SCHOONHOVEISCHE COURANT l u WEEKBLAD VOOR DE KRIMPENER-, ABIASSER- EN LOPIKERWAARD. I ZOHBAfl 5 FEBRUARI >s I zf. i BUITENLAND. BINNENLAND. I en 13) st st st st Ml I 4 S> t I) n I n I i l< I. “!M n r/h'iifjp te ie rlf it. PRIJS DEZER COURANT Voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,60. Franco per post- 0,70. )E op les ar Ie, iaf de il, 7 es t, 5) S.&W.N. van NOTEN te Schoonhoven, PRIJS DER ADVERTENTIE^ Van 1 tot 5 regel»0,50. Iedere regel meer0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Intending franco. subcommissie De Graaf van Chambordde bekende pre tendent voor den Franschen troon, logeert te genwoordig te Antwerpen, waar ook velen zijner j aanhanger» aankomen. De Ex-Koning van Han nover behoort onder hen, die den Graaf een bezoek zijn komen brengenen werd vergezeld van den heer Wndhorst, eender hoofden van de ultramontaanscbe partij in Duitschland. Op een der bijeenkomsten bij den Graaf werd o. a. gedronken op het herstel van het wereldlijk ge zag van den Paus. Waartoe deze vergadering te Antwerpen leiden zal, en of de Graaf van Chambord thans moeite zal doen zoo mogelijk Koning van Frankrijk te worden, zal de toe komst leeren. Naar aanleiding van bovenvermeld verblijf van den Graaf van Chambord te Antwerpen, zal de heer Defré in het Huis van Afgevaar digden eene interpellatie tot de Belgische re- geering richtenover de tegenwoordigheid van een buitenlandsch samenzweerder op Belgisch grondgebied. Latere berichten meldendat Donderdag den geheelen avond samenscholingen voor het hotel waar de Graaf de Chambord te Antwerpen lo geert, hebben plaats gehad. Ten 9 ure was de menigte zeer talrijk en werden vijandelijke kreten aangeheven. De burgemeester van Antwerpen had zich naar de plaats der samenscholing begeven. Woensdag is een voormalig apotheker uit Posen in hechtenis genomen die ernstig ver dacht wordt een aanslag op het leven van von Bismarck te hebben willen plegen. Hij is een Pool, en diende langen tijd bij de Pauselijke Zouaven. De laatste maanden bracht hij bij een domheer in Posen door. Hij werd in de wo ning van den mandie hem als kind had aan genomen iu hechtenis genomen. Bij de arres tatie bevond men, dat hij in 't bezit was van een zakpistool. Door Z. M. den Koningis benoemd tot Majoor bij het le reg. vesting-artillerie, den kapt. J. J. Collard, van het 2e reg. vesting artillerie, kommandant der artillerie-instructie- kompagnie alhier. Bij geruchten vernemen wij, dat tot opvolger van den heer Collard a's kapt.- kommandant der art.-instr.-komp. zou zijn aangewezen de kapt. R. van Mansvelt, thans te Utrecht. De heer Collard zal, naar wij vernemen, te Delft in garnizoen komen. Te Vianen is eene samengesteld voor de Brielsche feestvierii bestaat uit de heeren J. H. J. Alers, 1 R. van den Berg en L. Schenk. Door de subcommissie te Leks- mond voor de feestviering van 1 April is aan de hoofdcommissie opgezonden de som van ƒ89,51 tot het oprichten van het monument. Het voornemen bestaat om een spoorweg aan te leggen van Amsterdam, over Purmerende door de Beemster naar Hoorn, en verder tot Medemblikmet een zijtak naar Enk- huizen. Te Medemblik heeft de overtocht per stoomboot plaats naar Hindelopenen van daar zal de spoortrein loopen over Workum, Bols- ward en Sneek naajGrouw, waar de lijn zich aan de staatsspoor Ansluit. De gemeenteraad van Medemblik hettlo. a. voor den aanleg van dezen spoorweg eenjsubsidie van 50,000 be schikbaar gesteld, «oor een stadje van 2100 inwonersdat niet r x i,«mag dit wel een groot bewijs van belangst||ing heeten. De afdeeliih Rotterdam, Schie dam en omstrekeiwnn de Maatschappij van Landbouw zal op Disdag 19 Maart e. k. hare gewone voorjaarsteifoonstelling van rundvee schapen en varkens louden te Rotterdam op de plaats der Sociëteit iHkrmonie,” terwijl door haar den volgenden dagzijnde Woensdag 20 Maart 1872, op direlfde plaats pluimgedierte en honden zullen tentoongesteld worden, Op eene v|rgadering te Gouda, belegd door eene cc®missie uit de Weerbaar- heidsvereeniging »Ba|fgerplicht is in beginsel aangenomen dat ook te Gouda de inneming van den Briel op 1 Aprilfeestelijk zal herdacht wor den. Eene commiam, vau 24 leden zal de noo- .naatregeien neuten, leu tmue geinen bijeen te zamelen en een feestprogramma vast te stellen. In de gemeente Berkeuwoude is de vissclierij verpachtopdat iu het vervolg geene visschers van naburige gemeenten de visch zouden komen wegvangen. De heeren Knijff en Kapt ij n te Woerden hebben medegedeelddat een Engelsch handelshuis heeft aangeboden, het nog ontbre kende kapitaal voor de spoorweghjn Leiden Utrecht te plaatsen, mits er