SCHOONHOVENSCHE COURANT 1 WEEKBLAD VOOR OE KRIMPENER-, ALBIASSER- EN LOPIKERWAARB. I B i Het «Paleis van Justitie.” S. W. N. van NOOTEN te Schoonhoven, I J - .W»5 •1 PRIJS DEZER COURANT: Voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,60. Franco per port 0,70. PRIJS DER ADWRTENTIÉN Van 1 tot 5 regels 'J 0,00. Iedere regel méér- 040. Groote letters nash pta&tsruimte. Intending franÖo. 1 goede rechtspraak me- rwezen. Maar toch, de zal altijd zoo blijven, teling een der grond velden staat, voor eeh foelijk verkeer. fehet weekblad wéar- t dat onlangs uitgegeven teek te verschijnen, heeft jze aan zijne lezers me- (belangrijke zaken, die jileizen van justitie wor den behandeld. - o belangrijk burgerlijk proces in beschreven, als dat van heeren Bah I man zonen, tot ontbind i jschen hen bestaande vennootschap, evenwel, omdat burgerlijke processen in den rticoliere «belangen eamen- algemeene belangstelling in te boe- wcbappelijke zijden gewaardeerd, teeokrtjib-da rwlaoiaajm» weekblad u gewichtige rechtsgedingen in straf zaken. Nipt enkel de uitspraak des rechters met de daarbij behoorende overwegingen deelt zij u mede, zij voert voor uwe oogen het ge- heele tafereel op, zooals het zm11 bij de in structie der zaak. op de openbare zifting heeft vertoond. Gij zet de houding, van dep be schuldigde, gij verneemt de verklaringen der getuigen gij hoort de ontwikkeling vgn de be schuldiging door den officier van justitie of den piuóurcur-gvncrnal, gij luistert naar uc verue- diging door den advocaat. Zoo woont gij zelf van het gansche drama bij tot de olitknooping, veroordeeling of vrij- 1J kunnep worden aangevoerd en ook indertijd wei zijn aangevoerd tegen de ppeniaarieid dérte- rfechtzittingejien dat topMbftns niemand het meer in zyn hoofd zonde krijgen, die openbaar heid te willen af>chaffen. Dit klemt nog te meer, wanneer men bedenk,!, dat bet publiek der terechtzittingen meestal juist niét, is van de beste soort, dat juist daaronder vele minder ontwikkelden zijn, wier verbeelding en harts tochten gemakkelijk worden geprikkelddat juist menigmaal onder dat publiek allerlei .soorten van haVelooze en luje wezens gevonden worden, die alle gegevens in zich vereenigen ,om misdadi gers te worden. Dit zal ieder toestemmen, die het gewone publiek dpr terechtzittingen wel e?na gezien heeft en daarbij heeft oogemerkf, hoepelen van hen, die geen werk, geen huis ep geen haard hebben, in de paleizen der justitie een warm® kachel en een tijdkorting zoeken. Neen, het weekblad brengt juist de kennis der rechtsbedoeling onder een gansph pnder publjek de onontwikkeldende aanstaande of reed» ge- onthoudenbezitten die kennjs toch reedszoolang de deüren der rechtszalen vpqr het ppbliek ge opend zijn. Het is juist goed dat het publielf, fietwelkdie rechtszalen meestal niet bezoekt, ook vernemen kan wat daar binnen voorvalt. Velerlei is het nut dat wij daarvan verwachten. Bovenal echter dit (weeledjg voordeelvertrou wen op de rechtspraak en mildheid in het beoor. deelen der beschuldigd n, Vertrouwen in de rechtspraak is een grondzuil voor de maatschappelijke or Ie. Maar ook, daarbij geep blind vertrouweh, .dodh-vertrouwen,’veroor zaakt door het gadeslaan van de nauwgezetheid kalmte ep onpartijdigheid, waarmede da rechtsza ken worden behandeld door het uien werken van de wet?bepalj9genwelta aan den beschul digde en aan de beleedigde maatschappij de waarborgen voor een zuivere rechtspraak geven. Mildheid ip "het beoordeelen der beschuldigden. Menigeen heeft zod Jicht eqn hard oofdejgereed ,Ji Over den ohgelutkige, die tot het plegen van een misdrijf gekomen is. En tochhoe mmpgmwd (wij zeggen vdlstrekt niet altijd) is de afstand tusschen nén, die de gevangenis binnengaan ep< hety die er buiten blijven, ontzettend klein. Eepe verwaarloosde opvoeding, gemis aan óndeéwija, verkeerde ortgang, armoedige omstandigheden een onontwikkeld zedelijk gevoel, dié allé hebben menige misdaad doen geboren dorden, en de ge- lukkigendie onder gunstiger ornkttudigfieden hun leven konden leiden, hadderi tot het plegen van misdrijf geeneaanleiding. Mildheid in hét beoor deelen leert men in de rechtszaal wel degelijk. Geen mildheid; die. de moeder ié' van een geheel misplaptet medelijden daardoor men er-toé ltd- men zou om te zeggen och, veroordeelt dien man maar lirpf Ipt gevangpnis»traf; Neen, zeker niét. Die misdrijf pleegde, moet worden gestraft. Geen maatschappelijke orde zonder dien regel. Maar een zoodanige mildheid bedoelen wijdie doet zeggen Ipat ik toezien op mij zelvei», dat ik, meenende te staan, piet vuilelaat ik bevorderen onderwijs, Jbesolmving» zedelijkheid,overal waar ik zulks kan allereerst m mijn eigen omgeving^ Deze beide volksdeugden achten wij hoog. Sommigen onZer lezers hebben wellicht hier pf daar, op de plaatsen waar zij gewoon zijn hunne dagbladlectuur te vindenin den laatsten tijd een weekblad óntmoet, dat tot opschrift voert vliet Paleis van Justitie populair weekblad voor binnen- en