groote kans van welslagen. Door 4e.n commissaris van poli tie te Gorinchem werd verleden week Maandag een boerbij wien te lichte boter werd bevon den aangehouden. II. Maandag bad weder de aan haling plaats van twee boeren voor hetzelfde feit. Wat den gezondheidstoestand te Ouderkerk a/d IJsel aangaatdeze verbetert nog niet. In de maand Januari zijn er 14 per sonen overledenwaaronder 2 aan pokken die zich altijd maar blijven verspreiden, p Woensdag‘H. ‘héiib^P^e He eren Jb. van ’t Kruijs en J. K. de Jonge te Oudewater met medewerking van heeren leden der Zangver- eeniging h Cecilia", in het koffiehuis vdeBoos” aldaar eene soirée musicale gegeventen voordeele der algemeene armen. Mocht de uitvoering ten vorigen jare met goed succes zijn afgeloopenook thans hebben genoemde heeren aan de verwach tingen van zeer vele belangstellenden ten zeerste beantwoord en hunne zoo edele poging, om het lijden van den arme te helpen verzachten, met eene ruime opbrengst mogen bekroond zien. Te Berkenwoude werd thans de volksvoordracht gehouden door den heer Har- togsveld uit het Beiersche. Het Psuweveertje van Cremer werd door hem op eene wijze voor gedragen die algemeen werd toegejuicht., Daarna werd met een viertal bijdragen deze bijeenkomst gesloten. Gedurende den oorlog tusscheAde noor delijke en zuidelijke staten van Noord-Amerika zou Engeland eenige kaperschepen der Zuidelijken, waaronder ook de Alabama, begunstigd hebben. De Noordelijke staten duidden dit zeer euvel en eischten van Engeland daarvoor vergoeding. Zoo ontstond de zoogenaamde Alabama-quaestie, die thans weder zeer ter sprake komt. Het geschil tusschen beide mogendheden werd voor scheids rechters gebracht, die te Genève vergaderden, maar de stukken, die de beide regeeringenbij deze commissie indienden, waren van dien ont vang dat de scheidsrechters hunne eerstvolgende zitting een zestal maanden verschovenom vooraf de zaak grondig te kunnen bestudeeren. De taal der Engelsche en Amerikaansche bladen werd intusschen over deze quaestie zeer heftig, en Amerika eischt than» van Engeland niet alleen vergoeding voor de door de Alabama en andere schepen buitgemaakte vaartuigen, maar ook wil het Engeland de kosten Van den langeren duur van den oorlog doen betalen. Te ramen be loopt deze schadevergoeding vijf milliarden, alzoo evenveel als Frankrijk aan Duitschland betalen moet. De Engelschen hebben weinig lust om die som te voldoen, en daardoor ontstaat eene spanning, die mogelijk wel in een oorlog tusschen Engeland en Noord-Amerika eindigen kan. De Beurs is doof de houding der beide landen in de laatste dagen '/eer gedrukt. Omtrent het verbranden van het Itali- aansche stoomschip Amenka, varende tusschen Buenos-Ayres en Montevideo op 23 December schrijft een ooggetuige het volgende: Wij hadden op de stoomboot een recht aan genaam gezelschap gevormd en snel waren de uren voor middernacht met musiceeren of onder vroolijke gesprekken vervlogen. Er waren circa 120 passagiers 1ste kl. en in ’t geheel ongeveer 220 menschen aan boord van het drijvend pa leis, dat met alle mogelijke comfort en overda dige weelde was ingericht. Mijn kajuitgenoot was de jonge von Roon, zoon van den rruisi- schen minister. Te 2 ure des morgens, dus voor zonsopgang* én op ongeveer 30 mijlen afstand van Montevideozonder eenig land in ’t gezicht werden wij gewekt door een stoot, die bleek door het springen van den ketel veroorzaakt te zijn. De kapitein gaf echter de verzekering dat het ongeval geen verdere gevolgen kon hebben en dat men de machine gestopt en het anker uitgeworpen had om het daglicht af te wachten. De meeste passagiers gingen hierna weer ter ruste. Von Roon en ik besloten op te blijven. Te half drie klonk plotseling de kreet van //brand!” en in ’t zelfde oogenblik zagen wij in bet midden der boot een hooge vlam uitslaandie zich ver grootte roet onbegrijpelijke snelheid verspreidde en in ’t lichte houtwerk (de boot was op Ame rikaansche wijze met étages gebouwd) overvloe dig voedsel vond. In minder dan een minuut tijds stond reeds bijna *t geheele schip in vlam en ontwikkelde zich een schouwspel onder de ongelukkigen aan boord, zoo vreeselijk dat ik ’t nimmer vergeten zal. Vrouwen en kinderen gilden en smeekten op hunne knieën om red ding, geheele familiën wierpen zich, elkander omstrengelend, in de golven. Ook ik kon niets beters doenik behield slechts de volstrekt noo-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1