binnen Nederland nog voor een bedrag van 3U0,UUÜ worde deel genomen. U.it dien hoofde zouden zij zich ver plicht zien, nader nog een beroep te doen op de verschilleude bij de ziak betrokken gemeenten. In de vergadering van de afdee- ling Berg-Ambacht van den Nederl. Protestan tenbond, op Donderdag 22 l'ebr. gehouden, hield Dr. W. A. Ter.vogt, pred. te Aminerslol, eene keurige verhandeling over het doel en de werking van den Protestantenbond n. 1. het streven naar I gewetensvrijheid. Daarna droeg spreker bet ge- i dicht voor van 1 .edeganekDe drie Zustersteden. Hierop hield Da. A. F. Kamp, pred. te Berken- woude eene boeiende rede overDe macht van In t woord; terwijl ten slotte Dr. Terwogt het ge- t dicht voordroeg van de GenestetDe lendenen omgord. De zaal was zeer gord bezet, en uiterst i voldaan keerde elk huiswaarts. Te Hoornaar zijn heden 4,47 HA. j bouw- en weiland, dat in 5 perceelen voor ƒ7725 ingezet was, voor 8000 afgemijnd. Aanbet Departement vanMarine is aanbesteed de levering van 22000 Kilogram roode tarwe, 22000 Kilogram witte tarwe en 12000 Kilogram rogge. Minste inschrijvers wa ren de heer Hde Gier te Gorinchemvoor de roode tarwe 4 14,37 en de rogge k 10 cn de heer J. Hoogwinkel te Gorinchem, voor de witte tarwe 14,36, Alles per 100 Ki logram. Van wege de afdeeiing Gouda van T Nut had Zondag-avond in de sociëteit #Ons Genoegen” voor dezen winter de laatste volksvoordracht plaats. Even als vroeger was de zaal weder eivol. De heer Maju de ed door middel van het microscoop de wonderen der schepping heerlijk uitkomen. Verscheidene dieren of leden van dieren, duizende malen vergroot, deden het kunstige samenstel duidelijk zien. Ook de gioepen van beelden, die op het doek verschenenwaren inderdaad geschikt om het schoonheidsgevoel op te wekken. Of het bestuur der afdeeiing zijn doel evenwel zal bereikt heb ben, mag voor een groot deel betwijfeld worden, daar de heer Maju menigmaal zijne uitleggingen moest staken door de groote levendigheid van het publiek. Gouda’s volk schijnt vöor derge lijke wetenschappelijke zaken nog niet rijp te zijn. Zoo als men weet, moesten-offi cieren, wanneer zij wilden huwen, een zekere som, hetzij ingeschreven op het Grootboek der Nationale Schuld hetzij op andere wijze be zitten. In den regel werd dit otorten” ge noemd. Thans is deze bepaling opgeheven. Tot het aangaan van een huwelijk door een officier is noodigdat ’s koning’s vergunning wordt ver- kregeuen deze vergunning wordt o. a, verleend onder de volgende voorwaarden a. dat de aanstaande echtgenoote zich «chrif- telijk verbinde, haar echtgenoot niet bij militaire expeditiën of marschen te zullen volgen en nim mer in de kampementen en de kantonnementen of bij het legerwanneer het te velde iste zullen verschijnen b. dat het uit inlichtingendoor den betrokken chef van den officier op vertrouwelijke wijze in te winnenvoldoende blijke dat het gedrag van de aanstaande echtgenoote onberispelijk isen c. dat de officier schriftelijk verklnre, oumid- dellijk na de voltrekking van zijn huwelijk deel genoot te zullen worden van de weduwen- en weezenkas voor de officieren van de landmacht. In de afgeloopeu -week, Dinsdag avond, is weder eene vergane gedoofde turfkool bij eeu houtmijt van den heer A. de Jong te Shedrecht gevondendoch niet, zoo als sommige bladen hebben vermeld, ouder een rieten dak; ook is uie nand (en gevolge daarvan in arrest geuoinen. Sedert de laatste acht dagen is de toestand, met betrekking tot de heer- schende épidemie te Langerakaanmerkelijk ver beterd. Terwijl loch van 1 Jan. lot heden 31 sterfgevallen voorkwamen waarvan 26 aan de pokken, overleden sinds de laatste week daai- aan slechts twee personen. De overige aan die ziekte lijdenden bevinden zichbetrekkelijk vrij wel. Ter gelegenheid van den verjaar dag van Z. M. den Koning hebben de leerlingen der vijfde klasse van de Hoogere Burgerschool te Deventer een telegram aan Z. M. gezonden, om hunne gelukwenschen op H. D. 54,te“ verjaardag aan te bieden. Den volgenden morgen ontvingen zij een telegram terug, om hen namens Z. M. voor de bewezen attentie te bedanken. LI. Donderdag-avond* trad in eene te Oudewater gehouden Nuts vergadering met dames als spreker op de heer J. K. de Jonge. In eenige kijkjesaan het werkelijke leven ont leend toonde hij op eene boeiende wijze aan welke gebreken 't maatschappelijk cn huiselijk leven en wel niet het minst de huiselijke opvoe ding nog ontsieren. Mogen de weukeu doot spre ker ten beste gegevenom in dezen tot een meer gezonden en zuiveren toestand te gerakenzij het

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1