buitentómdsche rechtspleging.” Hel Paleit van Juetitie. Met dien vorstelijken naam noemen onze Fransche naburen de gebou wen, waarin, de hoogere en lagere rechtscolleges of rechters hunne zittingen houden om recht te doen tusschen den man en zijn naasttf, en om het schuldig of niet schuldig uit te spreken over henaan wie het plegen van misdrijven is ten laste gelegd. Zij spreken van *de welsprekend heid van het paleis”, vde gewoonten van het paleis" enz. Bij ons té lande is die naam minder alge meen en worden voor die toevluchtsoorden der rechteoekenden of die voorportalen der gevange nissen en tuchthuizen meestal nederiger uitdruk kingen gebezigd. Toch mogen zij dien vorstelijken rtaam wèl dragen, de gebouwen wadrin Themis, de godin der gerechtigheid, op haren troon zitden blind- doek voor de oogen, het zwaard in de èetie hand, de weegschaal indertndere. Zeker is het eene der gewichtigste bedieningen in den staat, om te beoordeelen Wie van twee twistende partijen het recht aan zijne zijde heeltom uitspraak te doen over de schuld of onschuld tan een, aan wien het vol voeren van een misdrijf is ten laste gelegil. Men behoeft zelf juist geen proces té hébbeh gevoerd om het gewicht der burgerlijke rechts pleging hi te iiertmek béhoeit zelf niet van misdrijf aangeklaagd te zijn geweestÓf door een misdrijf schade te hebben geleden, om het groote voorrecht eener goede rechtsbedeeling in strafzaken te kunnen beoordeelen. Wanneer uwe rechten gevaar lobpen door een ander te wordën geschonden en uwe tegenpartij eindigt met toe te geven terwijl hij tochde sterkere zijnde, door een misbruik Zijner over macht uwe rechten had kunnen schendenwat heeft hem dan weerhouden? Is het ook het be wustzijn dat gij uwe toevlucht zoudt hebben ge nomen tot don rechteren dat gij dddr gelijk zondt hebben gekregenhij ongelijk Wanneer gij u des avonds ter ruste legt en kalm inslai.pt, hoewel in uw huis vete rijkdom men bijeen zijn, hoewel mannen, véél sterker i ah gij zijt, des nachts langs uw huis heengaan en, u in nw’en slaap overvallende; blhhen uwe wohing zouden kunnen rooven en moorden, wat geeft u dan die kalmte! Is het ook biet het bewustzijn, dat gij leeft in een geordenden staat, waar straf wordt bedreigd tegen moord en dief stal, waar een rechter zit om die straffen uit te spreken, dat ook die strafbedreiging en die zekerheid barer toepassing velèri Van misdrijven Weerhoudt Zeker, niet alle rechtszekerheid is van het bi laan eener goede rechtspraak te wachten. Wanneer darfr niet» dan Schurken om u heen leefdenwantiéer degelijk ondétwijs en bescha ving niets bijbrachten tot de verstandelijke en zedelijke ontwikkeling uwer medemenschendan Uilgtver». nigmaal nog niet veilig; wereld is nog zoo eitT dat een goede réchtsbe* slagen is voor een gertB vrij en veilig maatsohij Het hPaleis van Jasti* van wij boven spraken i voortgaat geregeld iedero t ten doel op populaire wl dedeeling te doen vanf' binnen de muren der pa’ Enkele malen vindt gij er een o - 200‘ den lieer Bahlmau vader, tegen de - «.A —Atting der tus- i. Meerendeeb cvcjiwci uiuuak uurgmuBc jMuumscn ,iu ucu regel te veel met particuliere «belangen aamen- bangen om algemeene belangstelling in te boe zemen, en te veel zuiger jMieni It hebben om door het publiek te kunnen Worden u gewichtige Techtsgedingen de daarbij behoorende overwegingen deelt -- - --r -ro’ zooals het bij de vertoond. Gij z et de houding van dep be de ontwikkeling v^n de be- scl procofeur-generaal, gij luistert naarde verde- dé Ontwikkeling aan c' spraak toe. Wannéér eeri uwer dit blad ergens ont moeten mocht, raden wij hem' aan het eerfe ter hand te némen. W aarom Er zijn er, die tegen dergelijke populariseer!ng der rechtspraak Velerlei bewaren hebben en die de verschijning van dit weekblad dan ook kortweg af keuren. Zij meenen dat het uiëei* kwaad sticht, dan het goed kan dbèn. Het publiekzeggen zijwordt er maar ddot bezig gehoüdéu met allerlei verbeelding en hartstochtén prikkelende verhalen van beruchte moordeh, diefstallen, verkrachtingen, oplichtingèh eriz. Het publiek wordt daarvan niet betel*. Zulke verhalen werken even nadeelig als zoovéle éen- satie-romans, die de goede en eenvoudige zeden bederveh pn de aandacht der onbedorven ‘her senen vestigen op allerlei gruwelen en onge- 1 rechtighedep. Bovendien, zoo gaan die heeren waarschuwend voort, zijn die pqpulaire mede*- deelingén uit de rechtszalen bij uitstek geschikt, om lesjes te geven pan (|e misdadigers in de. wijze, waarop zij hunn? misdrijven vol voeren kunnen, zonder gevaar te loopen geptraft te zullen worden. Daaruit immers kunnen zij leeren, wanneer een of ander feit binnenwanneer het precies even buiten de enge grepzou der straf wet valt. Daaruit kuqpen zij te weten komen wahneet het bewijs volledig iswanneer er aan het bewijs iets hapert enz. Diezelfde vreesachtige heeren waarsphuwers mógen wel bédenkandat diezelfde Bezwaren

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1